Förskingring - Vad gäller?

Jag har just återvänt till Sverige efter 10 år i USA. Mitt aktiebolag, Fenix Enterprise AB, ställdes vilande när jag reste ut och en affärsjurist åtog sig att se till det. Jag sitter under hela 'exilen' fortfarande i Styrelsen och äger formellt bolaget. Efter dispyter med nämnde man beslöt jag att avveckla bolaget, varpå han åtog sig att köpa det (hösten 2021) och efter dispyter anmälde jag själv uttåg ur Styrelse och avskrevs som ägare. Jag avslutade även bolagets konton i SEB. Här i Maj får jag då ett samtal från en möbelfabrikant som undrar vart han ska skicka årets royalty (2021). Det visar sig nu att bolaget har haft en årlig royalty inkomst under de senaste 10 åren som nämnde man har kvitterat ut för egen del och aldrig nämnt ett ord om till mig. Beloppet är inte stort, ca 55K, men här handlar det mer om princip. Hur gå tillväga för att komma åt denna bedragare och eventuellt få en slant tillbaka ? MVH / Ole Raenge

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är brottsbalken (BrB)

Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Men inledningsvis, innan din telefonrådgivning äger rum, kan i vart fall följande anföras.

I 10 kap. 1 § BrB sägs att om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, döms, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år.

Av ovanstående går rekvisiten för brottet förskingring att utläsa, vilka är 1. att egendomen (pengarna) har anförtrotts i besittning hos någon annan (affärsjuristen) på grund av exempelvis ett avtal (överenskommelsen) 2. en skyldighet att utge den mottagna egendomen eller redovisa för denna, 3. ett fastställt tillägnande eller annat åsidosättande av förpliktelserna (till följd av avtalet) och 4. en konstaterad förmögenhetsöverföring. Utifrån din ärendebeskrivning torde samtliga rekvisit för brottet förskingring vara uppfyllda. Men därutöver behöver följande uppmärksammas. 

Straffansvar kräver som huvudregel visat uppsåt hos gärningsmannen. I 1 kap. 2 § 1 st. BrB anges nämligen att en gärning ska, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen (avsiktligen), vilket i klartext innebär att förövaren, dvs. affärsjuristen, måste befunnit sig i ett medvetet tillstånd. Dock utesluter inte handlingar i överilning eller i affekt att uppsåt kan föreligga, men reflexmässiga sådana betraktas vanligtvis aldrig som uppsåtliga. Uppsåtet ska täcka samtliga gärningsrekvisit, dvs. uppfylla alla krav, i det aktuella straffbudet och i förevarande fall i bestämmelsen som avser förskingring. I praktiken betyder detta att affärsjuristen behöver ha förstått (haft åtminstone s.k. likgiltighetsuppsåt till) att dennes handlande motsvarade brottsbeskrivningen i 10 kap. 1 § BrB. Utan att det ska bli alltför många teknikaliteter kan i vart fall sägas att det inte verkar finns något som med styrka talar för att han eller hon inte skulle ha varit medveten om sitt eget handlande varför uppsåtsbedömningen inte heller borde bli särskilt svår. 

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Det korta svaret på din faktiska fråga lyder att du sannolikt måste göra en polisanmälan alternativt på egen hand hänskjuta ärendet till domstol. Men utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. 

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig imorgon fredag den 27/5 kl. 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Notera att vi på straffrättens område endast gör den här typen av inledande bedömningar och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. 

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”