Vad är ringa stöld och när preskriberas brottet?

Hej, jag har snott varor för 615 kronor i en butik och blev påkommen. Vad kan jag få för straff för detta? Är det ringa stöld eller stöld? Och när preskriberas detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!

Som jag förstår din fråga undrar du dels om en stöld av varor om 615 kr är en stöld av ringa eller normal grad, dels vilket straff du kan bli ålagd för detta. Du undrar även när stölden kan komma att preskriberas. För att besvara din fråga kommer stadgande i brottsbalken (1962:700, BrB) att utgås från. 

Är det ringa stöld eller stöld av normalgraden?

Stöld som brott stadgas i 8 kap. 1 § BrB och förutsätter att någon olovligen tagit något från annan med uppsåt att tillägna sig det. I 8 kap. 2 § BrB stadgas att stölden kan vara att betrakta som ringa med hänsyn till den tagna sakens värde och övriga omständigheter. Gränsen för att en stöld ska betraktas som annat än ringa stöld har i praxis utarbetats till att ligga runtom 1 250 kr, (se NJA 2019, s. 951). Avseende övriga omständigheter, kan omständigheter såsom om stölden innebar ett integritetsintrång, exempelvis om någon tar pengar från någons närliggande väska. Din stöld, från en butik, kommer därför med stor sannolikhet att betraktas som ringa stöld enligt 8 kap. 2 § BrB. 

Vilket straff kan åläggas?

För ringa stöld är straffskalan enligt 8 kap. 2 § BrB böter eller fängelse i högst 6 månader. Vilket straff du kan åläggas beror på övriga omständigheter som jag inte på rak arm kan göra en bedömning av. Omständigheter såsom din ålder, huruvida du begått brott tidigare, omständigheter vid brottets utförande osv. 

När preskriberas brottet? 

Eftersom straffskalan är under 2 år för ringa stöld är preskriptionstiden enligt 35 kap. 1 § st. 1 p. 1 BrB 2 år. Detta innebär att åklagare måste väcka åtal för det begångna brottet inom  2 år efter att det begicks. Om så inte sker, förlorar åklagare sin rätt att väcka åtal. 


Sammanfattningsvis

Om stölden ska räknas som ett brott, alltså om det uppfyller kraven för att anse att ett brott begåtts, lär det rubriceras som ringa stöld. Detta innebär att straffskalan, alltså möjliga straff är böter eller fängelse upp till 6 månare. Vidare innebär rubriceringen ringa stöld att en åklagare har 2 år på sig att väcka allmänt åtal innan brottet preskriberas. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! 


Hanna FolkungerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”