Tvist om hund

2021-01-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag står på Köpeavtalet för två hundar, den ena köpte jag och den andra fick jag i present av min förra sambo. Vi har haft hundarna ihop, och när vi flyttade ifrån varandra så försökte vi ha "delad vårdnad", vilket inte fungerade så bra. Hon umgås med missbrukare, missbrukar ibland själv, så jag kunde inte lita på henne att hundarna hade det bra. Det blev tjafs och hon ringde och messade varje dag. Till slut sa jag till henne att jag skrivit över hundarna på min nuvarande sambo. Då hotade hennes släkt med att de skulle anmäla mig för egenmäktigt förfarande. Men de vet inte hur mycket och hur länge jag har försökt få det att fungera med hundarna. Nu har hon skrivit till mig att hon släpper hundarna till mig. Men hur fungerar detta enligt lag? Behöver jag göra något mer?
Victoria Ruzbarsky |Hej!Är det så att du själv äger hundarna och står på köpeavtalen ses hundarna som din egendom och du har därmed hela bestämmanderätten. Eftersom du själv har köpt den ena hunden och fick den andra hunden i present av din förra sambo finns det ingenting som tyder på dold samäganderätt. Detta förutsatt att din ex-sambo inte på något sätt bidrog till köpet och tanken inte var att ni skulle ha hundarna gemensamt. Du kan alltså endast ha hundarna hemma hos dig och vägra din ex-sambo att träffa hundarna utan att göra dig skyldig till någonting. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Medhjälp till stöld

2021-01-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min flickvän är misstänkt för att ha genomfört en stöld i en butik. Jag var i butiken samtidigt och blev misstänkta för medhjälp till brott. Men jag hade inte gjort något. Hade inget stulet på mig och är tidigare ostraffad. Vilka bevis krävs att jag skall bli straffad för medhjälp till stöld?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Medhjälp är kriminaliserat enligt 23:4 1 och 2 st BrB. Det krävs att man har främjat gärningen med råd (psykiskt stöd) eller dåd (fysisk hjälp) För råd krävs att gärningsmannen har uppfattat det psykiska stödet och att detta främjat gärningen på så sätt att det har styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt (RH 2005:56) Det anses inte utgöra psykiskt stöd att endast följa med och titta på när ett brott begås, Svea hovrätt B 3504-15. Dåd avser den fysiska hjälpen, det krävs dock inte att medhjälpsgärningen faktiskt underlättat gärning, den ska dock ha främjat gärningen på så sätt att den styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt" tex att hålla vakt när den brottsliga gärningen utförs (NJA 2006 s. 577) Ansvaret är självständigt, dvs det går att döma någon som medhjälpare trots att ingen döms som gärningsman. och främjandet kan ske innan eller under brottet, men brottet får inte vara avslutat, då är medverkan inte möjligt. För den som har medverkat i mindre mån finns ett lindrigare straff som framgår av 23:5 BrB Sammanfattningsvis kan man säga att det inte krävs så mycket för att anses ha främjat en brottslig gärningen. Bevisbördan ligger hos åklagaren som ska styrka att omständigheterna har varit sådana att de är att betrakta som medhjälp. Det räcker alltså i praktiken att ha befunnit sig på platsen när gärningen utfördes och på så sätt styrkt gärningsmannen i sitt uppsåt att utföra brottet.

Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter

2020-12-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag har en tvådelad fråga.Om man blir påkommen med att vid upprepade gånger tagit saker från en butik, räknas det som stöld om totalsumman överstiger 1000 kr?Eller räknas var och ett av tillfällena som snatteri.Om man sedan tidigare vid ett tillfälle åkt dit för snatteri, hur kan det påverka straffet?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är brottsbalken (1962:700) (BrB) som reglerar frågor gällande stöld. Jag tolkar din fråga som att det handlar om flera upprepade fall av ringa stöld (snatteri). Ringa stöld innebär att värdet på stöldgodset ska understiga 1 250 kr. Huvudregeln är att om brotten har begåtts vid olika tidpunkter, så ska dessa anses vara separata brott. Om en person tar flera saker på en gång så ska det anses vara ett fall av stöld. Det innebär alltså att om man har gjort sig skyldig till ringa stöld vid flera olika tidpunkter så ska dessa betraktas som flera fall av ringa stöld. Att man tidigare åkt dit för snatteri kan medföra att straffet blir strängare, men det kräver dock att man gjort sig skyldig till det flera gånger. Jag tolkar det som att det inte är så i detta fall. Sammanfattning: Huvudregeln i detta fall är att om brotten inte har skett vid samma tidpunkt så ska de gärningarna anses vara flera fall av ringa stöld och ska alltså inte betraktas som ett brott. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

2020-12-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag stal en ost för ca 200 kr vad kommer jag få betala i böter?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! BrottetAtt ta något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, är brottsligt om tillgreppet inneburit skada. Om tillgreppet utifrån värdet och övriga omständigheter vid brottet att anses som ringa döms man för ringa stöld, till böter eller fängelse högst sex månader, enligt 8 kapitlet 2§ brottsbalken (BrB). Har man tagit något till ett värde under 1000-1250 kr, anses brottet oftast vara av ringa karaktär, vilket jag bedömer att det blir i ditt fall. Straffet Ringa stöld kan ge straffet böter eller fängelse i upp till 6 månader (8 kapitlet 2§ BrB) Det finns 3 olika former av böter: Dagsböter, penningböter och normerade böter. Gällande ringa stöld är det antingen dagsböter eller penningböter som gäller. Penningböter är ett fastställt engångsbelopp som lägst kan vara 200 kr och högst 4 000 kr (25 kapitlet 3§ BrB). Dagsböter är ett bötesstraff där antalet böter varierar beroende på hur grovt brottet var, mellan 30 och 150 dagsböter kan dömas ut. Storleken på varje dagsbot bestäms med hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bötfälls. Storleken kan variera mellan 50 till 1000 kr på varje bot. I vissa fall kan dagsbotens belopp jämkas men det lägsta beloppet man kan bli dömd till är 750 kronor (25 kapitlet 2§ BrB).När man bestämmer antalet dagsböter som ska dömas ut tittar man på hur brottet gick till och dina personliga förhållanden. Enligt åklagarmyndighetens sammanställning av påföljder som tillämpats är det vanligaste påföljden vid ringa stöld 40 dagsböter när värdet på stölden låg mellan 300 och 500 kronor. I ditt fall Penningböter har alltså ett maxtak på 4000 kr medan maxtaket är klart högre vid dagsböter. Det är hursomhelst omöjligt för mig att veta exakt vilket bötesbelopp du kommer dömas till att betala, då det är en beräkning som beror på din individuella betalningsförmåga och inkomst. Jag kan däremot ta upp ett rättsfall från Svea hovrätt för att du ska få lite mer info: en person hade tagit chokladkakor m.m. för drygt 300 kr dömdes denne att betala 40 dagsböter på 80 kr styck (alltså totalt 3200 kronor). I detta fall tjänade personen som dömdes 22 500 kr brutto i månaden, men var sjukskriven och hade flertalet barn hemma (vilket sänkte beloppet rejält). Vänligen,

Vem kan jag vända mig till för att få ersättning för ett inbrott?

2021-01-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har haft inbrott och mitt försäkringsbolag vägrar betala. Jag har vänt mig till arn, men även där fick jag nej. Ska jag ta upp det i domstol så kommer det att kosta mig minst 900 kr, och mest troligen även där bli ett nej. Vilka andra föreningar /bolag /instanser finns det att vända sig till så att jag iallafall får ersättning från inbrottet. Jag har inte råd att vara utan någon ersättning. Hoppas att ni kan hjälpa mig. Mvh Elin.
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns tyvärr ingen instans, bolag eller förening som ersätter sådana inbrott. Det är försäkringsbolag man vänder sig till. Reglerna beträffande brott regleras i Brottsbalken (BrB). När en person stjäl något är det att anse som stöld i enlighet med 8 kap 1 § BrB. Stölden ska i sådana fall ha skett olovligen och personen ska ha haft för avsikt att tillägna sig det stulna. Tillgreppet ska dessutom ha inneburit skada för den drabbade. Eftersom det inte riktigt framgår Om inbrottet skett i en bostad anses detta som en grov stöld enligt 8 kap 4 § BrB. Det räknas då som grov stöld just för att det skett genom intrång i hus. Polisen ska inleda en förundersökning så snart det finns en anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har begåtts enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken (RB). Det är polis eller åklagare som fattar beslut om förundersökning ska inledas eller inte enligt 23 kap 3 § RB. Alla brott hör under allmänt åtal, så länge det inte anges annat i lagtexten enligt 20 kap 3 § RB. Detta innebär alltså att så snart ett brott har begåtts som faller in under allmänt åtal så ska förundersökning inledas. Stöld är ett sådant brott som faller in under allmänt åtal då det inte står annat i lagtexten. Detta innebär att du kan upprätta en polisanmälan där polisen får utreda det inträffade. Det kostar ingenting. Dock kan förundersökningen läggas ned om det skulle visa sig att den fortsatta utredningen skulle kräva orimliga kostnader och straffet enbart skulle leda till 3 månaders fängelse eller att det kan antas att åtal inte kommer att ske på grund av åtalsunderlåtelse enligt 23 kap. 4 a § RB. Att en förundersökning läggs ned innebär att brottet inte utreds längre. Om åtal väcks och åklagaren når framgång i målet så kan den personen som begått inbrottet krävas på skadestånd för sakskada som denne har orsakats med uppsåt eller av vårdslöshet enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen åter med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

How do I prove that I did not steal anything?

2021-01-06 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Dear Sir/Madam,My GF and I are an international IT professional and we were accused of shoplifting when we were shopping at ICA. My GF put many items in the baby pram and when I went to pay the bill at checkstand, we were confronted that we missed paying many things, which included lots of items which cost around 1100SEK. However, while I asked my GF she said, she was depressed and did this to come out of it (apparently one of the suggested things on internet). We both have a stable job and earn about 30K each and this is our first time ever we are being guilty. Post this, the ICA staff called the police and we agreed to the theft but said it was my GF who did and I had no clue until it was confronted. Now, the court has categorized it under "Målet gäller: ringa stöld" and sent us both are guilty based on couple video footage and our hearing is in Jan. So my question is, We don't want to drag it further, as we are guilty. How much of fine can we expect? We have not requested for public defender, but how do i prove the court that i didn't steal anything but only my GF? Will this anyway affect our residence permit? Please advise!
Marlene Zouzouho |Hi and thank you for choosing lawline for your question!I divided your questions to make the text as understandable as possible.How do I prove to the court that I didn't steal anything?It is my understanding that you are being tried for "ringastöld" which in English is called petty theft. Rules on petty theft can be found in Chapter 8. Section 2 of the Criminal Code (1962: 700), also called Brottsbalken in Swedish (I will refer to it as BrB in the rest of the text). It is stated that if theft pursuant to section 1 of the same chapter with regard to the value of the object seized and other circumstances of the crime is to be regarded as minor, the perpetrator shall be convicted for petty theft. Section 1 (theft) states the following: Anyone who illegally takes what belongs to another with the intention of acquiring it, shall be sentenced, if the assault entails damage, for theft. Based on these, a number of props can be listed:(1)It must be an illegal (olovligt tagande) take. As for theft from grocery stores, the completion point depends on how the store is designed. The entire item must have crossed what is considered as the store's exit, which most of the time is equated with where the conveyor belt at the checkout ends. With regards to the information above, this prop is fulfilled when you and your girlfriend (regardless of your intentions) put the unpaid goods in the baby´s pram and walked past the cash register.(2)The thing must have belonged to someone else (tillhöra annan). In your case, the items belong to ICA.(3)The act must have caused (financial) damage (skada) to the business.(4)You must have had a special intention to acquire (uppsåt) the stolen goods, so-called appropriation intent (tillägnelseuppsåt). This means that at the time of the acquisition you intended to use the stolen goods yourself, for example by consuming or reselling them. This prop can be used to show your innocence. As I understand it, you didn't know that your girlfriend stole the items and could in no way have the intention to then keep them for yourself.All these props have to be fulfilled for you to be guilty of this charge. It appears that you did not intend to actually take the goods at all (see Chapter 1, Section 2 of the Criminal Code, which is a general requirement of intent for each prop). It is also important to note that this examination will be made individually for you and your girlfriend.However, it is the prosecutor who bears the burden of proving that a crime has been committed (it is called bevisbörda). So, you don't have to prove your innocence, he/she has to prove that you are guilty. From the information above, it seems that the probability of you being convicted for petty theft is small, especially if everything has been recorded on the surveillance cameras. They can probably see that your girlfriend put the items in the baby´s pram and not you and this will make it hard for the prosecutor to prove your guilt. The fact that you paid for the items that you had can play in your favor.In criminal cases, a very high standard of proof is required to convict someone; it must "be beyond reasonable doubt" ("utom rimlig tvivel") that you have committed the crime. This means that the court must be absolutely certain that a crime has been committed by you in order for you to be convicted.How much of a fine can we expect?The penalty for petty theft is a fine or imprisonment for a maximum of six months, but a prison sentence can definitely be ruled out in your case. You can either get a fine or a daily fine. A fine means that you must pay a fixed amount between SEK 200 and 4,000 (Chapter 25, Section 3 BrB). A daily fine means that you receive a certain number of daily fines between 30 and 150, all of which have a certain value between SEK 50 and 1,000, which is determined by your income and personal circumstances (Chapter 25, Section 2 BrB). For example, if you receive a 30-day fine of SEK 50, you must pay 30 x 50 = SEK 1,500 in total.The number is determined by a court, or in some cases the prosecutor, and is preceded by a sentence where he/she determines what penalty value your act should have. How the crime took place and your personal circumstances are taken into considerations. In Chapter 29 BrB you can find what generally works in a mitigating or aggravating direction.The assessment is very individual so I cannot give an exact amount for your case.Will this anyway affect our residence permit?The relevant acts, in this case, are the Aliens Act, Chapter 5, and the Act on Temporary Restrictions on the Possibility of Obtaining a Residence Permit in Sweden (will be referred to as the Temporary Act below).In order for a residence permit to be refused, the crime committed - which in this case is petty theft, must constitute a threat to public order and security. The residence permit will be refused if you have committed a crime or a crime in connection with other negligence (Section 17 of the Temporary Act). In order for you to be able to obtain a Swedish citizenship, you must have lived an honest and caring life. The Swedish Migration Agency looks at both how you have behaved so far and how we think you will behave in the future. The Swedish Migration Agency's website states that you will receive a waiting period for a residence permit if you have committed a crime. Depending on what your penalty will be, the waiting time varies. If, for example, there is a 50-day fine, there will be a waiting period of 1.5 years before you are granted a residence permit.When it comes to a residence permits that you already have (if that is the case), revocation is what that is closest at hand. A permanent residence permit can be revoked for a foreigner if he/she is no longer resident in Sweden (Chapter 7, Section 7 of the Aliens Act).A permanent residence permit can also be revoked for a foreigner who has deliberately provided incorrect information or has deliberately concealed circumstances that were important for obtaining the permit (Chapter 7, Section 1 of the Aliens Act). What matters then is what the person has stated for the Swedish Migration agency in their application. The residence permit can then be revoked if the incorrect information or concealment has been significant for the granted permit. If the person has been in this country for more than four years, the residence permit may be revoked only if there are special reasons (so called synnerliga skäl). Such reasons may exist if the person has in fact been outside the country for a large period of the time and has a weak connection to the country. Another reason may be that the person also has a residence permit in another country and that enforcement can take place in that country.A permanent residence permit can also be revoked if the person is convicted of a serious crime. If the person is sentenced to deportation, the residence permit is revoked, even if the person has had it for several years. In order to risk deportation, it is required that the person commits a serious crime that can lead to imprisonment (Chapter 8 a, Section 1 of the Aliens Act). This is not applicable in your case as petty theft is not so serious.It is also good to know that your name is recorded in the debit register for five years, but it disappears after the five years (Section 3; 17, ninth paragraph, Act on debit registers).We are guilty, we do not want to drag this further. How do we proceed?In some cases, there is a possibility of a criminal injunction (strafföreläggande) instead of a judgment in a district court.However, the imposition of a sentence will NOT be relevant if the prosecutor has already decided to press charges. In the information above, you have written that the prosecutor has already pressed charges, and if this is true, then there is unfortunately no possibility of a criminal injunction. By then, the prosecutor has already decided to prosecute, and what then remains is a trial.If the prosecution has not been prosecuted, there is still a possibility for the prosecutor to decide on a criminal injunction. An injunction is thus not something that you can request yourself, but it must be decided by the prosecutor (Chapter 48, Section 1 Code of Judicial Procedure, rättegångsbalken (RB)).A criminal injunction means that the suspect is given an opportunity to sign that he is guilty of the crime and that he approves a sentence specified by the prosecutor. It is the prosecutor who decides how long it takes to approve a criminal injunction (Chapter 48, Section 2 RB).If the prosecutor decides on a criminal injunction, this will be sent to your home in a letter. It is then important to answer and sign this if you want to approve the penalty order (Chapter 48, Section 9 RB). If you do not respond to the letter, the prosecutor can press charges.In conclusion, the prosecutor has to prove that you had the intention to keep the goods to yourself for you to be guilty of this crime. How much fine you can expect is a bit harder to determine as it is very personal and depends on different things. Lastly, if you already have a resident permit, it will not be affected. If charges are already pressed, it is unfortunately not possible for you to make the process faster other than contributing to the investigation.I hope this helps! Feel free to ask more questions if you have any or if your questions weren't answered clearly.With regards,

Vad blir det för böter för ringa stöld?

2020-12-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Tog en brioost för 40 kr. Var blir det för böter?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med är det bra att veta att brottet rubriceras som ''ringa stöld''. Du kommer att få hem ett inbetalningskort där det står belopp och vilken summa du ska betala. Exakt när du kommer få det är svårt att svara på, beroende på hur mycket åklagaren har att göra så kan det antingen dröja ett tag eller så kan det gå snabbt.Det är svårt för mig att avgöra exakt hur mycket du ska få i böter då jag inte känner till alla omständigheter som behövs för bedömningen t.ex. om du blivit straffad förut, försvårande omständigheter m.m.Vid mindre förseelser döms penningböter ut, vid allvarligare använder man istället dagsböter.Reglerna om böter kan utläsas i 25 kap Brottsbalken (BrB).Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 dagar och högst 150 dagar . Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kr, 25 kap 2 § BrB.Penningböter skall bestämmas till lägst 200 kr och högst 4000 kr. Penningböter är ett fast belopp som är lika för alla, medan dagsböter döms ut i förhållande till din inkomst, 25 kap 3 § BrB.I ett fall RH 1993:126 blev påföljden penningböter 300 kr för en person som snattat för 53 kr.Du nämner att du begått ringa stöld för 40 kr, därför skulle jag tro att du kommer få ett bötesbelopp på mindre än 300 kr. Om du får en summa som är högre än 300 kr bör du överklaga boten och hänvisa till rättsfallet.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilket brott rör det sig om när alla varor inte skannats i butik?

2020-12-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag fick gå på en affär för att handla och jag gick till självbetalningar kassan och så fick jag skanna några vågarna och de andra tänkte att det skulle scannas Automatisk när de är två varor som är likadant så jag var på väg ut så sa personalen mig till få kontrollera din kvitto . Men jag skulle komma till personal och berättar att några gick inte att betala så han tänkte att jag skulle gå ut med varor utan att betala de, så han fick kontrollera kvitton och din stämmer inte med kvitton den som finns i påsen så sa jag till honom att du kanske hjälpa mig att jag betala allt på en gång med eran kassan så han ba nej jag ska ringa vakten och så kommer vakten o jag fick berätta allt som hade hänt då fick de ringa polisen också de kommer och ställer frågor och allt möjligt men till sist fick jag betala resten som varor som var obetalda och polisen sa att de kommer och skicka brev till mig. min fråga är ju att vilken brott ska jag få efter det här situationen. Beloppet på köpet ligger på 270kr
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna beträffande din fråga återfinns i Brottsbalken (BrB)BrottsrubriceringEnligt 1 kap 2 § BrB måste ett brott ha skett med uppsåt, så länge inte lagen säger annat. Uppsåt innebär att man har utfört handlingen med avsikt. Vissa brott kräver inte uppsåt, men detta är inte aktuellt i ditt fall. Det brott som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är ringa stöld, enligt 8 kap 2 § BrB. Detta på grund av värdet på varan samt att det inträffade i en butiksmiljö. Högsta domstolen har konstaterat att gränsen för ringa stöld går vid 1 250 kr (se här). Men för att kunna avgöra om det föreligger en ringa stöld måste man i första hand titta på kriterierna för huvudbrottet som är stöld, enligt 8 kap 1 §. Stöld förutsätter att du olovligen tagit varor som tillhör butiken och att du haft uppsåt att tillägna dig det stulna. Dessutom ska detta inneburit skada för butiken.Frågan blir nu om alla kriterier för stöld är uppfyllda?För att kunna hållas ansvarig för brottet måste alla kriterier vara uppfyllda. Som jag förstår, så har du i ditt fall inte haft uppsåt till att tillägna dig varorna eftersom du uppfattat det som att varorna skannas automatiskt när det rör sig om likadana varor. Dessutom uppfattar jag det som att du var påväg till personalen för att berätta att vissa varor inte gick att skanna, men att du istället uppfattades av personalen som att du var på väg ut. Inte heller i detta fall har du haft uppsåt att tillägna dig varorna. Du tog alltså inte varorna i syfte att inte betala för dem, utan det uppstod ett missförstånd. Det saknas därför uppsåt och alla kriterier är inte uppfyllda. Om polisen väljer att gå vidare med förundersökningen, så är det en åklagare som fattar ett beslut i om åtal ska väckas eller inte. Om det inte finns tillräckligt med bevis för att du haft uppsåt kommer du inte kunna fällas till ansvar.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,