Jag är åtalad för stöld. Vad kommer att hända nu?

2020-11-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag är en 41 år gammal man som blev stoppad för stöld på min arbetsplats för 3500kr. Polisen kom och jag erkände allt, sen gick jag på ett polisförhör osv där polisen sa att jag kommer att få böter att betala. Men nu har jag istället fått ett brev hem att jag stäms till tingsrätten (förundersökning) för att svara på åtal !! Jag vet inte varför har det blivit så istället , är det domstol jag går på eller endast att berätta vad som hade hänt trotts att jag har berättat till polisen ? Det står i brevet att de har inte bestämt ett straff ännu samtidigt som det står att jag inte får personlig försvarare och att en personlig försvarar är endast när åklagaren är osäker på vilken påföljed jag ska få, va betyder det? Riskerar jag ett fängelsestraff? Vad ska kan göra? Vad tror ni kommer att hända när jag är där? Finns det någonting jag kan göra för å göra det mildare för mig själv? Har står ångest o kan knappt äta eller sov. Obs detta är första gång jag stjäl!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har du gripits misstänkt för stöld på din arbetsplats. Värdet av det stulna uppgick till 3.500 kronor. I polisförhör sa polisen att du skulle få böter att betala men du har nu fått ett brev om att du blivit stämd till tingsrätten. Du undrar nu vad som kommer att hända och vad du riskerar.När polisen får vetskap om att ett brott har begåtts inleds det en förundersökning. Så skedde i samband med att du ertappades för stölden på din arbetsplats och polisen kontaktades. Under förundersökningen har polisen till uppgift att utreda om det begåtts ett brott och vem som har begått brottet. Åklagaren ska därefter ta beslut om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Förhöret under förundersökningen är ett medel för att få fram bevis. Vid ringa stöld (under ett värde om 1.250 kronor) utdelas i regel böter. I annat fall väcker åklagaren istället åtal och det blir upp till domstol att avgöra om det är bevisat att du är skyldig samt påföljden (straffet).Straffet för stöld är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § brottsbalken). Vilket straff som utdöms kommer dock bland annat att vara beroende av till vilket värde du stulit och om det finns några försvårande omständigheter. Även om det finns ett högsta straff om två års fängelse riskerar du inte fängelse för en stöld till ett värde av 3.500 kronor. Offentlig försvarare ska utses om den misstänkte är anhållen eller häktad och hen begär det. Offentlig försvarare ska även utses om den misstänkte begär det och hen är misstänkt för ett brott för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Offentlig försvarare ska även utses om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). I ditt fall är det rimligt att anta att du kommer att dömas till någon form av icke-frihetsberövande påföljd, dvs. inte fängelse. Du förefaller vara ostraffad och värdet av det tagna är förhållandevis lågt. Givetvis går det inte att sia om exakt vilket straff du kommer att få men det är tänkbart att du kan dömas till villkorlig dom för det som inträffat. Till villkorlig dom kan man dömas om brottet inte är tillräckligt allvarligt för att ge fängelse och om domstolen bedömer att man inte kommer att begå nya brott. Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år. Om man missköter sig under den villkorliga domen och begår nya brott kan domen omvandlas till ett annat straff. En villkorlig dom förenas ofta med böter eller med samhällstjänst.Eftersom du är kallad till domstol har du en skyldighet att komma dit. Under förhandlingen kommer åklagaren att berätta vad hen anser att du gjort och vilka bevis det finns därom. Sedan kommer du att höras. Du får möjlighet att berätta om vad som skett. Har du erkänt tidigare och du anser att så är riktigt gör du förslagsvis det även i domstolen. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?

2020-11-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min son har tyvärr anmälts för att vid sex tillfällen med ungefär en månads mellanrum stulit en flaska vodka till ett värde av 250 kr på Systembolaget. Han har vid varje tillfälle helt enkelt stoppat ner flaskan i sin väska och endast betalat för ett par flaskor öl när han passerat kassan. Det hela har filmats och man kan se att han stoppat ner flaskan i väskan innan han passerar kassaspärren.Jag har hört att utgångspunkten är att stöld som avser ett värde som understiger 1 250 kr anses som "ringa stöld". Men min son är misstänkt för att på sätt som nämnts begått en sådan handling vid sex tillfällen. Fråga: Innebär det förhållandet att han tagit en vara till ett värde av 250 kr vid flera tillfällen att gärningarna kan komma att rubriceras som stöld av normalgraden och inte endast ringa stöld?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är brottsbalken (1962:700) (BrB) som reglerar frågor gällande stöld. Ringa stöld innebär precis som du konstaterat att värdet på stöldgodset ska understiga 1 250 kr. Jag tolkar din fråga som att din son har stulit en flaska vodka vid flera olika tillfällen. Huvudregeln är att om brotten har begåtts vid olika tidpunkter, så ska dessa anses vara separata brott. Detta innebär alltså att om en person tar flera saker på en gång så ska det anses vara ett fall av stöld och om det skett vid olika tidpunkter så är det flera fall av stöld. Det innebär alltså att eftersom din son har gjort sig skyldig till ringa stöld vid flera olika tidpunkter så ska dessa alltså betraktats som flera fall av ringa stöld. Sammanfattning: Huvudregeln i detta fall är att om brotten inte har skett vid samma tidpunkt så ska de gärningarna anses vara flera fall av ringa stöld och ska alltså inte betraktas som ett brott. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Är det stöld att hämta en båt som visade sig ha en annan ägare än givaren?

2020-11-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag hade ansökt om en båt bortskänkes på en köp och säljmarknad över Facebook.En kvinna hörde av sig och sade att hon hade 2 styckna och beskrev dem väldigt noggrant hur de såg ut och att de var olåsta att jag kunde hämta båda båtarna när jag ville.Väl den dagen jag skulle hämta upp båtarna så hade jag med mig en vän som har båttrailer och vi lokaliserade de båda båtarna som var beskrivna och de var olåsta så vi började dra upp den ena båden upp på stranden för att kunna haka fast dragremmen så man kan dra upp den på båttrailern.Under tiden så kommer det 3 personer som säger att det är deras båt så vi blir fundersamma och har en liten diskussion emellan där jag säger som det är och visar hennes beskrivning på båtarna.Han tycker att det är väldigt konstigt men säger ännu en gång att det är hans båt så vi litar på honom och hjälper honom att lägga upp båten.Vi diskuterar lite om att det hela är konstigt att hon uppger perfekt beskrivning på just den båten och att den var olåst när det eventuellt inte är hennes båt, jag radera meddelande för ville inte ha något med henne att göra.Nu i efterhand så funderar jag på om jag kan bli skyldig till stöld ifall ägaren anmäler mig.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag uppfattar din fråga som att du funderar över om du genom det beskrivna händelseförloppet har gjort dig skyldig till stöld eller något annat brott. Dessa svar står att finna i brottsbalken, som jag härefter förkortar BrB. Stöld"Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år." Så lyder bestämmelsen för stöld i 8 kap. 1 § BrB. Du har visserligen olovligen rubbat någon annans besittning och kan sägas ha haft uppsåt att tillägna dig båten (dvs göra den till din egen). Dock måste uppsåtet även täcka rekvisitet "olovligen". Eftersom du trodde, och hade all anledning att tro, att kvinnan som överlät båten var rätt ägare så uppfyller du inte samtliga rekvisit i stöldbestämmelsen och kan därför inte göra dig skyldig till stöld. Ansvar för något annat brott Ett annat brott som kan aktualiseras är häleri, och närmare bestämt så kallat sakhäleri. I 9 kap. 6 § första stycket 1 punkten BrB stadgas följande: " Den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott, döms för häleri till fängelse i högst två år". Sakhäleri är ett så kallat abstrakt farebrott vilket innebär att det endast krävs att det föreligger en risk för att effekten ska inträda och inte faktiskt att den har inträtt. I ditt fall kan det anses vara ägnat att försvåra ett återställande av båten när du lastade den på din kärra, och det spelar alltså ingen roll att ägaren kunde stoppa händelseförloppet. Vidare är det då kvinnan som begick den ursprungliga stölden. Häleri är dock även det ett uppsåtligt brott, och eftersom du som sagt inte visste eller ens hade i tanken att båten var/ kunde vara stulen så kan ansvar för detta brott inte aktualiseras. Det finns dock en motsvarighet till häleri som endast kräver oaktsamhet, så kallad häleriförseelse. I 9 kap. 7 § andra stycket BrB stadgas tre olika fall som utgör häleriförseelse: 1.i annat fall än som avses i 6 § andra stycket på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott, 2.i fall som avses i 6 § första stycket inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förelåg, eller3.på sätt som anges i 6 § första stycket 1 medverkat vid det brott varigenom egendomen frånhändes annan och inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förövades.Häleriförseelse täcker alltså fall då man hade skälig anledning att anta att brott förelåg eller medverkade till att brottet begicks. Det sistnämnda kan vara fallet om kvinnan genom att du hämtade båten begick stölden. Med andra ord om det först var då som besittningsrubbningen skedde. Huruvida du hade skälig anledning att anta att brott förelåg eller förövades är svårt för mig att avgöra utan att veta närmare omständigheter. Vad som kan tala för det är om du skulle få båtarna gratis, och vad som talar emot är att kvinnan gav grundliga beskrivningar som fick dig att tro att hon faktiskt var ägare. Sammanfattning Enligt den bedömning som jag gör har du inte gjort dig skyldig till stöld, men eventuellt kan ansvar för häleriförseelse aktualiseras. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Rån trots replika av pistol?

2020-10-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om person 1 rycker en okänd persons väska ifrån person 2, och när person 2 sedan försöker springa och ta tillbaka väskan, så drar person 1 upp en replika av ett vapen som är verklighetstrogen och riktar den mot person 2 och hotar att skjuta om person 2 inte låter person 1 komma undan, vad är detta för brott då? Är det ett väpnat rån trots fakepistol?
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. I mitt svar kommer jag att försöka svara på vilket brott det är som blir aktuellt med väskryckningen och sedan vad som gäller vid hot med replika av en pistol. Regler om brott regleras i Brottsbalken (BrB) och det är även detta regelverk jag kommer att använda mig. Vilket brott gäller vid väskryckning? I första hand är det brottet stöld som aktualiseras när någon tillägnar sig något som tillhör någon annan, (8 kap. 1 § BrB). I ditt scenario beskriver du en väskryckning och genom praxis (tidigare avgöranden från rätten) har detta bedömts som ett grovt brott. Följden av detta innebär att väskryckningar oftast bedöms som grov stöld och inte stöld av normalgraden, (8 kap. 4 § BrB). Vilket brott gäller vid replika av en pistol? Brottet som kan komma att bli aktuellt är rån och innebär att någon begått en stöld och utövat våld eller hot mot annan person i samband med detta (8 kap. 5 § BrB). I detta scenario som du beskriver är det ett hot och enligt lagtexten ska hotet innebära eller för den hotade, framstå som trängande fara. Alltså behöver det inte röra sig om att en konkret fara faktiskt förelegat. I detta scenario har gärningsmannen använt sig av en replika av en pistol men för den hotade betyder detta ingenting. Det har framstått som en fara för denne och brottet kan därför bli aktuellt. Sammanfattningsvis kan man alltså göra sig skyldig till ett rån, trots att man använt sig av en replika av en pistol. Det räcker med att hotet framstår som trängande fara. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Polisanmäld för snatteri

2020-11-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Nu e det såhär att för någon dag sen blev jag tagen på bar gärning när jag snattade två stk choklad (värde 13.45 kr) och polisen blev dit kallad och en polisanmälan gjordes, nu undrar jag vad som kommer hända? Dem pratade om att socialtjänsten skulle bli inblandade osv men de bryr ja mig inte så mycket om, tänker mest på att jag inte vill ha en prick i registret, är 17 år btw.
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att börja med att förklara lite om brottet, därefter förklara vad som är den vanligaste påföljden och till sist vad som gäller angående belastningsregistret. Längst ner hittar du en kort sammanfattning. Brottet är ringa stöld Att ta något utan lov klassas som stöld och det regleras i brottsbalken (Brb). Eftersom det är fråga om ett så lågt belopp som 13.45 kr ses det som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Det är detta som kallas snatteri i vardagligt tal. Det går en gräns vid 1250 kr som ses som vägledande för om brottet ska bedömas som ringa stöld eller stöld. Påföljden blir vanligtvis böterDå du är över 15 år är du straffmyndig och kan därmed straffas för brott. Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). I ditt fall är dock fängelse helt uteslutet så det är böter som kan bli aktuellt. Det är inte särskilt troligt att målet kommer att tas upp i en domstol. Om du erkänner brottet kan åklagaren meddela strafföreläggande i stället för att inleda en rättegång (48 kap. rättegångsbalken). Strafföreläggande är vanligt vid mildare brott, speciellt om du inte har begått något brott sedan tidigare. BelastningsregistretOm du döms eller får ett strafföreläggande för brottet kommer det att registreras i belastningsregistret (3 § punkt 1 lag om belastningsregister). Blir påföljden böter kommer din prick att tas bort efter 5 år (17 § p. 9 lag om belastningsregister). Om polisanmälan skulle läggas ner kommer ärendet däremot inte att hamna i belastningsregistret.SammanfattningBrottet är ringa stöld och den troligaste påföljden är böter. Döms du till böter kommer brottet finnas i belastningsregistret i 5 år. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss igen. Vänliga hälsningar,

Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?

2020-11-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om jag utsätts för stöld där jag blir av med mina värdesaker, men lyckas söka upp vem tjuven är och vart han bor. Har jag rätt att bryta mig in i hans hem på natten och ta mina saker tillbaka? Dvs. ta saken i egna händer utan att koppla in polisen.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Du riskerar att göra dig skyldig till brottet självtäktOm du bryter dig in i personens hem för att ta tillbaka dina saker så kan du göra dig skyldig till brottet självtäkt. Den handling som kriminaliseras är att olovligt ta föremål som finns i annans besittning för att själv ta sig rätt (BrB 8 kap. 9 §). Det innebär alltså att även om värdesakerna är dina egna så har du inte rätt att ta tillbaka dem på egen hand efter en viss tid. Inom 24 timmar har man rätt att ta tillbaka sina saker på egen handSkulle det däremot vara så att du blir frånstulen dina värdesaker och ser dem på ett ställe får du återta dessa på så kallad färsk gärning. Detta innebär att inom max 24 timmar har du rätt att återta dina stulna värdesaker utan att riskera att göra dig skyldig till brottet självtäkt. Har det däremot gått mer än 24 timmar sedan dina saker blev stulna har du ingen rätt att på egen hand ta tillbaka dessa utan bör istället kontakta polisen för att kunna få tillbaka dina saker. Du kan dock göra dig skyldig till hemfridsbrott om du bryter dig in hos annanÄven om du inom 24 timmar har rätt att ta tillbaka dina saker på egen hand utan att göra dig skyldig till brottet självtäkt vill jag bara varna om att du trots det kan göra dig skyldig till annat brott. Om du inom 24 timmar från det att dina saker blivit stulna bryter dig in i annans hem kan du göra dig skyldig till hemfridsbrott. Om en person olovligen intränger eller kvarstannar i annan persons bostad så döms denne för hemfridsbrott (BrB 4 kap. 6 § första stycket). Min rekommendation är att du kontaktar polisen för att kunna få tillbaka dina värdesaker. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Svarar Lawline på skolfrågor?

2020-10-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Läser till bahandlingsassistent, har en undran på en uppgift jag håller på med: vad skulle straffet bli om en man i USA stjäl medicin från ett apotek?Mvh
Cornelia Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Men tyvärr har vi på Lawline som policy att inte besvara skolfrågor. Jag rekommenderar dig att kolla relevant kurslitteratur och lagtext. Lycka till!Du är varmt välkommen att återkomma om du har andra juridiska frågor!Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att ta föremål från soptunnor?

2020-10-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag tänkte börja smälta metaller, t.ex. aluminium. Är det olagligt med att ta metaller från soptunnor eller stora återvinningsbehållare?
Emil Wellander |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den tillämpliga lagen i ditt fall är brottsbalken (BrB).Svaret på din fråga är att det kan vara olagligt att ta föremål, som metaller, från soptunnor eller återvinningsbehållare. Det kan även ha betydelse var soporna förvaras; finns soptunnan på en privatpersons tomt eller vid en återvinningsstation?Om du skulle rota igenom sopor på någon annans tomt är det normalt sett olagligt, då huvudregeln är att personen som äger soptunnan också äger soporna. Du kan då begå hemfridsbrott vilket framgår av 4 kap. 6 § 1 st BrB. Om du skulle ropa i sopor i ett hyreshus skulle det möjligtvis kunna vara ett brott mot fastighetsägaren, då denne äger soporna i det fallet. Om du olovligen går in på en soptipp kan du göra dig skyldig till olaga intrång enligt 4 kap. 6 § 2 st BrB gentemot ägaren. Då det rör sig om metaller, vilka kan ha ett förmögenhetsvärde, skulle det även kunna bli fråga om snatteri eller stöld beroende på metallens värde. Det kan röra sig om stöld eller snatteri då du olovligen tar något som tillhör någon annan, exempelvis fastighetsägaren, i syfte att du ska bli ägare, av t.ex. metallerna. Snatteri regleras i 8 kap. 2 § BrB medan stöld regleras i 8 kap. 1 § BrB.Avslutningsvis avråder jag dig från att ta metaller utan samtycke från ägaren. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!