FrågaSTRAFFRÄTTFörskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB29/03/2021

Lånade ut en sak som låntagaren vägrade lämna tillbaka och tog sönder

Jag lånade ut en sak till person och den här person vägrade lämna tillbaka saken, men tog också sönder den och kastade bort den. Om den här personen säger att det var en gåva vad kan jag göra då? Och hur kan jag bevisa att den här personen hade min sak nu när den är bortkastad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en överlåtelse ska betraktas som gåva krävs det att det föreligger en förmögenhetsöverföring som gjorts frivilligt och att det ska ha förelegat en gåvoavsikt. Samtliga villkor måste vara uppfyllda. En gåva utmärker sig i att det saknas krav på motprestation. Av din bakgrundsinformation framgår det att du lånat ut en sak, med villkoret att detta ska återlämnas. Det framstår relativt tydligt att du saknat en gåvoavsikt. Ifall personen påstår att det rör sig om en gåva kan du således argumentera för att du aldrig haft en sådan avsikt.

Stöld eller annat tillgreppsbrott i 8 kap. Brottsbalken (BrB) aktualiserar inte eftersom personen i fråga inte olovligen tagit din sak. Ett brott som hade kunna ligga nära till hands är istället olovligt förfogande, 10 kap. 4§ BrB, eventuellt olovligt brukande, 10 kap. 7§ BrB.

Rekvisiten för olovligt förfogande är att personen frånhänt dig egendomen eller på annat sätt berövat dig rätten till den. Personen ska ha egendomen i sin besittning, men äganderätten ska vara förbehållen dig. Detta kan bli aktuellt när personen sålt egendomen, gett bort den, slängt den, tagit sönder den etc. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Olovligt brukande förutsätter dels att personen brukat den sak som denne fått låna av dig. Det krävs alltså någon form av nyttjande. Det krävs dessutom att brukandet vållat skada eller olägenhet. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Sammantaget skulle jag rekommendera dig att börja med att styrka att egendomen de facto är din och vara tydlig med att förklara att du saknat gåvoavsikt. Du skulle sedan kunna åberopa följande lagrum om du önskar starta en rättsprocess. Du skulle alternativt kunna kontakta Kronofogden och ansöka om vanlig eller särskild handräckning, se här för mer information.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Hittade du inte det du sökte?