FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB21/05/2022

Tillgrepp av fortskaffningsmedel

Hej! A gör sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel genom att stjäla en bil och kör sedan till sin kompis B med det tillgripna fordonet. A informerar B om att bilen är stulen. B bestämmer sig, trots vetskap om att bilen är stulen, för att hoppa in och de åker en runda. Min fråga är: Gör B sig skyldig till något brott och i så fall - vilket? 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om B har gjort sig skyldig till något brott, då B hoppar in i bilen med vetskap om att bilen är stulen, samt att A har gjort sig skyldig till brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel, 8 kap. 7§ brottsbalk (BrB). I mitt svar kommer jag att utgå från detta. 

Är person B medgärningsman? 

En person kan dömas som medgärningsman om denne uppfyller något av de objektiva rekvisiten och om de agerat tillsammans samt i samförstånd vid förövande av brottet. Det räcker med att personen har deltagit i gärningen, åtminstone perifert, NJA 2017 s.531. Rekvisiten som ska vara uppfyllda är, “den som olovligen tar och brukar ett motorfordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel som tillhör någon annan”, 8 kap. 7§ BrB. I fallet har B olovligen brukat (använt, alltså att B inte velat använda bilen permanent) ett motorfordon (bilen), då B följer med i bilen med vetskap att det tillhör någon annan. Däremot, har person B inte varit den som olovligen tagit bilen, eftersom det gjordes av A. I rättsfallet NJA 2006 s.535 framgår det vissa minimikrav för att en person ska kunna anses vara medgärningsman. För det första, att B varit på platsen vid tidpunkten för själva gärningen (handling) och för det andra, att denne har bidragit aktivt på något sätt i förhållande till handlingen. Utifrån dessa kriterier kan man resonera huruvida B bör kunna dömas som medgärningsman. Det krävs dock också att B har uppsåt till det gemensamma resultatet (gärningen som de begår). Av rättsfallet NJA 2003 s.645 som behandlade denna fråga, dock som avsåg en annan paragraf framförde att enbart den omständigheten att någon följt med i en bil kan inte anses vara tillräcklig för att någon ska anses vara medgärningsman. Utan att det krävs att person B isåfall har initierat färden, färdväg eller färdsätt, på ett sådant sätt att det framstår som ett för de medverkande gemensamt resultat. Om slutsatsen blir att B inte bör anses vara medgärningsman, bör man gå vidare och diskutera huruvida B kan dömas för medverkan till A:s brott. 

Kan B dömas för medverkan enligt 23 kap. 4§ BrB?

I din fråga framgår det att A har gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel, 8 kap. 7§ BrB. A har därmed begått en otillåten gärning och ett medverkansobjekt är därmed skapat. Person B ska ha främjat gärningen med råd eller dåd, vilket innebär att B ska ha gjort något som underlättar gärningens utförande. Kravet är lågt och det räcker att personen har deltagit i gärningens genomförande. I detta fall bör kravet vara uppfyllt då B följer med i bilen och olovligen brukar en bil som tillhör annan. Enligt 23 kap. 4§ BrB 2 st. döms B om denne har förmått annan till utförandet för anstiftan (psykisk stöttning) av brottet och annars för medhjälp (fysiska råd/delta/bidra). Utifrån rättsfallet NJA 1984 s.922 kan B anses vara medhjälpare till A då B haft insikt att A har begått ett brott och då B aktivt har stärkt A:s uppsåt när B följer med i bilen. Vidare, krävs det att B har uppsåt till sin egen medhjälps gärning (främjande av brottet) och uppsåt till A och dennes otillåtna gärning (tillgrepp av fortskaffningsmedel). Detta är ofta avgörande huruvida en person kan dömas för medhjälp. Av din fråga kan det anses tveksamt om B har uppsåt till sin egen medhjälps gärning genom att endast följa med i bilen som en passagerare. Däremot kan man resonera både för och emot. 

Slutsats

Utifrån ovan nämnda bestämmelser och rättsfall är det möjligt att resonera kring huruvida B bör anses vara medgärningsman eller medhjälpare till brottet A har gjort sig skyldig till. Utifrån NJA 2003 s.645 års rättsfall, bör det krävas något ytterligare för att B ska kunna dömas som medgärningsman, då B i detta fall endast följer med i bilen med vetskap att den är stulen. Vidare kan man diskutera huruvida B bör anses vara medhjälpare till brottet, vilket uppsåtsdelen (person B:s avsikt) generellt sätt blir avgörande i bedömningen. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare