Är det lagligt för en person att förflytta trasiga cyklar från deras cykelställ till fasaden utanför bostadshuset?

Hej! Jag bor i en bostadsrättsförening med överfulla cykelställ. Många av cyklarna är nästintill skrot (dubbla punkterade däck och dylikt) som inte har flyttats sen jag flyttade in för ett år sedan. Jag har hört med ordförande om att forsla bort dessa cyklar men fick då till svar att de gjort detta förut och då blivit återbetalningsskyldiga till de vars cyklar slängts (trots förvarningar om att märka upp cyklar). Jag har sedan hört att det inte är olagligt att flytta ut cyklarna från innergården och istället ställa de mot vår fasad fast på utsidan (i väntan på att någon ska stjäla dem). Jag undrar då om det är lagligt att jag som privatperson lyfter ut dessa cyklar och lutar de mot bostadsrättsföreningens fasad?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Din fråga gäller om du som privatperson skulle bryta mot lagen på grund av att du lyfter ut trasiga cyklar från cykelställen på innergården för att ställas mot bostadsrättsföreningens fasad på utsidan. Eftersom du ifrågasätter lagligheten av denna handling utgår jag ifrån att du även är intresserad av att veta vilka tänkbara påföljder som skulle kunna aktualiseras för dig om du handlar på detta sätt. Du skulle enligt min bedömning kunna stå till ansvar för denna handling genom antingen straff och/eller skadestånd. Jag kommer att nedan redogöra för dessa två omständigheter var för sig.

Skulle du kunna bli straffad för att du flyttar de trasiga cyklarna?

Ett brott som skulle kunna aktualiseras kallas för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § första stycket brottsbalken (BrB)). För att det ska röra sig om egenmäktigt förfarande måste samtliga följande aktuella förutsättningar vara uppfyllda:

(1) gärningspersonen ska ha för avsikt att,

(2) utan lov,

(3) rubba någon annans besittning till egendom och

(4) genom rubbandet orsaka olägenhet för besittaren.

Egenmäktigt förfarande skiljer sig åt gentemot brottet stöld eftersom det för brottets fullbordan inte är en förutsättning att gärningspersonen har för avsikt att under en längre tid behålla den egendom vars besittning rubbas. 

Det tål att närmare förklara förutsättning tre och fyra. För att uppfylla förutsättning tre krävs det att den egendom som gärningspersonen tar i anspråk genom till exempel förflyttning innehar en annan person med rätt att besitta. En rätt att besitta saken följer naturligt av till exempel att en ändamålsenlig användning av egendomen förutsätter tillgång till nyckel. Den person som innehar nyckeln till egendomen sägs besitta egendomen. Personen har egendomen under dennes omedelbara kontroll på grund av tillgången till nyckeln. Det är viktigt att i detta hänseende poängtera att den person som har rätt att besitta egendomen inte nödvändigtvis är rätt ägare till egendomen. 

För att uppfylla förutsättning fyra krävs det att rubbandet av besittningen orsakar olägenhet för besittaren av egendomen. Olägenhet innebär att en kränkning av någon annans besittning till egendomen. Kränkningen kan bestå i att den besittningsrubbande gärningen på ett betydande sätt försvårar den tidigare användningen av egendomen. Det saknar betydelse om besittaren till egendomen under hindrandet velat eller haft möjlighet att använda egendomen. Förutsättning fyra bör vara uppfylld om det är svårare att komma åt egendomen efter rubbandet eller egendomen lättare kan skadas på den nya platsen.

Vad som gäller i din situation

Jag kommer att nedan redogöra för huruvida de fyra förutsättningarna för om egenmäktig förfarande skulle begås av dig om du förflyttade cyklarna det sätt som du önskar. 

Att du har en avsikt att begå brottet egenmäktigt förfarande uppfylls relativt enkelt. Utan att närmare gå in på de olika kraven för avsikt kan följande konstateras om förutsättning ett. Din avsikt är inte att direkt begå brottet egenmäktigt förfarandet. Din direkta avsikt med förflyttandet av cyklarna är att ge plats åt fungerande cyklar i cykelstället. Men för att uppfylla detta resultat krävs det att du begår brottet egenmäktigt förfarande (förutsatt att resterande förutsättningar är uppfyllda!). Utan att veta de närmare omständigheterna anser jag att du kommer bedömas ha insikt att brottet egenmäktigt förfarande fullbordas som ett resultat av den direkta avsikten du har med förflyttandet av cyklarna. Det är tillräckligt att du har insikt om att brottet kommer fullbordas för att uppfylla förutsättning ett.

Därefter ska förutsättning två bedömas. Det är rimligt att anta att du olovligen förflyttar de trasiga cyklarna från cykelstället till fasaden utanför bostadsrättsföreningen. Om du hade haft lov till att förflytta de trasiga cyklarna hade givetvis inte ditt ursprungliga problem om upptagande av cykelställen uppstått. Att du skulle flytta de trasiga cyklarna på det sätt som du angivit utgår jag ifrån görs olovligen. Förutsättning två för fullbordan av brottet egenmäktigt förfarande är därför uppfyllt.

Hädanefter ska förutsättning tre diskuteras. Om förflyttandet av de trasiga cyklarna innebär rubbande av någons besittning till cyklarna förutsätter förstås att någon person till en början har en rätt att besitta cyklarna. Besittningsrätten till trasiga cyklar tål att diskuteras. Jag ska börja med att diskutera olåsta trasiga cyklar. Ett rimligt antagande att göra är att cyklarna inte använts på lång tid eftersom cyklarna är trasiga och inte funktionsdugliga då vissa cyklar enligt dina uppgifter bland annat har dubbla punkterade däck. Av denna anledning är det också rimligt att ifrågasätta om någon person faktiskt har besittning till de trasiga cyklarna. Om ingen besitter rätten till cyklarna räknas de som övergivna och du kan därför inte begå brottet egenmäktigt förfarande om du förflyttar dem på angivet sätt (Som en inflikning ska det dock kort sägas att kvarlämnandet av cyklarna vid fasaden trots detta kan klassas som ett lagbrott. Se nedskräpning enligt 15 kap. 26 och 29 kap. 7 § miljöbalken). 

Jag är osäker på vilka omständigheter som gör att egendomen övergår från att besittas av någon person till att räknas som övergiven. Enligt min mening bör rimligen aspekten av tid som förflutit utan att någon person gjort anspråk på egendomen, egendomens beskaffenhet samt platsen som egendomen befinner sig på, bland annat ingå i denna bedömning. Av denna anledning bör det därför vara ändamålsenligt av dig att kontrollera huruvida någon person besitter rätten till de trasiga cyklarna. Till exempel kan detta göras genom som bostadsrättsföreningen gjort, sätta lappar om uppmaning att cykelns besittare ska göra sig hörd. Vilken tid som behöver förflyta utan att någon person gör anspråk på besittningsrätten till de trasiga cyklarna för att de ska räknas som övergivna måste jag dock lämna osagt. 

Om platsens betydelse för bedömningen av om cyklarna innehas med besittningsrätt ska nedan sägas. Cyklarna är parkerade i cykelställen intill bostadsrättsföreningen. Även om inte cyklarna kan användas för sitt ändamål då de är betydligt skadade går det inte att utesluta att cyklarna ändå innehas av någon/några med besittningsrätt med hänsyn till platsen som cyklarna är uppställda på. Enligt min mening skulle det vara en skillnad om till exempel en trasig cykel hittas i skogen då denna med största sannolikhet skulle anses vara övergiven. 

Om de trasiga cyklarna däremot fortfarande är låsta är min bedömning att den person som har nyckeln till cykeln har denna egendom under dennes omedelbara kontroll och därmed besitter rätten till cykeln. Besittningsrätten till cyklarna bör fortsatt gälla under en betydligt längre tid än om cyklarna stod i cykelstället utan lås.

Skull du kunna bli skadeståndsskyldig för att du flyttar de trasiga cyklarna?

Reglering av skadestånd utanför brott av avtal bestäms enligt skadeståndslagen (SkL). För att skadestånd ska aktualiseras krävs det att en skada har inträffat. En skada kan till exempel inträffa när någons egendom blir stulet. Stöld räknas som en sakskada. Ansvar för sakskada har den person som antingen avsiktligt eller av vårdslöshet orsakat sakskadan. Ansvaret innebär att den skadevållande ska betala ersättning i form av skadestånd till den skadelidande (2 kap. 1 § SkL). Om två eller flera personer har orsakat en skada ska de ersätta skadelidande gemensamt (6 kap. 4 § SkL). För att ansvar för skada ska kunna utkrävas ska följande väsentliga förutsättningar uppfyllas:

(1) en skada ska ha inträffat,

(2) det ska finnas en eller flera tänkbara skadevållande personer,

(3) en grund för ansvar ska finnas genom antingen aktiv handling eller passivitet,

(4) skadan måste dels vara en typisk/normal följd av handlingen,

(5) det måste finnas ett samband mellan handlingen och skadan och 

(6) den skadevållande måste ha orsakat skadan på grund av oaktsamhet.

Vad som gäller i din situation

Jag går igenom ovan nämnda förutsättningar utifrån ett tänkbart scenario som skulle kunna uppstå om du handlar på det sätt som du angivit. Om du ställer upp cykeln vid fasaden ökar risken för stöld. När stölden har realiserats uppstår en sakskada (förutsättning ett uppfylls). Förutom den gärningsperson som begår stölden är du även en tänkbar skadevållande person (förutsättning två uppfylls). Grunden för ansvar beror på den aktiva handling som du vidtog när du förflyttade cyklarna till fasaden (förutsättning tre uppfylls). Generellt sätt kan det antas att placering av cyklar ute bland allmänheten normalt sett ökar risken för stöld och därmed sakskada. Trasiga cyklar bör däremot inte stjälas i samma utsträckning som hela och fungerande cyklar. Hur omgivningen ser ut där cyklarna ställs upp påverkar förstås också bedömningen. I vart fall lär ditt uppställande av cyklarna vid fasaden öka risken för att stöld och därmed sakskada uppstår (förutsättning fyra uppfylls troligen).

Det tål att närmare förklara innebörden av förutsättning fem. För att ett samband mellan din handling och stölden ska anses vara uppfyllt krävs det inte att denna handling varit huvudorsaken till att skadan uppstår. Det räcker att handlingen varit en bidragande orsak. Kravet för orsakssamband ställs relativt lågt. Det räcker att din handling på ett mindre betydligt sätt medverkat till att stölden och därmed sakskadan uppstår (jämför NJA 2007 s. 891). De trasiga cyklarna kan förstås bli stulna även inne på innergården till din bostadsrättsförening. Men genom att ställa cyklarna vid fasaden ökas risken för stöld betydligt vilket enligt min bedömning gör att förutsättning fem också uppfylls.

Det går avslutningsvis även att konstatera att du med oaktsamhet orsakat skadan när du förflyttar cyklarna till fasaden. Utifrån de uppgifter som du angivit bör du ha förståelsen att förflyttandet innebär en ökad risk för att cyklarna stjäls och därmed orsakar sakskada. Förutsättning sex uppfylls därmed också.

Slutsats

Det finns flera omständigheter att ta hänsyn till i ditt fall som jag inte vet om som kan vara avgörande för att utpeka en mer rättvis bild av utfallet om du begår den handling som du angivit. Men enligt min bedömning finns i vart fall en stor risk att du genom förflyttandet av cyklarna begår dels brottet egenmäktigt förfarande, dels ådrar dig skadeståndsansvar på grund av att din handling orsakar sakskada. Du bryter därmed mot lagen och riskerar påföljder på grund av detta. Det ska dock konstateras att det förstås är en helt annan sak om du faktiskt drabbas av dessa påföljder i praktiken eftersom någon (högst troligen någon av de boende i föreningen) måste ingripa till följd av att du förflyttar cyklarna.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”