Förvanskande av familjeställning

2015-09-13 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej!I brottsbalken 7 kap. 3 § ståt: Den som understicker eller förbryter barn eller eljest genom att agiva oriktig anmälan till myndighet osv. Vad betyder det?
|Hej! Tack för din fråga. Lagrummet du hänvisar till reglerar ett brott som kallas "förvanskande av familjeställning". Lagrummet kan du läsa i dess helhet här.Genom att begå brottet "förvanskande av familjeställning" ser gärningsmannen till att en familjeställning ändras. Med familjeställning menas det rättsförhållande som en person har till andra personer genom härstamning, adoption eller äktenskap. Gärningsmannen ser genom brottet till att han/hon eller någon annan får en falsk familjeställning eller så berövar gärningsmannen genom sitt handlande någon annan dennes rätta familjeställning. Att understicka ett barn innebär att en gärningsman låter ett barn ta ett annat barns plats eller på något annat sätt låter det gälla som barn till en viss person. Ett barn som är understucket är med andra ord fött av andra föräldrar än de som har uppgivits. Att förbyta barn är precis som det låter, det vill säga att gärningsmannen byter ut ett barn mot ett annat. Att på något annat sätt avgiva oriktig anmälan till myndighet tar främst sikte på när gärningsmannen uppger felaktig information till Skatteverket för att på så sätt se till att införa oriktiga uppgifter i folkbokföringsregistret.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Egenmäktighet med barn vid gemensam vårdnad

2015-01-31 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |HejEn lång historia väldigt kort! I februari 2008 gick min då 13-årige son hem till sin pappa och kom sen inte tillbaka! Vi har gemensam vårdnad, bodde i samma stad, och hade fram till tidpunkten haft boende med varannan-vecka principen som grund. Inget har sagts sen dess för att ändra på detta! Vid denna tid i min sons liv började han spela dataspel och det tog gradvis allt större plats i hans liv. Jag och pappan hade helt olika uppfattning om gränserna och detta fick till resultat att jag blev 'the bad cop' som ständigt försökte mota Olle i grind när spelandet gick ut över skolan t.ex och beteendet gradvis blev mer aggressivt vid försök att stoppa! Efter en tämligen vardaglig konflikt gick som sagt sonen ut och försvann! Sen dess har han suttit och spelat ,då pappan jobbar skift, varannan vecka hela e.m och lång in på natten, sumpat skolan, tagit studenten utan G ett år försent, och gör fortfarande inga ansatser till att komma ut ut sin pappas lägenhet och han är nu 21! Jag har kontaktat advokat som rådde mig att inte bråka, vilket också mina vänner gjorde och jag valde, tyvärr, att kämpa vidare ensam och försöka behålla kontakt ändå! Rädd för att bråka mig till ett ännu sämre läge (då det just är besvärlig och bråkig jag framstått som i jmfr med pappan, som i princip sagt ja till allt jag försökt hålla kontroll på) så har jag försökt hålla koll på skola, bjuda på semestrar, coacha och stötta 'utifrån' och mått ...fruktansvärt dåligt! Är detta verkligen enl. BB 7:4 ok?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Jag beklagar att du har hamnat i en jobbig situation med din son.Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 7:4 behandlar brottet egenmäktighet med barn. Det ska anmärkas att bestämmelsen har fått en ny lydelse sedan 1 juli 2014. Innan dess gällde det för föräldrar som hade gemensam vårdnad om ett barn att det endast var straffbart att skilja barnet från den andra föräldern, och inte att kvarhålla eller vägra att lämna ut barnet. Din sons pappas agerande var alltså inte straffbart enligt BrB 7:4 vid den aktuella tidpunkten. Då det dessutom var flera år sedan detta skedde har även preskription inträtt rörande eventuella brott mot BrB 7:4, BrB 35:1.Jag hoppas att detta är svar på din fråga!

Egenmäktighet med barn?

2014-12-23 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Om två personer har ett barn tillsammans, och dom gjorde slut för 3 år sen, men har delad vårdnad på deras barn. Mamman försöker ta ifrån barnet från barnets pappa, kan man polisanmäla det när han inte fått ha deras barn på snart 2 månader? Och har mamman till barnet rätt att bestämma på pappans veckor om han får ha deras barn eller inte?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det brott som blir aktuellt att göra polisanmälan om är i så fall egenmäktighet med barn, 7 kap. 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K7P4S1). Eftersom personerna här har gemensam vårdnad ska, för att ett brott ska ha skett, den ena vårdnadshavaren obehörigen skilt barnet från den andra vårdnadshavaren eller att den ena vårdnadshavaren obehörigen bemäktigat sig barnet och därmed själv tagit sig rätt. Ett typexempel på när egenmäktighet med barn föreligger vid gemensam vårdnad är om den ena föräldern skiljer barnet från den andra föräldern genom att till exempel resa bort med barnet.Det är oklart om egenmäktighet med barn föreligger i det här fallet. I det fall polis anser att brott inte har begåtts, då det möjligtvis ej uppfyller rekvisiten i det aktuella brottet, bör ni vända er till socialnämnden där ni bor för att få hjälp. Slutligen kan man även vända sig till tingsrätten för att få en dom på när barnet ska vistas hos vardera förälder.Utgångspunkten i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor rörande barn är alltid barnets bästa, 6 kap. 2 a § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1). Ett barn ska som huvudregel ha rätt till en god relation med båda föräldrarna. Det betyder alltså att barnet har rätt till att tillbringa tid med båda föräldrarna och en förälder kan inte själv besluta om att hålla undan barnet från den andra föräldern.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Om äktenskap består efter tvegiftesdom och tvegifte i fall av utomlands ingångna äktenskap

2012-11-04 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Satt och diskuterade tvegifte med en bekant och nu undrar vi två saker.  Om man tar sitt straff upp till två år i fängelse för tvegifte får man då fortsätta vara gift med sina två partners efteråt.  Eftersom man tagit sitt straff enligt svensk lag?  Andra frågan gäller om man är från ett land där tvegifte är lagligt och flyttar till Sverige. Vad gäller då bryter man då mot lagen?   Om man då inte får fortsätta att vara gift hur väljer då rätten ut vem man måste skilja sig från?
|Hej! Enligt 2:4 Äktenskapsbalken får den som är gift inte ingå äktenskap, ett befintligt äktenskap utgör därmed ett äktenskapshinder. Om ett äktenskapshinder missas vid en hindersprövning, och paret sedan gifter sig blir dock äktenskapet giltigt trots föreliggande äktenskapshinder. Det innebär att det krävs en dom på äktenskapsskillnad för att äktenskapet ska upplösas. Äktenskapet kan därmed bestå även efter en dom på tvegifte. Enligt 5:5 Äktenskapsbalken kan dock talan om äktenskapsskillnad föras av allmän åklagare om äktenskapshinder enligt 2:4 Äktenskapsbalken förelegat. Det är därför troligt att åklagaren i samband med åtalet om tvegifte kommer föra talan om äktenskapsskillnad, varför det andra äktenskapet kommer upplösas i samband med domen om tvegifte. Vad gäller din andra fråga bör först besvaras om båda äktenskapen skulle anses vara giltiga i Sverige. Ett i utlandet ingått äktenskap behöver inte per automatik bli giltigt också i Sverige, utan det beror på vad för regler som i Sverige gäller för erkännande av äktenskap. Vid tillämpningen av regler inom den internationella privaträtten finns ett så kallat ordre public-förbehåll. Det innebär att ett utländskt avgörande inte gäller i Sverige om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna avgörandet. Enligt min uppfattning borde polygama äktenskap anses vara uppenbart oförenliga med grunderna för svensk rättsordning, varför båda äktenskapen inte skulle erkännas i Sverige. Då man i Sverige inte anses vara gift med flera personer kan man därmed inte dömas för tvegifte (7:1 Brottsbalken). Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Brottsbalken hittar du här:https://lagen.nu/1962:700 Vänliga hälsningar,

Egenmäktighet med barn och olaga frihetsberövande

2015-05-26 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Jag och min man har gemensam vårdnad om vår son. Min man och son är utomlands på en kort semester, men vi har blivit osams under tiden de varit borta och nu hotar min man med att inte komma hem igen. Om han inte kommer hem som planerat, är det en olaglig handling? Eftersom jag inte har gett mitt medgivande till att sonen får vara utomlands längre än den tid vi redan kommit överrens om.
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon annan som har vårdnaden döms för egenmäktighet med barn. Man kan även dömas för förevarande brott om det föreligger gemensam vårdnad och beaktansvärda skäl icke föreligger för dennes egenmäktiga skiljande.Mot bakgrund av det som har framförts behöver er son vara under femton år för att förevarande lagöverträdelse ska bli tillämplig. Det krävs även att din man skiljer din son från dig genom att vägra återlämna barnet vilket han uppenbarligen har till avsikt att göra om han realiserar hotet. Om ni har gemensam vårdnad kan din man egenmäktigt skilja barnet om beaktansvärda skäl föreligger. Med beaktansvärda skäl avses situationer där den ena vårdnadshavaren egenmäktigt skiljer barnet för att tillvarata barnets berättigande och omedelbara krav på skydd och omsorg. Om barnet exempelvis utsätts för övergrepp finns det legitima skäl för den ena vårdnadshavaren att skilja barnet från den andra. Om din son fyllt femton år kan man pröva huruvida olaga frihetsberövande blir möjlig att tillämpa. Av förevarande lagöverträdelse framgår det att den som för bort, spärrar in eller på något annat sätt berövar någon friheten döms för olaga frihetsberövande. Olaga frihetsberövande innefattar ingen åldersrestriktion vilket innebär att man kan dömas för förevarande överträdelse oavsett vilken ålder den berövade har. Ifrågavarande brott har dessutom företräde över brottet egenmäktighet med barn även om denne är under femton år. Olaga frihetsberövande är dock ett mycket allvarligare brott eftersom att denna gärning innefattar frihetsberövande som innebär att barnet mot sin vilja tas ur sin miljö för att på ett onaturligt sätt hållas kvar på avlägsen ort. Om frihetsberövandet dessutom sker i utpressningssyfte föranleder i regel ansvar enligt brottet olaga frihetsberövande.Vänligen,

Can a parent take his/her children out of the country without permission from the other parent?

2015-01-20 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hi, I have big conflict with my husband regarding visiting his parents with 2 kids (7 years and 5 years. We live together) in Mainland China. My plan is to visit them once every second year. His parents are welcome to come to Sweden if they want. But somehow, they are not willing to come. Or my husband can visit them himself if he wants. But my husband wants the whole family to visit his parents every year. He insists that he must take kids with him even I don't agree. Does he have right to take kids back to China without my permission? Considering the bad situation in Mainland China, there are 200 000 children missing every year, the chance to find missing children back is less than 1%. With another words, it is very dangerous for 1 adult to take 2 kids to Mainland China, especially for my husband who has bad history before that he forgot to take my son with him when he left the train. Is there any legal ways to stop him?Thank you!
Beatrice Walldov |Hello and thank you for submitting your question to us!According to the 7th chapter section four in the Swedish Penal code, a person who has joint custody with another of a child under fifteen years of age without good reason arbitrarily carries off the child will be sentenced for arbitrary conduct concerning a child to a fine or imprisonment for at most one year. This law applies to cases where a parent who has joint custody over a child arbitratrily carries off the child somewhere without permission from the other parent. In your case, it means that your husband needs your consent to be able to take your children to China.I hope that you are satisfied with your response, if not, or if you have further questions, you are more than welcome to get back to us at Lawline!

Egenmäktighet med barn

2014-07-09 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |I 7 kap 6§ anges åtalsprövningsregeln för egenmäktighet med barn. Här anges att åtal får väckas om det är ”påkallat ur allmän synpunkt”.• Vilka tydliga exempel kan åklagare redovisa där det är påkallat ur allmän synpunkt?Exempel: En gemensam vårdnadshavare och mamma avhyses med hot om våld, från den gemensamma bostaden. Den avhysande och tillika gemensamma vårdnadshavaren och pappan behåller det gemensamma barnet, och bestämmer därefter själv ”allt som rör barnet”; umgänge med en avhysta, skola, flytt, m.m.• Gör pappan i exemplet, något brottsligt och vad i så fall?• Till vem eller vilka organisationer (myndigheter och privata jurister) ska mamman anmäla detta och hur ska de behandla detta ärende?
Sina Amini |Hej,Jag antar att du syftar på 7 kap. 6 § ur brottsbalken (BrB), där stadgas en s.k. åtalsbegränsning vilket betyder i korthet att en åklagare får endast vid fall där det är påkallat ur allmän synpunkt väcka åtal om egenmäktighet med barn. Tanken bakom regleringen är att undvika opåkallade ingripanden från myndighet (åklagare) i privata förhållanden. Generellt kan man konstatera att det är påkallat ur allmän synpunkt om brottet egenmäktighet med barn, anses vara grovt. I bedömningen om brottet är grovt bör man bl.a. beakta:1) Hur barnet har påverkats av gärningen2) Dess relation till vårdnadshavare eller vårdare3) Vem som har förövat gärningen4) Gärningsmannens lämplighet att ta hand om barnet och hur personen har gått till vägaAv stor vikt är också om barnet har avskurits från sin invanda miljö och förts till eller kvarhållits i ett främmande land.Det är svårt att avgöra huruvida pappan gjorde sig skyldig till ett brott utifrån det exempel du framförde i din fråga, däremot kan hot om våld utgöra en omständighet som påkallar åtal ur allmän synpunkt avseende egenmäktighet med barn. Det bör anmärkas att brottet egenmäktighet med barn är endast tillämplig om barnet i fråga är under 15 år, se 7 kap. 4 § BrB. Förövrigt kan det påpekas att hot om våld i sig utgör ett brott, se 4 kap. 5 § BrB. Du har alltid möjlighet att själv väcka ett s.k. enskilt åtal avseende egenmäktighet med barn förutsatt att 7 kap. 4 § BrB är tillämplig. Det är starkt rekommenderat att kontakta en advokatbyrå som specialiserar i straffrätt och barnrätt om du har för avsikt att gå vidare med ett enskilt åtal. Med vänlig hälsning,

Egenmäktighet med barn

2012-08-06 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag genomgår en skilsmässa i Brasilien. Vi separerade för 3 månader sen och sedan dess har jag inte fått träffa vår gemensamma son. På något underligt vis har min man fått ett godkännande av domstol här nere om temporär vårdnad fram tills skilsmässan är klar. Den ordern från domstolen saknar helt grund och bygger inte på några bevis om mig som "dålig" mamma eller att han skulle vara mer kapabel på något vis för att ta hand om vår son. Vi är båda svenska medborgare, jag är dock född i Brasilien och spenderade mina första 5 år här nere innan flytt till Sverige. Nu till min fundering. Om vi bortser från den moraliska biten, finns det något inom svensk lag som gör det olagligt för mig att, utan min mans tillåtande, ta vår son och åka iväg över en helg, till exempel, för att besöka min mor som bor i en annan stad (fortfarande i Brasilien)? Tacksam för hjälp!
Johan Wahlbom |Hej och tack för din fråga. Jag antar att din man också är förmyndare/vårdnashavare till det aktuella barnet samt att ni avser att föra barnet från Sverige till Brasilien. Det du beskriver i din fråga, att utan din mans tillstånd föra bort barnet, utgör tyvärr brottet egenmäktighet med barn förutsatt att barnet är yngre än 15 år. Detta framgår i Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 7 kap 4 §. För att citera lagtexten framgår däri följande: "Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet eller om den som skall ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt. Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt. Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, skall gärningsmannen dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207)." Bästa hälsningar Johan Wahlbom