Vad gör man om någon olovligen nyttjar andras båtplatser?

Hej! Jag äger ett bolag som arrenderar ett vattenområde över en småbåtshamn. Här är uppdraget från kommunen att bolaget ska bedriva gästhamn och väldigt vanligt är att besökande båtägare tar en plats som redan är bokad av annan gäst. De ligger där under flera timmar upp till veckor utan att vi har någon möjlighet att vare sig kontakta dem eller flytta dem då inget båtregister finns och det är egenmäktigt förfarande att ta bort båten. Vi får därmed mängder av upprörda gäster vars platser är upptagna när de planerat lägga till utan att vi har chans att åtgärda det samt förlorade intäkter då de åker utan att göra rätt för sig. Om jag låser fast båten med ett kodlås med tydligt given information att gästen vid kontaktande av hamnvärd får tillgång till denna efter betald hamnavgift, är detta egenmäktigt förfarande från min sida och om ja, hur ser ni att jag kan hantera situationen utan att driva rättsprocesser till vardags? Vänligen//

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är brottsbalken (BrB)

Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Men inledningsvis, innan din telefonrådgivning äger rum, kan i vart fall följande anföras.

I 8 kap. 8 § 1 st. BrB sägs att den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, dvs. 8 kap. BrB (vari de s.k. tillgreppsbrotten regleras), olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. För egenmäktigt förfarande döms också den som med våld eller hot om våld hindrar någon annan att utöva sin rätt att hålla kvar eller ta något. Ovanstående vittnar om att du, i vart fall såvitt jag kan bedöma och som svar på din första fråga, inte själv bör låsa de aktuella sakerna.

När det gäller egenmäktigt förfarande i fastighetsrättsliga sammanhang (vilket det är fråga om i förevarande situation) behöver följande noteras. En första förutsättning är, vilket redan följer av lagtexten, att gärningen är olovlig och medför intrång i någon annans besittning. Annars kan inget ansvar utkrävas. Exempel på detta kan vara när någon anbringar eller bryter stängsel, bygger, plöjer, gräver, upptar väg eller låter djur beta (återigen olovligen). Ytterligare exempel på besittningsintrång hänförligt till brottet egenmäktigt förfarande är parkering av fordon på annans fastighet (angörande av båt kan enligt min mening likställas med detta), banande av stig liksom brukande av väg ägnat att åstadkomma påtagligt slitage på vägbanan. Att uppsåtligen hindra någons bruksrätt (vilket de oönskade hamngästerna faktiskt gör), exempelvis sådana nyttjanderätter som tillkommer arrendatorer, hyresgäster och/eller innehavare av servitut kan också utgöra ett egenmäktigt förfarande. För ytterligare vägledning beträffande den rättsliga bedömningen i de här fallen, se exempelvis Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1982 s. 621

Min slutsats blir, mot bakgrund av ovanstående, att ”dina” hamngäster (ockupanterna) sannolikt själva har gjort sig skyldiga till brottet egenmäktigt förfarande. Något som med stöd av 8 kap. 8 § BrB definitivt bör polisanmälas, framförallt av rena signalvärdemässiga skäl och för att därigenom (och förhoppningsvis) kunna få till en ordentlig påverkanseffekt. Du kan naturligtvis ge berörda personer möjlighet att vidta självrättelse genom att påtala, för det fall så är möjligt, att det inträffade är straffsanktionerat, dvs. brottsligt, och att det kommer att polisanmälas om inte rättelse sker med omedelbar verkan. Men, som svar på din andra fråga, har jag svårt att se du skulle kunna göra någonting annat än blanda in någon rättsvårdande myndighet.  

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal. Men redan nu kan sägas att ett alternativ skulle kunna vara att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om särskild handräckning enligt 4 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Men återigen, vi hänskjuter detta till din telefonrådgivning. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. 

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig idag fredag den 21/10 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. 

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”