Arbetsgivarens skyldighet att samråda och underrätta om semesterförläggning

FRÅGA
Har ansökt om semesterledighet. Lämnat in ansökan i slutet av okt.Fått meddelamde av min närmaste chef att ansökan ska diskuteras den dag jag lagt in om ledighet.Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om semester finns i semesterlagen (SemL). Jag har förstått din fråga som att din chef vill diskutera om förläggning av din semester samma dag som den dagen du vill vara ledig och att du undrar om detta står i strid med lagen eller dylikt. Det framgår inte när du vill ta ut din semester, jag utgår därför från att du vill vara ledig någon gång under den närmsta tiden och att ansökan om semester inte avser sommarperioden (s k huvudsemestern).

Eftersom din semesteransökan inte avser sommarperioden har arbetsgivaren ingen förhandlingsskyldighet i förhållande till den förhandlingsberättigade fackliga organisationen, om sådant finns (jfr 10 § andra stycket SemL). Dock ska arbetsgivaren fortfarande samråda med dig om semesterförläggningen (10 § tredje stycket SemL).

Om ni inte kommer överens om förläggningen är det arbetsgivaren som bestämmer, såvida inget annat har avtalats (11 § första stycket SemL). Om arbetsgivaren fattar ett sådant ensidigt beslut, utan att ha kommit överens om det med dig, om semesterförläggningen måste du få information om det senast två månader innan själva semestern börjar. Om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren underrätta dig senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början (11 § andra stycket SemL). Av förarbetena framgår det att med "särskilda skäl" avses sådana undantagsfall där arbetsgivaren överhuvudtaget inte har möjlighet att iaktta tvåmånaderstiden, t.ex. när fråga är om en nyanställd som anställts alltför nära semesterstängningen (prop. 1976/77:90 s 186).

Sammanfattning

Du bör i första hand ta kontakt med din arbetsgivare och påpeka att denne har en skyldighet enligt lag att samråda med dig om semesterförläggningen och att du gärna vill diskutera om semesteransökan innan din semester börjar. Det är även värt att anmärka för arbetsgivaren att denne har en skyldighet att ge besked om huruvida du beviljas semester eller inte, senast två månader innan semestern börjar. Om arbetsgivaren inte fullgör sin underrättelseskyldighet kan du kräva denne på skadestånd för hens försummelse.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?