Vad blir det för böter för ringa stöld?

2020-12-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Tog en brioost för 40 kr. Var blir det för böter?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med är det bra att veta att brottet rubriceras som ''ringa stöld''. Du kommer att få hem ett inbetalningskort där det står belopp och vilken summa du ska betala. Exakt när du kommer få det är svårt att svara på, beroende på hur mycket åklagaren har att göra så kan det antingen dröja ett tag eller så kan det gå snabbt.Det är svårt för mig att avgöra exakt hur mycket du ska få i böter då jag inte känner till alla omständigheter som behövs för bedömningen t.ex. om du blivit straffad förut, försvårande omständigheter m.m.Vid mindre förseelser döms penningböter ut, vid allvarligare använder man istället dagsböter.Reglerna om böter kan utläsas i 25 kap Brottsbalken (BrB).Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 dagar och högst 150 dagar . Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kr, 25 kap 2 § BrB.Penningböter skall bestämmas till lägst 200 kr och högst 4000 kr. Penningböter är ett fast belopp som är lika för alla, medan dagsböter döms ut i förhållande till din inkomst, 25 kap 3 § BrB.I ett fall RH 1993:126 blev påföljden penningböter 300 kr för en person som snattat för 53 kr.Du nämner att du begått ringa stöld för 40 kr, därför skulle jag tro att du kommer få ett bötesbelopp på mindre än 300 kr. Om du får en summa som är högre än 300 kr bör du överklaga boten och hänvisa till rättsfallet.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilket brott rör det sig om när alla varor inte skannats i butik?

2020-12-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag fick gå på en affär för att handla och jag gick till självbetalningar kassan och så fick jag skanna några vågarna och de andra tänkte att det skulle scannas Automatisk när de är två varor som är likadant så jag var på väg ut så sa personalen mig till få kontrollera din kvitto . Men jag skulle komma till personal och berättar att några gick inte att betala så han tänkte att jag skulle gå ut med varor utan att betala de, så han fick kontrollera kvitton och din stämmer inte med kvitton den som finns i påsen så sa jag till honom att du kanske hjälpa mig att jag betala allt på en gång med eran kassan så han ba nej jag ska ringa vakten och så kommer vakten o jag fick berätta allt som hade hänt då fick de ringa polisen också de kommer och ställer frågor och allt möjligt men till sist fick jag betala resten som varor som var obetalda och polisen sa att de kommer och skicka brev till mig. min fråga är ju att vilken brott ska jag få efter det här situationen. Beloppet på köpet ligger på 270kr
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna beträffande din fråga återfinns i Brottsbalken (BrB)BrottsrubriceringEnligt 1 kap 2 § BrB måste ett brott ha skett med uppsåt, så länge inte lagen säger annat. Uppsåt innebär att man har utfört handlingen med avsikt. Vissa brott kräver inte uppsåt, men detta är inte aktuellt i ditt fall. Det brott som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är ringa stöld, enligt 8 kap 2 § BrB. Detta på grund av värdet på varan samt att det inträffade i en butiksmiljö. Högsta domstolen har konstaterat att gränsen för ringa stöld går vid 1 250 kr (se här). Men för att kunna avgöra om det föreligger en ringa stöld måste man i första hand titta på kriterierna för huvudbrottet som är stöld, enligt 8 kap 1 §. Stöld förutsätter att du olovligen tagit varor som tillhör butiken och att du haft uppsåt att tillägna dig det stulna. Dessutom ska detta inneburit skada för butiken.Frågan blir nu om alla kriterier för stöld är uppfyllda?För att kunna hållas ansvarig för brottet måste alla kriterier vara uppfyllda. Som jag förstår, så har du i ditt fall inte haft uppsåt till att tillägna dig varorna eftersom du uppfattat det som att varorna skannas automatiskt när det rör sig om likadana varor. Dessutom uppfattar jag det som att du var påväg till personalen för att berätta att vissa varor inte gick att skanna, men att du istället uppfattades av personalen som att du var på väg ut. Inte heller i detta fall har du haft uppsåt att tillägna dig varorna. Du tog alltså inte varorna i syfte att inte betala för dem, utan det uppstod ett missförstånd. Det saknas därför uppsåt och alla kriterier är inte uppfyllda. Om polisen väljer att gå vidare med förundersökningen, så är det en åklagare som fattar ett beslut i om åtal ska väckas eller inte. Om det inte finns tillräckligt med bevis för att du haft uppsåt kommer du inte kunna fällas till ansvar.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Kan man dömas för stöld när man glömt betala varor i butik?

2020-12-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan,Jag har nyligen börjat jobba på ICA Maxi, och har haft ganska tuffa passar så man är helt slut och kan inte tänka klart som idag, när jag skulle hem så köpte jag med lunch för 139kr lite dricka och grädde till middagen. Jag är väldigt medveten om att vi som medarbetare blir kontrollerade och måste alltid kunna redovisa kvitto innan vi får lämna butiken. Så Idag när jag skulle använda själv utcheckning kassa så var jag slarvig med att inte slå in lunchen för 139kr och när jag blev stoppad och det visade sig att jag har stulit 139kr så kommer jag bli inkallad på förhör hos polisen. Vad kan jag förvänta mig för straff? Jag är 22 år och har tills idag varit ren i brottsregistret
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att din fråga gäller vilket brott du kan ha gjort dig skyldig till och vilken straffrättslig påföljd du därmed kan vänta dig. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (nedan förkortad BrB).Aktuellt brott och straffrättslig påföljdAv dina omständigheter att döma borde det högst sannolikt röra sig om ringa stöld (tidigare snatteri) mot bakgrund av att värdet på det tagna är under den generella gränsen på 1250 kr för stöld i butik (8 kap. 2 § BrB). För att avgöra om en stöld har skett tar man däremot vägledning i stöldparagrafen där det framgår att en person gör sig skyldig till stöld om den utan tillåtelse tar vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära en skada (8 kap. 1 § BrB).För att du följaktligen ska kunna ställas till ansvar för stöld krävs det att du haft ett s.k. tillägnelseuppsåt. Med tillägnelseuppsåt avses att gärningsmannen haft för avsikt att göra saken till sin. Det innebär därmed att du ska ha haft en likgiltig inställning till handlandet och dess effekt. Av dina omständigheter att döma framgår det att du varit slarvig vid självutcheckningen och därför glömt av att slå in lunchen för 139 kronor, varför du kort därefter blir stoppad. Ditt handlande tyder därför mest sannolikt på att du inte haft för avsikt att olovligen ta varan eftersom du av slarv glömde slå in den vid utcheckningen. Du kan därmed inte bedömas ha haft ett tillägnelseuppsåt och heller inte varit likgiltig inför risken med ditt handlande.Observera däremot att det är svårt för mig att göra fullvärdig bedömning utifrån omständigheterna. Det är upp till åklagaren att bevisa att du haft uppsåt. Skulle det ändock visa sig att du haft tillägnelseuppsåt, borde det som sagt mest sannolikt bli fråga om stöld av ringa art. Som vägledning brukar gränsen mellan ringa stöld och stöld i butik gå vid 1250 kronor (se NJA 2019 s. 951). Påföljden för ringa stöld är satt till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Av dina omständigheter att döma borde böter vara den påföljd du kan vänta dig vid en eventuell dom.Jag hoppas du fick svar på dina funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en fråga på nytt.Vänligen,

Ringa stöld av minderårig person

2020-12-08 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en ungdom på 16 år som tidigare är ostraffad blir tagen av vakt för ringa stöld på 140 kr, hur aktuellt är det med en straffvarning?Skulle denna ungdom kunna åtalas för detta brott? Ungdomen ångrar sig väldigt mycket och erkänner på plats samt berättar hur och varför allting gick till.Skulle ett strafföreläggande samt dagsböter eller åtalsunderlåtelse vara mer passande?Som sagt är personen inte tidigare dömd och är 16 år, samt erkänner allting och beter dig bra.
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.I Sverige blir man straffmyndig först vid 15 års ålder, således är denna person ifråga straffmyndig. Personen kan därmed få rättsliga konsekvenser för sitt handlande (1 kap. 6 § Brb).Brottet ringa stöld har ett straffvärde på böter eller fängelse på 6 månader ( 8 kap. 2 § Brb). Det är högst osannolikt att en yngre person döms till fängelse över huvudtaget. Domstolen får bara döma ut påföljden fängelse till en omyndig person om det föreligger synnerliga skäl för det. I detta fall verkar det inte finnas några synnerliga skäl, som grov hänsynslöshet osv. När en person under 18 år begår ett brott, är det vanligt att åklagaren beslutar om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Båda besluten innebär att man inte måste genomgå en rättegång, men att uppgiften kommer finnas med i belastningsregistret. Åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren undviker att väcka åtala mot personen, men att man ändå bedömer att personen har gjort sig skyldig till brottet (20 kap. 7 § Brb). Detta betyder även att det inte blir någon rättegång. Ett strafföreläggande kan åklagaren sluta om istället för att väcka åtal, om det rör sig om mindre allvarliga brott. Straffvarning kan bli aktuellt om någon begår ett enklare brott och är under 18 år, vid en straffvarning väcks det inget åtal men man får en straffvarning istället för påföljd (16 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Om man däremot begår ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya. En straffvarning försvinner efter 3 år ur belastningsregistret. Alla dessa begrepp; åtalsunderlåtelse, strafföreläggande och straffvarning är alla liknande och kan vara svåra att hålla isär. Det är svårt för mig att bedöma exakt hur denna situation kommer bedömas. Det kommer däremot inte röra sig om någon allvarlig påföljd för ett lindrigt brott som ringa stöld på ett lågt värde samt när det är en 16 årig person som har begått brottet. Men åtal kommer antagligen inte väckas, och straffvarning skulle mycket väl kunna bli aktuellt. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

2020-12-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag stal en ost för ca 200 kr vad kommer jag få betala i böter?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! BrottetAtt ta något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, är brottsligt om tillgreppet inneburit skada. Om tillgreppet utifrån värdet och övriga omständigheter vid brottet att anses som ringa döms man för ringa stöld, till böter eller fängelse högst sex månader, enligt 8 kapitlet 2§ brottsbalken (BrB). Har man tagit något till ett värde under 1000-1250 kr, anses brottet oftast vara av ringa karaktär, vilket jag bedömer att det blir i ditt fall. Straffet Ringa stöld kan ge straffet böter eller fängelse i upp till 6 månader (8 kapitlet 2§ BrB) Det finns 3 olika former av böter: Dagsböter, penningböter och normerade böter. Gällande ringa stöld är det antingen dagsböter eller penningböter som gäller. Penningböter är ett fastställt engångsbelopp som lägst kan vara 200 kr och högst 4 000 kr (25 kapitlet 3§ BrB). Dagsböter är ett bötesstraff där antalet böter varierar beroende på hur grovt brottet var, mellan 30 och 150 dagsböter kan dömas ut. Storleken på varje dagsbot bestäms med hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bötfälls. Storleken kan variera mellan 50 till 1000 kr på varje bot. I vissa fall kan dagsbotens belopp jämkas men det lägsta beloppet man kan bli dömd till är 750 kronor (25 kapitlet 2§ BrB).När man bestämmer antalet dagsböter som ska dömas ut tittar man på hur brottet gick till och dina personliga förhållanden. Enligt åklagarmyndighetens sammanställning av påföljder som tillämpats är det vanligaste påföljden vid ringa stöld 40 dagsböter när värdet på stölden låg mellan 300 och 500 kronor. I ditt fall Penningböter har alltså ett maxtak på 4000 kr medan maxtaket är klart högre vid dagsböter. Det är hursomhelst omöjligt för mig att veta exakt vilket bötesbelopp du kommer dömas till att betala, då det är en beräkning som beror på din individuella betalningsförmåga och inkomst. Jag kan däremot ta upp ett rättsfall från Svea hovrätt för att du ska få lite mer info: en person hade tagit chokladkakor m.m. för drygt 300 kr dömdes denne att betala 40 dagsböter på 80 kr styck (alltså totalt 3200 kronor). I detta fall tjänade personen som dömdes 22 500 kr brutto i månaden, men var sjukskriven och hade flertalet barn hemma (vilket sänkte beloppet rejält). Vänligen,

Är det stöld att ta pengar utan lov från den andra maken?

2020-12-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min mamma och hennes man ska skiljas, efter att hon berättade om detta tog han henens bankdosa (som hon gömt), loggade in på hennes bankuppgifter och flyttade sedan en stor summa pengar från hennes enskilda firmas konto till sitt egna bankkonto. När min mamma upptäckte detta frågade hon honom och han bekräftade då att han gjort det. Klassas detta som stöld och hur ska min mamma gå vidare?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder till lawline!Som jag förstår det, undrar du om det ett brott för din mammans make att ta pengar från henne utan hennes samtycke. Trots att de är gifta, råder makar över sin egen egendom och sina egna skulder, de har därmed inte automatisk äganderätt i varandras egendom. Detta följer av särförvaltningsprincipen i 1 kap 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det syns även genom att makar innan bodelningen ska dra av sina skulder från sin egendom och sedan lägga allt samman, 11 kap 3 § ÄktB. Eftersom makar inte samäger all egendom är det inte tillåtet att, som i ditt fall, t.ex. ta ut pengar från den andra makens konto utan dennes samtycke.Brottsrubriceringen som kan aktualiseras här är stöld, 8 kap 1 § brottsbalken. I lagen definieras brottet som när någon olovligen tagit vad som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det och att det innebär skada (det är ekonomisk skada som åsyftas här).Jag hoppas att detta hjälper! Jag tycker att det är bäst att ta kontakt med polisen och förklara din situation för vidare vägledning. Vänligen,

Rekvisiten för rån

2020-12-10 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person kommer hem från jobbet, går innanför sitt staket (alltså in på sin egen tomt) och det hoppar fram en gärningsman som hotar med pistol att man ska lämna ifrån sig sin dyra väska. Man lämnar ifrån sig väskan och gärningsmannen springer därifrån med väskan. Skulle behöva hjälp att koppla detta till ett lagrum i brottsbalken och vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för att en påföljd skall inträffa. Samt hur man kan plocka ut de objektiva och subjektiva rekvisiten. Tacksam för svar!
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! RånBrottet rån kan begås på flera olika sätt, varav ett passar in på situationen du målat upp. Den som stjäl med hjälp av hot som innebär eller framstår som trängande fara för den hotade gör sig skyldig till rån (8 kap. 5 § brottsbalken). De objektiva rekvisiten är här dels stöld, och dels att det sker med hjälp av hot som antingen innebär trängande fara, eller för den hotade i alla fall framstår som trängande fara. Att hotas med en pistol är ett klart exempel sådant hot. Inget rekvisit handlar om platsen gärningen begås på. Hemfridsbrott Man kan även dömas för hemfridsbrott om man olovligen tar sig in där någon annan har sin bostad, och då räknas även en gård (4 kap. 6 §). De objektiva rekvisiten är alltså att man dels tar sig in där annan har sin bostad, och dels att detta sker olovligen. Rekvisiten för hemfridsbrott kan alltså också anses vara uppfyllda, men när samma gärning kan klassas som olika kriminaliserade gärningar och bestämmelserna konkurrerar med varandra och ett av brotten är betydligt allvarligare än det andra går man oftast på det allvarligare brottet. I det här fallet skulle personen alltså troligtvis dömas för rån, eftersom straffskalan för rån är fängelse mellan ett och sex år, medan straffskalan för hemfridsbrott endast är böter, eller fängelse i högst två år om brottet är grovt. Att ta sig in i någons hem är dessutom en omständighet som gör att en stöld är att anse som grov istället för av normalgraden (8 kap. 4 § andra stycket). Man brukar alltså i normalfallet inte döma för både stöld och hemfridsbrott, och detsamma borde gälla när stölden klassas som rån. Subjektiva rekvisitMedan de objektiva rekvisiten tar sikte på själva handlingen, tar de subjektiva rekvisiten sikte på gärningspersonens skuld. En gärning utgör inte ett brott även om den uppfyller de objektiva rekvisiten, om den inte begås med uppsåt, eller i vissa fall av oaktsamhet (1 kap. 2 §). När du plockar ut de subjektiva rekvisiten ska du tänka på att det inte behöver stå uttryckligen i brottsbestämmelsen att det krävs uppsåt, men det kan stå att det istället räcker med oaktsamhet. Man bör också kolla om det kan föreligga några ursäktande omständigheter (se bl.a. 24 kap 6 § om excess, och 9 § om straffrättsvillfarelse), det är kopplat till de subjektiva rekvisiten. PåföljdFör att en påföljd ska inträffa behöver den misstänkte bli dömd av en domstol, som även bestämmer vad påföljden ska bli. Rekvisiten som behöver vara uppfyllda är då de samma som nämnts ovan. Tveka inte att ställa en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik?

2020-12-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min vän brukar ofta provsmaka godis och naturgodis i matbutiker. Är detta okej eller kan det vara olagligt på något sätt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 8 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) regleras brottet stöld. Där anges att den som olovligen tar någonting som någon annan äger, med uppsåt att tillägna sig det, ska dömas för stöld om tillgreppet innebär skada. Om brottet är ringa, dvs. mindre allvarligt, ska denne dömas för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Ringa stöld är en ny beteckning för brottet snatteri. Enligt praxis brukar en stöld anses vara snatteri om det rör sig om en butiksstöld där värdet av tillgreppet understiger 1000 kr. Att "provsmaka" godis i en matbutik utgör ringa stöld. Detta förutsatt att gärningspersonen har haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Det är alltså olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,