Vad kan jag göra om någon kopplar upp sig på mitt nätverk och sedan säljer vidare tillgången till det?

FRÅGA
HejVi är en ekonomisk förening som äger ett fibernät sedan 5 år. Det har visat sig att ett företag kopplat in sig på vårt nät och dessutom sedan tagit betalt av en fastighetsägaren som ville ha fibernät.Företaget ifråga är ett dotterbolag till ett större energibolag som delägs bl.a av kommunen.Vad gäller för detta ?mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer att gå igenom de olika sätt där jag ser en eventuell möjlighet för er att få skadestånd för företagets användande av ert fibernät samt/alternativt hur ni eventuellt kan få företaget dömda för brott.

I mitt svar kommer jag att använda följande lagar:

-Brottsbalken (BrB)

-Skadeståndslagen (SkL)

Olovligt brukande Brottsbalken 10 kap. 7 §

Att företaget har kopplat in sig på ert nätverk och sedan sålt vidare brukande av det nätet kan eventuellt vara ett brott enligt brottsbalken, nämligen olovligt brukande (10:7 BrB). För att det ska räknas som ett olovligt brukande så krävs det att domstolen anser att följande krav är uppfyllda:

-Företaget måste ha brukat nätverket uppsåtligen, vilket är ett juridiskt begrepp som jag skulle kunna förklara innebära ungefär samma sak som "med vilja".

-Företaget måste sedan ha orsakat er skada eller olägenhet, antingen uppsåtligen eller genom oaktsamhet. Uppsåtligen har samma innebörd här som i föregående exempel. Oaktsamhet är även det ett juridiskt begrepp vilket jag skulle säga har ungefär samma innebörd som "oförsiktighet". Till begreppet skada räknas en ren förmögenhetsskada vilket är en skada som innebär att ni har förlorat pengar på grund av deras brukande av ert nätverk, utan att det har koppling till att någon egendom som tillhör er har skadats.

Om ni vill ha utrett huruvida företagets brukande av ert nätverk är ett "olovligt brukande" enligt brottsbalken så bör ni polisanmäla företaget. Då kommer först polisen att avgöra om en förundersökning ska inledas, om en förundersökning inleds och genomförs så kommer det sedan att avgöras om tillräckliga bevis finns för åtal. Ifall det finns tillräckligt med bevis för ett åtal kommer slutligen en rättegång att genomföras där domstolen kommer att avgöra huruvida företaget har begått ett brott eller ej.

Skadegörelse 12 kap. 1 § Brottsbalken

Om företaget har skadat er egendom på något vis när de kopplade upp sig på ert nätverk så kan det även räknas som skadegörelse enligt brottsbalken, vilket är ett brott (12:1 BrB). För att domstolen ska räkna det som skadegörelse så behöver följande vara uppfyllt:

-Företaget behöver fysiskt ha skadat eller förstört er egendom, vilket kan ha skett på olika sätt när de kopplade upp sig på nätverket.

-Gärningen ska innebära men för annans rätt till egendomen, med andra ord ska ni ha orsakats men av att egendomen har skadats, det behöver inte vara ekonomiska men utan även affektions- eller estetiskt värde räknas in under detta krav.

För detta brott gäller samma sak som ovan, att ni bör anmäla det till polisen om ni anser att er egendom blivit fysiskt skadad av företagets agerande och vill att det ska utredas om brott föreligger.

Skadestånd för ren förmögenhetsskada 2 kap. 2 § Skadeståndslagen

Om företaget anses ha begått något brott mot er genom att koppla upp sig på ert nätverk och detta brott har orsakat er en ren förmögenhetsskada, alltså en ekonomisk förlust så kan ni tilldömas skadestånd för detta av domstolen. Krav för att ni ska kunna få skadestånd för ren förmögenhetsskada är följande:

-Att företaget har begått ett brott gentemot er

- Som orsakade er en ekonomisk förlust, således måste det finnas ett samband mellan brottet och eran ekonomiska förlust. Till exempel om företaget döms för olovligt brukande av ert nätverk så kan ni hävda att ni har förlorat pengar på att dem inte betalt för sitt brukande, vilket då kan anses vara en konsekvens av deras brott.

Viktigt att komma ihåg är att detta skadestånd bara går att få om företaget har blivit dömda för att ha begått ett brott gentemot er.

Skadestånd för sakskada 2 kap. 1 § Skadeståndslagen

Om företaget har orsakat er en sakskada, vilket innebär att de har skadat er egendom på något vis när de kopplade upp sig på ert nätverk kan ni stämma dem civilrättsligt för att få skadestånd för den skadan. För att det ska vara möjligt att få skadestånd för sakskada måste följande vara uppfyllt:

-Företaget måste uppsåtligen eller av vårdslöshet

-Orsakat er en sakskada, vilket innebär att de har skadat er egendom fysiskt.

Om ni tilldöms skadestånd för sakskadan så ska skadeståndet ersätta skadans värde, vilket kan vara antingen vad det kostar att reparera skadan eller ersätta det som är trasigt med en ny sådan egendom. Om skadeståndet bestäms efter vad det kostar att ersätta med en ny egendom så är det inte nypriset ni ersätts med, utan priset för en sådan egendom i likvärdigt skick som eran var innan den skadades.

Principen om obehörigt vinst

Principen om obehörig vinst är en civilrättslig princip som är omtvistad ifall den överhuvudtaget finns i det svenska rättssystemet, jag vill dock ändå nämna den så ni vet alla tänkbara möjligheter.

Tanken kring denna princip är att ni då skulle kunna stämma företaget för att de har gjort en obehörig vinst genom att de har kopplat upp sig på ert nätverk utan stöd i avtal eller lag och tjänat pengar genom att erbjuda andra personer tillgång till nätverket mot betalning. På så vis har företaget enligt denna princip gjort en obehörig vinst på bekostnad av er utan att de har haft stöd för detta i ett avtal med er eller i lagen.

Det går att genomföra en civilrättslig stämningsansökan med principen som grund för er talan men principen är som sagt var omtvistad huruvida den gäller eller ej och den finns inte i någon lagstiftning varav det kan vara svårt att vinna framgång med en talan byggd på principen.

I rättsfallet NJA 2019 s.23 "den betalande sambon" så prövades det om en sambo som betalat fakturor avseende den andre sambons egendom, vilken inte var samboegendom kunde få ersättning vid en senare separation för att den andre sambon skulle ha gjort en "obehörig vinst" på att hens sambo betalade dessa fakturor. Domstolen kom fram till att det inte fanns någon rätt till ersättning på grund av principen om obehörig vinst.

Om ni skulle vilja ha vidare hjälp i ert ärende eller att en av våra jurister skulle företräda er i en eventuell stämningsansökan så kan ni mejla mig på elin.englund@lawline.se så ser jag till att någon av våra jurister kontaktar er för att kunna ge en offert.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och om följdfrågor uppstår är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se!

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?