Hur blir det med min semester när jag är föräldraledig?

2019-06-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående utbetalning av semester i samband med föräldraledighet. I februari fick vi en son som jag nu är föräldraledig med och kommer vara hemma med till februari nästa år. Innan min föräldraledighet så har jag tjänat in semester under perioden 1:april -18 till och med februari då jag gick på föräldraledighet. Min arbetsgivare säger att de ska betala ut min semester nu under sommaren fast jag är föräldraledig, är det rätt? Jag trodde att jag skulle få ha dessa dagar kvar till nästa sommar eftersom att jag endast kommer att hinna tjäna in några enstaka dagar under denna intjänande period (1:april -19 —31:a mars -20) eftersom jag ska börja jobba i februari igen. Det innebär ju att jag inte kommer att kunna ta ut någon semester under nästa sommar. Tack på förhand!
Elina Bergstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör semester i samband med föräldraledighet, varför semesterlagen är intressant.SemesteråretPrecis som du säger avses med ett intjänande år av semester tiden som är mellan 1 april ett år – 31 mars året efter, 3 § semesterlagen. Semesteråret regleras på samma vis, och är den tiden då du som anställd får ta ut semesterledigheten. Dvs, att den tiden du arbetat 31 mars 2018 – 1 april 2019 är intjänandeåret, vars betalda semesterdagar du kommer kunna använda under semesteråret 1 april 2019 - 31 mars 2020. Som arbetstagare har man rätt till 25 semesterdagar, 4 § semesterlagen. Om semesterlön har tjänats in under semesteråret, har man rätt till sådan semesterlön, 4 § 2 stycket semesterlagen. Du har alltså därmed alltid rätt till 25 semesterdagar, oavsett om du varit föräldraledig eller frånvarande på annat sätt. Det som spelar roll är dock om dina semesterdagar är obetalda eller betalda.Sparandet av semesterdagarEn arbetstagare som har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar, har rätt att spara en eller flera sådana dagar till ett senare semesterår, 18 § 1 st semesterlagen. Det innebär att om du inte har mer än 20 betalda semesterdagar inför den här, stundande semestern, kommer du att få samtliga dagar utbetalda i år. Om du har fler än 20 dagar, har du rätt att spara de dagar som överstiger. Dvs, om du har 21 semesterdagar, har du rätt att skjuta upp en betald semesterdag till nästkommande år.Föräldraledighet är semestergrundande i viss månMen, även om du är föräldraledig har du rätt till viss betald semester under nästa år. Föräldraledighet är nämligen till viss del semestergrundande, 17 a § 3 punkten semesterlagen. De 120 första dagarna under din föräldraledighet är semestergrundande. Det spelar ingen roll om du tar ut mer än 120 dagar föräldraledighet. De 120 dagarna gäller för respektive förälder.Om du är ensamstående har du dock rätt till 180 dagar istället för 120. För din del innebär detta följande:I följande resonemang räknar jag med att du har rätt till 120 dagar semestergrundande föräldraledighet. Om du gick hem 1 februari så har du rätt till att dina 59 första föräldralediga dagar (1 februari – 31 mars) räknas in i semesteråret som lägger grunden för denna sommarens semester. Resterande 61 dagar av dessa 120 dagar kommer alltså att vara semestergrundande för dig inför semesterår För att räkna ut dina semesterdagar inför nästkommande semesterår (intjänande år 1 april 2019 -31 mars 2020) behöver vi kolla i 7 § semesterlagen. Om du börjar jobba igen 1 februari 2020 kommer du hinna arbeta 59 dagar inför semesteråret 2020. Du har ju då, som tidigare nämnts, dessutom 61 dagar från din föräldraledighet som kommer räknas in i bedömningen. Hur man räknar ut antalet semesterdagar för semesterår 2020.Antalet dagar under intjänandeåret som du varit anställd – antalet frånvarodagar = XX delas sedan med antalet dagar under ett intjänandeår (365).Resultatet av det multipliceras med 25.Alltså: 365 dagar – 245 frånvarandedagar = 120 dagar. 120 dagar / 365 dagar = 0,328760,32876 * 25 = 8 betalda semesterdagar SammanfattningsvisDin arbetsgivare har en skyldighet att betala ut din betalda semester för detta året, för de dagar som understiger 21 betalda semesterdagar. Om du har fler än 20 betalda semesterdagar intjänade under det här året, har du rätt att spara de överstigande dagarna till nästkommande semesterår. Inför nästkommande semesterår, kommer du ha rätt till 8 betalda semesterdagar om du går tillbaka till arbetet den 1 februari 2020. Eftersom jag inte vet exakt när du går tillbaka till ditt arbete kan jag inte med exakthet svara på hur många semesterdagar du kommer ha hunnit tjäna in. Om vi bara räknar den föräldralediga tiden som är semestergrundande kommer du ha rätt till 4 dagars betald semester. Oavsett om du har rätt till betald semester eller inte, kommer du inför nästa år ändå ha rätt till 25 dagars semesterledighet. Vissa, eller merparten av dessa semesterdagar, kommer dock vara obetalda. Om du har sparat semesterdagar från detta semesterår, kommer de dagarna att vara betaldaJag vill som sista kommentar poängtera att semesterlagen är semidispositiv, vilket innebär att din arbetsgivare och ett fackförbund kan ha slutit andra avtal gällande din semester. Det innebär att du kan ha rätt till fler betalda semesterdagar än vad lagen säger, och jag vill rekommendera dig att prata med din chef eller ditt fackförbund för att se vad det är du har rätt till.Lycka till och hoppas att detta besvarade din fråga,

Kan arbetsgivaren hålla inne på semesterersättningen?

2019-05-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Kan en arbetsgivare hålla inne med semesterersättning om han tycker att arbetstagaren har försummat sitt arbete?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagare utan oskäligt dröjsmål och senast 1 månad efter anställningens upphörande. 30 § 1 st. Semesterlagen. Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att betala ut semesterersättning och absolut senast 1 månad efter anställningen har upphört. Det betyder att det inte är tillåtet att hålla inne med semesterersättningen eller förhandla bort den. Skulle arbetsgivaren försumma att betala ut den semesterersättning enligt semesterlagen ska till arbetstagaren förutom den semesterersättning denne har rätt till utge ersättning för uppkommen skada som har blivit till följd av att arbetsgivaren inte har betalat ut semesterersättningen. 32 § semesterlagen.

Semesterersättning i månadslön

2019-05-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Jag undrar om en arbetsgivare kan/eller har rätt att lägga in semesterlönen/semesterersättningen på min månadslön? Han säger att han gjort det med står inget om detta på alla mina lönespecifikationer från 20160401-20171231.Enligt mitt fack får man under inga omständigheter betala ut detta på en månadslön och OM det trots allt är gjort, skall det framgå på lönespecifikationen. Tacksam för svarMvh Magnus
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående semesterersättning och lön så regleras detta i Semesterlagen. I förarbeten till denna lag, närmare bestämt i prop. 2009/10:4 s. 37 står det sagt att semesterersättning inte får presumeras ingå i månadslönen. Detta betyder att om det inte står någonting specificerat i din lönespecifikation får det inte heller antas att semesterersättningen ingår i utbetalningen. Arbetsgivaren får dock betala semesterersättningen samtidigt som en månadslön, men det måste då öppet och tydligt framgå vad som är semesterersättning och vad som är månadslön, detta enligt EU-domstolen i målen C-131/04 och C-257/04. Sammanfattat, om det inte framgår på dina lönespecifikationer att semesterersättning är inräknat i summan går det inte heller att göra gällande att så är fallet. Hoppas detta var svar på din fråga!

Beräkning av semesterdagar

2019-04-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hur beräknar man antalet semesterdagar för nattarbetare, dvs. om jag arbetar 3 nätter per vecka hur många dagar har jag rätt att vara borta från mitt arbete om jag vill ta ut hela min semester (32 dagar).
Hanna Mustafa |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen (SemL). Huvudregeln är att Semesterledigheten ska läggas så att även deltidsanställda och anställda med oregelbundna arbetstider får en semesterledighet som motsvarar de lagstadgade 25 dagarna 4 § SemL . Dina semesterdagar påverkas dock av hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt.En vanlig metod att räkan ut sina semesterdagar för de som arbetar oregelbundet eller deltid är att räkna om de 25 semesterdagarna till nettosemester. Du beräknar din nettosemester genom att ta antalet arbetsdagar i veckan multiplicerat med antalet semesterdagar och sen så delar du det med fem.Du har således rätt till : 3 x 25 = 75/5 = 15 semesterdagar Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Är tjänstledighet semestergrundande?

2019-06-01 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |jag har varit tjänstledig från januari och har nu sagt upp mig. Min tjänst går ut 30 juni. På min lönespec ser det ut som jag fått nya semester dagar. Jag trodde jag använt alla mina dagar förra året men det ser ut som jag fått 19 nya dagar. Får man nya dagar när man är tjänstledig? MVh Katarina Krigsman
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig utav semesterlagen, som med minimiregler säger vad som gäller för alla som arbetar! Du skriver i din fråga att du varit tjänstledig sedan januari, och jag antar därför att du arbetade under hela 2018 (med undantag för semester du tog ut då, sjukperioder, m.m.). Semesterlagen är semidispositiv, vilket innebär att alla regler som finns där går att avtala bort, om de nya reglerna innebär förbättringar för arbetstagaren, 2 a § Semesterlagen.Rätten till ledighetUtgångspunkten är att alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar under varje semesterår, 4 § Semesterlagen.Ett semesterår löper från den 1 april ett år till den 31 mars nästkommande år. Det innebär att semestern du har för sommaren 2019 började sparas in från den 1 april 2018 och slutade samlas in den 31 mars 2019, 3 § Semesterlagen. Från den 1 april 2019 börjar alltså ett nytt semesterår, som kommer innebära eventuella semesterdagar inför nästa år. Eftersom att arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar under varje semesterår, har man rätt till semester även när man har varit tjänstledig. Dock har man enbart rätt till 5 semesterdagar under semesteråret, om man började efter den 31 augusti under det året, 4 § Semesterlagen. När du säger att du har 19 intjänade semesterdagar att ta ut för i år, antar jag att det gäller betalda semesterdagar. Du bör då även ha 6 obetalda semesterdagar att ta ut, om du eller ditt fackförbund inte avtalat om något annat med din arbetsgivare.Under ens semesterdagar har man rätt till semesterlön, om en sådan har tjänats in, 4 § Semesterlagen.Om tjänstledighet är semestergrundandeNär man ska räkna ut semesterdagar med semesterlön ser man till antalet dagar arbetstagaren har varit anställd på sitt jobb under intjänandeåret (1 april förra året – 31 mars detta året). Från dessa dagar räknar man sedan bort dagar som den anställde varit helt frånvarande utan lön, 7 § Semesterlagen. Det innebär att tiden du varit tjänstledig inte ingår i den semestergrundande tiden. Eftersom att du varit tjänstledig mellan 1 januari och 31 mars, har du inte tjänat in någon semester under den tiden. Du har dock tjänat in semester genom att ha arbetat mellan 1 april 2018 och 31 december 2018. Det är därför du har 19 betalda semesterdagar att ta ut i år. Om din arbetsgivare inte avtalat något annat med dig eller ditt fackförbund så har du dock fortfarande rätt att ta ut 25 semesterdagar under perioden 1 april 2019 – 31 mars 2020, men enbart 19 av dessa kommer att vara betalda semesterdagar.Hoppas att detta besvarade din fråga!

Semesterersättning och bonus

2019-05-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Är det laglig att inkluderar semesterersättning i provisioner och bonus? T.ex. om en anställd får en bonus/provision på 10 000kr, har arbetsgivaren rätt att inkludera semesterersättningen i den bonusen/provisionen eller måste semester ersättning alltid tillkomma utöver ens provisioner och bonusar? Mvh Johan Claesson
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående semesterersättning och lön så regleras detta i Semesterlagen och enligt lagens 29 § skall denna ersättning beräknas på samma sätt som en semesterlön. Detta betyder att man även har rätt till semesterersättning på så kallade "rörliga" delar, t.ex. bonusar eller provision. Det bör framgå tydligt på din lönespecifikation huruvida semesterersättning ingår i den bonus på 10.000 som du fått eller inte. Det är svårt att säga om du i ditt specifika fall har rätt till ersättning, men generellt kan jag säga att om du blivit lovad en bonus på 10.000 utan att det gjorts tydligt för dig att den summan inkluderade semesterersättningen, borde det vara rimligt att du även har rätt till semesterersättning på dessa 10.000. Detta helt enkelt eftersom att semesterersättning skall utgå på bonusar. Jag skulle rekommendera dig att vidare läsa i ditt kollektivavtal (om det finns något) eftersom det kan vara vidare reglerat där samt att ta kontakt med en facklig organisation som kan hjälpa dig vidare. Detta eftersom din fråga är väldigt specifik och det är svårt att dra slutsatser via detta frågeformulär.Hoppas detta gav iallafall lite hjälp på traven och lycka till!

Semester vid deltidsanställning

2019-05-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejVet inte riktigt vad som gäller angående betald semester eller semesterersättning men har jobbat i 14 månader på samma företag och jobbat minst 75% varje månad. Men har varken fått någon betald semester eller semesterersättning.Cheferna säger att jag ej kan få pga skatteverket? Jag fattar inget, finns ju semesterlag?JTacksam för svar
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Dina chefer har fel. Semesterlagen omfattar alla arbetstagare inom såväl offentlig som privat sektor. Anställningsform är också irrelevant; det saknar alltså betydelse om det är fråga om heltids- eller deltidsanställning eller provanställning (Björknäs. Hanna. Kommentar till semesterlag 1 §. 2017-07-01 Karnov). Huvudregeln är att man har rätt till 25 semesterdagar (men detta kan vara fler p.g.a. anställningsavtalet eller kollektivavtal) (4 § semesterlag). Om man jobbar deltid finns det två alternativ för hur semesterns utfall blir beroende på hur ens deltidsarbete ser ut.Alternativ 1 - Du jobbar cirka 80 % fem dagar i veckan, t. ex om du jobbar sex timmar om dagen eller dylikt. Då får du 25 semesterdagar fast betalt med 80 % av lönen.Alternativ 2 - Du jobbar fyra dagar heltid. Då räknar man om semesterdagarna med en metod som går ut på att man räknar ut "nettosemester". Då tar man genomsnittliga antalet dagar man arbetar multiplicerat med semesterdagar (som är minst 25) delat på fem. Jobbar man fyra dagar och har 25 semesterdagar blir det då 4 x 25 / 5 = 20 semesterdagar.Får man inte semester under anställningen har man rätt till semesterersättning (28 § semesterlag). Den utgör 12 % av lönen (16 b § semesterlag). Denna ska utdelas senast en månad efter anställningen avslutas (30 § semesterlag) Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din semesterersättning så kan denne bli skadeståndsskyldig gentemot dig men du behöver isåfall väcka talan inom två år (32, 33 § semesterlag).

Hur fungerar semesterlön?

2019-04-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag jobbar deltid (25%) (studieledighet) 1/1-1/6, samt 1/9-31/12. Under sommarmånaderna jobbar jag 100%. När jag tar ut semester på sommaren verkar den baseras på min lön under semestern (dvs 100%) och påverkas inte av att jag jobbat 25% under större delen av året. Detta är så klart bra för min del, men jag undrar om det fungerar likadant på alla arbetsplatser, eller kan arbetsgivaren bestämma att deltidslönen ska tas hänsyn till när semesterlönen sätts? Vilka olika regler kan gälla?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagBestämmelser om semester hittas i Semesterlagen. Semesterlagens bestämmelser är minimibestämmelser för semester. Det innebär att en anställd och arbetsgivare inte kan avtala om mindre förmånliga regler än vad som anges i lagen. Det är möjligt att avtala om mer fördelaktig semester än vad som anges i lagen.Hur funkar semester och semesterersättning?Anställda har enligt semesterlagen rätt till minst 25 dagar semester per år. Huvudregeln är att en anställd har rätt till 4 veckor sammanhängande semester i juni - aug. Denna rätt påverkas inte av ens anställningsform eller hur mycket man jobbar. Huruvida denna semester är betald eller obetald beror på hur mycket den anställde har tjänat under året. Semesterlön tjänas in mellan 1 april och 31 mars innan semesteråret och tjänas in oberoende av hur stor den summan är (3 § SemL). Som jag tolkar din fråga verkar du ha fullt betald semester trots att du inte intjänat detta under året. Vanligtvis när någon jobbar sporadiskt är att semesterlönen beräknas enligt procentregeln (16b § SemL). Den intjänade semesterlönen är 12 % av det den anställde tjänat under intjänandeåret. Arbetsgivare ska betala ut denna semesterlön till i samband med semesterledighet (26 § SemL). Om man inte tar ut några semesterdagar går det att genom avtal med sin arbetsgivare bestämma att dessa 12 procent ska betalas ut t.ex. i samband med lön eller årsvis. Om denna ersättning betalas ut i samband med lön måste det tydligt framgå i lönespecifikationen hur mycket som avser semesterersättning.Hoppas du fick svar på din fråga!