Ringa stöld i stressad situation?

2021-04-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej Jag har blivit åtalad för ringa stöld i en butik.Varornas sammanlagda värde är knappt 400 kr vilket jag har kvitto på då jag senare betalat dem.I stämningen jag fått står det att varorna värde är ungefär 80kr mer vilket är fel.Jag vet inte varför det blivit så eller om det har någon betydelse.Jag har förnekat brott då jag menar att jag inte haft avsikt att själa utan i en stressad situation glömt att betala.Jag har inte tidigare varit straffad.Åklagarens krav är knappt 15000 kr totalt. (Dagsböter).Fråga 1. Är det möjligt att rätten godtar stress som en rimlig förklaring till de ej betalade varorna och friar?2. Bör jag kontakta åklagaren omgående och påpeka att beloppet för varorna inte stämmer eller finns det ingen anledning till det.Kanske skall jag ta upp detta senare vid rättegången?3. Är det rimligt straff att böta 15000 kr för ej betalade varor för 400kr?4. Kanske borde jag betala för att slippa rättegången?Tacksam för svar
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ringa stöldRinga stöld döms den till som olovligen tagit något som tillhör någon annan med uppsåt och detta inneburit skada för motparten. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader, 8 kap. 2 § brottsbalken. 1. Stress som godtagbar ursäkt som leder till friande?Att du tagit varorna utan lov och sedan passerat kassan utan att betala har orsakat butiken skada, därmed har du gjort dig skyldig till ringa stöld. Ringa stöld är dock endast brottsligt om man har uppsåt att olovligen ta varorna, alltså att man gör detta avsiktligen. För att det ska anses vara uppsåtligt räcker det faktum att du passerat ut ur butiken och förbi sista betalningsmöjligheten, oberoende av stress. Om det däremot är en olyckshändelse ska du inte dömas till ansvar. 2. Värdet av de stulna varorna stämmer inteVärdet på de stulna varorna ska enligt nu gällande praxis vara under 1 250 kr för att klassas som ringa stöld. Att reglera beloppet kommer således inte göra någon skillnad för vilket brott som är aktuellt. Däremot kan det vara av vikt att det faktiskt blir rätt, eftersom en bedömning görs i varje individuellt fall och värdet av de stulna varorna utgör en del i bedömningen kan det vara av vikt att uppmärksamma åklagaren på detta. Detta är i så fall något som du omgående bör uppmärksamma åklagaren på och inte vänta till en eventuell rättegång. Du har dessutom kvittona som underlag för ditt påstående. Huruvida detta faktiskt kommer göra en skillnad i det slutgiltiga dagsbötesbeloppet kan jag inte svara på. 3. Är dagsbötesbeloppet rimligt?Om man begår brottet ringa stöld blir påföljden nästan uteslutande dagsböter. Dagsböter bestäms utifrån två aspekter, värdet på gärningen (antalet dagsböter) och dina ekonomiska förhållanden (storleken på dagsbötesbeloppet). Dessa två aspekter multipliceras sedan samman till det totala dagsbötesbeloppet. Antalet dagsböter kan hamna mellan 30-150 stycken och beloppet per dag mellan 50-1 000 kr, 25 kap. 2 § brottsbalken. Den vanligaste påföljden vid ringa stöld är 40 dagsböter när värdet på stölden ligger mellan 300-500 kr. Detta är dock endast en uppskattning, det görs en individuell prövning.Din situationDet är svårt för mig att avgöra om bötesbeloppet är rimligt eller inte eftersom jag inte vet något om din ekonomiska situation. Jag kan därför inte råda dig i om du bör bestrida strafföreläggandet eller inte utan endast säga ungefär vilket antal dagsböter som brukar utdömas för ringa stöld av ett visst belopp.4. Betala dagsboten för att slippa rättegång?Du har rätt till en rättegång, om du känner att bötesbeloppet är orimligt bör du bestrida strafföreläggandet. Om du väljer att bestrida strafföreläggandet skickas ärendet från åklagaren till tingsrätten. Väl i tingsrätten, rättegången, kan du berätta din sida av händelsen. Du kan göra gällande att du inte tog varorna medvetet eller berätta för tingsrätten om dina ekonomiska förhållanden om du anser dig ha fått ett för högt bötesbelopp. I tingsrätten kan du begära en offentlig försvarare som hjälper dig i processen. Men om du sedan blir dömd för brottet kan du behöva betala delar eller hela kostnaden för den offentliga försvararen. Om du frias får staten stå för kostnaden.Slutligen är detta en bedömning som du själv får göra. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att bli dömd?

2021-04-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |På min arbetsplats har det vid 6 tillfällen under en 3 månaders period tankats bensin på faktura. Vi har bara elbilar och dieselbilar. Vid samtliga tillfällen är det samma arbetstagare som arbetat och vid de tillfällena också arbetat ensam. Vi förvarar tankkort i bilarna som nyttjas i tjänst och nycklar till bilarna finns på en kodlåset expedition. Det är många som har tillgång till koden. Och det är möjligt för vem som helst som kan koden att komma in på expeditionen när som helst. De tillfällena då detta hänt har varit jourtid och arbetstagaren har inte befunnit sig på expeditionen hela passet och kan inte uttala sig om någon varit där. Denna arbetstagare är nu av chefen misstänkt för stöld då man tror att denne har tankat sin privata bil med företagets kort. Räcker detta som bevis för stöld? Arbetstagaren är förtvivlad och nekar till händelsen. Vad gäller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningOm arbetsgivaren misstänker att arbetstagaren begått en stöld bör arbetsgivaren göra en polisanmälan. När en polisanmälan görs kommer det att inledas en förundersökning. Under förundersökningen kan polisen hålla förhör och samla in bevisning. Åklagaren är sedermera skyldig att väcka åtal om hen bedömer att det vid en objektiv bedömning finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som gjort det. Väcks det åtal är det åklagaren som har bevisbördan. För en fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den som åtalas gjort det som anges i åklagarens gärningsbeskrivning.Att något ska vara ställt utom rimligt tvivel innebär att åklagarens bevisning ska vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som inträffat. Det betyder inte att den tilltalade kan hitta på en historia och därmed undslippa att bli dömd, det ska som synes röra sig om rimligt tvivel. En osannolik berättelse ska därför inte beaktas, då det inte innebär rimligt tvivel. Det är omöjligt för mig att utifrån den information du delgett oss göra någon exakt bedömning. I slutändan, om det väcks åtal, är det upp till domstolen att göra en bedömning av vad som är bevisat. Att däremot många har tillgång till koden i expeditionen och att andra än arbetstagaren kan ha befunnit sig där är sådant som talar till arbetstagarens fördel. Det är å min mening tänkbart, utifrån den information du presenterat, att det inte är tillräckligt för att arbetstagaren ska bli dömd. Det kan argumenteras för att det i det fallet finns rimligt tvivel. Skulle det inledas en förundersökning är det mer tänkbart att polisen kommer att begära ut t.ex. material från övervakningskameror på bensinstationer för att den vägen försöka få ut bilder på den som tankat. Bilder från sådan kamera i kombination med tillgång till bensinkorten utgör betydligt bättre bevisning än enkom tillgången till korten genom att ha jobbat och vetat om koden.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad avgör om det är grov stöld?

2021-03-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om en person har misshandlat en annan person med basebollträ flera gånger under händelsen för att sedan ta dennes plånbok och telefon, räknas detta som grov stöld eller både stöld och misshandel?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheterna som avgör om brottet anses som stöld eller grov stöld, ser främst till värdet på stöldgodset. Även omständigheter som att det som stals var något brottsoffret bar på sig, t.ex. som smycken eller om godset stals i hemmet osv är faktorer som gör att brottet anses mer hänsynslöst och därav talar för att det är grov stöld, 8:4 brottsbalken. Att gärningspersonen använde våld vid stölden, talar mer för brottet rån än stöld och misshandel. Vilket innebär att någon använt våld för att tillgripa eller i sambandet med tillgripandet, 8:5 BrB. För att göra en mer utvecklad bedömning krävs fler omständigheter men hoppas detta gav dig viss vägledning. Med vänlig hälsning

​Kan man dömas för något brott om man råkar få med sig någon annans sak hem?

2021-03-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag bad min kollega ställa undan en kartong som var tom för att använda till flyttpackning.När jag kommer hem så har min kollega satt ner ett rengöringsspray i lådan, den var inte där när jag satte undan lådan. Jag frågade om det var kollegan som satt ner sprayet och det var det. Jag tog så klart med rengöringssprayet till jobbet igen dagen efter och lämna det. Har jag gjort något fel i detta? Jag visste ju inte att kollegan satt ner ett spray i lådan.
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som berör din fråga hittar du i brottsbalken (BrB).Egenmäktigt förfarande Om du utan tillåtelse fått med dig rengöringssprayet hem har du gjort så att din kollega inte kunnat använda detta. Detta är brottsligt och kallas för egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § BrB). UppsåtDäremot finns en huvudregel (1 kap 2 § BrB) som säger att en gärning endast kan vara brottslig om den sker uppsåtligen, om inget annat särskilt gäller. För att kunna dömas för egenmäktigt förfarande krävs det alltså att du ska ha haft uppsåt, det vill säga avsikt. Rena olyckshändelser utgör alltså inte ett egenmäktigt förfarande. Du har av misstag råkat få med dig rengöringssprayen hem vilket betyder att du inte haft uppsåt och därför har du inte heller begått något brott eller gjort något fel. Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad

2021-04-05 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej är 15 år gammal och har aldrig tidigare varit dömd för något eller varit inblandad med polisen. Har tyvärr stulit saker från en butikskedja och blev tagen med saker som hade ett värde på ungefär 2000kr då jag sprang ut ur affären och vakterna tog fast mig, vad är straffet för detta eftersom jag är staffmyndig?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den lag som blir tillämplig för din fråga är brottsbalken (BrB).Brottet du har begått är stöld av normalgraden Brottet som du har begått är stöld (8 kap. 1 § BrB). Stöldbrott delas in i ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. Gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden när stölden har skett hos en butikskedja går vid 1250 kr. Detta bestämde Högsta domstolen i ett avgörande från 2019. Alltså har du begått stöld av normalgraden.Domstolen kommer att beakta förmildrande omständigheter Precis som du skriver är du straffmyndig, då du är 15 år gammal (1 kap. 6 § BrB). Det strängaste straffet för stöld av normalgraden är fängelse i högst två år men fängelse kommer inte bli aktuellt för dig. Den som har begått ett brott och är under 18 år får dömas till fängelse endast om det finns synnerliga skäl (30 kap. 5 § BrB). När domstolen ska bestämma påföljd beaktar de förmildrande och försvårande omständigheter, som tidigare brottslighet, gärningspersonens ålder och andra personliga omständigheter (29 kap. 2-7 § BrB). Jag kan inte svara på vilket straff du kommer att få eftersom domstolen kommer att bedöma de specifika omständigheterna i ditt fall, men din unga ålder och det faktum att du är tidigare ostraffad är förmildrande omständigheter som det kommer att tas hänsyn till.Tänkbara påföljderUngdomstjänst är tänkt att vara en av de huvudsakliga påföljderna för unga personer som begår brott (32 kap. 2 § BrB). Ungdomstjänst innebär att du arbetar utan lön med något som är till nytta för samhället. En annan vanlig påföljd för unga är ungdomsvård, som används när personen anses ha ett vårdbehov (32 kap. 1 § BrB). Men eftersom detta är första gången du begått ett brott är det inte lika troligt att du anses behöva det. Du kan också bli skyldig att behöva betala böter.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?

2021-03-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej är 17 år gammal och jag gick ganska snabbt och in och ut ur en Ica butik då de hade slut då varan jag ville köpa! Kassörskan bad mig först att visa vad jag hade i min väst, då han hade för sig att jag hade stulit något i butiken. Jag sa sedan nej då han ej har rätten till att kolla i min väst, han försökte flera gånger komma nära mig och öppna min ficka och jag fortsätte säga nej. Han bad sin kollega tillkalla polisen via att trycka på överfallslarmet 10x. Och tvingade mig vara kvar på platsen till polisen. Försökte flera gånger att gå därifrån då jag kände att det skämmigt att han anklagade mig för stöld utan stöd framför folk i affären, då puttade han tillbaka mig och tvingade mig stanna tills polisen kom till platsen! Polisen visitera mig hittade inget märkvärdigt, de tvingade mig om min legitimation och hotade med att ta med mig till stationen och göra urinprov om jag inte gav de legitimationen, gav de mitt personnummer, de ringde mina föräldrar och efter cirka 40 min fick jag gå. Har anmält händelsen som olaga frihetsberövande, min fråga är finns det något mer jag kan göra/anmäla inom kort denna händelse och förutom de olaga frihetsberövandet skedde något mer olagligt av det jag beskrev?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Precis som du har identifierat kan du ha utsatts för ett olaga frihetsberövande enligt brottsbalken (BrB) 4 kap. 2 § när expediten tvingade kvar dig på platsen. Vanliga medborgare har en viss rätt att envarsgripa, det vill säga att begränsa en persons rörelser, men det har man rätt till endast om den misstänkte har begått ett brott på vilket fängelse kan följa och om den misstänkte påträffas på bar gärning eller på flyende fot (rättegångsbalken 24 kap. 7 § (RB)). De brott som expediten misstänkte dig för kan vara exempelvis stöld (BrB 8 kap. 1 §) eller ringa stöld (BrB 8 kap. 2 §), som båda har fängelse i straffskalan. Med tanke på den information som du gett i din fråga är det minst sagt märkligt att expediten misstänkte dig för ett sådant brott. En person får inte rätt att envarsgripa någon bara för att den har fått för sig att ett brott har begåtts, utan det måste rimligen krävas att personen utifrån objektiva omständigheter har identifierat att ett brott begåtts. Det är alltså osannolikt att grund för envarsgripande förelåg, och sannolikt att ett olaga frihetsberövande inträffat. Putten som expediten utdelade är ett klassiskt exempel på ofredande (BrB 4:7), men det brottet konsumeras av det eventuella olaga frihetsberövandet. När det gäller polisen föreligger flera problem. Grunden för att tvinga dig att legitimera dig hittas i RB 24:2 - om du på sannolika skäl är misstänkt för ett brott. Efter att de visiterat dig (vilket polisen fick enligt RB 28:11) och inte hittade stulna föremål är du inte på sannolika skäl misstänkt för brott. De hade alltså inte grund för att tvinga dig att legitimera dig. Mot polisen kan du dock inte göra särskilt mycket, eftersom de inte har begått ett brott. Det du kan göra är att anmäla till JK, avseende polisen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad händer om jag snattar för under 50 kronor?

2021-03-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Är 35 år och tidigare ostraffad, har fast jobb inom kommunen sedan många år tillbaka. I min ilska/trötthet för en vecka sedan stal jag en napp (värde ca 45kr) på Ica till min skrikande dotter. Jättedumt. Fråga mig inte varför. Jag va trött och behövde få tyst på henne. Idag kom ett butiksbiträde fram till mig och visade bild på detta och sa att dom hade anmält mig till polisen. (Polisen va även på plats?) och liksom slängde ur sig en massa otrevliga kommentarer. Jag förstår givetvis att hon va sur då jag gjort något olagligt.Vad händer nu?Rättegång? Böter? Måste man tala om för anhöriga vad som hänt? Får butiksbeträdena berätta? Blir det någon prick i registret? Får arbetsgivare reda på detta? Jag mår jättedåligt av detta givetvis då allt bara blev så otroligt dumt.Man undrar ju varför man gör vissa saker.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi främst kika i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Brott och påföljdOm man olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, gör man sig skyldig till brottet stöld (8 kap 1 § BrB). Värdegränsen för ringa stöld (tidigare kallat snatter)/stöld går dock vid 1250 kr. I detta fall har du tagit nappen som tillhör butiken utan att betala för det och nappen är värd ca 45 kr, varför handlingen troligtvis skulle utgöra ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Med tanke på det låga värde du tagit för skulle dock endast böter bli aktuellt. I rättsfallet RH 1993:126 fick en person penningböter om 300 kr för att ha snattat för 53 kr. Det finns alltså fall där personer som snattat för mycket lågt värde har fått penningböter. Det lägsta beloppet penningböter kan fastställas till är 200 kr (25 kap 3 § BrB). Skulle du få böter skulle det alltså troligtvis landa på mellan 200-300 kr.RapporteftergiftPolisen kan dock lämna en så kallad rapporteftergift. Om brottet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda någon annan påföljd än böter, får en polisman lämna rapporteftergift (9 § andra stycket Polislagen).Eftersom det i ditt fall rör sig om ett mycket lågt värde av det tagna föremålet, omständigheterna i övrigt var som de var, du är ostraffad sen tidigare och brottet är ett bötesbrott så är det ganska troligt att polisen lämnar en rapporteftergift. Det innebär alltså att polisen inte rapporterar brottet.Blir det rättegång?Med största sannolikhet kommer det alltså inte bli en rättegång. Det är inte heller säkert att du får något straff för brottet eftersom polisen med sannolikhet kommer lämna en rapporteftergift. Om polisen dock inte gör det, kommer du troligtvis få ett strafföreläggande. Det innebär att ett papper skickas hem till dig där du får möjlighet att erkänna brottet. Om du erkänner genom strafföreläggande kommer inte åklagaren väcka talan vid domstol utan du får ditt straff direkt, dvs böter (48 kap 2 § RB).BelastningsregistretNär man ålagts med böter genom dom eller strafföreläggande osv, kommer det tyvärr registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Denna registrering kommer finnas kvar i 5 år (17 § lag om belastningsregister).AvslutningJag tycker inte att du ska oroa dig för mycket över detta. Jag kan dock inte med säkerhet bedöma vad som kommer hända i ditt fall, men utifrån det du skriver känns det tveksamt att polisen skulle rapportera detta och att åklagaren därmed skulle ålägga dig med böter för brottet.Om det är så att du får böter trots allt kommer det som sagt tyvärr registreras i belastningsregistret och finnas kvar där i 5 år. Skulle du få böter och därmed en prick i registret är detta dock inget som arbetsgivaren kommer få reda på. Du behöver givetvis inte heller berätta om detta för dina anhöriga om du inte vill. Det finns inget direkt hinder mot att anställda informerar kollegor etc om att någon har snattat. Skulle någon dock utpeka dig som brottslig eller lämna uppgifter som är ägnad att utsätta dig för missaktning, kan de göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). Det ska då finnas en avsikt att skada ditt anseende hos andra. Ett exempel på vad som skulle utgöra förtal skulle kunna vara att personalen hänger ut ditt namn och skriver vad som hänt på sociala medier etc.Hoppas du har fått svar på din fråga, och jag tycker som sagt inte att du behöver oroa dig särskilt mycket för det här.Med vänliga hälsningar,

Vad är straffet för stöld?

2021-03-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hur långt fängelsestraff får man ifall man gör inbrott på ett Apotek samt stöld från Apoteket?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!Att göra inbrott i butik kan vara olagligt, och utgöra brottet olaga intrång (4 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). För det brottet krävs att att någon intränger olovligen i en lokal, t.ex. ett kontor, en fabrik, eller en annan byggnad. För detta brott kan man bara dömas till böter, och alltså inte till fängelse.För stöld döms den som olovligen tar något från någon annan, med syfte att själv tillägna sig det stulna (8 kap. 1 § BrB). Straffet för stöld är fängelse i högst två år.Om stölden avser ett stort värde, begåtts som en del i systematisk brottslighet eller begåtts med hjälp av vapen kan man istället dömas för grov stöld till fängelse i minst sex månader och som mest sex år (8 kap. 4 § BrB).Om någon gör sig skyldig till både olaga intrång och stöld döms den personen bara för stöldbrottet, då stöldbrottet konsumerar intrånget. Den som begår stöld av normalgraden samt inbrott i butik döms alltså till som mest två års fängelse, om inte stöldbrottet är grovt.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,