Är det straffbart att behålla en felaktig utbetalning?

FRÅGA
Hej!Kan det vara straffbart att få en felaktig utbetalning från en myndighet som sedan polisanmäls?Alltså en utbetalning som saknar grund, utbetalades felaktigt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det kan vara straffbart att få en felaktig utbetalning från en myndighet samt behålla denna utbetalning.

När pengar av misstag betalas ut till fel person blir en allmän rättsprincip som kallas condictio indebiti (som betyder felaktig utbetalning) aktuell. Den här regeln finns inte nedskriven i lag men gäller enligt domstolspraxis (se t.ex. NJA 1999 s. 575).

Principen innebär att pengarna som felaktigt betalats ut ska betalas tillbaka av mottagaren. Det finns dock undantag från regeln som utarbetats i praxis (se t.ex. NJA 2001 s. 353).

Mottagaren av pengarna kan ha rätt att behålla pengarna om denne varit i god tro, d.v.s. trott att den erhållna summan var korrekt, och inte heller haft anledning att misstänka att summan var fel, samt att mottagaren inrättat sig efter betalningen. Att inrätta sig efter betalningen innebär i princip att mottagaren har anpassat sin ekonomi baserat på utbetalningen eller att man förbrukat den utbetalda summan.

När man ska bedöma huruvida någon varit i god tro görs bedömningen på objektiva grunder. Även hur lång tid det tar från att den felaktiga utbetalningen skett till att detta upptäcks kan vara avgörande. Om felet upptäcks kort efter att utbetalningen har skett talar detta för att pengarna ska betalas tillbaka.

I ditt fall har du upptäckt den felaktiga utbetalningen vilket innebär att du inte är i god tro. Detta talar för att du är skyldig att betala tillbaka beloppet till den myndighet som gjort den felaktiga utbetalningen.

Om du spenderar pengarna finns risken att du kan bli återbetalningsskyldig. De utbetalda pengarna klassificeras aldrig som dina. Om du spenderar pengarna och inte har motsvarande summa kvar på kontot kan du anses ha begått olovligt förfogande som är en brottslig gärning (10 kap. 4§ brottsbalken).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser Ali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?