Vad kan påföljden för stöld bli för ungdomar?

jag jobbar i en butik och det senaste året så har vi haft problem med två stycken killar, 16 och 17 år som stjäl saker, smink och parfymer, pokemonkort och mediaprodukter. I början av året så tog vi dem och då hade den äldre av dem stoppat på sig mascara för över 4000kr och för det så fick han en straffvarning av åklagaren för försök till stöld, den andre av dem lyckades komma undan och mot han lades polisutredningen ner. Trots detta så har de fortsatt komma tillbaka och ständigt stjäla, i somras så stal de 16 paket pokemonkort till ett värde av 1120kr och nu i september så stal de ytterligare två pokemonprodukter till ett värde av 378 och en vecka senare så stal de tre stycken hörlurar till ett värde av 1647kr och detta är det som vi känner till. Alla dessa händelserna är polisanmälda och vid det sista brottet så gjorde de det mitt framför övervakningskameror så det materialet är kanonbra. Dessa produkterna som de stjäler säljer de sen på Facebook. Jag undrar lite vad dessa riskerar att få för straff för detta, de är fortfarande 16 och 17 år men den ene av dem fyller 18 år om en månad om det är något som spelar in.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om brott och straff hittas i Brottsbalken, BrB.

Allmänt om brottet stöld

Det du i frågan beskriver faller inom kategorin stöld. Brottet delas in i tre allvarlighetsgrader: stöld av normalgraden (8 kap. 1 § BrB), ringa stöld (8 kap. 2 § BrB) samt grov stöld (8 kap. 4 § BrB). Olika faktorer kan vägas in när det gäller vilken av dessa rubriceringar som blir aktuell, men generellt brukar man gå efter det stulnas värde. Gränsen mellan ringa stöld och normalgraden av stöld ligger på 1 250 kr. Det verkar i regel som att ungdomarna har tagit saker över denna gräns, vilket gör att de flesta brotten förmodligen kommer rubriceras som stöld enligt 8 kap. 1 § BrB, med undantag från de sista pokemonprodukterna som bör hamna under ringa stöld i 8 kap. 2 § BrB. Straffskalan för stöld av normalgraden är fängelse i högst två år och straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader.

Gemensam straffskala

När rätten ska bestämma straffvärdet måste varje brott bedömas för sig, vartefter straffvärdet var varje enskild stöld läggs ihop. Jag tolkar det som att de lade ner utredningen gällande mascaran, så i detta fall har vi två fall av stöld av normalgraden och ett fall av ringa stöld. Enligt 26 kap. 2 § BrB får fängelse användas som gemensamt straff för flera brott, om fängelse kan följa på något av brotten. Den gemensamma straffskalan för brotten i vårt fall är fängelse i 14 dagar (26 kap. 1 § BrB) upp till fängelse i tre år. Detta följer av begränsningsregeln i 26 kap. 2 § andra stycket p.1, som säger att den gemensamma straffskalan inte får överskrida det svårare straffet med mer än ett år om det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år. När rätten ska bestämma straff för dessa killar är det alltså denna straffskala de får utgå ifrån. När någon döms för flera brott så får man i regel än gemensam påföljd för samtlig brottslighet, 30 kap. 3 § första stycket BrB.

Straffvärde

Straffet som dessa killar får bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter den samlade brottslighetens straffvärde, 29 kap. 1 § första stycket BrB. Vid bedömningen tar man hänsyn till gärningsmännens motiv, vad de borde ha insett om gärningens innebörd samt vilken skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, 29 kap. 1 § andra stycket BrB. Vidare tar man hänsyn till försvårande omständigheter som radas upp i 29 kap. 2 § BrB, samt förmildrande omständigheter i 29 kap. 3 § BrB. Eftersom jag inte vet jättemycket om er situation är det svårt att uttala mig kring vad domstolen kan komma att beakta inom dessa punkter. Beroende på vad domstolen anser kan alltså de besluta att straffet ska ligga på den lägre delen av straffskalan, eller på den högre.

Killarnas ungdom

Med anledning av att ingen av killarna är myndiga, blir straffrabatten i 29 kap. 7 § BrB aktuell. Av denna bestämmelse följer att då någon begått brott innan denne fyllt 21 år ska personens ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen, och rätten får därför döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet. När det gäller ungdomar så är även huvudregeln att rätten endast får döma dessa till fängelse om det finns synnerliga skäl, 30 kap. 5 § BrB. I regel gäller därför istället att ungdomar som skulle dömts till ett fängelsestraff döms till sluten ungdomsvård i enlighet med 32 kap. 5 § BrB istället.

Vad kan påföljden bli?

Bara för att det står böter eller fängelse i straffskalan innebär detta inte att det är de enda påföljderna man kan få. Huvudregeln är i själva verket en presumtion mot fängelse, 30 kap. 4 § BrB. Skäl som talar för fängelse är om det rör sig om ett artbrott, om personen tidigare dömts för brott samt straffvärdet. Straffvärde på över 12 månader brukar tala för fängelse. För vuxna människor är alternativ till fängelse villkorlig dom 30 kap. 7 § BrB, eller skyddstillsyn, 30 kap. 9 § BrB. För ungdomar kan istället ungdomstjänst utdömas enligt 32 kap. 2 § BrB, om påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter. Om den ene killen hinner fylla 18 år innan domen faller så får han endast dömas till ungdomstjänst om det finns särskilda skäl för det. 

Sammanfattning

Den straffskalan rätten behöver ta i beaktning är fängelse mellan 14 dagar till 3 år. På grund av killarnas ungdom kan dock ett lägre straff utdömas. Det är svårt för mig att uttala mig om vad killarna kan komma att få för straff, men med tanke på killarnas ungdom tror jag att det är väldigt osannolikt att påföljden blir fängelse. Om det är första gången dessa killar lagförs för brott är det min gissning att artonåringen får villkorlig dom och den yngre får ungdomstjänst, förutsatt att denne är lämplig. Jag vet dock för lite om omständigheterna kring brotten för att göra en närmare bedömning. Jag hoppas i alla fall att du utifrån mitt svar har fått lite indikationer på vad rätten kan tänkas beakta så kanske du själv kan få en uppfattning om vad straffet kan tänkas bli.

Om du undrar något mer får du alltid återkomma!

Med vänlig hälsning,

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”