Semester och provanställning

2019-01-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag ska byta arbetsgivare och börjar med en provanställning från 4 mars 2019 till 4 aug 2019. Har jag rätt till semester och hur mycket i sådana fall? Vad menas med obetald och betald semester?
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Alla arbetstagare har rätt till sammanlagt 25 semesterdagar per år enligt 4 § semesterlagen. I 4 § andra stycket stadgas det att arbetstagaren har rätt till semesterlön om sådan har tjänats in. Man skiljer på intjänandeår och semesterår. Semesterår räknas från 1 april till 31 mars påföljande år och intjänandeår är tiden närmast före ett semesterår, se 3 § semesterlagen. Eftersom din provanställning börjar innan 1 april hinner du vara anställd ca en månad under intjänandeåret. Från de dagar du har varit anställd under intjänandeåret subtraheras de dagar då du har varit helt frånvarande och skillnaden divideras med antalet dagar under intjänandeåret. Denna kvot multipliceras med tjugofem. Man tjänar ca 2 betalda semesterdagar per månad. Obetald semester är vad du har rätt till oavsett hur mycket du har jobbat under intjänandeåret och betald semester är vad du har tjänar enligt 7 § semesterlagen. Det är frivilligt om du vill ta ut den obetalda semestern, se 8 § semesterlagen. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen

Timanställdas semesterförmåner

2019-01-14 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag startade min anställning 1 april 2017 genom ett muntligt avtal där jag godkände en timlön på 125kr. Utan vidare information kring semesterersättning och dylikt. Jag fick heller ingen skriftlig information kring arbetet som enligt LAS ska tillfalla mig en månad efter anställnining. Fick även frågan ifall jag ville ha en lönespecifikation varvid jag svarade ja. Månad efter månad gick och jag fick ändå ingen lönespecifikation, men godtrogen som man är så litade jag på att det vi avtalade stämde. När jag sedan avslutade min anställning muntligt i augusti 2018 så begärde jag att få min sparade semesterersättning utbetald varvid min arbetsgivare säger att denna ingick i min timlön som vi avtalat. Jag har inte tjatat på arbetsgivaren om lönespecifikation eller skriftlig information kring arbetet, jag har frågat efter skriftligt avtal och han sa att det inte behövs. Hur stora chanser har jag att få rätt i denna fråga huruvida jag har fått någon semesterersättning eller inte? Jag fick aldrig någon lönespecifikation och nu säger han att ja inte heller har krävt det - vilket jag gjorde i början... tacksam för hjälp!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras framförallt av semesterlagen — SemL — men delvis även av lagen om anställningsskydd — LAS.Som du redan skrivit är arbetsgivaren tvungen att senast en månad efter att anställningen inleds lämna arbetstagaren skriftlig information om alla villkor av väsentlig betydelse för anställningen (6 c § LAS).SemLRätt till semesterförmåner regleras av SemL. Som huvudregel är SemL tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantaget är vad som framgår av lagen (2 § SemL). Det går att göra undantag från vissa av lagens regler, bland annat genom kollektivavtal eller i anställningsavtal (2 a § SemL).Rätt till semesterdagar och semesterlönEnligt lagen har man rätt till 25 semesterdagar per semesterår, vilka räknas från 1 april till 31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till fem semesterdagar det semesteråret. Man kan genom kollektivavtal ändra datumen för semesterår, men inte antalet semesterdagar (3 och 4 § SemL).Utöver rätt till semesterdagar, har man också rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas enligt 7 § SemL, genom att ta antalet dagar under intjänandeåret (som är året innan ett semesterår, också beräknat 1 april–31 mars) som arbetstagaren varit anställd, subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in). Denna siffra divideras med årets antal dagar, och det hela multipliceras med 25.Har man varit anställd i över ett år och inte varit frånvarande någon dag, utöver semester och dylikt, blir beräkningen således 365 (antal dagar man varit anställd under intjänandeåret) – 0 (antal dagar man varit frånvarande) / 365 (intjänandeårets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön. Det går inte att göra undantag från denna paragraf.Beräkning och utbetalade av semesterlönenSemesterlönens storlek per dag beräknas, vad gäller timanställningar, enligt den så kalladeprocentregeln (16 § 2 st 1 p SemL). Enligt den beräkningsmetoden motsvarar den totala semesterlönen 12% av din totalt intjänade lön under året (16 b § SemL).Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten. Den regeln finns till för att förhindra skenavtal där det som benämns som semesterlön egentligen bara är en del av arbetslönen (26 § SemL). Undantag från denna regel får bara göras genom kollektivavtal eller om det är till förmån — elleråtminstone inte till nackdel — för arbetstagaren. (AD 2010 nr 89). Inga av dessa undantag lär vara aktuella i ditt fall.Om en anställning tar slut innan semesterlönen betalats ut, ska arbetstagaren istället få semesterersättning (28 § SemL). Denna beräknas på samma sätt som semesterlön, och ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande (29–30 § SemL).SkadeståndHar en arbetsgivare brutit mot semesterbestämmelserna, ska den utöver semesterlön betala skadestånd för uppkommen skada (32 § SemL). SemL har i hög utsträckning karaktär av en social skyddslag, varför denna paragraf ofta i tvister blir aktuell när en arbetsgivare brutit mot SemL.Ett eventuellt skadestånd är inte med nödvändighet särskilt stort, och kan vara betydligt mer riskabelt att tvista om. Jag vill samtidigt upplysa dig om att den ofta blir tillämplig när arbetsgivare bryter mot SemL.Chans till framgångJag har nu redogjort för rättsläget i frågan, men det är dessvärre omöjligt för mig att bedöma dina chanser att nå framgång i frågan. Det hade, som du själv är inne på, naturligtvis underlättat om du haft dina avtalsvillkor skriftligen, men det är inte det enda sättet du kan styrka din rätt till semesterförmåner. Du kan till exempel hänvisa till dina löneutbetalningar. Mitt ganska bestämda antagande är att om du bara kan styrka din anställning, till exempel genom att visa på löneutbetalningar och hänvisa till kollegor, så hade det i en tvist hamnat på arbetsgivarens bord att styrka att du inte har rätt till några ytterligare semesterförmåner eller att arbetsgivaren redo gjort rätt för sig.Om du är ansluten till något fackförbund kan det mycket väl vara behjälpligt med fler praktiska råd utifrån ditt specifika fall.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Semesterlön kan ej bakas in i lönen

2019-01-10 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej.Jag jobbat åt ett företag som inte har kollektivavtal. Jag har jobbat där i 4år, och han säger att min semester ersättning är inbakad i timlönen. På löne spec står det 0 överallt på semester. Är det rätt att göra så? Jag har inte tagit semester på 4 år pga detta då jag inte har råd. Finns det en chans att kriga och få ersättning för alla semester dagar jag "förlorat"?.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att lägga upp mitt svar på ett sådant sätt att det förhoppningsvis är användbart även för andra som t.ex googlar fram svaret i efterhand, med liknande men inte exakt samma frågeställning. Jag kommer därför att svara något mer utförligt än vad som är nödvändigt för att besvara just din fråga.Om SemLDin fråga regleras av semesterlagen — SemL.Som huvudregel är SemL tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantaget är vad som framgår av lagen (2 § SemL).Rätt till semesterdagar och semesterlönDu har rätt till 25 semesterdagar per semesterår, vilka räknas från 1 april–31 mars (3–4 § SemL). Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till 5 semesterdagar det semesteråret.Utöver rätt till semesterdagar, har man också rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas enligt 7 § SemL, genom att man- tar antalet dagar under intjänandeåret som arbetstagaren varit anställd (i ditt fall 365 de senaste åren),- subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in).- dividerar denna siffra med årets antal dagar, och- multiplicerar det hela med 25.En sannolik beräkning i ditt fall blir således 365 (antal dagar du varit anställd ett visst år) – 0 (antal dagar du varit frånvarande) / 365 (årets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön.Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten (26 § Seml). Den regeln finns till för att förhindra skenavtal där det som benämns som semesterlön egentligen bara är en del av arbetslönen. Undantag från denna regel får bara göras genom kollektivavtal eller om det är till förmån för arbetstagaren (AD 2010 nr 89). Inga av dessa undantag kan tänkas vara aktuella i ditt fall.Beräkning av semesterlönenSemesterlönens storlek per dag beräknas antingen enligt sammalöneregeln eller enligt procentregeln. Om du har en fast månadslön beräknas den sannolikt enligt sammalöneregeln (16 § SemL). Enligt den beräkningsmetoden är semesterlönen lika stor som din lön, och därtill ett semestertillägg om 0,43 % av månadslönen per dag. Har du också rörliga delar av lönen tillkommer till semesterlön ett belopp motsvarande 12% av den årliga intjänade delen (16 a § SemL).Arbetsgivaren kan dock välja att beräkna lönen enligt procentregeln. Den totala semesterlönen är i det fallet 12% av din totalt intjänade lön under året (16 b § SemL).SkadeståndHar en arbetsgivare brutit mot semesterbestämmelserna, ska den utöver semesterlön betala skadestånd för uppkommen skada (32 § SemL). I ett avgörande från Arbetsdomstolen ansågs 15 000 kr vara skäligt i ett fall då arbetsgivaren brutit mot bestämmelsen om att betala semesterlön i samband med semestern (AD 2010 nr 89). I fallet hade arbetsgivaren inte betalat ut för låg semesterlön, utan endast felaktigt löpande. Arbetsdomstolen lade vid bedömningen vikt vid att bestämmelsen som arbetsgivaren brutit mot ger uttryck för SemL:s karaktär av en social skyddslag.Jag har svårt att se hur du inte, med bred marginal, skulle ha rätt till skadestånd överstigande 15 000 kr.PreskriptionDet finns i ditt fall en hake, nämligen preskriptionsbestämmelserna. Preskription innebär att man efter en viss tid förlorar rätten att framställa krav för en viss fordran, i att fall semesterlön. Fordringar för utebliven semesterlön preskriberas två år efter utgången av ett visst semesterår. Det betyder att du endast kan kräva semesterlön för semesteråren 1 april 2016–31 mars 2017, 1 april 2017–31 mars 2018 och nuvarande semesterår, som började 1 april 2018 (33 § SemL).Slutsats i ditt fallSumma summarum är min bedömning att du har rätt till semesterlön för 50 dagar (utöver nuvarande semesterår). Därutöver lär du ha rätt till betydande skadestånd.Jag föreslår att du upplyser din arbetsgivare om att du anser att den inte uppfyller SemL:s krav, och att du bedömer dig ha rätt till utebliven semesterlön och skadestånd. Du kan till exempel visa din arbetsgivare detta svar. Jag ska här ge dig ett högst praktiskt (och icke-juridiskt) råd: Det är lätt att samtal om sådana här saker präglas av en irriterad ton. Undvik i möjligaste mån detta, och försök att hålla diskussionen så konstruktiv som möjligt. Enligt min erfarenhet är det betydligt mer sannolikt att man kommer överens om man lyckas hålla ett fredligt samtal, än om man till exempel konfronterar arbetsgivaren och argt påtalar att denne gjort fel.Jag kan också rekommendera att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Lycka till!Vänligen,

Rätt till semesterdagar första anställningsåret

2018-12-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Jag ska påbörja en ny tjänst 2 september och har planerat in smekmånad 21 okt-4 nov, dvs två veckor. LAS gör mig förvirrad då jag enligt lagen enbart har rätt till 5 dagar obetald semester om jag börjar efter 1 september. Innebär det då att jag inte har rätt att ta semester i två veckor?
Andrea Gicic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetstagares semesterledighet regleras i Semesterlag (1997:480). Gällande semesterledighet första anställningsåret gäller att du som anställd har rätt till semesterledighet redan det första anställningsåret. Däremot är det oftast så att man inte har hunnit intjänat ersättning (semesterlön) för alla semesterdagar första året. Enligt 4 § semesterlagen har en arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår (det år vilken semestern tas ut). Har anställningen påbörjats efter den 31 augusti under semesteråret, som i ditt fall, har arbetstagaren endast rätt till fem semesterdagar. I ditt fall blir det så att du enbart har rätt till 5 semesterdagar och att resterande dagar troligtvis kommer vara obetalda. Jag skulle rekommendera dig att noga läsa igenom ditt anställningsavtal, då det finns kollektivavtal som kan ge dig rätt till fler semesterdagar eller om du har avtalat med din arbetsgivare om fler semesterdagar utöver vad som är reglerat i lag och kollektivavtal. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Jag har varit provanställd. Har jag rätt att få ersättning för semester då?

2019-01-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Semesterersättning, Jag har varit provanställd fr.o.m 1 Maj t.o.m 14 December 2018. Har Jag rätt att få ersättning för semester då? (efter avslutad anställning den 14 December?)
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om semester finns i Semesterlagen (SemL). Jag utgår från att du inte haft någon semester eller fått någon semesterlön eller semesterersättning under tiden du har varit provanställd. Ibland betalar arbetsgivaren ut semesterersättning tillsammans med lönen varje månad. Det kan därför vara bra om du dubbelkollar i ditt avtal och på din lönespecifikation så det inte står något om att du redan har fått semesterersättning.Alla arbetstagare har rätt till semester eller semesterersättningHar du inte fått någon typ av ersättning för semester har du, precis som du själv säger, rätt att få semesterersättning nu efter avslutad anställning (SemL 28 §). Alla arbetstagare har nämligen rätt till semester eller semesterersättning, oavsett om en är provanställd eller har någon annan typ av anställning. Detta är något som inte ens går att avtala bort. Din arbetsgivare är skyldig att betala ut semesterersättningen till dig senast en månad efter att du avslutade anställningen, alltså senast i januari 2019 (SemL 30 §). Sammanfattningsvis har du rätt till ersättning för semester efter avslutad anställning om du inte har fått det under din provanställningstid. Jag rekommenderar dig att kontakta din arbetsgivare och be om din sparade semesterersättning om arbetsgivaren inte betalar ut den till dig nu i januari. Skulle arbetsgivaren av någon anledning motsätta sig detta bör du vända dig till din fackförening om du är medlem i en sådan för hjälp. Annars är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå för vidare juridisk hjälp med din fråga. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Semesterdagar och beräkning av semesterlön

2019-01-10 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej Jag kan inte hitta någonstans i arbetsrätten oavsett vilket företag man är anställd i, att man har rätt till 5 veckors semester och även betalt för dessa 5 veckor. Det företaget jag är anställd i har jag "bara" 4 veckor och 4 dagar betalald semester. Vill jag ha 5 veckor får jag ta av min kompledighet När vi är planerade för semester dras det 7,62 timmar per dag annars drars det 8 timmar per dag. Tacksam om ni kan hjälpa mig med detta
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av semesterlagen — SemL.Som huvudregel är SemL tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantaget är vad som framgår av lagen (2 § SemL). Det går att göra undantag från vissa av lagens regler, bland annat genom kollektivavtal (2 a § SemL).Rätt till semesterdagar och semesterlönEnligt lagen har man rätt till 25 semesterdagar per semesterår, vilka räknas från 1 april till 31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till fem semesterdagar det semesteråret. Man kan genom kollektivavtal ändra datumen för semesterår, men inte antalet semesterdagar (3 och 4 § SemL). Utöver rätt till semesterdagar, har man också rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas enligt 7 § SemL, genom att ta antalet dagar under intjänandeåret (som är motsvarande år dessförinnan) som arbetstagaren varit anställd, subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in). Denna siffra divideras med årets antal dagar, och det hela multipliceras med 25.Har man varit anställd i över ett år och inte varit frånvarande någon dag, utöver semester och dylikt, blir beräkningen således 365 (antal dagar man varit anställd under intjänandeåret) – 0 (antal dagar man varit frånvarande) / 365 (intjänandeårets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön. Det går inte att göra undantag från denna paragraf.Beräkning av semesterlönenSemesterlönens storlek per dag beräknas antingen enligt sammalöneregeln eller enligt procentregeln. Om du har en fast månadslön beräknas den sannolikt enligt sammalöneregeln (16 § SemL). Enligt den beräkningsmetoden är semesterersättningen lika stor som din lön, och därtill ett semestertillägg om 0,43 % av månadslönen per dag. Har du också rörliga delar av lönen tillkommer till semesterlön ett belopp motsvarande 12% av den årliga intjänade delen (16 a § SemL).Arbetsgivaren kan dock välja att beräkna lönen enligt procentregeln. Den totala semesterlönen är i det fallet 12% av din totalt intjänade lön under året (16 b § SemL).SkadeståndHar en arbetsgivare brutit mot semesterbestämmelserna, ska den utöver semesterlön betala skadestånd för uppkommen skada (32 § SemL). SemL har i hög utsträckning karaktär av en social skyddslag, varför denna paragraf ofta i tvister blir aktuell när en arbetsgivare brutit mot SemL.Vill du undvika tvister och bara "korrigera ett fel" föreslår jag att du inte diskuterar skadestånd med din arbetsgivare, och det rör sig inte nödvändigtvis om några större summor. Jag vill samtidigt upplysa dig om att den mycket väl kan vara tillämplig när arbetsgivare bryter mot SemL.Med vänlig hälsning,

Lön för röda dagar

2018-12-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag arbetar för ett bemanningsföretag som "ambulerande tjänsteman" arbetar heltid och avtalet sträcker sig ett halvår framåt (visstidsanställning). Kollektivavtal almega bemanningsföretagen. Jag har s.ka. garantilönesystem och får betalt efter hur många dagar jag arbetat i månaden istället för en vanlig månadslön. Jag har enligt dom ej rätt till någon lön för röda dagar som jag är ledig på (julafton etc.) Har försökt hitta information om detta men inte hittat något svar. Min fråga är stämmer det att jag ej har rätt till någon lön för röda dagar?
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huruvida du får lön för röda dagar regleras inte i någon lag. Detta regleras istället i kollektivavtalet och anställningsavtalet. Vad som gäller i ditt kollektivavtal kan jag tyvärr inte svara på utan jag rekommenderar här att du tar kontakt med ditt fackförbund. När det kommer till ditt anställningsavtal så beror det på vad som står i ditt. Utgångspunkten är sådan att om du har fast månadslön betalas vanligtvis samma lön ut varje månad oberoende av röda dagar. Om du får lön per timma eller dag kan detta dock skilja och innebär ofta att du inte får betalt för röda dagar. Jag rekommenderar återigen att du kontaktar ditt fackförbund och ser igenom ditt anställningsavtal. Bästa hälsningar,

Kan jag kräva semesterersättning 10 år tillbaka i tiden?

2018-12-22 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Har jag rätt att få ut semester ersättning tio år tillbaka har varit annstäld sedan 2006-10-01 hav mitt ex som för 14 veckor sedan gått bakom ryggen på mig och efter 23 år tycker jag ska sluta på firman. Har skött all ekonomi i tolv år bokföring varje månad men aldrig fått någon semester ersättning. Fick 21 december i går en semester ersättning för 2018. Jag frågade då om jag har rätt med flera år tillbaka.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör semesterersättning kikar vi närmare på semesterlagen (SemL).Du kan bara kräva semestersättning för två år tillbaka i tidenDet går att kräva semesterersättning i efterhand, men en förutsättning är att du kräver semestersättningen senast två år från utgången av det semesterår då du enligt semesterlagen skulle ha fått den semesterersättning som du begär (33 § SemL).Svaret blir alltså att du tyvärr bara kan kräva semesterersättning för två av de tio senaste semesteråren, varav du redan verkar ha fått utbetalt för ett av åren. I övrigt finns ingen möjlighet för dig att kräva in resterande summa.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, även om du hade hoppats på mer.Jag önskar dig en god jul!Med vänliga hälsningar