FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB19/06/2022

Min bror har ertappats med att strunta i att scanna varor under en längre tid (total summa på 15 000 kr), kan brottet klassas som grov stöld?

Hej, Min bror har ertappats med att strunta i att scanna varor under en längre tid (ca ett år). Han uppskattar att detta har skett ca 5 ggr/månad och att det handlar om ca 200-300 per gång (dvs totalt värde ca 15000 kr). Han lever i övrigt ett väl ordnat liv med familj, bra arbete och aldrig tidigare dömd för något. Är det troligt att brottet kommer att klassas som grov stöld då det skett vis upprepade tillfällen och vad är den troligaste påföljden om alla tillfällen kan bevisas?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! 

Bestämmelser om stöld återfinns i 8 kap. Brottsbalken

Om jag har förstått det rätt så har din bror kommit undan med att scanna varor i matvaruaffären vid flera tillfällen (en total summa på ungefär 15 000 kr), vilket aktualiserar brottet stöld. Vidare ska bedömas om det kan bli fråga om ringa stöld, stöld eller även grov stöld med tanke på att det har skett vid upprepade tillfällen.

Nedan kommer jag göra en fullständig bedömning över de tre nivåerna av stöld för att ge dig en så klar bild över läget som möjligt. 

Stöld

Att olovligen tillgripa sig vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år (8 kap. 1 § Brottsbalken). Som sedvänja är det normalt sett tillåtet att i matvaruaffärer plocka på sig varor så länge man inte passerar kassaspärrarna. När personen passerar kassan utan att betala/scanna varorna är brottet alltså fullbordat. Din bror har som sagt upprepat stölden vid flera tillfällen, något som kan innebär att han haft uppsåt till handlingarna, därmed är kraven för stöld uppfyllda. 

Ringa stöld

Är brott som avses i 8 kap. 1 § Brottsbalken med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § Brottsbalken). Värdegränsen mellan stöld och ringa stöld går enligt gällande praxis vid 1 250 kr (se NJA 2019 s. 951). Eftersom de varor din bror tagit vid varje tillfälle har varit under värdegränsen, dvs. 1 250 kr, går det att argumentera för att det har varit fråga om ringa stöld. Dock ska domstolen vid bedömningen inte bara ta hänsyn till värdet av det som stulits utan övriga omständigheter vid brottet ska också beaktas. Du nämner att din bror har ertappats vid flera tillfällen, något som kan det leda till att domstolens bedömning över brottet inte är att anse vara ringa. 

Grov stöld

Är brott som avses i 8 kap. 1 § Brottsbalken att anse som grovt, döms för grov stöld till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (8 kap. 4 § Brottsbalken). Värdet av det tillgripna, sammanlagt drygt 25 000 kr, har dock ansetts ligga klart under gränsen för vad som ensamt bör föranleda att en stöld bedöms som grov (NJA 1982 s. 719).

Sammanfattning

Min bedömning är att din bror kan fällas för stöld av normalgraden med tanke på att stölden har skett vid upprepade tillfällen. Vidare bedömer jag att det inte är fråga om grov stöld eftersom de stulna varornas totala värde ligger under 25 000 kr. 


Jag hoppas på att mitt svar är till hjälp! Har du vidare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss!

Mvh

Samah SulaimanRådgivare