Vad blir domen för flera olika fall av ringa stöld avseende ett värde om totalt 500 kronor?

Om man tex snattar från samma butik ett flertal gånger med små belopp som sedan allt tillsammans blir cirka 500kr vad kan domen bli?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad domen kan bli för en person som i samma butik men vid flera olika tillfällen tillgriper föremål för ett totalt värde om 500 kronor. 


Bestämmelser om stöld, rån och andra tillgreppsbrott finns i brottsbalken (BrB).


Stöld respektive ringa stöld

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, ska – om tillgreppet innebär skada – dömas för stöld (8 kap. 1 § BrB). Om brottet är att anse som ringa med hänsyn till (1) det tillgripnas värde och (2) omständigheter i övrigt, ska gärningspersonen emellertid inte dömas för stöld av normalgraden, utan för ringa stöld i stället (8 kap. 2 § brottsbalken). Vid butikstillgrepp är föremålets värde i princip den enda omständighet som tillmäts någon betydelse. I rättsfallet NJA 2019 s. 951 har Högsta domstolen också slagit fast att värdegränsen mellan stöld och ringa stöld vid tillgrepp som sker i butik rimligtvis borde ligga vid 1 250 kronor.


Ett eller flera fall av ringa stöld? 

Det nu sagda innebär att det i fallet som du har beskrivit är fråga om flera fall av ringa stöld. Om brotten har begåtts vid olika tidpunkter, är huvudregeln att dessa ska betraktas som separata brott. Med andra ord: om en person har gjort sig skyldig till ringa stöld vid flera olika tillfällen, ska dessa inte ses som ett, utan flera fall av ringa stöld. 


Samma påföljd för alla fall av ringa stöld

Samtidigt är dock huvudregeln när någon döms för flera brott, att en gemensam påföljd ska ådömas för alla dessa brott (30 kap. 3 § första stycket BrB). I en sådan situation måste också en särskild straffskala konstrueras för den samlade brottsligheten, vilket – i svensk rätt – sker enligt den s.k. asperationsprincipen. Eftersom det sammanlagda värdet av alla föremål uppgår till 500 kronor i det fall som du har beskrivit, torde den gemensamma påföljden dock bestämmas till böter. Böter får användas som gemensamt straff för brotten, om böter kan följa på vart och ett av brotten (25 kap. 5 § första stycket brottsbalken). 


Slutsats

Slutsatsen är alltså att en person som i samma butik men vid flera olika tillfällen har tillgripit föremål för ett totalt värde om 500 kronor, kommer att dömas för flera fall av ringa stöld – sannolikt till böter.  


Hoppas mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”