Är det brottsligt för min pappa att gömma min säkerhetsdosa?

2021-03-03 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min far har gömt undan min säkerhetsdosa medvetet, och kräver nu att jag äter middag med honom ute på restaurang om jag vill få tillbaka den. Har han rätt att göra så? Brottsligt också? Jag är 22, alltså myndig i lagens mening.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna kring förbjudet åtnjutande över någon annans egendom återfinns i brottsbalken (BrB). Om du vore under 18 år hade bestämmelserna i föräldrabalken kunnat tillämpas. en underårig får nämligen inte själv råda över sin egendom, det är fallet i både faktiskt och rättslig mening, se 9 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Men, av frågan framkommer du är myndig och har där med rätt att bestämma över ditt liv, egendom och att agera självständigt utan någon annans godkännande.För att det skulle kunna vara fråga om stöld enligt 8 kap 1 § BrB krävs det att någon olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, och att tillgreppet ska innebära skada. I detta fall beror det på om din pappa har uppsåt att tillägna sig det eller bara besitter dosan tillfälligt. Det kan istället vara frågan om olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § BrB. För olovligt förfogande ska kunna vara aktuellt krävs det att en person utan lov disponerar över någon annans egendom som personen har hand om, varigenom egendomen frånhändes den andre och berövas sin rätt till egendomen. Även vid olovligt förfogande krävs det, som vid stöld, att gärningsmannen har uppsåt. Att vägra lämna ifrån sig någons egendom är ett exempel på att disponera över egendomen så att den rättmätige ägaren berövas sin rätt till den.Skulle det vara så att din far brukar säkerhetsdosan och därigenom vållar skada eller olägenhet för dig kan det vara fråga om olovligt brukande, se 10 kap 7 § BrB. Det framgår dock inte av frågan att din far använder dosan utan enbart har den i sin besittning, jag kommer därför inte gå in närmare på olovligt brukande. Sammanfattningsvis innebär detta att din far inte har rätt att gömma din säkerhetsdosa, det kan vara fråga om olovligt förfogande, utifrån kriterierna har du berövas sin rätt till egendomen, din far disponerar olovligen över egendomen och det verkar finnas uppsåt. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor så tveka inte att höra av dig. Vänliga hälsningar

Glömde varor i jackfickan

2021-02-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag gick in i en affär å skulle handla. Glömde korg och la då sakerna i min väska och skulle packa upp dom när jag kom fram. Det glömde jag och betalade det jag bar i handen. När jag packade ner kom en väktare fram och frågade om han fick titta. Det fick han och jag sa jag hade glömt detta för det är så mycket oro nu i huvet med sjukdomar och andra saker så jag va så stressad. När vi står där kommer butikskonrollanten och först påpekar han att jag ens inte hade betalat för det heller jag betalade för. Sen stod han och nedvärderande en och sa man va sjuk i huvet. Betedde sig riktigt illa mot en. Sen hade jag även med en stor pojke som har diagnoser. Han kallade han också sjuk och han skulle ta hjälp för det. Han blev jätte ledsen att höra han va sjuk för att ha en diagnos. Det va en summa på ca 130 kr. Vad ligger då böter för det. Jag har liksom en väldigt låg årsinkomst och även försäljnings skyldig. Om man sen får hem en räkning med väldigt högt belopp som inte är rimligt vad gör man då. Jag behövde inte heller stanna kvar då väktaren sa jag kunde gå då han såg att pojken inte klarade detta. Så jag har ens inte pratat med polisen. Men va inte planerat detta då jag glömde helt av detta. Förlåt för många frågor
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att denna situation måste ha varit jobbig. Jag ska försöka svara på din fråga så tydligt som möjligt. Regler om brott och straff finns i brottsbalken (här, nedan kallar jag denna lag för BrB). Om man utan tillåtelse tar något som tillhör någon annan, och man avser att tillägna sig saken (att man permanent tar den från någon) så kan man dömas för stöld om tillgreppet innebär skada för offret (i detta fall butiken) (8 kap. 1 § BrB). Om värdet av det man tagit är litet så kan saken beroende på omständigheterna bedömas som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB), alltså snatteri. Denna gräns ligger på runt 1250 kr. Eftersom du bara tagit något till ett värde av 130 kronor så kan nog bara ringa stöld komma på tal (alltså snatteri). En förutsättning för att kunna dömas för ringa stöld är att man har handlat med uppsåt. Det innebär i princip att man har haft avsikt att handla så som brottsbeskrivningen föreskriver. I ditt fall så ska du ha velat ta varorna för att behålla dem med insikt om att detta skulle innebära skada för butiken. Eftersom du säger att du bara glömde sakerna i jackan så har du inte agerat uppsåtligt. I detta fall kan du inte dömas för ringa stöld. Detta är dock en bevisfråga, och avgörande blir alltså ifall en domstol tror på dig. Slutligen ska sägas att det inte är så ofta som så här små snatterimål tas upp i domstol. Ofta använder man sig av ett strafföreläggande istället. Att du inte har pratat med polisen och att du fick gå från platsen kan tala för att det saken inte kommer leda någonvart. Eftersom du inte accepterat några böter så kan dessa inte bara dimpa ner i din postlåda, utan för att du ska få böter måste saken dömas i. Storleken på potentiella böter beror på din inkomst, men jag skulle tro att det inte är någon större summa. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Vilka är skillnaderna mellan stöld, ringa stöld och grov stöld?

2021-02-25 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Beskriv de skillnader som finns mellan brottsrubriceringarna ringa stöld, stöld och grov stöld. Finns det likheter skillnader mellan brotten och påföljderna?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Alla former av stöld är ett tillgreppsbrott och regleras därmed i 8 kap. brottsbalken (BrB).Stöld av normalgraden regleras i 8 kap. 1 § BrB. Stöldbrottet består i att gärningsmannen tar något, som tillhör någon annan, i sin besittning. Därtill ska gärningsmannen ha ett tillägnelseuppsåt. Gärningsmannen ska alltså ha ett uppsåt att disponera över egendomen som om hen vore den rättmätige ägaren. Det finns ingen krav på att gärningsmannen ska behålla egendomen utan tillägnelseuppsåt kan vara för handen även om hen konsumerar eller säljer egendomen. Slutligen krävs det att tillgreppet innebär skada för brottsoffret, härmed avses ekonomisk skada. Dessa kriterier gäller för alla stöldbrott, alltså även vid ringa stöld (snatteri) och vid grov stöld. Påföljden för stöld är fängelse i högst två år.Ringa stöld, eller snatteri, regleras i 8 kap. 2 § BrB. En stöld är ringa om det tillgripnas värde och övriga omständigheter talar för det. Samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska alltså beaktas, men åtminstone vid butikstillgrepp är det i praktiken värdet av det tillgripna som styr brottsrubriceringen. Högsta domstolen har i NJA 2019 s. 951 satt gränsen på 1250kr, men observera att detta alltså gäller vid butikstillgrepp och det är inte säkert att det går att applicera i andra situationer. Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader.Grov stöld regleras i 8 kap. 4 § BrB. I lagrummet stadgas ett antal faktorer som ska beaktas vid klassificeringen, bland annat om gärningsmannen varit försedd med vapen eller om gärningen varit särskilt farlig eller hänsynslös. Faktorerna som räknas upp i lagrummet är inte uttömmande och en domstol kan även beakta andra omständigheter som skulle kunna göra att stölden är att anse som grov. Påföljden för grov stöld är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Medhjälp till stöld

2021-02-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag var ute med min kompis på stan och hon stal smink och smycken för ett värde av runt 500kr utan att jag visste något men misstänkte att något var på gång när hon gick in i ett provrum med en tröja jag vet att hon inte tyckte var fin och sedan blir vi stannade av Securitas utanför och tagna till lagret där det hittar allt i hennes väska, de tog mina uppgifter och ringde mina föräldrar då vi är 17 men kommer jag straffas för medhjälp till stöld eller annat? Jag var inte med på något sätt då jag var borta och kollade inredning när hon var och tog smink
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig lawline med din fråga, Enligt 23:4 BrB kan ansvar för viss gärning ådömas inte bara för den som utfört gärningen utan även annan som främjat brottet med råd eller dåd, dvs genom fysiskt eller psykiskt stöd. För Råd krävs att gärningsmannen (i det här fallet din kompis) har uppfattat det psykiska stödet och att detta främjat hennes gärning på så sätt att det har styrkt hennes uppsåt (RH 2005:56). Förenklat kan man säga att din kompis måste känna någon slags trygghet med att du befinner dig på platsen för att hon ska kunna utföra gärningen. Det anses dock inte vara psykiskt stöd att bara följa med och titta på när ett brott begår, (Svea hovrätt B 3504-15). För Dåd krävs att man har fysiskt hjälpt till att utföra brottet, här gäller det också att man har styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt, tex att hålla vakt när brottet utfört (NJA 2006:577) Det ska också nämnas att ansvaret för medhjälp till stöld är självständigt, dvs oavsett om kompisen döms till stöld eller inte, kan man dömas till medhjälp. Det är svårt att se att du kommer att fällas till ansvar, om det inte går att bevisa att du har främjat gärningen på något sätt. Om din kompis agerat självständigt och på eget bevåg, så har jag svårt att se en fällande domö. Det ska dock nämnas att det inte krävs särskilt mycket för att anses ha främjat gärningen med råd eller dåd. Hoppas du fick svar på din fråga

Kan socialen ta mitt barn för att jag begått ringa stöld?

2021-02-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har en fråga. Om man är i affären med sitt barn och råkar få med sig varor ut som man egentligen skulle betalat förr och en vakt tar en. Tar socialen barnet då för det va ju inget man hade planerat utan glömde helt av det eftersom det va mycket tänk på annat
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du begått något brott?Det finns två tänkbara brott i ditt fall: stöld och ringa stöld (8 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken). Med stöld avses att någon olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada (8 kap. 1 § brottsbalken). Är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Här kollar man främst på värdet av egendomen och gränsen ligger på 1250 kr. Vad du skulle kunna dömas till beror alltså på värdet. I ditt fall tolkar jag det som att du var i en affär, varför jag har svårt att se att det skulle bli annat än ringa stöld.Du nämnde i din fråga att du råkade få med dig varorna. Vid både stöld och ringa stöld krävs så kallat uppsåt. Då du inte var medveten om vad du gjorde är troligtvis svårt att hävda att du hade uppsåt. Samtidigt är det upp till en domstol att avgöra, varför jag tyvärr inte kan ge dig ett exakt svar.Kan socialen tvångsomhänderta ditt barn på grund av ringa stöld?Socialmyndighetens möjlighet att med tvång, ta barnen från din vårdnad, regleras i lagen om vård av unga (LVU). Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Det är alltså högt ställda krav för att ett barn ska tvångsomhändertas. Ringa stöld är inte tillräckligt i sig.SammanfattningSocialmyndigheten har ingen möjlighet att omhänderta ditt barn om du skulle dömas för ringa stöld.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skillnaden mellan försök och fullbordat brott

2021-02-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om man krossar ett fönster på en bil och tar sig in i bilen och rotar runt i den, utan att ta någonting, vad rubriceras det som då? Är brottet försök till stöld eller stöld?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att brottet ska kunna rubriceras som stöld krävs att brottet är fullbordat, d.v.s. att man faktiskt olovligen tagit något som tillhör någon annan med syfte att tillägna sig egendomen (8 kap. 1 § BrB). Det scenario som du beskriver utgör försök till stöld om syftet var att tillägna dig någon annans egendom och det endast på grund av tillfälliga omständigheter inte gick att fullborda brottet (23 kap. 1 § BrB). Sådana tillfälliga omständigheter skulle kunna vara att det vanligtvis finns stöldbegärlig egendom i bilen, men att ägaren just den här dagen tagit med sig egendomen från bilen.Om det aldrig funnits något syfte att stjäla någon egendom utan endast skada bilen rubriceras brottet istället som skadegörelse (12 kap. 1 § BrB).Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om mitt ex vägrar lämna tillbaka nycklarna?

2021-02-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, Min ex sambo har flyttat ut från min bostadsrätt som jag äger för 1,5 månad sedan. Han är skriven på sin nya adress sedan 1 månad tillbaka. Han vägrar nu att lämna tillbaka nycklarna. Hur kan jag gå vidare? Vad kan jag anmäla honom för? Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt omständigheterna i frågan är lägenheten enbart din och ditt ex har flyttat ut samt är skriven på en ny adress. Jag utgår från att ditt ex inte har stulit nycklarna utan att du tidigare gett honom dessa frivilligt.Eftersom ditt ex har flyttat ska han inte längre anses vara bosatt på adressen, (7 § folkbokföringslagen). Han har därmed ingen rätt att behålla nycklarna eftersom nycklarna nu inte är nödvändiga för att komma in i hans bostad. Vid vägran att lämna tillbaka nycklarna kan han göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, beroende på omständigheterna, eftersom det kan anses att din rätt att nyttja din bostad rubbas om du inte längre har kontroll över vilka som kan komma in i bostaden, (8 kap. 8 § brottsbalken). Ditt ex har inte rätt att behålla dina nycklar. Du bör i fösta hand göra honom uppmärksamma på att ett brott begås om nycklarna inte lämnas tillbaka, och att du kan välja att gå vidare med rättsliga åtgärder. Hjälper inte det finns möjligheten att polisanmäla honom genom att ringa 114 14. Om du känner dig rädd kan du också överväga alternativet att byta lås in till bostaden.Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Fängelse för ringa stöld?

2021-02-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, det hände en incident idag! Blev idag påkommen med att ha snattat för 380 kr något som hände av misstag. Jag skulle inte tjuva något utan skulle fråga personalen om pris men glömde bort det, la det i kundvagnen för sig för att inte glömma å fråga dumt dumt gjort av mig. Och dom andra varor för sig. Från min sida när man kör vagnen så ser man inte varorna men kassapersonal kan se och kunde ha sagt nåt eller själva väktarn som säger ha sett varorna. Och blev stoppad utanför matbutiken och fick en chock över att jag var så glömsk och dessutom hade jag mitt spädbarn med mig i famnen. Sa på en gång förlåt, o jag vill inte ha detta men kan betala så att det inte ska se fel ut men väktaren sa nej. Han ringde polisen o jag fick ringa till stöld. Min fråga är kommer jag verkligen få fängelse för detta har redan fått tid för tingsrätten osv. Är så rädd har en spädbarn och tror mig jag har pengar för att köpa inte sno saker. Men Kamerorna visar att det ser ut som stöld men det är inte så. Är så ledsen och frustrerat över själva situationen. Är absolut ingen tjuv, kriminell eller något men det har målat en bild av mig som om jag vore det. Är inte dömd tidigare heller för något.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i brottsbalken (BrB). Det korta svaret är att du inte kommer hamna i fängelse. Eftersom det endast rörde sig om 380 kr kan det inte bli mer än ringa stöld. Förvisso finns fängelse i straffskalan men det är väldigt ovanligt att det döms ut. Det är nästan helt säkert att du bara kommer få betala böter (BrB 8:2). Exakt hur stor böter går inte att säga eftersom detta beror på en rad faktorer (t.ex din ekonomiska ställning). Jag kan tillägga att domen kommer synas i brottsregistret vilket kan påverka möjligheten till vissa anställningar. För att något ska utgöra brott krävs även att man gjort det avsiktligt (BrB 1:2 1st). Du har iochförsig inte gjort detta avsiktligt men eftersom det framstår som att så är fallet kommer du förmodligen dömas. Det är dock möjligt att domstolen kommer fram till att du inte hade avsikt och att du därmed inte döms över huvud taget. Sammanfattningsvis rör det sig om för lite pengar för att du ska hamna i fängelse. Om du döms, vilket är troligt men inte säkert, kommer du få betala böter och det kommer registreras i brottsregistret. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.