Har man rätt till semesterersättning när man är sjukskriven?

FRÅGA
Hej! Jag har och är fortfarande sjukskriven sen 10 år tillbaka. Hur fungerar det med semesterersättningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Semesterersättning regleras i semesterlag (1977:480). Jag kommer fortsättningsvis att benämna semesterlagen som "SemL".

Vad säger lagen om semesterersättning?

Lagen säger att frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada ( 17 § 1 st SemL). Med intjänandeår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Som jag precis nämnde finns det ett undantag till 180-dagars gränsen, alltså om du är sjukskriven pga. arbetsskada. Det framgår inte utav frågan om du är sjukskriven på grund av arbetsskada men skulle det vara så att du är det så försvinner gränsen på 180 dagar. Efter att man varit frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår upphör däremot ens frånvaro att vara semesterlönegrundande. Detta gäller både om man varit helt eller delvis frånvarande (17 § 2 st SemL).

Har du rätt till semesterersättning?

Eftersom du varit sjukskriven sen tio år tillbaka innebär det att din frånvaro från arbetet inte längre är semesterlönegrundande och du har inte rätt till någon semesterersättning.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?