F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.

2020-10-20 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag är i en situation där jag och min pojkvän har gjort slut, jag har massa tillhörigheter hemma hos honom. Han har blockerat mig vilket gör att jag inte får kontakt med honom, försökt kontakta via mail och facebook då jag vill ha mina saker. Men ingenting når fram.Jag undrar vad jag har för rättigheter? Om han ex. Har slängt mina saker? Vad gäller och kan jag kräva ersättning?Vänlig hälsning
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om ditt ex slänger dina saker gör han sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4§ BrB). Om han däremot vägrar att släppa in dig för att hämta dina saker gör han sig skyldig till egenmäktigt förfarande eftersom han rubbar din besittning till sakerna (8 kap. 8 § BrB).I detta fall bör du ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden. I ansökan ska du ange att du vill att ditt ex lämnar tillbaka saker som tillhör dig. Om det visar sig att ditt ex har slängt dina saker har du rätt till ersättning.Du får beskriva vilka saker du kräver tillbaka. Har du några bevis (till exempel kvitton, fotografier på saker du äger) ska du skicka dem också eftersom du måste bevisa att du är ägaren till sakerna.Kronofogden ska prova om du har rätt till särskild handräckning. Det kostar 300 kronor att ansöka om handräckning. Blanketten för att ansöka om särskild handräckning finns här.Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att slänga annans egendom?

2020-08-25 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Vad säger lagen om att någon tar saker som kommer i deras trädgård som de vet inte är deras?Ex barn som sparkar in bollar etc - har man då rätt att ta dessa och slänga dessa? Barnen vill ha dessa men personen som äger trädgården vägrar ge bollarna etc till dem utan säger att sakerna ska till tippen
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att göra sig av med annans egendom är som huvudregel inte tillåtet. Ägaren till en viss sak har rätt att förfoga över föremålet. Den som gör sig av med annans egendom genom att slänga egendomen kan göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken).Barnen kan inte anses ha avsagt sig sin äganderätt med tanke på att de vill ha tillbaka sina saker. De har inte heller fått möjlighet att hämta sakerna. Egendomen är därför inte övergiven och markägaren kan inte hävda sin äganderätt till föremålen genom ockupation (fynd).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

En person har vägrat lämna tillbaka mina pengar till mig, vilket brott är jag utsatt för?

2020-08-23 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Tänk dig en person med tydligt uppsåt förvränger det du säger för att misskreditera dig. Gör sig personen sig skyldig till något då?Jag har funderat på detta eftersom personen ifråga har vägrat lämna pengar som var mina till mig på en semester.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett brott är en gärning som är beskriven i lag. Antingen i Brottsbalken eller annan författning, se 1 kap. 1 § BrB. För att straffansvar ska kunna utdömas krävs att gärningsmannen utför gärningen med uppsåt, se 1 kap. 2 § 1st. BrB.Om en person som uppsåtligen förvränger det du har sagt, för att misskreditera dig, kan dennes gärning utgöra brott, beroende på till vem gärningsmannen riktar sig.Riktar sig personen till en grupp av människor med syfte att misskreditera dig och utsätta dig för andras missaktning, kan förtal enligt 5 kap. 1 § BrB komma i fråga. Uttrycket missaktning ska emellertid tolkas med försiktighet, och det krävs en viss grad av nedsättande uttal för att förtal ska vara för handen. Att personen har vägrat lämna dig dina pengar gör att brottet olovligt förfogande kan komma i fråga, se 10 kap. 4 § BrB.Med vänliga hälsningar!

Är jag skyldig att lämna tillbaka varan som jag har inte betalat för men fått den levererad till mig?

2020-08-19 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Jag köpte en grej på internet som inte kom. Så vi fick tillbaka pengarna och köpte samma sak på en annan hemsida och fick den. Men efter några veckor kom saken vi beställde från början utan att vi betalade. Hemsidan har inte skickat att de råkat skicka fel så jag undrar då om det är olagligt att sälja den saken även fast vi inte betalat den? Hoppas du förstår frågan!
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!När du beställde och betalade för den varan du köpte på nätet ingick du ett avtal med företaget. Eftersom du fick pengarna tillbaka har avtalet hävts dvs. när du inte fick din vara så fick du dina pengar tillbaka. Detta innebär att företaget fortfarande har äganderätt till den varan som du nu har fått. Om leverantören har skickat varan försent eller av misstag innebär alltså inte att man får behandla den varan som sin egen. Om man får en vara skickad till sig av misstag har man ingen skyldighet att kontakta den som skickat varan. Det är upp till företaget att uppmärksamma sitt. Misstag. Man har. Givetvis inte heller någon skyldighet att betala för varan om man inte vill behålla den. Skulle man däremot bli kontaktad av företaget och därefter vägra lämna tillbaka varan kan man dock göra sig skyldig till olovligt förfogande, 10 kap. 4 § Brottsbalken. Har man fått en vara av misstag är man skyldig för att hålla den tillgänglig för avhämtning. Dock föreligger ingen skyldighet enligt lag att skicka tillbaka varan. Men om företaget ordnar så att transporten sker kostnadsfritt så vore det att rekommendera. Oavsett vad så får man nämligen inte använda varan själv så länge man inte har betalat för den. Då du inte äger produkten så har du ingen äganderätt till produkten och får du inte sälja varan. För att du som konsument ska agera lagligt, så ska du kontakta företaget och låta dem bestämma vilken åtgärd de själva vill vidta. Ett annat brott som är nämnds värt är bedrägeri, 9 kap. 1 § brottsbalken. Då du som konsument behåller den fellevererade varan och vilseleder företaget genom att inte kontakta företaget om den fel levererade varan, vilket leder till vinning för dig och förlust för företaget.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Vad är mutbrott?

2020-09-15 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej vad är mutbrott för nånting, kan ni ge nåt exempel
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel.Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv."Brottsbalken 10 kap. 5 b §: "Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år."Mutbrott kan alltså vara att någon person i sin tjänsteutövning hos myndighet, företag eller i tjänst hos privatperson, för sin egen eller någon annans vinning, får ekonomisk eller annan ersättning av någon, som vill skaffa sig en otillbörlig tjänst, egendom eller handling av något slag. En enskild person som har tjänst i företag eller organisation, som ger eller utlovar muta av något slag, kan fällas för givande av muta.Ett försök att ge eller få en muta är ett fullbordat brott oavsett om det lyckas eller inte. Den som blir erbjuden en muta måste aktivt säga nej för att undvika risken att begå ett brott.ExempelEtt exempel på mutbrott är en dom från hovrätten där tre offentliganställda chefer fälldes för mutbrott. Trion hade låtit sig bjudas på flera exklusiva middagstillställningar. Även de som bjudit cheferna fälldes för givande av muta.Här kommer även några exempel på gåvor som i lagens mening betraktas som mutor (i den offentliga sektorn, där det tillämpas något strängare regler än i den privata sektorn enligt domstolspraxis):- Penninggåvor i kontanter, värdepapper eller liknande - Penninglån på särskilt gynnsamma villkor- Borgensåtaganden eller skuldsättning - Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks - Bonusarrangemang t ex vid varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren - Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk - Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresorDu kan läsa mer om de särskilda rekvisiten för mutbrott här.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!Vänligen,

Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?

2020-08-25 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min väninna har förskingrat 1 miljon 49 tusen kronor. Det har inte hänt något hos åklagare sen nu två år snart. Hon själv verkar vara lugn och vill inte prata om det. Va kommer hända. Hon är spelmissbrukare.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din väninna inte blivit åtalad för sitt brott än. Vad är förskingring?Förskringring regleras i 10 kap brottsbalken (BrB) och definieras som att någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, istället tillägnar sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet (10 kap 1 § BrB).Om hon inte blir åtaladOm åklagarmyndigheten av någon anledning väljer att inte åtala för brottet kommer inget att hända. Om hon blir åtaladMed tanke på beloppet kan brottet inte räknas som ringa förskingring. Döms det som vanlig förskingring kommer din vännina att få ett fängelsestraff på högst två år (10 kap 1 § BrB). Hur långt straffet blir beror på omständigheterna kring brottet och kan bara bedömas i en domstol.Eftersom det rör sig om så pass mycket pengar är risken stor att hon istället döms för grov förskingring. Då blir straffet istället minst sex månader och högst sex år (10 kap 3 § BrB). Även här måste tas hänsyn till samtliga omständigheter. Det finns en chans att spelmissbruket är att anse som en förmildrande omständighet och att straffet därmed blir lägre, men det är upp till domstolen att bedöma.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om något är oklart eller om jag tolkade den fel är du välkommen att skriva till oss igen!Vänligen,

Kan jag slänga sakerna som mitt ex lämnat efter sig?

2020-08-20 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Tänkte kolla om jag har rätt att slänga sakerna (mest kläder och skrot, några verktyg och en trasig cykel) som mitt ex lämnade efter sig. Han har vart borta 1år , bara typ försvann från jordens yta. Vet han lever men brutit kontakten med hela sin familj, föräldrar ,barn sedan tidigare förhållande, syskon. Efter 6 månader dök han upp och hämtade datorn som var bådas samt sin bankdosa sen inte ett ljud från honom.Han anhöriga har sagt de vill ej förvara och gett mig tillåtelse att kasta allt.På 1års tid har han ju iallafall fixa ny garderob med kläder vart han nu befinner sig. Han har troligen inget jobb o ingen adress. Har bytt lås för känna mig trygg då han har både psykisk ohälsa och missbruk. Jag har ej plats att förvara allt och vill ej ha med det att göra. Så har jag rätt att göra mig av med det? Mvh
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att de saker han har lämnat kvar är hans och att du därmed inte äger dem. Eftersom du inte är ägaren, har du inte rätt att slänga dem oavsett hur länge ditt ex har varit borta och därmed inte hämtat sina saker. Om du skulle slänga sakerna, skulle du kunna göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Om du skulle flytta på sakerna, skulle du kunna göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande. Egenmäktigt förfarande innebär att någon olovligen tar, brukar eller tillgriper något som tillhör någon annan (8 kap. 8 § brottsbalken). I situationen kan även ditt ex göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande, om han inte hämtar sina saker och sakerna därmed är i vägen för dig och användbarheten av din bostad begränsas i och med att hans saker är kvar. Sammanfattningsvis kan du inte slänga bort ditt ex's saker, då du i så fall kan göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande. Du kan heller inte flytta på hans saker (ex. så att de inte ska vara i vägen) då detta kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande. Ditt ex kan också göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande, då din användning av din bostad begränsas i och med att hans saker fortfarande är kvar. Vad kan du göra?- Du kan ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Mer om detta kan du läsa på Kronofogdens hemsida. Där finns instruktioner för hur du ska göra ifall du skulle vilja ansöka om sådan handräckning. I ansökan anger du vad du vill att motparten (ditt ex) ska göra och varför. Därmed, om ansökan beviljas kan ditt ex bli tvungen att hämta sina saker. - Eftersom egenmäktigt förfarande är ett brott, är en möjlighet att göra en anmälan till polisen. - Jag skulle dock rekommendera dig att först och främst, innan något av ovan blir aktuellt, återigen försöka få kontakt med ditt ex, förklara situationen och att han behöver hämta sina saker. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är det bara att skicka en kommentar eller en ny fråga till oss. Vänliga hälsningar,

Vilket brott aktualiseras om man vägrar lämna tillbaka annans egendom?

2020-07-13 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag förvarade lite saker hemma hos en släkting. Sedan blev vi osams och släktingen vill ej ha kontakt med mig mer. När jag skulle hämta mina saker så var det bla ett motorfordon värt ca 25000 som saknades. Släktingen vägrar säga var den har vägen. Vad kan jag göra?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad brottet olovligt förfogande innebär. Din fråga regleras i brottsbalk (brb). Min utgångspunkt är att du självmant lämnat över bilen till din släkting förtroende för att denna ska ha hand om den/förvara den. Vad är olovligt förfogande? Den som olovligen befattar sig med annans egendom, exempelvis tar egendom som tillhör annan, kan göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken. Brottet kan rendera i böter eller fängelse i högst 1 år. I ditt fall har du under en period anförtrott din släkting med egendomen men önskar nu få tillbaka den. Din släkting undanhåller din egendom på ett sätt som kan vara brottsligt. För att ge ett klart svar på om brottet kan aktualiseras krävs vidare utredning om omständigheterna i ditt fall SlutsatsSituationen bör lämpligen lösas mellan er inledningsvis. Skulle det visa sig att din släkting fortfarande undanhåller bilen och vägrar lämna tillbaka den kan det vara aktuellt med polisiärt ingripande. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH