Ofullständig fråga

2021-07-24 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Ekonomiska oegentligheter rörande mig
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr kan jag inte utläsa av din fråga vad du önskar få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt på ett så kortfattat men tydligt sätt som möjligt så att vi snarast kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av dig igen så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende.Vänligen,

Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?

2021-06-23 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hur gör man för att ställa en "Kommunstyrelse" till ansvar för ett beslut som tagits "på delegation" av kommunens tjänstemän där underlaget till beslutet innehåller felaktigheter, osanningar, efterkonstruktioner och där texten i själva beslutet bl.a. innehåller felaktiga hänvisningar till lagtexter. Förordningar och lagtexter har blandats ihop i en "salig röra". "Bedömning" har fyllts upp med allmän information o.s.v.Det mest graverande är att efter överklagande av beslutet till Länsstyrelsen så har "juristerna" (2 st) på Länsstyrelsen helt bortsett från så graverande fel som att all lagtext i dokumentet är försedd med Förordningsnummer och inte de aktuella lagparagrafer som texten är tagen från.Den/De som skrivit dokumentet är med andra ord "helt inkompetenta" men i kraft av "Kommunstyrelsen" kan dom ändå driva igenom beslut och därtill få stöd av Länsstyrelsens byråkrater.Om det inte är "Osant intygande" så undrar jag vad det då kan vara?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att du är upprörd över att beslutet är svårt att förstå eller till och med inkorrekt. I mitt svar kommer jag att bemöta dina funderingar kring huruvida brottet osant intygande har begåtts. I övrigt kommer jag att presentera olika möjliga lösningar på hur du kan upphäva eller ändra kommunens beslut och rutiner. Det finns två olika sätt att överklaga kommunala beslut, nämligen genom överklagan av förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Vissa typer av beslut som tas av kommunen regleras av särskild lagstiftning. Det kan då finnas särskilda bestämmelser om vem som får överklaga och till vem överklagan ställs. Då det inte framgår av din fråga redogör jag för vad som i allmänhet gäller vid överklagan av kommunens beslut. Osant intygande?Osant intygande är ett brott enligt brottsbalken (15 kap. 11 § BrB). För att osant intygande ska anses ha begåtts förutsätts 1.Att handlingen är en sk. urkund 2.Att personen uppsåtligen anger osann uppgift om antingen: a)Vem han och hon är b)om annat än egna angelägenheter, eller c)för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling 3.Att angivelsen av osanna uppgifter utgör fara i bevishänseende Först måste alltså utredas huruvida beslutsunderlaget anses vara en urkund, vilket är lättare sagt än gjort. Urkund är en handling av orginalkaraktär utställd av en identifierbar person eller grupp som förmedlar information och tjänar som bevismedel (14 kap. 1 § BrB). Exempel på handlingar som vanligen anses utgöra urkunder är tjänstgöringsintyg, körkort, läkarintyg, kontrakt och testamenten. Beslutsunderlag kan se väldigt olika ut varför jag inte kan uttala mig särskilt om det underlag du beskriver. Enligt min bedömning av beslutsunderlag i allmänhet torde det vara svårt att motivera att sådant underlag är av orginalkaraktär. Om vi jämför med exempelvis ett läkarintyg eller körkort så spelar det roll huruvida du innehar originalet eller kopian. Gällande en utredning som ska ligga till grund till beslut spelar det ingen roll huruvida du har de ursprungliga handlingarna eller kopior av dessa, det är därför svårt att hävda att handlingarna är av orginalkaraktär. Enligt min bedömning är inte beslutsunderlaget ett bevismedel i den bemärkelse som åsyftas i brottsbalken. Jämför exempelvis ett testamente som bevisar att någon har rätt att ärva. Ett beslutsunderlag ger endast information om vilket beslut som är rimligt att ta. Däremot kan exempelvis ett besiktningsprotokoll som ingår i ett beslutsunderlag utgöra urkund. Med den information som framgår kan det enligt min uppfattning bli svårt att hävda att beslutsunderlaget är en urkund, varför brottet osant intygande inte kan aktualiseras. Mer information hade behövt för att kunna göra en utredning om huruvida det är fråga om en annan brottslig gärning. Överklaga Även om kommunens agerande inte utgör brott kan deras beslut ändras om det bygger på felaktiga grunder, är olämpligt eller strider mot lag. Jag vill återigen konstatera att jag inte vet vilket slags beslut det är fråga om eller vem som har överklagat beslutet. I följande kommer jag därför att redogöra generellt för överklaganden. Om jag förstår dig rätt har kommunens beslut redan överklagats till länsstyrelsen. Kommuners beslut kan överklagas antingen som sk. förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning. Då du anger att länsstyrelsen har hanterat överklagan antar jag att det överklagats genom s.k. förvaltningsbesvärFörvaltningsbesvär kan initieras av den som ett beslut av kommunen angår. Vanligen rör det sig om den person som beslutet direkt berör. I vissa specialregler så som plan – och bygglagen kan även en större krets personer ha rätt att överklaga. Överinstansen som i det fall du beskriver är Länsstyrelsen, gör då en prövning om huruvida beslutet är lagligt och lämpligt. Länsstyrelsen kan då antingen upphäva, ändra eller låta beslutet stå kvar. Även Länsstyrelsens beslut om att inte upphäva kommunens beslut kan överklagas. Till vilken instans som länsstyrelsens beslut ska överklagas kan jag inte uttala mig om eftersom jag saknar vetskap om vad beslutet rör. I regel rör det sig om förvaltningsdomstolen men även mark – och miljödomstolen kan vara överinstans för vissa beslut tagna av länsstyrelsen. Oftast är tidsfristen för överklagan tre veckor från det att beslutet togs. Det är därför mycket viktigt att du överklagar i tid om du kan och vill göra det. Sammanfattningsvis tror jag att det kan bli svårt att hävda att beslutsunderlaget utgör en urkund. Åtagandet som gjorts av kommunen kan därför svårligen anses utgöra osant intygande. Däremot finns möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut om att inte ändra eller upphäva kommunens beslut. Jag förstår att många frågetecken kvarstår, så även för mig. Därför är det utmärkt att du även har bokat uppföljande telefonrådgivning. Jag kommer inom kort höra av mig via mail med förslag på tid. Till dess kan du nå mig på my.ohman@lawline.se . Hälsningar,

Vad kan man göra när ens före detta sambo lämnat kvar sina saker?

2021-05-07 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om den parten som flyttar inte tar med sig sina saker. Hur länge måste man ha dem kvar? Det är nu fyra år sedan vi delade på oss och han har fortfarande inte hämtat dem. Jag har packat ner och påmint flera gånger om att han ska hämta, men inget händer. Jag vill inte ha ansvar över hans saker och har heller inte plats för dem.
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar hur länge du behöver ha kvar din f.d. sambos saker efter att han flyttade ut. Eller vad du annars kan göra för att bli av med dem.Jag tolkar det som att de saker han har lämnat kvar är hans egendom och att du därmed inte äger dem. Eftersom du inte är ägaren, har du inte rätt att göra dig av med sakerna oavsett hur länge sen din f.d. sambo flyttade ut. Om du skulle slänga sakerna, skulle du kunna göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Om du skulle flytta på sakerna (t.ex flytta de till ett förråd), skulle du kunna göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande. Egenmäktigt förfarande innebär att någon olovligen tar, brukar eller tillgriper något som tillhör någon annan (8 kap. 8 § brottsbalken).Din f.d. partner kan också göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, om han inte hämtar sina saker och detta begränsar din användning av din bostad.Vad kan du göra?Först och främst rekommenderar jag dig att återigen ta kontakt med din f.d. sambo och förklara situationen. Du kan meddela att det utgör ett brott att lämna sina saker hos någon annan och därmed rubba deras användning av sin bostad.Du kan även ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Myndigheten kommer då uppmana din f.d. partner att hämta sina saker hos dig. Mer om hur du ansöker om vanlig handräckning, hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida.Eftersom egenmäktigt förfarande är ett brott, är en möjlighet att anmäla detta till polisen. Jag skulle dock rekommendera att först och främst ta till åtgärderna ovan. SammanfattningJag förstår att du varken har plats eller vill ha ansvar över din f.d. sambos egendom. Dessvärre kan du själv inte slänga eller flytta på hans saker utan att riskera att göra dig skyldig till brotten egenmäktigt förfarande och olovligt förfogande.Vad du kan göra är att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten, så att de kan uppmana din f.d. sambo att hämta sina saker. Eftersom han också riskerar att göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande genom att inte hämta sina saker, är det möjligt att göra en polisanmälan. Men först och främst skulle jag rekommendera dig att kontakta din f.d. sambo igen och förklara vad som gäller.Hoppas detta har besvarat din fråga! Om något är oklart eller du har fler frågor, är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Felbetalning till konto och preskriptionstid

2021-05-03 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Om någon råkar skicka pengar till mitt företagskonto fel. Och ägaren inte hör av sig. Jag är trött på att jaga någon som har skickat fel. Det blir väldigt arbete för mitt lilla företag. Hur lång tid måste det gå tills det är juridiskt lagligt att jag behåller det, typ nästan 200 tusen. Det företaget som har skickat till mig är inte alls synd om den omsätter miljarder årligen . Jag är trött då jag inte får hjälp av banken.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna typ av betalning som skett av misstag aktualiserar principen om condictio indebiti. Denna princip innebär i korthet att den som gjort felbetalningen har rätt att kräva tillbaka pengarna. Du måste alltså betala tillbaka pengarna. Det finns dock inget lagstöd för detta utan principen om condictio indebiti återfinns i praxis, NJA 2016 s. 1074 och NJA 1999 s. 575 m.fl.Om du använder dig av pengarna kan du göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande, 10 kap. 4 § brottsbalken. Detta eftersom du använder dig av någon annans pengar, vilket är brottsligt.I ett mål från Högsta domstolen fastslogs det att en näringsidkare som fått pengar felaktigt utbetalt till sitt konto och sedan använde pengarna för privat bruk gjorde sig skyldig till olovligt förfogande, NJA 1994 s. 480.Mitt råd till dig är att kontakta banken på nytt för att få kontouppgifter och hjälp i att återföra pengarna till avsändarens konto. Jag tolkar det dock som att du vet vilket företag det rör sig om, du kan därför också kontakta företaget om betalningen.Preskriptionstid?Om du fortfarande inte får hjälp genom banken eller företaget i fråga råder jag dig att inte använda dig av pengarna. Det finns nämligen ingen preskriptionstid vad gäller felbetalningar. Den allmänna preskriptionstiden i Sverige är dock 10 år från fordrans tillkomst, 2 § preskriptionslagen. Du får därför vänta minst 10 år från när du mottog betalningen innan du rör pengarna för att inte göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?

2021-06-28 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |hej en fråga om förskinring ; mor har gått bort nu : nu har det kommit fram att min halvbror ;har använts min mor kort handlat för ca 200000 Kr men 10-15 år sedan kan man poliss anmäla eller vad gör man
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din frågeställning är mycket allmänt hållen och saknar vissa viktiga omständigheter för att jag ska kunna göra en fullskalig bedömning av din situation. Jag kommer därför i det följande att beskriva vad som krävs för att någon ska ha gjort sig skyldig till förskingring, och kort beröra andra relevanta brottstyper. Brott, och regler om brott, finns i brottsbalken (BrB).FörskingringFörskingring är ett speciellt typ av brott och är delvis sammankopplat med stöld och egenmäktigt förfarande, med vissa viktiga skillnader. Förskingring förutsätter att någon har anförtrotts viss egendom för annans räkning med redovisningsskyldighet, samt att samma person har tillägnat sig egendomen i så måtto att en förmögenhetsöverföring har skett (10 kap. 1 § BrB).Att någon har anförtrotts viss egendom för annans räkning innebär att det finns ett förtroendeförhållande mellan gärningspersonen och den som utsatts för brottet. Förhållandet ska grunda sig på ett avtal, en tjänst, ett uppdrag eller något som på ett likvärdigt sätt legitimerar att gärningspersonen kan förfoga över egendomen. Förhållandet ska även ge gärningspersonen besittning över den anförtrodda egendomen. Med besittning menas förenklat att någon har kontroll att förfoga över något, s k faktisk rådighet. Ett exempel på det hittills sagda är att någon fått i uppdrag att ansvara för kassaflödet i en verksamhet.Därutöver krävs att gärningspersonen har tillägnat sig egendomen (eller delar av den), och att en förmögenhetsöverföring har skett. Rekvisiten är samma som krävs för att någon ska begå stöld. Tillägnelse innebär att någon för egen räkning behåller, säljer eller på ett otillåtet sätt förfogar över den aktuella egendomen. Förmögenhetsöverföring betyder att gärningspersonen har gjort en ekonomisk vinning på det brottsliga förfarandet, samt att den utsatta blivit föremål för en ekonomisk förlust. Värdet på vinning respektive förlust är inte av någon betydelse. Däremot måste såväl vinningen som skadan vara direkt hänförligt till det brottsliga agerandet.Andra relevanta brottOm någon av rekvisiten för förskingring inte skulle vara uppfyllda finns några andra brottstyper som kan aktuliseras istället. Subsidiärt till förskingring är bl a stöld och olovligt förfogande. För olovligt förfogande är rekvisiten snarlika, om än något mindre stränga. Den stora skillnaden är att relationen mellan gärningspersonen och den utsatta inte behöver grunda sig på ett sådant förhållande som nämndes ovan, dvs det räcker med att gärningspersonen har egendomen i sin besittning, att egendomen tillhör annan och att den utsatta blir föremål för en ekonomisk skada (10 kap. 4 § BrB).Även för stöld är rekvisiten snarlika. Till skillnad från förskingring, krävs dock att gärningspersonen inte haft tillåtelse att förfoga över egendomen. Istället ska gärningspersonen ha tagit egendomen från någon annan, så att gärningspersonen sätts i en sambesittning eller ensambesittning över egendomen. Med andra ord ska den utsattas besittning över egendomen antingen fråntagits eller försämrats. Det förutsätts även att gärningspersonen haft tillägnelseuppsåt, dvs uppsåt att tills vidare behålla och förfoga över egendomen som dess ägare (8 kap. 1 § BrB).PreskriptionDu nämner kort att det gått 10–15 år sedan brottet begåtts. Preskriptionstiden varierar beroende på brottstyp, där allvarligare brott har högre preskriptionstid än mindre allvarliga. Förskingring har ett maximalt straff på fängelse i 2 år, vilket genererar i en preskriptionstid på 5 år (35 kap. 1 § andra punkten BrB). Tiden börjar räknas från att (det första) brottet har fullbordats. För din del kan detta innebära att brottet har preskriberats.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Vad kan man göra om man inte får tillbaka sovartiklar från exet?

2021-05-17 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har separerat med min tjej och har en del saker kvar hos henne som jag inte får tillbaka och undrar om det är möjligt att få tillbaka sakerna? Jag bodde inte hos hennes föräldrar men jag sov bara hos henne mycket. det rör sig om sov artiklar och badrumsartiklar, problemet är att det inte finns kvitton
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att du har hamnat i en besvärlig situation. Din fråga tolkar jag som att inte har bott, men ändå sovit mycket hemma hos din tjej eller hemma hos henne och hennes föräldrar, samt att du inte fått tillbaka vissa sov- och badrumsartiklar. En aspekt som var svår att förstå var om du tidigare försökt tagit kontakt med tjejen. Om du inte gjort det, så är mitt råd inledningsvis att du ska göra det och förklara att du vill ha dina saker. Lagen som blir tillämplig i ditt fall blir brottsbalken (1962:700) (BrB), eftersom att det kan röra sig om att ett brott har begåtts. Ditt ex har inte rätt att vägra dig att få tillbaka sakerna Först och främst så är det inte okej att vägra dig från att få tillbaka sina saker. Brottet som skulle kunna aktualiseras är olovligt förfogande, vilket framgår av 10 kap. 4 § brottsbalken. Anledningen är att du är ägare och din ex-tjej har kontroll över sov- och badrumsartiklarna. Eftersom du inte får tillbaka sakerna så kan man tolka situationen som att din rätt till dem berövas. Efter att du har kontaktat din ex-tjej vid flera tillfällen och inte fått ett svar så finns det andra möjligheter. Du kan nämligen vända dig till kronofogden för att begära en s.k. handräckning. En förutsättning till det är dessvärre att det finns bevis, alltså exempelvis kvitton på att artiklarna är dina. Att man kan begära handräckning framgår av 4 § första punkten i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan inte själv ta tillbaka artiklarna Trots att artiklarna är dina kan du själv inte bara t.ex. bryta dig in i hennes bostad och ta dem. Då skulle du själv kunna göra dig skyldig till brott. Om du olovligen skulle ta sakerna hos din tjej utan samtycke (trots att de är dina) så kan du göra dig skyldig till självtäkt enligt 8 kap. 9 § BrB. Sammanfattning och råd Sammanfattningsvis förstår jag att det är en besvärlig situation för dig. För att lösa den råder jag dig att kontakta din ex-tjej och förklara att situationen är allvarlig enligt dig, och att du vill ha tillbaka dina saker. Om hon vägrar att ge tillbaka dem, så kan du begära handräckning hos kronofogden. Det förutsätter dock att du har bevis, t.ex. kvitton vilket du inte hade. För att kunna nå framgång hos kronofogden råder jag dig därför att leta rätt på kvittona. Annars blir det svårt att nå framgång med din situation. Kom dessutom ihåg att du inte själv, utan samtycke, kan hämta hem artiklarna. Då riskerar du att göra dig skyldig till brott. Jag hoppas att din situation kommer att lösa sig! Med vänliga hälsningar,

Sälja sambons hund utan tillåtelse

2021-05-07 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Vad gäller om jag säljer min sambos hund, utan hennes medgivande?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du gör dig skyldig till brott om du säljer annans egendom utan tillåtelse. Regler om brottsliga handlingar regleras i Brottsbalken (BrB). Jag utgår från att du har fått hunden i din besittning lagligt dvs. att din sambo exempelvis har lånat ut hunden till dig för att du ska vakta den.Den som vidtar en åtgärd med egendom som en annan person har äganderätt till och som genom handlingen berövas sin rätt till egendomen döms för olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB. Det innebär att om du säljer hunden utan din sambos tillåtelse begår du en straffbar handling och straffet för den som döms för brottet är böter eller fängelse i högst ett år.Hoppas detta besvarar din fråga,Vänligen,

Lagligt att ta emot pengar - för att dra tillbaka sin överklagan?

2021-04-30 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Är det lagligt för mig att ta emot en summa pengar från ettbyggföretag, för att jag ska dra tillbaka min överklagan tilllänstyrelsen?Med vänlig hälsningKatarina
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte tillräckligt mycket omständigheter av frågan för att jag ska kunna ge dig ett korrekt svar. Däremot tolkar jag det som att du tar emot pengarna som privatperson, och därför är det lagligt. Skulle det vara så att du arbetar i länstyrelsen (arbetstagare) och tar emot en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Och den som lämnar sådan otillbörlig förmån döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detta regleras i 10 kap. 5 a § BrB. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline,Vänligen,