Är det stöld att ta pengar utan lov från den andra maken?

2020-12-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min mamma och hennes man ska skiljas, efter att hon berättade om detta tog han henens bankdosa (som hon gömt), loggade in på hennes bankuppgifter och flyttade sedan en stor summa pengar från hennes enskilda firmas konto till sitt egna bankkonto. När min mamma upptäckte detta frågade hon honom och han bekräftade då att han gjort det. Klassas detta som stöld och hur ska min mamma gå vidare?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder till lawline!Som jag förstår det, undrar du om det ett brott för din mammans make att ta pengar från henne utan hennes samtycke. Trots att de är gifta, råder makar över sin egen egendom och sina egna skulder, de har därmed inte automatisk äganderätt i varandras egendom. Detta följer av särförvaltningsprincipen i 1 kap 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det syns även genom att makar innan bodelningen ska dra av sina skulder från sin egendom och sedan lägga allt samman, 11 kap 3 § ÄktB. Eftersom makar inte samäger all egendom är det inte tillåtet att, som i ditt fall, t.ex. ta ut pengar från den andra makens konto utan dennes samtycke.Brottsrubriceringen som kan aktualiseras här är stöld, 8 kap 1 § brottsbalken. I lagen definieras brottet som när någon olovligen tagit vad som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det och att det innebär skada (det är ekonomisk skada som åsyftas här).Jag hoppas att detta hjälper! Jag tycker att det är bäst att ta kontakt med polisen och förklara din situation för vidare vägledning. Vänligen,

Rekvisiten för rån

2020-12-10 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person kommer hem från jobbet, går innanför sitt staket (alltså in på sin egen tomt) och det hoppar fram en gärningsman som hotar med pistol att man ska lämna ifrån sig sin dyra väska. Man lämnar ifrån sig väskan och gärningsmannen springer därifrån med väskan. Skulle behöva hjälp att koppla detta till ett lagrum i brottsbalken och vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för att en påföljd skall inträffa. Samt hur man kan plocka ut de objektiva och subjektiva rekvisiten. Tacksam för svar!
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! RånBrottet rån kan begås på flera olika sätt, varav ett passar in på situationen du målat upp. Den som stjäl med hjälp av hot som innebär eller framstår som trängande fara för den hotade gör sig skyldig till rån (8 kap. 5 § brottsbalken). De objektiva rekvisiten är här dels stöld, och dels att det sker med hjälp av hot som antingen innebär trängande fara, eller för den hotade i alla fall framstår som trängande fara. Att hotas med en pistol är ett klart exempel sådant hot. Inget rekvisit handlar om platsen gärningen begås på. Hemfridsbrott Man kan även dömas för hemfridsbrott om man olovligen tar sig in där någon annan har sin bostad, och då räknas även en gård (4 kap. 6 §). De objektiva rekvisiten är alltså att man dels tar sig in där annan har sin bostad, och dels att detta sker olovligen. Rekvisiten för hemfridsbrott kan alltså också anses vara uppfyllda, men när samma gärning kan klassas som olika kriminaliserade gärningar och bestämmelserna konkurrerar med varandra och ett av brotten är betydligt allvarligare än det andra går man oftast på det allvarligare brottet. I det här fallet skulle personen alltså troligtvis dömas för rån, eftersom straffskalan för rån är fängelse mellan ett och sex år, medan straffskalan för hemfridsbrott endast är böter, eller fängelse i högst två år om brottet är grovt. Att ta sig in i någons hem är dessutom en omständighet som gör att en stöld är att anse som grov istället för av normalgraden (8 kap. 4 § andra stycket). Man brukar alltså i normalfallet inte döma för både stöld och hemfridsbrott, och detsamma borde gälla när stölden klassas som rån. Subjektiva rekvisitMedan de objektiva rekvisiten tar sikte på själva handlingen, tar de subjektiva rekvisiten sikte på gärningspersonens skuld. En gärning utgör inte ett brott även om den uppfyller de objektiva rekvisiten, om den inte begås med uppsåt, eller i vissa fall av oaktsamhet (1 kap. 2 §). När du plockar ut de subjektiva rekvisiten ska du tänka på att det inte behöver stå uttryckligen i brottsbestämmelsen att det krävs uppsåt, men det kan stå att det istället räcker med oaktsamhet. Man bör också kolla om det kan föreligga några ursäktande omständigheter (se bl.a. 24 kap 6 § om excess, och 9 § om straffrättsvillfarelse), det är kopplat till de subjektiva rekvisiten. PåföljdFör att en påföljd ska inträffa behöver den misstänkte bli dömd av en domstol, som även bestämmer vad påföljden ska bli. Rekvisiten som behöver vara uppfyllda är då de samma som nämnts ovan. Tveka inte att ställa en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik?

2020-12-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min vän brukar ofta provsmaka godis och naturgodis i matbutiker. Är detta okej eller kan det vara olagligt på något sätt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 8 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) regleras brottet stöld. Där anges att den som olovligen tar någonting som någon annan äger, med uppsåt att tillägna sig det, ska dömas för stöld om tillgreppet innebär skada. Om brottet är ringa, dvs. mindre allvarligt, ska denne dömas för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Ringa stöld är en ny beteckning för brottet snatteri. Enligt praxis brukar en stöld anses vara snatteri om det rör sig om en butiksstöld där värdet av tillgreppet understiger 1000 kr. Att "provsmaka" godis i en matbutik utgör ringa stöld. Detta förutsatt att gärningspersonen har haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Det är alltså olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man dömas för försök till ringa stöld?

2020-12-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, om man går i en butik och uppsåtligen stoppar i sig något (tanken är att inte betala) men efter ett tag märker man att man bli förföljd av ex väktare. Då man märker att man blir förföljd så gör man sig av med varan (innan man passerar kassan), kan man då dömas för ringa stöld eller försök? Man kan väl inte dömas till försök till ringa stöld eller? Tack.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld regleras i 8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB, och förklaras så som "den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada". I 8 kap. 2 § BrB återfinns ringa stöld. Bestämmelsen hänvisar tillbaka till 8 kap. 1§ BrB för brottsrekvisiten, dvs. vad som utgör en stöld, och tillägger att det är det tillgripnas värde och andra omständigheter som avgör ifall stölden ska anses som ringa. Gränsdragningen mellan dessa två brott sker alltså dels genom värdet på de stulna föremålen. Värdegränsen för ringa stöld är ungefär 1250 kronor.I 8 kap. 1§ framgår rekvisitet "med uppsåt att tillägna sig det", detta kallas för tillägnelseuppsåt. För att en person ska kunna dömas för någon form av stöld krävs det att det funnits ett "uppsåt att tillägna sig" föremålet. Det innebär att det ska finnas ett uppsåt att ta föremålet och tillägna sig det på något sätt. Av 8 kap. 12 § BrB framgår det att det bara är stöld och grov stöld som är straffbelagt på försöksstadiet. Ringa stöld är inte straffbart på försöksstadiet, utan för att dömas för ringa stöld måste hela stöldbrottet ha ägt rum - det måste ha fullbordats. I det här scenariot fullbordas stölden när varan tagits förbi butikens utgång eller kassan, på så vis går det att fastställa uppsåtet. Det kan dock skilja sig åt beroende på var kassan befinner sig eller hur affären/butiken är utformad. Om kassan är nära utgången av affären räknas stölden som genomförd när man passerar kassan. Är kassan mitt i affären räknas stölden som genomförd när man går ut ur affären. Om det istället är en stor affär med olika avdelningar i samma stora utrymme ses stölden som genomförd när man lämnar avdelningen där man tog saken.Med vänliga hälsningar,

Kan man dömas för stöld när man glömt betala varor i butik?

2020-12-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan,Jag har nyligen börjat jobba på ICA Maxi, och har haft ganska tuffa passar så man är helt slut och kan inte tänka klart som idag, när jag skulle hem så köpte jag med lunch för 139kr lite dricka och grädde till middagen. Jag är väldigt medveten om att vi som medarbetare blir kontrollerade och måste alltid kunna redovisa kvitto innan vi får lämna butiken. Så Idag när jag skulle använda själv utcheckning kassa så var jag slarvig med att inte slå in lunchen för 139kr och när jag blev stoppad och det visade sig att jag har stulit 139kr så kommer jag bli inkallad på förhör hos polisen. Vad kan jag förvänta mig för straff? Jag är 22 år och har tills idag varit ren i brottsregistret
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att din fråga gäller vilket brott du kan ha gjort dig skyldig till och vilken straffrättslig påföljd du därmed kan vänta dig. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (nedan förkortad BrB).Aktuellt brott och straffrättslig påföljdAv dina omständigheter att döma borde det högst sannolikt röra sig om ringa stöld (tidigare snatteri) mot bakgrund av att värdet på det tagna är under den generella gränsen på 1250 kr för stöld i butik (8 kap. 2 § BrB). För att avgöra om en stöld har skett tar man däremot vägledning i stöldparagrafen där det framgår att en person gör sig skyldig till stöld om den utan tillåtelse tar vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära en skada (8 kap. 1 § BrB).För att du följaktligen ska kunna ställas till ansvar för stöld krävs det att du haft ett s.k. tillägnelseuppsåt. Med tillägnelseuppsåt avses att gärningsmannen haft för avsikt att göra saken till sin. Det innebär därmed att du ska ha haft en likgiltig inställning till handlandet och dess effekt. Av dina omständigheter att döma framgår det att du varit slarvig vid självutcheckningen och därför glömt av att slå in lunchen för 139 kronor, varför du kort därefter blir stoppad. Ditt handlande tyder därför mest sannolikt på att du inte haft för avsikt att olovligen ta varan eftersom du av slarv glömde slå in den vid utcheckningen. Du kan därmed inte bedömas ha haft ett tillägnelseuppsåt och heller inte varit likgiltig inför risken med ditt handlande.Observera däremot att det är svårt för mig att göra fullvärdig bedömning utifrån omständigheterna. Det är upp till åklagaren att bevisa att du haft uppsåt. Skulle det ändock visa sig att du haft tillägnelseuppsåt, borde det som sagt mest sannolikt bli fråga om stöld av ringa art. Som vägledning brukar gränsen mellan ringa stöld och stöld i butik gå vid 1250 kronor (se NJA 2019 s. 951). Påföljden för ringa stöld är satt till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Av dina omständigheter att döma borde böter vara den påföljd du kan vänta dig vid en eventuell dom.Jag hoppas du fick svar på dina funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en fråga på nytt.Vänligen,

Ringa stöld av minderårig person

2020-12-08 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en ungdom på 16 år som tidigare är ostraffad blir tagen av vakt för ringa stöld på 140 kr, hur aktuellt är det med en straffvarning?Skulle denna ungdom kunna åtalas för detta brott? Ungdomen ångrar sig väldigt mycket och erkänner på plats samt berättar hur och varför allting gick till.Skulle ett strafföreläggande samt dagsböter eller åtalsunderlåtelse vara mer passande?Som sagt är personen inte tidigare dömd och är 16 år, samt erkänner allting och beter dig bra.
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.I Sverige blir man straffmyndig först vid 15 års ålder, således är denna person ifråga straffmyndig. Personen kan därmed få rättsliga konsekvenser för sitt handlande (1 kap. 6 § Brb).Brottet ringa stöld har ett straffvärde på böter eller fängelse på 6 månader ( 8 kap. 2 § Brb). Det är högst osannolikt att en yngre person döms till fängelse över huvudtaget. Domstolen får bara döma ut påföljden fängelse till en omyndig person om det föreligger synnerliga skäl för det. I detta fall verkar det inte finnas några synnerliga skäl, som grov hänsynslöshet osv. När en person under 18 år begår ett brott, är det vanligt att åklagaren beslutar om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Båda besluten innebär att man inte måste genomgå en rättegång, men att uppgiften kommer finnas med i belastningsregistret. Åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren undviker att väcka åtala mot personen, men att man ändå bedömer att personen har gjort sig skyldig till brottet (20 kap. 7 § Brb). Detta betyder även att det inte blir någon rättegång. Ett strafföreläggande kan åklagaren sluta om istället för att väcka åtal, om det rör sig om mindre allvarliga brott. Straffvarning kan bli aktuellt om någon begår ett enklare brott och är under 18 år, vid en straffvarning väcks det inget åtal men man får en straffvarning istället för påföljd (16 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Om man däremot begår ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya. En straffvarning försvinner efter 3 år ur belastningsregistret. Alla dessa begrepp; åtalsunderlåtelse, strafföreläggande och straffvarning är alla liknande och kan vara svåra att hålla isär. Det är svårt för mig att bedöma exakt hur denna situation kommer bedömas. Det kommer däremot inte röra sig om någon allvarlig påföljd för ett lindrigt brott som ringa stöld på ett lågt värde samt när det är en 16 årig person som har begått brottet. Men åtal kommer antagligen inte väckas, och straffvarning skulle mycket väl kunna bli aktuellt. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?

2020-12-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag handlade i en livsmedelsbutik häromdan och jag glömde skanna en påse med mat, 700kr. Blir tagen av en civil-kontrollant några meter utanför butiken innan jag märkt att jag glömt att skanna. Blev förhörd av polis och dom trodde på ringa stöld. Vad tror du jag blir straffad för
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du lämnade butiken med matkassen utan att betala för den så tog du olovligen varor som tillhörde butiken. Tillgreppet innebär skada för butiken eftersom de går miste om betalning för varorna. Om du gjorde detta med uppsåt att tillägna dig varorna gör du dig skyldig till stöld (8 kap. 1 § BrB). Eftersom matkassen var värd 700 kr rubriceras det dock som ringa stöld då gränsen mellan ringa stöld och stöld går vid 1250 kr (8 kap. 2 § BrB, se NJA 2019 s. 951). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Avgörande för om du kan bli dömd för ringa stöld eller inte är beroende av om du hade uppsåt att tillägna dig matkassen eller inte. Om du inte har uppsåt att tillägna dig den så ska du inte dömas för ringa stöld. Det är dock en bevisfråga som domstolen får utreda. Min bedömning är dock sannolikheten att du blir dömd är ganska hög då det inte handlar om en enskild vara, vilket annars hade varit lätt att glömma att scanna. En matkasse med varor värda 700 kr, vilket inte är ett obetydligt belopp, är svårare att argumentera för att man glömde att scanna och inte tog uppsåtligen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det stöld även om man lämnar tillbaka föremålet?

2020-12-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Kan man fortfarande dömas för stöld ÄVEN ifall man lämnar tillbaka varan man olovligen tagit i samma skick som när man stal den?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Brottet stöldStöld är ett brott som består av fyra huvudsakliga beståndsdelar. För det första ska man ta något som tillhör någon annan, för det andra ska det vara olovligen och för det tredje ska man ha för avsikt att tillägna sig det. Slutligen finns det även ett krav på skada hos ägaren av föremålet. Själva tagandet består i en övergång av innehavet av föremålet. Med juridiskt språkbruk talar man om en besittningsövergång av föremålet från ägaren till tjuven (Brb 8 kap 1 §)Svaret på din frågaBrottet stöld att alltså begånget så fort dessa kriterier är uppfyllda. En person som stulit något men senare lämnat tillbaka föremålet i samma skick har alltså fortfarande gjort sig skyldig till stöld och kan dömas för det. Ett återlämnande kan däremot påverka straffet i mildrande riktning (Brb 29 kap 5 §).Hoppas du fick svar på din fråga.