Fängelse för ringa stöld?

2021-02-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, det hände en incident idag! Blev idag påkommen med att ha snattat för 380 kr något som hände av misstag. Jag skulle inte tjuva något utan skulle fråga personalen om pris men glömde bort det, la det i kundvagnen för sig för att inte glömma å fråga dumt dumt gjort av mig. Och dom andra varor för sig. Från min sida när man kör vagnen så ser man inte varorna men kassapersonal kan se och kunde ha sagt nåt eller själva väktarn som säger ha sett varorna. Och blev stoppad utanför matbutiken och fick en chock över att jag var så glömsk och dessutom hade jag mitt spädbarn med mig i famnen. Sa på en gång förlåt, o jag vill inte ha detta men kan betala så att det inte ska se fel ut men väktaren sa nej. Han ringde polisen o jag fick ringa till stöld. Min fråga är kommer jag verkligen få fängelse för detta har redan fått tid för tingsrätten osv. Är så rädd har en spädbarn och tror mig jag har pengar för att köpa inte sno saker. Men Kamerorna visar att det ser ut som stöld men det är inte så. Är så ledsen och frustrerat över själva situationen. Är absolut ingen tjuv, kriminell eller något men det har målat en bild av mig som om jag vore det. Är inte dömd tidigare heller för något.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i brottsbalken (BrB). Det korta svaret är att du inte kommer hamna i fängelse. Eftersom det endast rörde sig om 380 kr kan det inte bli mer än ringa stöld. Förvisso finns fängelse i straffskalan men det är väldigt ovanligt att det döms ut. Det är nästan helt säkert att du bara kommer få betala böter (BrB 8:2). Exakt hur stor böter går inte att säga eftersom detta beror på en rad faktorer (t.ex din ekonomiska ställning). Jag kan tillägga att domen kommer synas i brottsregistret vilket kan påverka möjligheten till vissa anställningar. För att något ska utgöra brott krävs även att man gjort det avsiktligt (BrB 1:2 1st). Du har iochförsig inte gjort detta avsiktligt men eftersom det framstår som att så är fallet kommer du förmodligen dömas. Det är dock möjligt att domstolen kommer fram till att du inte hade avsikt och att du därmed inte döms över huvud taget. Sammanfattningsvis rör det sig om för lite pengar för att du ska hamna i fängelse. Om du döms, vilket är troligt men inte säkert, kommer du få betala böter och det kommer registreras i brottsregistret. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vilka lagar och påföljder gäller?

2021-02-12 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |EN man står vid ett trafikljus med sin moped, en Puch Alabama. Han ser att en äldre kvinna står vid bankomaten och tar ut en större summa pengar. Kvinnan, som heter Greta, tar ut 10 000 kr och stoppar dem i sin väska. Denna hänger hon ordentligt över axeln så att den inte kan slitas loss eller ramla i onödan. Hon tar sin rollator och promenerar vidare på trottoaren. Hans kör upp på trottoaren bredvid Greta, han tar tag i kvinnans väska och rycker till. Väskan sitter dock fast runt kvinnans kropp, den lossnar inte. Då tar Hans upp sin kniv som han har i fickan. Han visar kniven för Greta och väser: “Ge hit väskan, kärring". Greta blir livrädd och vågar inte annat än att lämna ifrån sig väskan. Hans kör snabbt därifrån på sin moped, men blir strax gripen av polisen.Vilka lagar och påföljder gäller?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det, undrar du vilket brott som aktualiseras vid de ovan beskrivna omständigheterna och vilka påföljder det framkallar. Först och främst kan det konstateras att dessa aktualiserar bestämmelserna i Brottsbalken (BrB). Föreligger det ett brott?Rån enligt 8 kap 5 § BrB är det som i första han kan vara aktuell. Paragrafen är aktuell i tre olika typfall: stöldfallet - när någon stjäl med hjälp av våld, motvärnsfallet – när någon ertappas på brottsplatsen och använder våld och utpressningsfallet, vilket är när någon utöva utpressning med tvång. Ett utav dessa fall, dvs stöldfallet, verkar vara aktuellt i denna situation. Det första rekvisitet som måste vara uppfylld är att gärningspersonen måste ha tillägnelseuppsåt vid tillgreppet, vilket innebär att gärningsmannen ska ha för avsikt att ta egendomen permanent. Vidare ska råntvånget består i antingen våld å person eller i hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara. Våld å person är en kvalificerad typ av våld mot person och består antingen i misshandel eller i praktiskt taget fullständigt betvingande av kroppens rörelsefrihet. Det räcker alltså inte att spjärna emot eller rycka sig loss, detta betraktas som våld mot person. Med hot om våld avses sådant hot som är villkorat: hotet ställer den hotande inför ett alternativ att göra det gärningspersonen önskar eller bli utsatt för våld. Med fara avses konkret fara och det räcker att faran framstår som en konkret fara för den hotade. En fara är trängande om hotet (i) är eller uppfattas vara nära att förverkligas och (i) det hotade intresset är av särskild vikt (t.e.x fara för liv och hälsa) Att komma ihåg är att det saknar betydelse hur stölden rubriceras, dvs att det inte spelar någon roll om stölden är av grov, ringa eller av normal karaktär. Råntvånget måste däremot utövas i anslutning till stölden, före eller samtidigt som saken tas i besittning, och riktas mot besittaren. Nästa rekvisit är att det krävs att handlingen som den tvungne tvingas till innebär en vinning för gärningsmannen och (ekonomisk) skada för den tvungne (eller för någon i hans ställe). Alltså att gärningsmannen exempelvis tilltvingat sig pengar. För att det ska föreligga rån måste gärningsmannen dessutom ha uppsåt till gärningen (vilket kallas för subjektivt rekvisit).Om gärningen med hänsyn till våldet, hotet eller andra omständigheter (exempelvis det ekonomiska värdet) är av mindre allvarlig art framgår det i 8 kap 5 § 2 st BrB att ansvar för rån inte ska utdömas. Istället ska något av de andra brott som gärningen innebär aktualiseras, detta kan exempelvis vara stöld eller misshandel.PåföljdenStraffet för rån är fängelse i lägst ett och högst sex år enligt 8 kap 5 § BrB. För att kunna avgöra hur stort straffet kommer att bli, ska brottets sammanlagda straffvärde och ett sammanslaget straffmätningsvärde beaktas (29 kap 1 § BrB).Vid bedömningen av straffvärdet tas hänsyn till den skada, kränkning, eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Fortsättningsvis ska det särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person, samt den avsikt eller motiv som han eller hon haft. För att vidare kunna bedöma det aktuella straffvärdet för brottet, skall både försvårande och förmildrande omständigheter beaktas (se 29 kap 2–3 § BrB). Vidare, ser man till bland annat billighetsskälen, återfall i brottslighet och ungdomsrabbaten och att bestämma straffmättningsvärdet (29 kap 4–7 §§ BrB). Återfall i brott kan påverka valet av påföljd, exempelvis kan det motivera att fängelse väljs framför skyddstillsyn om gärningsmannen upprepade gånger begår brott. Däremot ska återfall tillämpas restriktivt som grund för ett strängare straff. Huvudreglerna som gäller om straffvärdet är över ett år är att fängelse skall dömas ut. Om straffvärdet är under ett år ska domstolen istället ge villkorlig dom eller skyddstillsyn. Ditt fall Mycket talar för att stöldfallet är aktuell i ditt fall. Hot om våld föreligger eftersom personen tog fram en kniv och hottade den äldre damen, man kan även säga att det förelåg en konkret fara mot hennes liv. Av omständigheterna, kan jag anta att tillägnelseuppsåt förelåg då inget annat talar emot detta. Gärningen innebär vidare en ekonomisk skada för den äldre damen som förlorar sina 10 000 kr och en vinning för gärningspersonen. När det kommer till påföljden, kan vi utgå från straffminimum, dvs 1 år vad gäller rån enligt 8 kap 5 § 1st BrB. Huvudregeln är att om straffvärdet är ett år eller mer är det, föreligger presumtion om att fängelse ska utdömas som straff. När det gäller rån, är straffminimum 1 år och straffmaximum 6 år, det föreligger således presumtion om att fängelse ska utdömas som straff. Det är svårt att ange exakt vad hur lång fängelsestraffet kommer att vara då förmildrande och försvårande omständigheter även tas hänsyn till. Utifrån omständigheterna i fallet är det inte klar om den äldre damen tillförts någon skada och hur mycket, däremot kan det tyckas att brottet inneburit en eventuell kräkning och fara för hennes person. Vidare anses det inte föreligga något särskilt motiv för utförandet av brottet, mer än att ta pengar. Som försvårande omständighet kan tex det faktum att gärningspersonen visat särskild hänsynslöshet eller utnyttjat någons skyddslöshet eller beroendeställning tas hänsyn till. Det rör sig om en äldre dam och ryckte först väskan från henne och sedan riktade en kniv mot henne. Sammanlagt talar detta för att det bör röra sig om ett straffvärde om minst 1 års fängelse. Sammanfattningsvis är detta min bedömning av det enskilda fallet utifrån de omständigheter som ovan angivits. Domstolen kan komma att göra en annan bedömning beroende på om ytterligare omständigheter dyker upp. Särskilt vid påföljdsbestämning gör domstolen bedömningar i enskilda fall. Förmildrande omständigheter, återfall i brottslighet, ungdomsrabatt osv är saker som påverkar straffet. Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor. Vänligen,

Ringa stöld - Ung lagöverträdare

2021-02-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, förra året (2020) så snatte jag något för under 15 kr och är nu kallad till förhör, affären fick med de på film och jag erkände på plats till polisen som blev tillkallad. Är det troligt att jag kommer få en prick i registret och böter? Var 17 år gammal när jag gjorde det och är fortfarande 17. Är väldigt rädd för att få en prick då jag troligen inte kommer kunna åka på praktik i 3an
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.De regler som är aktuella vid denna fråga är främst Brottsbalken (BRB) samt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL).I Sverige blir man straffmyndig från och med 15 års åldern (1 kap. 6 § BrB). Detta betyder att man från den åldern kan bli straffad för ett brott. En 17 åring som har begått ett brott kan tilldelas ett straff för brottet. Men det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare. Det brott som det rör sig om är ringa stöld, så kallad snatteri, där straffet är böter eller fängelse i högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Att stjäla något för 15 kr i detta fall, är ett väldigt lågt belopp. Det är främst böter vid dessa lindriga fall som kan bli aktuellt, fängelse skulle inte bli aktuellt. Mest lämpligt är om åklagaren beslutar sig för åtalsunderlåtelse, således att inte åtala (20 kap. 7 § Rättegångsbalken). Det innebär att åklagaren anser att personen ifråga är skyldig för brottet, men att åklagaren inte väljer att väcka åtal av olika skäl. Det gör man ofta om det är mindre allvarliga brott, samt om gärningsmannen är ung. Det som även kan bli aktuellt är en straffvarning, vilket även innebär att åtal inte väcks (16 § och 22 § LUL). Då får man en straffvarning istället för en påföljd för brottet. Om det beslutas om straffvarning så är det med i belastningsregistret i 3 år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för förberedelse till och försök till rån?

2021-02-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad är straffet för förberedelse till och försök till rån?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det går inte på förhand att veta exakt vad straffet blir för ett visst brott, då det i lagen endast föreskrivs en straffskala. Straffet som faktiskt följer kan sedan dessutom påverkas av exempelvis förmildrande omständigheter, som kan medföra att ett lindrigare straff än lägsta i straffskalan döms ut (29 kap. 3 § andra stycket brottsbalken). För försök och förberedelse utgår man ifrån straffskalan som är föreskriven för fullbordat brott. För rån av normalgraden föreskrivs fängelse lägst ett och högst sex år (8 kap. 5 §). Försök och förberedelse till rån är särskilt kriminaliserat (8 kap. 12 §), och straffet kan inte överstiga vad som kan följa på fullbordat brott, alltså sex års fängelse (23 kap. 1 § andra stycket för försök, och 2 § tredje stycket för förberedelse). För förberedelse ska straffet uttryckligen sättas under vad som högst kan följa fullbordat brott. Straffet kan i och för sig bli mindre än fängelse, men brottet rån är ändå så allvarligt att det är tillåtet att ge fängelse i flera år för både försök och förberedelse. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Vad är påföljden vid ringa stöld?

2021-02-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! När det gäller Ringastöld, hur mycket böter får jag om jag stjäl något som är värt 41kr?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken påföljd som kan bli aktuell vid ringa stöld, i synnerhet i situationer då det stulna har ett mycket lågt värde. Regler om brott och deras påföljder finns i brottsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Ringa stöldDen som "olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det" gör sig skyldig till stöld (8 kap. 1 § brottsbalken). Påföljden kan, som högst, bli fängelse i två år. Skulle det som stulits ha ett lågt ekonomiskt värde så kan brottsrubriceringen istället bli ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Ringa stöld är således en lindrigare form av stöld, något som återspeglas av de påföljder som brottet kan aktualisera. Ringa stöld kan nämligen resultera i antingen böter eller fängelse i högst 6 månader.Gränsen för vad som är att anse som ringa stöld är, som regel, att värdet av det stulna inte överstiger 1250 kr (NJA 2019 s. 951). Givet det låga värdet på det stulna så kommer brottsrubriceringen i ditt fall att bli ringa stöld. Den aktuella påföljden kommer, med största sannolikhet, att vara böter (för att ett fängelsestraff ska utdömas för stöld till ett lågt ekonomiskt värde krävs det att det föreligger någon form av försvårande omständigheter).Vid ringa stöld kan böter utgå i form av dagsböter eller penningböter (25 kap. 1 § brottsbalken). Med dagsböter avses böter som bestäms till ett visst antal, mellan 30 och 150 stycken, och till ett visst belopp, mellan 50 kr och 1000 kr (25 kap. 2 § brottsbalken). Med penningböter avses böter i form av ett fastställt engångsbelopp mellan 200 kr och 4000 kr (25 kap. 3 § brottsbalken).Vad som gäller i ditt fallEnligt Åklagarmyndighetens praxis (se s.7) brukar påföljden för ringa stöld, då värdet av det stulna understiger 60 kr, vara penningböter som bestäms till ett belopp på ungefär 800 kr. Observera dock att domstolen kommer att göra en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet varför beloppet kan avvika något från det ovan angivna.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma med ytterligare frågor. Vänligen,

Vad händer när man blir polisanmäld för stöld?

2021-02-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Vi är två 19 åriga tjejer som blev tagna av en i personalen efter att ha tagit saker för ett värde över 1500kr från Ica maxi. Det polisanmäldes och nu väntar vi på ett brev om besked?Vi har aldrig haft något i brottsregistret tidigare.Det var vår första gång och skedde pga arbetslöshet och därmed inga pengar.Vad kommer troligtvis ske nu? Mvh två oroliga tjejer.
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Tillgrepp av sådant som tillhör annan, med uppsåt att tillägna sig det, rubriceras som stöld i 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det finns tre allvarlighetsgrader för stöld; ringa stöld (f.d. snatteri), stöld och grov stöld. Gränsen för vad som anses vara ringa stöld och stöld går enligt praxis vid värdegränsen 1 250 kr förutsatt att stölden skett i en butik, som i situationen du beskriver (se NJA 2019 s. 951). Vad händer när man blir polisanmäld? När du blir polisanmäld ska det inledningsvis utredas huruvida en förundersökning/brottsutredning ska inledas eller inte. Om en förundersökning inleds ska det utredas vem som gjort vad och vad som egentligen har hänt. Under förundersökningsprocessen kan den tilltalade (du som blivit polisanmäld), målsägande (den som utfärdat en polisanmälan) och ev. vittnen komma att förhöras för att kunna klargöra det eventuella händelseförloppet. Om det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal väckas, vilket motsatsvis innebär att ifall det inte går att fastställa huruvida ett brott har begåtts kan förundersökningen istället läggas ned. Om åtal väcks kommer ärendet prövas hos domstol. Vad kommer att ske nu? Om det stämmer att händelsen är polisanmäld och det finns vittnen skulle det kunna bli så att åtal väcks, om förundersökningen mynnar ut i att det finns grund för åtal. Jag vet för lite om omständigheterna i själva händelseförloppet för att kunna dra någon slutsats i det avseendet. Men i sådana fall kommer ni att bli underrättade om det. Om vi utgår från att åtal väcks och rätten slutligen finner er skyldiga till stöld enligt 8 kap. 1 § BrB är straffet fängelse i högst två år. Med tanke på att ni enbart är 19 år gamla, ostraffade sedan tidigare och enligt egen utsago arbetslösa torde dock straffet sättas ned. Men jag kan givetvis inte garantera något, allt beror på huruvida åtal överhuvudtaget väcks och vad som i sådana fall framkommer vid utredningen. Hoppas detta inbringade lite mer klarhet i situationen, om inte är ni självklart varmt välkomna att ställa en ny fråga.Bästa hälsningar,

Tillägnelseuppsåtet i stöld och egenmäktigt förfarande

2021-02-08 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Under en fest som vår dotter hade i vårt hus "stal" två personer (en bjuden, en objuden gäst) saker från oss till ett sammanlagt värde av ca 3500 kr: en hoverboard och ett stort legopaket. Vi har en övervakningskamera som har fångat dem på bar gärning. Den ena personen håller upp hoverboarden och säger bland annat "Kolla, jag har snott en hoverboard av dem!". På ett senare klipp lämnar de springande vår tomt, då med Legopaketet. Den ena personen har också delat en film på snapchat där han visar hur hans kamrat drar fram den gömda hoverboarden ur en buske på vår gata.Den ena personen blev senare på natten påkommen i en villatomt, på väg hem, och lämnade där allt stöldgods på gatan. Det togs om hand av villaägarna, och vi har fått tillbaka allt.Jag polisanmälde. Förundersökningsledaren har nu lagt ned fallet för att man inte kan visa att det dokumenterade beteendet var brottsligt. Såvitt jag förstår har ingen förnekat vilka som är med på filmen, eller vad de gör. Men förundersökningsledaren förklarade att ett ev de tre rekvisiten för "stöld" är "tillägningsuppsåt" och man kan inte bevisa att de hade för avsikt att göra sakerna till sina egna. Är det möjligt att det i Sverige alltså är så att om jag går in i någons hus, tar saker från de som bor där, och sedan går ut och gömmer dem i skogen (alltså inte gör dem till mina egna) så är det inte ett brott? Inte stöld? Tänk om jag stjäl en Picasso för en miljon och gömmer den i skogen. Fortfarande inget brott?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rekvisiten för stöld Det stämmer att ett av rekvisiten för stöld är "tillägnelseuppsåt". Därutöver måste det vara frågan om ett olovligt tagande av ett stöldobjekt som tillhör annan (8 kap. 1 § BrB). Tillgreppet måste dessutom innebära en ekonomisk skada. Rekvisitet tillägnelseuppsåt kan vara svårtolkat. Inte sällan uppstår gränsdragningsfrågor med olovligt brukande. Avgörande brukar vara om gärningspersonen avser att behålla saken eller endast "bruka" denna. Rekvisitet förutsätter med andra ord att gärningspersonen som begår brottet har till avsikt att på något sätt tillgodogöra sig eller behålla stöldgodset. Prövningen av rekvisitet är komplicerad men eftersom stöldgodset lämnades på gatan tyder det på att tillägnelseuppsåt hos personerna saknades. Åklagaren har förmodligen gjort en helhetsbedömning och kommit fram till att det skulle vara svårt att bevisa tillägnelseuppsåtet hos personerna i rätten, trots informationen från filmerna. Om du går in i ett hus och tar en sak som du sedan lämnar i skogen kan innebära att stöldbestämmelsen inte aktualiseras, så länge du saknar uppsåt att tillägna dig saken. Däremot kan andra brott aktualiseras. Egenmäktigt förfarandeDet som skulle kunna bli aktuellt i det ovan beskrivna fallet samt de hypotetiska fallen du tar upp i slutet av frågan är brottet egenmäktigt förfarande. Det innefattar dels ett olovligt tagande och brukande av något utan tillägnelseuppsåt samt fallet då någon utan tillgrepp genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt olovligen rubbar annans besittning (8 kap. 8 § BrB). Varför detta brott inte blev aktuellt kan jag dessvärre inte svara på eftersom jag inte känner till alla omständigheter i just ditt specifika fall. Men det är brottsligt i svensk rätt att olovligen taga och bruka något som tillhör annan. Här finns det inga krav på tillägnelseuppsåt. Skillnaden ligger i att det är fråga om två olika brott. Tanken är att om alla rekvisit för stöld är uppfyllda ska bestämmelsen användas i första hand, i annat fall kan man luta tillbaka på egenmäktigt förfarande när det brister i tillägnelseuppsåtet (8 kap. 8 § BrB). Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

strafflängd rån

2021-01-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej vad är straffet för rån?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!Straffvärdet för rån är mellan 1 till 6 år i fängelse enligt 8 kap 5 § Brottsbalken.Hoppas att det var svaret på din fråga!