Semesterförmåner

2019-07-05 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejDet är så att jag är anställd av ett företag där vi arbetar vecka vecka. vi har endast rätt att ta ut semester om vi byter med varandra, alltså så får vi arbeta 3 v i sträck för att kunna vara lediga 3v. vi har även alltid fått höra sen jag börja att våra semesterpengar är inbakade i lön alltså att vi har en semesterdag varannan vecka. vi har 7 dagars passning på jobbet men har endast 6 dagar betalt. Nu när vi börjat räkna på detta så visar det sig att så inte är fallet, så vi undrar hur vi skall gå tillväga med vårat problem.Med vänlig hälsning Lurad på pengar
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av semesterlagen — SemL. Som huvudregel är SemL tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantaget är vad som framgår av lagen (2 § SemL).Rätt till semesterdagar och semesterlönDu har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Semesterår räknas från 1 april–31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till 5 semesterdagar det semesteråret. Året innan benämns intjänandeår (3–4 § SemL).Utöver rätt till semesterdagar, har man också rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas enligt 7 § SemL, genom att man- tar antalet dagar under intjänandeåret som arbetstagaren varit anställd (har man arbetat hela året alltså 365),- subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in).- dividerar denna siffra med årets antal dagar, och- multiplicerar det hela med 25.Har man arbetat heltid och inte missat någon dag blir beräkningen således 365 (antal dagar du varit anställd ett visst år) – 0 (antal dagar du varit frånvarande) / 365 (årets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten (26 § Seml). Den regeln finns till för att förhindra skenavtal där det som benämns som semesterlön egentligen bara är en del av arbetslönen. Undantag från denna regel får bara göras genom kollektivavtal eller om det är till förmån för arbetstagaren (AD 2010 nr 89). Inga av dessa undantag kan tänkas vara aktuella i ditt fall.Beräkning av semesterlönenSemesterlönens storlek per dag beräknas antingen enligt sammalöneregeln eller enligt procentregeln. Om du har en fast månadslön beräknas den sannolikt enligt sammalöneregeln (16 § SemL). Enligt den beräkningsmetoden är semesterlönen lika stor som din lön, och därtill innehåller den ett semestertillägg om 0,43 % av månadslönen per dag. Har du också rörliga delar av lönen tillkommer till semesterlönen ett belopp motsvarande 12% av den årliga intjänade delen (16 a § SemL).Arbetsgivaren kan dock välja att beräkna lönen enligt procentregeln. Den totala semesterlönen är i det fallet 12% av din totalt intjänade lön under året (16 b § SemL).SkadeståndHar en arbetsgivare brutit mot semesterbestämmelserna, ska den utöver semesterlön betala skadestånd för uppkommen skada (32 § SemL). I ett avgörande från Arbetsdomstolen ansågs 15 000 kr vara skäligt i ett fall då arbetsgivaren brutit mot bestämmelsen om att betala semesterlön i samband med semestern (AD 2010 nr 89). I fallet hade arbetsgivaren inte betalat ut för låg semesterlön, utan endast felaktigt löpande. Arbetsdomstolen lade vid bedömningen vikt vid att bestämmelsen som arbetsgivaren brutit mot ger uttryck för SemL:s karaktär av en social skyddslag.Jag har svårt att se hur du och dinainte, med bred marginal, skulle ha rätt till skadestånd överstigande 15 000 kr.PreskriptionOm du och dina kollegor felaktigt inte fått semesterlön enligt SemL:s bestämmelser, kan ni kräva den i efterhand. Om din arbetsgivare haft denna ordning under en längre tid, kan jag dock nämna preskriptionsbestämmelserna i SemL. Preskription innebär att man efter en viss tid förlorar rätten att framställa krav för en viss fordran, i det här fallet semesterlön. Fordringar för utebliven semesterlön preskriberas två år efter utgången av ett visst semesterår. Det betyder att du endast kan kräva semesterlön för semesteråren 1 april 2017–31 mars 2018, 1 april 2018–31 mars 2019 och nuvarande semesterår, som började 1 april 2019 (33 § SemL).Slutsats i ditt fallSumma summarum är min bedömning att din arbetsgivare brutit mot semesterbestämmelserna ganska ordentligt, och att du utöver rätt till rättelse i framtiden också har rätt till utebliven semesterlön, och ett förhållandevis betydande skadestånd.Vad göra nu?Jag föreslår att du upplyser din arbetsgivare om att du anser att den inte uppfyller SemL:s krav, och att du bedömer dig ha rätt till utebliven semesterlön och skadestånd. Du kan till exempel visa din arbetsgivare detta svar. Jag ska här ge dig ett högst praktiskt (och icke-juridiskt) råd: Det är lätt att samtal om sådana här saker präglas av en irriterad ton. Undvik i möjligaste mån detta, och försök att hålla diskussionen så konstruktiv som möjligt. Enligt min erfarenhet är det betydligt mer sannolikt att man kommer överens om man lyckas hålla ett fredligt samtal, än om man till exempel konfronterar arbetsgivaren och argt påtalar att denne gjort fel.Jag kan också rekommendera att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Lycka till!Vänligen,

Rätt att få ut semesterdagar

2019-06-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Får jag ut mina semesterdagar när förskolan (ekonomisk förening) jag jobbar på skall avvecklas?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att din anställning upphör i och med att föreningen avvecklas. I så fall har du rätt till att få ut dina semesterdagar i form av semesterersättning. Om det är så att din anställning inte upphör utan att du flyttas till en annan arbetsplats, har du kvar dina semesterdagar och får ta ut dem som vanligt. Jag kommer nedan förklara hur det går till att få ut semesterdagar när anställningen upphör.SemesterersättningSemesterfrågor regleras i stort i semesterlagen. Lagen är i vissa delar dispositiv, dvs. det går att göra avvikelser från lagen. Det gäller bland annat när semesterersättningen ska betalas ut i det fall arbetstagaren har fått sin anställning avslutad. Avvikelsen görs genom kollektivavtal (2 a § och 30 § semesterlagen).När anställningen upphör har arbetstagaren rätt till den semesterlön hen har tjänat in i form av semesterersättning, 28 § semesterlagen. Det normala är att semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningen upphörde.Var man kan få hjälp med sådana här frågorDet är alltid klokt att höra av sig till facket när det kommer till arbetsrelaterade frågor. De kan hjälpa dig att driva in semesterersättningen ifall arbetsgivaren inte skulle betala ut den. Vidare kan de även ha försäkringar som täcker upp tänkbara förluster vid en sådan tvist.Om du inte är med i ett fack rekommenderar jag att du hör av dig till ett av de stora branschfacken. Enligt min erfarenhet är de ofta villiga att hjälpa även de som inte är medlemmar. Om det inte går, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Myndigheten har utförliga beskrivningar på sin hemsida om hur man går tillväga. Jag hoppas du har fått svar på dina funderingar och du är varmt välkommen att ställa fler frågor! Med vänlig hälsning

Hur ser semesterlönen ut när man är timanställd?

2019-06-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag är timanställd, började i slutet av november 2018. Jag kommer ta semester under sommaren vilket min chef är medveten om. Det jag undrar är om jag har rätt till semesterersättning eller semester lön?Mvh
Nora El Massry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du är timanställd får du istället för att ta ut din semester som betald ledighet får du en semesterlön som enligt huvudregeln utbetalas varje månad när du får din lön. Denna semesterlön utgör 12% av din lön enligt semesterlagen. Så för att svara på din fråga kommer du inte få ut en semesterlön under den tiden du är borta utan du har redan fått din semesterersättning i samband med dina löner du har fått varje månad. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Rätten till semesterlön som timanställd och hur man räknar ut semesterlönen?

2019-06-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Semesterersättning för timanställdVi har en anställd som arbetar med timlön, han ska nu gå på semester i sommar och förutsätter att han har semesterlön.Min fråga är vilken ersättning ska han ha när han har semester?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns två varianter för att reglera semesterkompensation för timanställda. Du kan antingen ge semesterersättning eller betala ut semesterlön. Jag kommer redogöra för de båda nedan samt hur man räknar ut semesterlönen med hjälp av sammalöneregeln och procentregeln. Rätten till semester Rätten till semester regleras i semesterlagen (SemL). I 4 § SemL framgår det att arbetstagaren har rätt till 25 semesterdagar per år. Undantaget från denna regel är när anställningen påbörjats efter den 31 augusti under året, då har man rätt till 5 dagars semester. Det är viktigt att komma ihåg att rätten till 25 arbetsdagar inte innebär 25 avlönade semesterdagar, utan enbart semesterdagar med ledighet från arbetsplatsen. Hur många avlönade semesterdagar man har rätt till beräknas enligt bestämmelserna i 7 § SemL och beror på hur stor omfattning som arbetstagaren har arbetat under hela året. SemesterersättningI 5 § SemL framgår det att anställningar som är tre månader eller kortare kan avtalas så semesterledighet inte ska läggas ut, dock har arbetstagaren alltid rätt till semesterersättning vid en sådan situation. Av 16 § 2 st. SemL framgår det att semesterersättning för arbetstagare som har en lön som inte är bestämd per vecka eller månad ska beräknas enligt 16 b § SemL. Semesterersättningen ska beräknas till 12 % av lönen, 16 b och 28 §§ SemL. Denna betalas ofta ut varje månad i samband med löneutbetalningen, eller i slutet på varje år. Dock ska den senast betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande, 30 § SemL. Om det finns kollektivavtal så kan utbetalningen regleras annorlunda. Om semesterersättningen betalas ut i samband med den vanliga lönen så ska det klart och tydligt framgå på lönespecifikationen vad som utgör vanlig lön och vad som utgör semesterersättning, exempelvis genom att det är två olika poster på specifikationen.Semesterlön Semesterlönen beräknas på olika sätt beroende på hur din anställdes lön räknas ut, 16 § SemL. Om din anställd har en bestämd lön per vecka eller månad beräknas dina anställdas semesterlön enligt sammalöneregeln i 16 a § SemL. Om din anställd inte har en bestämd lön per vecka eller månad så beräknas semesterlönen enligt procentregeln i 16 b § SemL.SammalöneregelnSemesterlönen enligt sammanlöneregeln består av månadslönen vid tidpunkten som den anställde tar ut sin semester (inklusive fasta lönetillägg) + ett semestertillägg om 0.43% av månadslönen per semesterdag. Fördelaktigare semestervillkor är tillåtna. En högre processats än 0,43 % är därmed tillåtet. En beräkning av semestertillägget för en person med månadslön på 20 000 kr med 5 semesterdagar skulle se ut på följande vis;" antalet semesterdagar x (0,43 % x månadslönen) "5 x (0,0043 x 20.000) = 430 kr. Semestertillägget uppgår alltså till 430 kr för fem dagar vilket innebär ett tillägg om 86 kr per dag. Semesterlönen blir då månadslönen + semestertillägg x antal semesterdagar. 20 000 + 86 x 5 = 20 430 kr i semesterlön.ProcentregelnVid procentregeln ska man lägga ihop den sammanlagda lönen (årslönen). Det är all utbetald lön, tillägg, provision, ob-tilägg, övertidsersättning osv. (det enda som inte ska räknas med är semesterlön, semesterlönegrundande frånvaro och permitteringslön)Semesterlönen är enligt lag 12 procent och grundar sig på de 25 dagarna man har rätt till semester. Den totala semesterlönen består därför av 12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen innan skatt, såväl fast som rörlig lön. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.Om den anställde har rätt till fler semesterdagar än de lagstadgade, ska procenttalet (12 procent) ökas med 0,48 procent per extra semesterdag. Har den anställde alltså rätt till fler än 25 dagars semester, måste du som arbetsgivare öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra semesterdag. Genom att öka semesterlönen med 0,48 procent (12 % / 25) kommer de extra semesterdagarna bli lika mycket värda som de som utgår enligt lag.Om din timanställd har 25 dagars semester och tjänar 100.000 om året vid en sammanslagning av all utbetald ersättning blir beräkningen enligt följande: Varje semesterdag är värd (100 000 x 0,12/25 = 480 kr. Dvs 480 kr ska betalas ut till din timanställde varje semesterdag.Om vi säger att din anställd har rätt till 30 semesterdagar och har tjänat 150.000 kr så kommer varje semesterdag vara värd: 150.000 x 0,144 / 30 = 720 kr. (30 dagar är 5 dagar mer än 25 dagar som de 12 % grundar sig på. 5 (dagar) x 0,48 % = 2,4 %. Alltså 12 % + 2,4 % = 14,4 %.)SammanfattningsvisTroligtvis är det procentregeln du ska tillämpa på din timanställd. Beroende på hur mycket han totalt tjänat under året får du därefter räkna ut semesterlönen enligt ovanstående förklaring. Uppstår det några tveksamheter så är du vänlig att höra av dig. Med vänliga hälsningar

Behovs- och timanställdas rätt till semesterförmåner

2019-07-04 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Har en anställd som behovsanställning eller timanställning rätt till semesterersättning?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av semesterlagen (SemL).Även behovs- och timanställda har rätt till semesterförmåner. SemL är som huvudregel tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantagen är de fall där det av SemL framgår att undantag får göras (2 § SemL). Bland annat går det att göra undantag från vissa av lagens regler genom kollektivavtal eller i anställningsavtalet (2 a § SemL).SemL ger varje arbetande – såväl fast anställda som andra – rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Semesterår räknas från 1 april till 31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till fem semesterdagar det semesteråret. Det går att genom kollektivavtal ändra datumen för semesterår, men inte antalet semesterdagar (3 och 4 § SemL).Utöver rätt till semesterdagar, har man också rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas genom att ta antalet dagar under intjänandeåret (som är året innan ett semesterår, också beräknat 1 april–31 mars) som arbetstagaren varit anställd, subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in). Denna siffra divideras med årets antal dagar, och det hela multipliceras med 25 (7 § SemL). Det går inte att göra undantag från denna paragraf.Har man varit anställd i över ett år, arbetat heltid utan att vara frånvarande någon dag – undantaget semester och dylikt – blir beräkningen således 365 (antal dagar man varit anställd under intjänandeåret) - 0 (antal dagar man varit frånvarande) / 365 (intjänandeårets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön.Semesterlönens storlek per dag beräknas, vad gäller behovs- och timanställningar, enligt den så kallade procentregeln (16 § 2 st 1 p SemL). Enligt den beräkningsmetoden motsvarar den totala semesterlönen 12% av den totalt intjänade lönen under året (16 b § SemL).Om en anställning tar slut innan semesterlönen betalats ut, ska arbetstagaren istället få semesterersättning (28 § SemL). Denna beräknas på samma sätt som semesterlön, och ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande (29–30 § SemL). Det går att genom kollektivavtal göra undantag från bestämmelserna i detta stycket, och i stycket ovan.Vänligen,

Kan chefen tvinga min pojkvän att ta ut obetald semester?

2019-06-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, detta gäller inte mig utan min pojkvän som har en provanställning på en restaurang (som snart går ut). Han har fått beviljat en veckas obetald semester då han inte har några semesterdagar att ta ut och dan innan han skulle gå på sin semester så säger ägaren att han istället för en veckas semester ska ta tre veckors (obetald) semester och om han motsäger sig det så får han sparken. Vad säget lagen om det här?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om semester finns i semesterlagen (SemL). Där står det uttryckligen att en arbetstagare kan avstå obetald semester om han eller hon vill (SemL 8§ första stycket). Din pojkvän ska alltså ha rätt att slippa tvinga ta obetald semester. Men det som är problemet här är ju att din pojkvän bara är provanställd.. En provanställning är en otrygg anställningsform som arbetsgivaren kan avbryta när som helst utan att behöva ge någon anledning varför (se lagen om anställningsskydd (LAS) 6§). Om din pojkvän vill fortsätta på jobbet måste jag tyvärr rekommendera honom att ta de 3 veckorna ledigt, eftersom att chefen har rätt att avsluta hans provanställning annars. Om din pojkvän när provanställningen tar slut blir fastanställd så kan inte längre arbetsgivaren hota med uppsägning om han vägrar att ta ledigt, eftersom att arbetsgivaren då saknar så kallad "saklig grund" som krävs för att säga upp din pojkvän (LAS 7§ första stycket). Ett annat råd är att prata med fackförbundet på din arbetsplats som kanske kan hjälpa dig. Vill du ha mer kvalificerad juridisk rådgivning kan du alltid boka tid med en jurist på Lawline genom vår hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Semesterlön/semesterersättning

2019-06-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Vad menas med semesterlön/semesterersättning? Påverkas den ordinarie månadslönen under semestern?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med semesterlön menas lönen som anställda får i samband med semesterledigheten. Denna lön är högre än den vanliga lönen då det tillkommer ett semestertillägg. Tillägget är vanligtvis 0,8 % av den aktuella månadslönen. Med semesterersättning syftar man oftast på den ersättning som månadsvis betalas ut till arbetstagare med tillfälliga och tidsbegränsande anställningar. Ersättningen funkar som en kompensation för att den anställda inte får någon betald semesterledighet. Vidare kan man även med semesterersättning syfta på ersättning som betalas ut för semester som inte tagits ut när en anställning avslutas.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Beräkning av antalet semesterdagar

2019-06-07 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Vi har en anställd som jobbar 2 x 3 timmar i veckan dvs 2 dagar i veckan.Hon hävdar att hon har rätt till 25 semester bruttodagar, och har tagit ut lika många nettodagar under flera år, detta kan väl inte vara rätt? Vad gäller enl. lagstiftningen?Mvh.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser till din fråga hittar vi i Semesterlagen (SL).Uträkning av semesterdagarI regel har en heltidsanställd rätt till 25 betalda semesterdagar varje år. Detta förutsätter att personen normalt sett arbetar fem dagar varje vecka. Är det så att den anställde, som i detta fall, endast arbetar några få dagar i veckan räknas rätt till semesterdagar ut på följande sätt:Eftersom er anställde endast arbetar två dagar per vecka dividerar vi det med fem som är det normala antalet arbetsdagar. Kvoten av detta multipliceras sedan med 25, vilken är den totala andelen semesterdagar man får vid heltidsarbete, 7 § SL. 2/5 x 25 = 10Er anställde har således rätt till tio semesterdagar, och inte 25. AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du skulle ha några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.Vänligen