FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB30/06/2022

Vad händer om du begår många stölder?

Hej, Jag har blivit ertappad (med hjälp av övervakningskamera) av en livsmedelsbutik att vid ca 10 tillfällen ha tagit varor för totalt 3000 kr (ca 300 kr/gång). Jag har alltså inte blivit påkommen vid själva händelserna. Jag har erkänt, varit på möte med butiken och även betalat tillbaka pengarna till butiken men är nu polisanmäld för upprepat fusk med självscanning. Är det mest sannolikt att domstolen ser detta som flera fall av ringa stöld eller som stöld (systematisk stöld kan klassas som grov stöld)? Och vad kan man förvänta sig för straff, villkorlig dom och/eller dagsböter? Hur många dagsböter kan jag förväntas dömas till för den storleken av stöld? Jag lever ett ordnat liv och har aldrig tidigare blivit dömd för något så jag förutsätter att det inte blir tal om allvarligare påföljder?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av fråga och omständigheter

Du har vid tio tillfällen blivit ertappad med att ha tagit varor för ett totalt värde på 3000 kr. Du har erkänt för butiken och betalat tillbaka. Nu har en polisanmälan kommit in och du undrar vilket brott och vilken grad av detta brottet du har begått. Sedan undrar du också vilken typ av påföljd som du kan vänta dig. Jag kommer första klargöra vilket brott och vilken grad det är av och sedan behandla påföljden.

Brottet

Du har olovligen tagit vad annan tillhör med uppsåt att tillägna dig det, vilket innebär att det rör sig om stöld (8:1 BrB). Frågan är nu då vilken grad av stöld du begått.

Det finns tre grader: ringa stöld (8:2 BrB), stöld av normalgraden (8:1 BrB) och grov stöld (8:4 BrB). För ringa stöld är värdegränsen 1250 kr vilket innebär att den inte kan vara ringa (NJA 2019 s. 951). Frågan är då om det är stöld av normalgraden eller grov stöld. 

För grov stöld aktualiseras frågan om ​​om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen har avsett betydande värde (se 8:4 BrB)

I NJA 2016 s. 1143 så tillgrep en person 23 handbagage på tåg under en tremånadersperiod. Det skedde genom att gärningsmannen tog bagagen från hyllan ovanför resenärerna. Här ansågs inte brottsligheten vara av sådan systematik som avses för grov stöld. I ditt fall talar det därför för att inte du heller ska ansett ha begått det systematiskt, utan det krävs mer. 

Betydande värde är över fem prisbasbelopp, det vill säga cirka 250 000 kr enligt praxis. Detta medför att det uppenbarligen inte kan röra sig om betydande värde.

Därmed så är stölderna av normalgraden och du kommer med högst sannolikhet dömas till det. 

Påföljden

Taket för straffet för stöld är två år (8:1 BrB). Jag kommer inte exakt kunna säga vad du förväntas få för straff utan kan ge vägledning vad som talar för och inte. 

Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten beakta sådana omständigheter som anges i 29:5 BrB (30:4 BrB). Att du hjälpt till i form av erkännande och betalat tillbaka pengarna talar för då du försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet samt att du frivilligt angett dig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet (29:5 BrB 1st 4p och 5p). Eftersom du har ordning på ditt liv, vilket jag antar är innebär att du jobbar, så kan risken att du förlorar jobbet hindra dig från att få fängelse (29:5 7p BrB). Detta är då stöd för lindrigare påföljd än fängelse.

Det talar emot dig att du begått så många stölder. Om den tilltalade inte förfaras fortsätta med sin brottslighet så finns möjlighet för villkorlig dom (30:7 1st BrB)

Om du får villkorlig dom kommer den säkert förenas med dagsböter (30:7 BrB)

Om rätten inte finner villkorlig dom lämpligt tror jag i sådana fall att det bli skyddstillsyn istället då det kan bidra till att du avhåller dig från din brottslighet (30:9 BrB). Det bör rätten finna är lämpligare än fängelse utifrån omständigheterna i ditt liv (30:9 2st BrB). Om du får skyddstillsyn kommer det säkert även förenas med dagsböter eftersom du begått så många stölder (30:10 BrB)

Oavsett påföljd har du omständigheter som talar för ett lägre straffvärde, det vill säga lägre straff inom den valda påföljden, se 29:5 BrB. Att du hjälpt till i form av erkännande och betalat tillbaka pengarna talar för då du försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet samt att du frivilligt angett dig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet (29:5 BrB 1st 4p och 5p). Eftersom du har ordning på ditt liv, vilket jag antar är innebär att du jobbar, så kan risken att du förlorar jobbet hindra dig från att få fängelse (29:5 7p BrB)

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare