FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 21/11/2020

Ska man behöva förutsätta att semesterersättningen ingå i lönen?

Jag jobbar på timlön, 500kr/timme.

När jag får lönebesked står det timlön 446,43, det resterande är semesterersättning .

Tycker att den borde vara utanför timlönen.

Är det korrekt av företaget jag jobbar för?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om semester finns i semesterlagen (SemL), där framgår ingenting som uttryckligen förbjuder arbetsgivare att inkludera semesterersättning i lönen. Dock framgår det av förarbetena till lagen att semesterersättning inte ska presumeras ingå i lönen (prop. 2009/10:4 s. 37). Om din semesterersättning ska inkluderas i lönen måste det framgå klart och tydligt att en del av lönen är semesterersättning (se EG-domstolens dom i mål C-131/04 C. D. Robinson-Steele mot R. D. Retail Services Ltd). Helst ska det framgå av såväl anställningsavtalet som lönespecifikationerna hur mycket av lönen som utgör din semesterersättning.

Jag har förstått det som att du, vid avtalets ingående med arbetsgivaren, har fått intrycket att timlönen om 500 kronor per timme inte omfattar semesterersättningen. Det ska du inte heller behöva förutsätta, såsom redovisats ovan. Förvisso redovisas timlönen och semesterersättningen i olika poster i lönebeskedet. Det räcker normalvis dock inte att lönen och semesterersättningen redovisas separat i lönebeskedet utan det ska även framgå av anställningsavtalet att semesterersättningen skulle ingå i lönen.

Jag skulle därmed i första hand råda dig att ta en titt på ditt anställningsavtal och se vad som framgår där, står det enbart timlön om 500 kronor/timme eller framgår det att summan inkluderar även semesterersättningen? I andra hand bör du ta en titt på kollektivavtalet om sådant finns på din arbetsplats. Om det inte framgår av anställningsavtalet att semesterersättningen inkluderas i lönen åligger det arbetsgivaren att visa att semesterersättningen skulle ingå i din lön (jfr AD 2012 nr 88).

Jag hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?