Bekant fick låna min cykel men behöll den

2020-01-30 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en bekant som skulle köpa min cykel men fick använda den innan den var betald. Nu har hon valt att inte köpa den och jag har bett att få den tillbaka. Hon säger att hon behåller den tills hon inte behöver den längre. Saken är den att jag har satt på nya däck (1000:-) och jag vill inte att hon ska slita på dem nu när hon inte tänker köpa den. Är det ett brott att behålla cykeln?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sådana här typer av gärningar är ofta lite mer knepiga att koppla till något brott. Detta eftersom personen har någon annans egendom i sin besittning när den eventuella brottsliga gärningen uppstår. I mitt svar kommer jag att utgå från 10 kap. brottsbalken (BrB). Detta eftersom då egendomen var i personens besittning har ett förtroendeförhållande förelegat mellan er. Personen har ju fått låna din cykel. vilket gör 10 kap tillämpligt. Annat hade varit om personen olovligen tagit cykeln när den var i din besittning. Då hade istället 8 kap varit tillämpligt. 10 kap brottsbalkenKapitlet har en särskild systematik som innebär att vissa brott har företräde framför andra. Jag måste därför gå igenom dessa brott för att se om de är tillämpliga. Det första brottet är förskingring (10 kap. 1 § BrB). För att en gärning ska uppfylla kraven på förskingring krävs det att personen fått egendomen i sin besittning för att utgiva eller redovisa för denna. Då cykeln gavs till personen i form av ett lån är detta brott inte aktuellt. Nästa relevanta brott är olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB). För brottet förutsätts att personen som har annans egendom i sin besittning vidtar en åtgärd som medför att ägaren frånhänds eller berövas sin rätt till egendomen. När en person har kvar egendomen innebär det inte nödvändigtvis att den riktiga ägaren frånhänds eller berövas sin rätt till den. Har personen uppsåt att själv tillägna sig egendomen så anses den riktiga ägaren dock ha berövats sin rätt till egendomen. I ditt fall bedömer jag detta krav som icke-uppfyllt. Åtminstone i nuläget. Personen säger ju till dig att den kommer att ha kvar cykeln till dess att denne inte behöver den mer. Skulle det visa sig att det tar lång tid innan du får tillbaka den så kan det tyda på att personen har tillägnat sig den. Brottet olovligt förfogande skulle då vara uppfyllt. Då det är lite osäkert om brottet olovligt förfogande har begåtts i nuläget finns det anledning att också titta på brottet olovligt brukande (10 kap. 7 § BrB). Olovligt brukande innebär att någon vållar ekonomisk skada eller olägenhet genom att otillåtet använda någon annans egendom. Då personen har för avsikt och därför högst troligt använder cykeln kan kraven för detta brott vara uppfyllda. Eftersom personen känner till att du vill ha tillbaka cykeln så sker användandet olovligen. Användandet medför sannolikt olägenhet för dig samt ekonomisk skada då däcken förslits. SlutsatsMin slutsats är att det är högst sannolikt att brottet olovligt brukande har begåtts. Det som måste kunna visas här är att det faktiskt har skett ett brukande som varit olovligt och som medfört skada eller olägenhet. Med vänliga hälsningar,

Skillnad mellan olovligt förfogande och olovligt brukande

2020-01-13 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Vad är det för skillnad mellan brotten olovligt förfogande och olovligt brukande.Mvh
Amanda Keith |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brotten olovligt förfogande och olovligt brukande regleras i 10 kap Brottsbalken (BrB). Olovligt förfogande innebär att man har viss egendom, vilken tillhör någon annan, i sin besittning och vidtar åtgärd med denna så att den andre berövas sin rätt till egendomen, 10 kap 4 § BrB. För detta brott krävs inte skada eller vinning. Exempel på förfaranden som kan utgöra olovligt förfogande är om man har köpt något på avbetalning, som man ännu inte betalat färdigt, men ändå säljer det vidare eller på något annat sätt disponerar över egendomen så att den andre berövas sin rätt till egendomen. Att förstöra, kasta eller vägra lämna ifrån sig egendomen, exempelvis, är att disponera över egendomen så att den rättmätige ägaren berövas sin rätt till den.Olovligt brukande innebär att man olovligen brukar någon annans sak och därigenom vållar skada eller olägenhet för den personen, 10 kap 7 § BrB. För att straffbarhet ska kunna aktualiseras krävs det dels att man uppsåtligen brukar saken och dels att man därigenom uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar skada eller olägenhet. Med "skada" avses ekonomisk skada medan "olägenhet" kan föreligga även om brukandet inte lett till någon ekonomisk skada. Att låna någons fordon och inte lämna tillbaka det på utlovad tid utan istället använda det i ytterligare en vecka, till exempel, kan utgöra olovligt brukande. Hoppas att du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt. Med vänlig hälsning,

Får min före detta sambo slänga min egendom?

2019-10-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag och min sambo separerade för ca 2 år sedan och fortfarande har han kvar mina saker som jag haft innan vi blev sambos samt att han slängt iväg saker som varit mina..får han göra så
Sofia Holgersson |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!I vanliga fall är det inte okej att vägra lämna tillbaka någon annans egendom eller slänga annans egendom eftersom det utgör brott (olovligt förfogande enligt brottsbalken 10 kap 4 §). Dock har det i ert fall gått så lång tid som 2 år sedan ni separerade. Det kan därför ses som att du avsagt dig besittningen till sakerna (de blir så kallat res delicta). De tillfaller då din sambo, som får göra vad han vill med dem. Det är således även okej att slänga dem.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad blir påföljden om man har använt företagets tankkort privat?

2019-09-30 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad följderna blir om man har använt företagets tankkort privat? Målet har varit uppe i tingsrätt tidigare ostraffad men finns med ekonomiska problem hos Kronofogden?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket brott gör man sig skyldig till?Tidigare rättsfall där någon har använt ett företags tankkort för att tanka privat visar att detta handlade utgör ett så kallat behörighetsmissbruk. Behörighetsmissbruk regleras i 10:6 Brottsbalken (BrB). Behörighetsmissbruk har en straffskala från böter till 2 års fängelse. Vilket straff som är aktuellt kan variera kraftigt från fall till fall beroende på omständigheterna. Vad finns det för potentiella påföljder?Om till exempel personen har suttit det i system att använda företagets tankkort privat, så kommer naturligtvis en eventuell domstol att ta hänsyn till detta i sin bedömning. Är det däremot en engångsföreteelse och som du säger, personen är tidigare ostraffad så skulle jag gissa på att påföljden blir dagsböter. Givetvis kommer personen bli återbetalningsskyldig på det belopp som tagits från företaget. Oftast är också brott av den här typen en grund för avskedande från sin anställning.AvslutningMen kom ihåg att detta endast är spekulationer, för att kunna göra en rättvis bedömning av straffet behöver man veta samtliga omständigheter i målet.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

En vän sålde min hund

2020-01-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej en vän skulle ta hand om min hund medans jag var sjuk en längre period. Båda var överens om att jag skulle bli frisk och kunna vara med min hund igen. När jag ska hämta hunden så finns han inte där han skulle vara och inte hon heller. Jag polisanmäler detta men inget görs från deras sida . Jag har försökt hitta min hund i några år nu men utan resultat. Men vet att kvinnan har lämnat bort hunden antagligen sålt han vidare till någon . Vad gör jag nu ? Hon kidnappa min hund och säljer han utan min vetskap. Vill att hon ska få ett straff för det hon olovligen gjort . Vill veta hur min hund mår och jag står som ägare och vill bara att han mår bra . Och vad kan hon åtalas för i detta läge då hon gör flera saker men någon annans djur . Snälla ge mig råd vill bara få rättvisa efter många år i sorg och saknad .
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan tyvärr inte medföra någon hjälp i hur du kan få tillbaka hunden eller hur du ska hitta den. Det jag ska försöka besvara är vilket brott som kan ha begåtts och hur du kan gå tillväga. Olovligt förfogandeOm någon har annans egendom i besittning och sedan vidtar en åtgärd som medför att ägaren frånhändas eller på annat sätt berövas sin rätt till egendomen så gör man sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § brottsbalken. När du lämnade din hund till den här personen så fick personen hunden i sin besittning. Hunden är i detta fall sådan egendom som avses i bestämmelsen. När personen sedan sålde hunden så berövades du din rätt till hunden och den frånhändas dig. Min bedömning är därför att brottet olovligt förfogande är uppfyllt i detta fall. Alternativt skulle man kunna gå in på brottet bedrägeri. För detta krävs dock att personen på något sett vilselett dig och hade för avsikt att sälja hunden redan innan du lämnade över den. Eftersom detta är svårt för både dig och mig att veta stannar jag vid brottet olovligt förfogande. Huvudsaken är att en brottslig gärning har begåtts. Jag tycker att du begära omprövning av din polisanmälan. Om jag ska gissa så förutsätter jag att anmälan lades ner på grund av att brott inte kunnat styrkas. Således bör du, om du kan, försöka samla så mycket bevisning som möjligt som stödjer vad som har hänt. Kanske har du SMS-konversationer som tyder på att den här personen fått tagit hand om din hund men sedan sålt den. En omprövning av polisens beslut görs genom att skickas till polismyndigheten. Det finns inget formkrav för hur detta ska se ut men jag rekommenderar att du tydligt anger vilket beslut du vill ha ändrat samt ange att du vill att detta ärende ska återupptas. Du bör även skicka med så mycket bevisning som du kan. Alternativ till polisanmälanI det fall polis eller åklagare lägger ner fallet skulle du kunna väcka ett enskilt åtal och därmed driva målet på egen hand. Detta skulle alltså resultera i att personen blir dömd för ett brott om du lyckas vinna. Dessutom kan du samtidigt driva talan om skadestånd. Det svåra är att du skulle behöva ta rollen som åklagare och därmed få full bevisbörda för omständigheterna i fallet. Alternativ till enskilt åtal skulle vara att du civilrättsligt stämmer personen. Skillnaden är att personen inte skulle kunna bli dömd för ett brott men du skulle kunna få skadestånd. En civilrättslig stämning är något lättare på så sätt att beviskravet som ställs på dig inte skulle vara lika högt som vid ett enskilt åtal. Däremot är båda processerna svåra att föra varför du kan behöva ta hjälp av en jurist. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Olovligt förfogande

2019-10-31 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!I brottsbalken 10 kap. 4 §. står det följande: "Den som i annat fall än som anges i 1, 2 eller 3 § vidtar åtgärd med egendom, som han eller hon har i besittning men till vilken ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen eller tillförsäkrad eller annars tillkommer någon annan, varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt berövas sin rätt, döms för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst ett år."Får inte riktigt ihop vad som menas med denna lag, kan ni förtydliga?
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående 10 kap. 4 § Brottsbalken. Inledningsvis kan sägas att denna bestämmelse bara gäller då 1, 2 eller 3 § samma kapitel inte är tillämplig, det vill säga då det inte rör sig om förskingring. Olovligt förfogande kan vara aktuellt då en person har något i sin besittning, som någon annan har äganderätt till och agerar på ett sätt som gör att den personen förlorar sin äganderätt. Exempel på detta kan vara då man köpt något på avbetalning och ännu inte betalat färdigt, men ändå säljer varan vidare. Ett annat exempel kan vara om man lånat en mobiltelefon av en kompis och slänger bort telefonen så att kompisen inte kan få tillbaka den. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när någon inte lämnar tillbaka en utlånad bil?

2019-10-10 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har en bil som står skriven på min pappa. Jag var tidigare i ett samboförhållande och då fick min föredetta sambo låna bilen och använda den som hennes, alltså köra till jobbet osv. Det tog slut mellan oss och jag flyttade ut från den gemensamma hyreslägenheten för 4,5 månad sedan. Har efter det frågat om hon vill köpa bilen, och efter långt velande sa hon till slut att hon skulle köpa bilen. Eftersom vi inte har kunnat prata efter uppbrottet utan att bara tjafsa bestämde vi att hon istället för att prata med mig skulle prata med min pappa om att ta över bilen, pris, betalning och allt som hör till. Nu har det gått 2 månader sedan hon sa att hon skulle köpa den men hon har fortfarande inte kontaktat min pappa och nu svara hon heller inte på sms. Jag är väldigt less på situationen och det känns som att hon bara slingrar sig för att slippa betala. Hon har alltså kört omkring i en bil olovligt i ca 4 månader. Nu funderar jag på att ställa av bilen och anmäla den stulen. Kommer jag någonstans med det eller finns det andra bättre alternativ. Mvh
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du valt att vända dig till Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så handlar din fråga om det fall att din före detta sambo under ert förhållande fick låna en bild som tillhör din pappa, och nu inte lämnar tillbaka den eller betalar för att köpa den. Enligt mig handlar konflikten därför om det kan vara så att din före detta sambo begår någon form av brottslig handling och vad du i sådana fall kan göra för att få ett stopp på detta.Hon kan göra sig skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kapitel 4 § i Brottsbalken (se här) I min mening tycker jag att det låter som att din före detta sambo har begått, och fortfarande begår, ett olovligt förfogande. Varför det inte kan handla om en stöld är för att din f.d sambo har fått bilen i sin besittning (alltså får bilen till sin, i "sina händer") lovligen, då din pappa/du lånat ut bilen till henne på eget initiativ. För olovligt förfogande är detta alltså inte ett krav, utan det handlar om när någon har fått en sak till sig "lagligt" men sedan när saken ska lämnas tillbaka använder egendomen på ett sätt som inte är okej. Att du har lånat ut bilen till henne är därför inget som gör att det hon håller på med är att anse som ett okej agerande. Likväl har ni avtalat med varandra muntligen om att hon ska köpa bilen av din pappa, vilket hon inte heller har gjort. Enligt mig indikerar detta att hon, genom att fortsätta använda bilen, är medveten om att hon inte får lov att göra detta om hon inte först betalar för den. Hon är alltså medveten om att hon agerar olovligt. Det skulle också kunna röra sig om olovligt brukande enligt 10 kapitel 7 § i Brottsbalken (se här). Detta eftersom din f.d sambo har brukat bilen själv och därför har orsakat olägenhet för din pappa, som inte får tillbaka bilen. Likväl kan en bil som används i 4 månader ha orsakats olika försämringar i värde, vilket ska ses som ett "vållande av skada" på bilens värde. Vad du bör göra med detta som underlag är att du absolut borde polisanmäla din f.d sambo. Oavsett vilket av brotten du, ihop med din pappa, hänvisar till av de två ovanstående tror jag att du har goda förutsättningar att påvisa båda typerna. Båda brotten leder också till skadestånd i enlighet med 2 kapitel 1 § Skadeståndslagen, vilket skulle kunna ge din pappa en del kompensation för bilens värde. Om du vill kan du också välja att avställa bilen. Detta kommer att resultera i att bilen kommer att anmälas som "icke körbar" och om din f.d sambo skulle stoppas av polis skulle hon köra runt i en bil hon inte får lov att köra runt i. Det skulle också vara bra om din pappa gjorde detta, då han inte kommer riskera att exempelvis få böter eller trängselskatt hemskickat till sig (mer om detta kan du läsa om på Transportstyrelsens hemsida). Jag hoppas att du har fått lite hjälp på traven och jag ska hålla tummarna för att situationen löser sig för dig och din pappa! Allt gott, Mvh

Vilka objektiva rekvisit måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för förskingring?

2019-09-30 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Vilket eller vilka objektiva rekvisit ska vara uppfyllda? när det gäller förskingring
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regeln om förskingring finner vi i Brottsbalken 10 kap 1 §. I lagtexten finner vi följande beskrivning:"Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år." Av detta kan vi urskilja ett par objektiva rekvisit, nämligen:1. Det ska först och främst finnas ett avtal (eller en allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning) genom vilken gärningsmannen ska ha fått egendomen i sin besittning (alltså att denne har egendomen under sin omedelbara kontroll),2. gärningsmannen ska ha en skyldighet att antingen ge tillbaka egendomen, eller redovisa för den,3. gärningsmannen ska ha försummat denna skyldighet, samt4. handlingen ska innebära ekonomisk vinning för gärningsmannen, och ekonomisk skada för offret. Gärningsmannen ska med andra ord bli rikare, samtidigt som offret blir fattigare. För att förtydliga det hela så tänkte jag ge ett exempel utifrån ovan uppställda rekvisit:1. A hyr en cykel av B, vilken A har fått i sin besittning,2. A har en skyldighet att lämna tillbaka cykeln vid hyresperiodens slut,3. A åsidosätter denna skyldighet genom att istället sälja vidare cykeln,4. vilket resulterar i att A tjänar pengar, samtidigt som B lider ekonomisk skada genom att förlora cykeln på detta sätt. De subjektiva rekvisiten måste dessutom de vara uppfyllda för att någon skulle kunna dömas för förskingringUtöver dessa objektiva rekvisit, så måste givetvis även de subjektiva rekvisiten vara uppfyllda för att någon skulle kunna dömas för brottet i fråga. I förskingringsfallet så måste gärningsmannen exempelvis ha haft för avsikt att tillägna sig egendomen (alltså cykeln i exemplet). Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma. Med vänliga hälsningar,