Egenmäktighet med barn vid kvarhållande av barn

2017-09-11 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som egenmäktighet med barn om umgängesförälder( pappan) behåller barnet efter umgänge.Mamman är boendeförälder, genom dom. Gemensam vårdnad.Pappan bor så nära så barnet kan gå hem till mamman, men vill inte träffa mamman pga att pappan har talat väldigt illa om mamman. Barnet fyller snart 13 år. Om pappan får enskild vårdnad kommer mamman inte att få en bra kontakt med barnet.Måste det vara så att pappan tar barnet till okänd ort eller till annat land för att det ska räknas som egenmäktigt förfarande.MVH
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.Den som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år och utan beaktansvärda skäl, skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren kan dömas för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år. 7 kap. 4 § 1 st. BrBNär den ena vårdnadshavaren för bort eller kvarhåller/undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren så räknas detta som ett skiljande. Om pappan behåller barnet kan han alltså dömas för brottet, det behövs inte att man åker till okänd ort som du frågar efter. Du skriver dock också att barnet själv inte vill gå hem till mamman. Om det är så att pappan inte hindrar barnet men barnet själv inte går till den andra vårdnadshavaren så rör det sig inte om något brottsligt.MVH

Beaktansvärt skäl till egenmäktighet med barn

2017-03-03 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande min dotter. Hon har berättat saker som bedöms som psykisk och fysisk misshandel och som ska ha skett hemma hos sin pappa. Jag har gjort en orosanmälan till soc och utredning är inledd. Jag har även försökt få pappan att umgås med sin dotter några timmar här och där och gett honom en mängd olika förslag på umgängen, han har nekat alla förslag. Soc säger att det är mitt ansvar som förälder att bedöma "risken" att skicka henne dit och att jag har "rätt" att hålla henne därifrån om jag bedömer att det är skadligt för henne att skicka henne. Nu till frågan, kan pappan ifråga anmäla mig för egenmäktigt förfarande av barn? Jag har ju som sagt inte nekat honom att umgås med sin dotter utan snarare uppmuntrat till det,även om det bara vart kortare stunder. Sist jag försökte blev dottern orolig/rädd och ledsen för att hon ville inte till pappa och jag förklarade då för honom att hon inte kommer nåt och att jag ledsnat på att försöka få honom att umgås med henne. Men jag blev orolig nu att jag kanske blir anmäld för nåt ist då? Känns som jag gjort vad jag kunnat för att dom ska ha kontakt.
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får att regeln egenmäktighet med barn som återfinns i 7 kap. 4 § brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K7P4S1 ) ska bli tillämplig krävs det dels att dottern är under 15 år, dels att ni har gemensam vårdnad om henne. Efter din beskrivning förutsätter jag att du och dotterns pappa har gemensam vårdnad och att hon är under 15 år. Om du skiljer dottern från pappan utan beaktansvärda skäl begår du ett brott. Det här gäller både bortförande och undanhållande av barnet. Om du har beaktansvärda skäl undgår du straffansvar även om gärningen i sig är brottslig. Det som inryms i beaktansvärda skäl kan vara att skydda barnet mot övergrepp. En vårdnadshavare har alltså en viss möjlighet att vidta åtgärder som annars hade varit straffbara, om de sker i syfte att tillvarata barnets omedelbara rätt till skydd och omsorg. Det soc säger till dig om riskbedömningen är alltså helt rätt. Utredningen i sig talar för att det finns en risk för skada. Hans umgängesrätt går inte över hennes säkerhet.Hoppas det ordnar sig till det bästa,

Egenmäktigthet med barn då förälder tar barnet från vårdnadshavaren

2016-08-01 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |hej min sambos föredetta påstår att min sambo åker på egenmäktigt förfarande om han har deras gemensama barn bara för att hon har ensamvårdnad och påstår att han är en farlig människa.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap 4§ Brottsbalken (BrB) begår den som obehörigen skiljer ett barn under 15 år från någon som har vårdnaden om barnet egenmäktighet med barn. Om din sambos barns mamma har ensam vårdnad om barnet och din sambo olovligen skulle skilja barnet från mamman begår han alltså egenmäktighet med barn, inte egenmäktigt förfarande som mamman påstår. Denna paragraf gäller alltså även då en förälder som inte har vårdnaden om barnet exempelvis vägrar lämna tillbaka barnet till vårdnadshavaren efter umgänge eller på annat sätt skiljer barnet från vårdnadshavaren utan lov. Paragrafen är även tillämplig då föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn och den ena föräldern utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren. Troligtvis var det dock egenmäktighet med barn som din sambos barns mamma syftade till då egenmäktigt förfarande rör tillgreppsbrott enligt 8 kap 8§ BrB.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Tvegifte och osann försäkran

2016-01-05 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min make sedan mars 2014 har precis gift sig igen, dock utan att skilja sig från mig.Han är inte svensk medborgare utan från Georgien, men det borde väl iaf vara olagligt.Vad kan jag göra?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att din make har ingått det nya äktenskapet här i Sverige. Eftersom han redan är gift och har ingått nytt äktenskap så kan han dömas för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 7:1 första stycket. Eftersom äktenskaps ingående ska föregås av hindersprövning så har din make haft skyldighet att styrka att ert äktenskap har upplösts, med hänseende till att den som redan är gift inte får ingå äktenskap enligt Äktenskapsbalk 1987:230 2:4. Eftersom ert äktenskap inte har upplösts och han sannolikt har utelämnat denna detalj i sin skriftliga försäkran som han har fått lämna på heder och samvete så har han uppgivit osann uppgift och kan dömas för osann försäkran, utöver tvegifte, till böter eller fängelse i högst sex månader (Brottsbalk 15:10 första stycket). Även om din make inte är svensk medborgare så ska han dömas efter svensk lag och vid svensk domstol för brott som han har begått inom Sveriges gränser (Brottsbalk 2:1). Om din make ingick tvegiftet i utlandet så kan han dömas efter svensk lag och vid svensk domstol, med hänseende till att tvegifte har fängelsestraff som överstiger sex månader i sin svenska straffskala, om han i egenskap av utländsk medborgare uppehåller sig inom Sveriges gränser (Brottsbalk 2:2 första stycket, punkt 3). Om tvegiftet däremot var fritt från ansvar enligt lagen i landet där han ingick äktenskapet så kan han dock inte dömas efter svensk lag och vid svensk domstol (Brottsbalk 2:2 andra stycket). Det framgår inte av din redogörelse om din make ingick det nya äktenskapet i Georgien, eller om han överhuvudtaget gjorde det i utlandet, men månggifte är mig veterligen kriminaliserat i georgisk lag.Det du kan göra är en polisanmälan i saken. Dessvärre saknar svensk rätt regler om ogiltigförklaring av äktenskap på grund av tvegifte. Om du vill avsluta äktenskapet med din make för att distansera dig från honom och hans nya liv så kan detta göras genom äktenskapsskillnad. Med vänlig hälsning

Egenmäktighet med barn

2017-06-15 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har en dotter 10 år gammal. Vi har gemensam vårdnad inget finns skrivet om hur umgänget skall vara. Vi har haft att hon är hos mig varannan helg. Nu vägrar mamman att lämna ut dotter då hon skyller på att hon inte trivs hos oss. Hur skall jag lösa detta? Är detta verkligen lagligt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver kan utgöra egenmäktighet med barn vilket är straffbart. (Brottsbalken 7:4). Paragrafen stadgar att "den som obehörighet skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt."Särskilt sista meningen (i fetstil) skulle kunna bli tillämpligt på ert fall. Vad som är att anse som beaktansvärda skäl kan variera i det enskilda fallet men kan exempelvis handla att skydda barnet mot fysiskt våld.Enligt Brottsbalken 7:4 st. 3 döms gärningsmannen till fängelse lägst sex månader och högst fyra år om brottet är att anses som grovt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Beaktansvärda skäl vid egenmäktighet med barn

2016-09-05 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Min fd make har sen den 26/6 undanhållit vår gemensamma dotter, vi har gemensam vårdnad. Vid separationen flyttade han 45 mil bort och jag blev boendeförälder. Han hävdar att han har rätt enligt föräldrabalken att skydda sin dotter. Jag vart i december 2015 slagen av en man jag är stödperson åt. Ingen polisanmälan/ dom finnes. Denna man har inte varit vare sig bott, eller på något sätt varit delaktig i Vår gemensamma dotters liv. Jag har gjort en polisanmälan ang egenmäktighet av barn. Kan denna incident från 2015 i december räknas som beaktansvärt/ synnerliga skäl vid bortförande 6 månader senare?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet egenmäktighet med barn finns i 7 kap 4 § brottsbalken (förkortas BrB) (se lagen här). Enligt bestämmelsen gör en person sig skyldig till detta brott om personen har gemensam vårdnad med någon annan om ett barn under 15 år och utan beaktansvärda skäl skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren. Detta innebär att om det finns beaktansvärda skäl så går personen fri.Genom "beaktansvärda skäl" finns det ett utrymme för en vårdnadshavare att vidta vissa åtgärder som annars hade varit straffbara om åtgärderna vidtas för att tillvarata ett barns omedelbara krav på skydd och omsorg. Ett annat skäl kan vara att skydda barnet från övergrepp. Om beaktansvärda skäl föreligger är såklart en bedömning som får göras från fall till fall men på de uppgifter som du lämnat och om din dotter inte påverkats negativt av den inträffade incidenten bör den inte räknas som ett beaktansvärt skäl.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Olaga frihetsberövande alternativt egenmäktighet med barn

2016-01-31 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Har ensam vårdnad om min dotter som är fyra månader. På nyårsafton var vi hos hennes pappa för umgänge. När vi skulle åka hem fick jag inte ta med dottern (han höll henne och vägrade ge henne till mig). Han skrek och hotade bl a mig med henne i famnen. Hon var så klart jätteledsen. Han hotade också att slänga ut mig. Inte förrän en kompis till mig dök upp och sa att polisen var på väg gav han mig dottern. Jag polisanmälde dagen efter. Brottsrubriceringen blev olaga frihetsberövande. Åtalet las dock ner pga att jag hade fått åka därifrån om jag velat (själv). Men pappan visste att det skulle jag aldrig gjort. Är det han gjorde verkligen inte åtalbart?
T E |Hej!Tack för din fråga. Jag anser att både brottet egenmäktighet med barn och brottet olaga frihetsberövande kan vara relevant att diskutera i den situation du beskriver. Att inte polisen uppmärksammat det förstnämnda brottet kan jag anse bristfälligt, jag vet dock för lite om omständigheterna för att uttala mig mer på den punkten, kanske kom åklagaren fram till att bevisen var för få för att åtala för brotten och att åtalet därav lades ner. Regler om när förundersökning får läggas ner finns i 23 kap. rättegångsbalken (här). Åklagaren har nämligen en åtalsplikt vilket innebär att om denne bedömer att tillräckliga bevis finns är denne skyldig att väcka åtal.Vad gäller olaga frihetsberövande, som polisen rubricerade brottet som, stadgas i 4 kap. 2 § brottsbalken (här) att den som fört bort, spärrat in eller på annat sätt berövat någon friheten kan dömas för olaga frihetsberövande. Det här brottet har företräde framför brottet egenmäktighet med barn vilket kan förklara varför polisen valde denna brottsrubriceringen. Anledningen till företrädet är att olaga frihetsberövande ses som ett mycket allvarligare brott.Egenmäktighet med barn är ett brott enligt 7 kap. 4 § BrB. I första punkten sägs det att den som obehörigen, utan lov, skiljer ett barn under 15 år från den som har vårdnaden döms för egenmäktighet med barn. Att skilja ett barn innebär att barnet förs bort eller kvarhålls av t.ex. en umgängesförälder efter att överenskommen umgängestid utgått. För att dömas måste dock kvarhållandet ha skett under en längre tid och som typfall nämns situationer där den som kvarhåller barnet genom sitt agerande haft för avsikt att varaktigt hålla barnet skiljt från den andra vårdnadshavaren t.ex. på en annan ort eller land. I er situation uppfylls rekvisitet att barnet är under 15 år. Dock krävs det att den som skiljt barnet från dig genom att kvarhålla henne har för avsikt att inte återlämna henne till dig, vilket möjligtvis kan styrkas genom de hot som uttalades och risk för dessa hots realiserande.Av intresse kan även nämnas att det inte är straffbart för en som har ensam vårdnad att skilja barnet från den andra föräldern. Den som kvarhåller eller undanhåller barnet från umgängesföräldern dömes alltså inte till brottet egenmäktighet med barn vid sådant agerande.Sammanfattningsvis kan sägas att båda de här brotten är av relevans i den situation du berättar om, men i slutändan är det ändå upp till polis och åklagare att utreda och väcka åtal då ovanstående brott faller in under allmänt åtal. Eftersom åtalet lagts ner måste det komma fram nya bevis, exempelvis vittnen, som styrker de omständigheter du beskriver för att åtal ska kunna väckas på nytt. Om du anser att bevisen är tillräckliga kan man som målsägande i vissa fall begära att åklagaren omprövar sitt beslut alternativt att beslutet överprövas av en annan åklagare, 7 kap. 5 § RB. Det finns inga formkrav för hur begäran ska utformas men en skriftlig begäran är att rekommendera.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar,

Beaktansvärt skäl att skilja barn från den andre vårdnadshavaren

2015-11-04 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag är gift och har ett barn på 5 månader. Just nu ligger jag på sjukhuset efter ett självmordsförsök eftersom min man slår mig kontinuerligt. Detta är dokumenterat hos polisen. Jag har dock en plan. Min mor bor i Stockholm och jag bor i Skåne. Vad säger lagen om min mor (barnets mormor) tar hand om henne om min man hade sagt nej? Jag tänkte nämligen åka med min mor till Stockholm och inte komma tillbaka till Skåne utan min mans vetskap eftersom han är kapabel till mycket. I vilka fall kan det ena och det andra gälla i min situation?Tack på förhand!
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Först och främst vill jag uttrycka min sorg över din oacceptabla situation. Fastän det kanske är svårt att just nu se en framtid bortom våldet och självmordsförsöket så kan jag bara säga att det hemska inte kan vara för evigt. Att du har kontaktat polis och vår rådgivning är mycket positivt, inte minst för din dotter, eftersom det visar att du har kraft att ta initiativ och inhämta hjälp. Jag förutsätter att du och din man har gemensam vårdnad om er dotter. Eftersom er dotter riskerar att utsättas för ohälsa och utvecklas ogynnsamt i en hemmiljö där du utsätts för våld och övergrepp av din man så kan du med stor sannolikhet anses ha beaktansvärda skäl att skilja dottern från din man utan dennes tillåtelse när du reser till din mamma i Stockholm, varvid du i ett sådant fall inte kan anses göra dig skyldig till egenmäktighet med barn. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 7:4 första stycket. En flyktplan till en nära anhörig som din mamma som kan verkställas när som helst på dygnet är en strategi som också kvinnojourerna rekommenderar. Eftersom du berättar att polisen har dokumenterat din mans våld så förutsätter jag att du har gjort en polisanmälan. Eftersom du har vidtagit ett självmordsförsök så förutsätter jag att din mans våld har tillfogat dig psykiskt lidande, utöver eventuell kroppsskada och smärta, varvid han kan dömas till fängelse i högst två år för misshandel (Brottsbalk 3:5). Om han har vidtagit misshandel vid minst två tillfällen nära varandra i tid så kan han, med hänseende till att ni är gifta och att gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada din självkänsla genom mycket stor psykisk press, istället dömas till fängelse i mellan nio månader och sex år för grov kvinnofridskränkning (Brottsbalk 4:4 a första och andra styckena).Om du mot förmodan inte har polisanmält alla fall av misshandel så rekommenderar jag starkt att du gör det, både för din egen skull och för din dotters. Eftersom din dotter, även om hon är så ung som fem månader, med stor sannolikhet tar skada av en miljö där du som mamma misshandlas så bör du också låta domstol pröva frågan om vårdnad och umgänge. Se om möjligt till att dokumentera alla skador och händelser, särskilt genom att tillfråga vårdpersonal i samband med besök på vårdcentraler och sjukhus att fotografera kroppsskador, för att underlätta utredningarna. Du kan också med fördel vända dig till ROKS, vars kvinnojour i Malmö kan bidra med ytterligare vägledning, skyddat boende för både dig och din dotter och barnansvarig. Med vänlig hälsning