Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?

2020-12-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag handlade i en livsmedelsbutik häromdan och jag glömde skanna en påse med mat, 700kr. Blir tagen av en civil-kontrollant några meter utanför butiken innan jag märkt att jag glömt att skanna. Blev förhörd av polis och dom trodde på ringa stöld. Vad tror du jag blir straffad för
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du lämnade butiken med matkassen utan att betala för den så tog du olovligen varor som tillhörde butiken. Tillgreppet innebär skada för butiken eftersom de går miste om betalning för varorna. Om du gjorde detta med uppsåt att tillägna dig varorna gör du dig skyldig till stöld (8 kap. 1 § BrB). Eftersom matkassen var värd 700 kr rubriceras det dock som ringa stöld då gränsen mellan ringa stöld och stöld går vid 1250 kr (8 kap. 2 § BrB, se NJA 2019 s. 951). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Avgörande för om du kan bli dömd för ringa stöld eller inte är beroende av om du hade uppsåt att tillägna dig matkassen eller inte. Om du inte har uppsåt att tillägna dig den så ska du inte dömas för ringa stöld. Det är dock en bevisfråga som domstolen får utreda. Min bedömning är dock sannolikheten att du blir dömd är ganska hög då det inte handlar om en enskild vara, vilket annars hade varit lätt att glömma att scanna. En matkasse med varor värda 700 kr, vilket inte är ett obetydligt belopp, är svårare att argumentera för att man glömde att scanna och inte tog uppsåtligen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det stöld även om man lämnar tillbaka föremålet?

2020-12-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Kan man fortfarande dömas för stöld ÄVEN ifall man lämnar tillbaka varan man olovligen tagit i samma skick som när man stal den?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Brottet stöldStöld är ett brott som består av fyra huvudsakliga beståndsdelar. För det första ska man ta något som tillhör någon annan, för det andra ska det vara olovligen och för det tredje ska man ha för avsikt att tillägna sig det. Slutligen finns det även ett krav på skada hos ägaren av föremålet. Själva tagandet består i en övergång av innehavet av föremålet. Med juridiskt språkbruk talar man om en besittningsövergång av föremålet från ägaren till tjuven (Brb 8 kap 1 §)Svaret på din frågaBrottet stöld att alltså begånget så fort dessa kriterier är uppfyllda. En person som stulit något men senare lämnat tillbaka föremålet i samma skick har alltså fortfarande gjort sig skyldig till stöld och kan dömas för det. Ett återlämnande kan däremot påverka straffet i mildrande riktning (Brb 29 kap 5 §).Hoppas du fick svar på din fråga.

Inbrott i bilen under arbetstid på arbetsplatsens angivna parkeringsplatser.

2020-11-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Om jag har min bil, under arbetstid, parkerad på min arbetsplats anvisade personal parkeringen och får min bilruta krossad troligen för ett tungt fordon (som ska in/ut till arbetsplatsen) kört förbi så det flygit en sten och krossat rutan. Hur bör man gå till väga då?Med vänliga hälsningar J.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har fått inbrott i din bil under arbetstid, på arbetsplatsens anvisade parkeringsplatser, och nu undrar hur du ska gå tillväga. Jag utgår i mitt svar nedan från att detta gäller ditt frivata fordon, och ej t.ex. en företagsleasad bil.Utgångspunkten är att du som bilägare är den som bär försäkringsskyldighet och som får stå för skadan och reparationskostnaderna för bilen. Du anmäler då händelsen till polisen och kontaktar ditt försäkringsbolag. Det faktum att inbrottet skedde under arbetstid på arbetsplatsen anvisade parkeringsplatser föranleder ingen annan bedömning. Förhoppningsvis kan du dock förklara situationen för din arbetsgivare och se ifall ni kan komma överens om något ni båda parter är nöjda med. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får jag själv ta tillbaka en stulen cykel?

2020-11-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Fråga om själtäkt/laga självtäkt... Ex. om jag åker på semester en vecka, när jag kommer hem upptäcker jag att min cykel är stulen. Jag anmäler stölden. Inom 24h efter att jag upptäckt stölden hittar jag min cykel på stationen. Har jag enligt laga självtäkt rätt att ta tillbaka min cykel? Börjar de 24h räknas från att jag upptäkt stölden eller från att den är gjord? Stölden kan ju ha skett samma dag som jag åkte på semester.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att själv ta tillbaka din cykel kan anses vara självtäkt. Självtäkt är ett brott som innebär att man olovligen rubbar annans besittning för att själv ta sig rätt (8 kap. 9 § brottsbalken). Om cykeln är fastkedjad får du alltså inte själv ta tillbaka den.Du har i vissa fall rätt till så kallad laga självtäkt (14 § brottsbalkens promulgationslag). Laga självtäkt innebär att man får ta tillbaka stulet gods på "färsk gärning". Färsk gärning innebär att återtagandet sker inom 24 timmar från det att stölden av cykeln skedde.Om du själv tar tillbaka cykeln och det gått mer än 24 timmar från stölden, så kan du alltså göra dig skyldig till brottet självtäkt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Kan man dömas för försök till ringa stöld?

2020-12-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, om man går i en butik och uppsåtligen stoppar i sig något (tanken är att inte betala) men efter ett tag märker man att man bli förföljd av ex väktare. Då man märker att man blir förföljd så gör man sig av med varan (innan man passerar kassan), kan man då dömas för ringa stöld eller försök? Man kan väl inte dömas till försök till ringa stöld eller? Tack.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld regleras i 8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB, och förklaras så som "den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada". I 8 kap. 2 § BrB återfinns ringa stöld. Bestämmelsen hänvisar tillbaka till 8 kap. 1§ BrB för brottsrekvisiten, dvs. vad som utgör en stöld, och tillägger att det är det tillgripnas värde och andra omständigheter som avgör ifall stölden ska anses som ringa. Gränsdragningen mellan dessa två brott sker alltså dels genom värdet på de stulna föremålen. Värdegränsen för ringa stöld är ungefär 1250 kronor.I 8 kap. 1§ framgår rekvisitet "med uppsåt att tillägna sig det", detta kallas för tillägnelseuppsåt. För att en person ska kunna dömas för någon form av stöld krävs det att det funnits ett "uppsåt att tillägna sig" föremålet. Det innebär att det ska finnas ett uppsåt att ta föremålet och tillägna sig det på något sätt. Av 8 kap. 12 § BrB framgår det att det bara är stöld och grov stöld som är straffbelagt på försöksstadiet. Ringa stöld är inte straffbart på försöksstadiet, utan för att dömas för ringa stöld måste hela stöldbrottet ha ägt rum - det måste ha fullbordats. I det här scenariot fullbordas stölden när varan tagits förbi butikens utgång eller kassan, på så vis går det att fastställa uppsåtet. Det kan dock skilja sig åt beroende på var kassan befinner sig eller hur affären/butiken är utformad. Om kassan är nära utgången av affären räknas stölden som genomförd när man passerar kassan. Är kassan mitt i affären räknas stölden som genomförd när man går ut ur affären. Om det istället är en stor affär med olika avdelningar i samma stora utrymme ses stölden som genomförd när man lämnar avdelningen där man tog saken.Med vänliga hälsningar,

Är jag skyldig att åka och lämna tillbaka egendom jag förvarar åt annan?

2020-11-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, är man skyldig att åka och lämna tillbaka en sak som personen har gett en i förtroende att förvara, men nu så vill personen i frågan ha tillbaka sin sak och vill inte själv komma och hämtar den, men vill att man själv ska komma och lämnar tillbaka den hos personen. Är man då ändå skyldig att åka hem till personen och lämna tillbaka saken hos den trots att man har sagt till personen att den får komma och hämtar tillbaka sin sak hos en?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga! Du har ingen skyldighet att själv åka till personen för att lämna tillbaka saken. Eftersom du har sagt till personen att den får komma till dig och hämta föremålet så kommer egenmäktigt förfarande inte att aktualiseras. Detta eftersom det förutsätter att du exempelvis skulle hindra personen från att hämta saken (8 kap. 8 § brottsbalken). Egenmäktigt förfarande innebär att man utan tillåtelse tar eller använder något som tillhör annan, men inte har för avsikt att behålla det. Värt att notera är att du inte får kasta, sälja eller på annat sätt göra dig av med denna personens sak utan personens tillåtelse även om den vägrar att hämta. Du kan då riskera att göra dig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Detta innebär däremot inte att du har en skyldighet att själv åka hem till personen och lämna tillbaka föremålet. Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för dig. Med vänliga hälsningar,

Ersätter banken eller försäkringen en stulen eller borttappad plånbok?

2020-11-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Tappade eller blev bestulen på min plånbokVet ej vilket eftersom jag märkte det när jag skulle betala.Hade ID- kort bankkort ock kontanter i denCa: 1000 kr.Min fråga: kan jag få ersättning från bankenEftersom jag en stund innan hade tagit utPengarna från bankomat?Eller kan jag få något av mitt försäkringsbolagHar hemförsäkring och olycksfallsförsäkringHos dom.Tack.Allt är polisanmält.
Marija Stevanovic |Hej,Visar det sig att plånboken blivit stulen kommer du troligtvis att få ersättning ur hemförsäkringen. Däremot ersätter hemförsäkringen vanligtvis inte kontanter i det fall du tappar eller glömmer plånboken någonstans. Givetvis kan det eventuellt finnas försäkringsbolag och försäkringspaket som täcker kontanter i sådana fall, lite beroende på vilka försäkringsvillkor som finns. Att få ersättning från banken i denna situation är inte möjligt. Att du polisanmält händelsen är väldigt bra men jag skulle också ge dig rådet att kontakta ditt försäkringsbolag för att fråga i vilken utsträckning du kan få ersättning. Kontakta även banken för att spärra och förlustanmäla dina bank och kreditkort m.m. Likaså med ID - handlingar.

Förvara pengar på annans konto

2020-11-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är olagligt att jag sparar mina pengar på min mammas bankkonto istället för på mitt eget för att förhindra att kronofogden kommer åt pengarna eller för att förhindra att jag slösar med pengarna. Det rör sig om sparpengar med ett stort belopp runt 60 000 för tillfället men för över mer pengar varje månad. Kan min mamma eller jag åka dit på detta? Tex skattebrott eftersom min mamma inte skattar på dessa pengar? Dock använder hon inte pengarna utan det är mina pengar på hennes konto så att säga.
Oscar Rudén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två olika sätt att tolka din fråga på;1. Att en person för över sina egna pengar till en annan persons konto och förvarar dem på kontot under en period, för att sedan föra tillbaka dem till sitt eget konto, och att detta inte sker för att undkomma någon form av betalning.2. Att en person för över någon annan persons pengar till ett konto och förvarar dem där, för att sedan föra tillbaka dem, även detta utan att någon form av betalning hindras.Jag svarar därför på båda dessa tolkningar.1. Den första tolkningen, det vill säga att en person för över sina egna pengar till en annan persons konto och sedan för tillbaka dem, är ingenting som är brottsligt. Var eller hur en privatperson väljer att förvara sina pengar är dennes eget val, och om man av någon anledning skulle vilja förvara sina pengar på en annan persons konto så finns det ingen bestämmelse i brottsbalken som hindrar detta eller gör det straffbart. Även om personen hade ekonomiska förpliktelser att uppfylla så skulle inte själva överföringen av pengarna vara straffbar, men en vägran att betala och fullfölja sina ekonomiska förpliktelser skulle förr eller senare leda till andra bekymmer, såsom utmätning och andra fordringsrättsliga åtgärder. 2. Den andra tolkningen, det vill säga att det rör sig om en annan persons pengar som förs över till ett annat konto, kan däremot vara straffbar. I 8:8 BrB (se här) finns bestämmelsen om egenmäktigt förfarande som gäller då en person tager och brukar eller tillgriper något som tillhör annan. Bestämmelsen kräver inte att gärningsmannen faktiskt brukar eller använder egendomen, utan endast själva tagandet är tillräckligt för ansvar, vilket i detta scenario skulle vara förflyttningen av pengarna till ett annat konto. Att pengarna sedan förs tillbaka igen eller att ingen ekonomisk skada inträffar spelar ingen roll, eftersom att brottet sker redan vid den första överföringen av pengarna.Hoppas att din fråga nu blev besvarad!