Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande

2020-08-28 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Modern är engelsk medborgare, fadern är svensk medborgare. Barnet är född i Sverige och har svenskt personnummer. De har gemensam vårdnad. Får modern ta barnet och flytta hem till England utan faderns medgivande?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När föräldrar har gemensam vårdnad har de båda ett ansvar för barnets förhållanden, se 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken (FB). Eftersom ni har gemensam vårdnad får alltså en förälder inte ta beslut som rör barnets förhållanden på egen hand utan den andra förälderns medgivande, föräldrar ska alltså fatta större beslut tillsammans (6 kap. 13 § FB).När det gäller att flytta till ett annat land med ett barn kan modern då också göra sig skyldig till egenmäktighet med barn, vilket är ett brott som regleras i 7 kap. 4 § Brottsbalken. Om barnet är under 15 år och någon obehörigen skiljer det från någon som har vårdnaden om barnet är det egenmäktighet med barn. Det gäller också när den som gemensamt med annan har vårdnaden om barnet och som utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet. Beaktansvärda skäl kan vara t.ex. när barnet behöver skyddas mot den andra vårdnadshavaren.Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år, eller om brottet är grovt fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?

2020-06-10 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |HejJag skriver å en väns vägnar;Han har en amerikansk sambo sedan 8år tillbaka. Dom har en autistisk son på 6år. I februari åkte hon och sonen till Austin, texas, för att hjälpa hennes sjuka mamma. Hon har sedan dess börjat agera fult med att inte låta min vän prata med sonen, ge tecken på att hon inte kommer tillbaka osv. Hon har sina demoner sedan innan, men det här beteendet är rakt av psykopat-stuk.Min vän är bruten och vet inte vad han ska göra, så vi i hans krets känner att vi måste ta tag i saker och ting.Min fråga är; När hon åkte med sonen(som jag tror har dubbla medborgarskap, men osäker) i god tro om att komma tillbaka efter någon månad.. Hur ser saker ut rent rättsligt när hon bara skiter i att komma tillbaka? Känslan trippar på gränsen till kidnappning, men skriver till er för att ta reda på vart vi står så vi kan utgå därifrån.Tacksam för svar!Med vänlig hälsning,Viktor
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet.Vilket brott kan ha begåtts? Egenmäktighet med barn är ett brott som återfinns i 7 kap. 4 § brottsbalken. För att ett brott ska anses fullbordat måste vissa krav vara uppfyllda. Inledningsvis måste barnet vara under 15 år. Vidare krävs det att barnet ska ha skiljts från någon som har vårdnad om barnet. Att även den som har skilt barnet från dess vårdnadshavare har vårdnaden om barnet påverkar inte bedömningen om ifall ett brott har begåtts eller inte. Ytterligare en omständighet som måste vara uppfylld är att skiljandet ska vara varaktigt. Visserligen kan bedömningen av vad som är ett varaktigt bortförande påverkas av den rådande pandemin och svårigheten att få tag i flyg mellan Austin och Sverige. Däremot omfattar inte straffansvaret endast det faktum att mamman vid det faktiska bortförandet skiljer barnet från pappan utan även de situationer där den som skiljer barnet från sin vårdnadshavare handlar på ett sådant vis att barnet faktiskt har skilts från pappan på ett varaktigt sätt. Alltså kan ett brott föreligga trots att mammans avsikt inte var att skilja barnet från pappan när de reste till Austin. Hur kan ni gå vidare? Ett sätt att lösa denna situation kan vara att göra en polisanmälan. Ni bör dock vara medvetna om att när en utredning kring egenmäktighet med barn görs så kommer åklagaren inte endast att pröva ifall ett brott faktiskt har begåtts eller inte, utan även om åtal är påkallat ur allmän synpunkt, vilket framgår av 7 kap. 6 § brottsbalken. Endast om svaret på den sistnämnda frågan är ja så kommer ett åtal att väckas. Bedömningen om ifall åtal är påkallat ur allmän synpunkt beror på ett antal olika omständigheter, däribland brottets art, syftet med straffet, de för det enskilda fallet utmärkande omständigheterna samt målsägandens situation. Huvudregeln är att om ett barn förts till ett annat land så är ett åtal alltid påkallat ur allmän synpunkt. Det är viktigt att vara medveten om bakgrunden till den särskilda åtalsprövningsregel som tillämpas vid egenmäktighet med barn. Relationen mellan föräldrar och barn är en särskilt känslig relation där lagstiftaren vill undvika att ingripa om problemet kan lösas på ett annat vis. Eftersom ett barn är inblandat kommer en åklagare även behöva ta ställning till om ett åtal är till barnets bästa. Om svaret är nej kan en åklagare välja att inte väcka åtal, trots att det finns goda utsikter att få till en fällande dom. Ytterligare en sak att ha i åtanke är att ett åtal och en lagföring kan göra mamman än mer obenägen att återvända med barnet till Sverige. Denna fråga är ytterst känslig och min rekommendation är att ni involverar barnets pappa i nästa steg, vad detta än är, och låter honom ta det slutgiltiga beslutet.

Att ta med dotter på resa mot vårdnadshavares vilja kan utgöra brott

2019-07-09 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Har en fråga. Min sambo två barn har tänkt att åka utomlands en vecka i sommar. Sambon har en dotter sedan tidigare, och fadern har sagt att hon inte får åka med på våran resa.Begår vi ett lagbrott om vi tar med henne ändå trots att pappan sagt nej?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det brott som kan vara aktuellt är egenmäktighet med barn (se här). För att det brottet ska vara aktuellt krävs dock att barnet är under 15 år. Brottet blir aktuellt främst ifall barnets far har egen vårdnad om det gemensamma barnet. Det kan dock även bli tillämpligt ifall de har gemensam vårdnad om barnet och din sambo tar med sig barnet utan ett beaktansvärt skäl. Ett sådant skäl kan exempelvis vara att barnet tar skada av att vara med sin far.Som du förstår uppfylls inte brottet utan vidare och att dottern tas med på en resa uppfyller inte brottsbeskrivningen, åtminstone inte om de har gemensam vårdnad om barnet. Det enklaste bör vara att försöka resonera med fadern om att låta dottern följa med på resan.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Får andre föräldern hämta barnet och inte meddela när han kommer tillbaka?

2018-12-26 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har ett barn på 10månader. Idag tog pappan honom, (gemensam vårdnad) utan att jag fick säga hejdå, träffa honom eller ens veta vad som händer nu. Det finns ingen socialtjänst bedömning på detta, har på inspelning när dom säger att jag är en bra mamma för sonen. Nu har han tagit bort honom från hans hem, (som är här hos mig) och jag får inte veta när jag ska träffa honom igen. Får han göra såhär?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Du beskriver att pappan till barnet tagit barnet utan att berätta när du får träffa barnet igen. Detta är verkligen inte okej. Vårdnaden ska utövas gemensamt om man har gemensam vårdnad och vårdnadshavare har därför en skyldighet att gemensamt fatta beslut och kommunicera kring barnets angelägenheter. Det kan även vara så att hans agerande är brottsligtEgenmäktigande med barn Den som har gemensam vårdnad med någon över ett barn under femton år och utan beaktansvärda skäl skiljer barnet från den andre vårdnadshavaren kan göra sig skyldig till "egenmäktigande med barn". Påföljden av detta är antingen böter eller fängelse i högst 1 år. Detta innebär att om pappan inte har beaktansvärda skäl (kan t.ex. vara om han har anledning att ro att barnet far illa hos dig) så kan han ha gjort sig skyldig till brott. (7 kap. 4 § Brottsbalken)Mitt rådJag råder dig att kontakta socialen i första hand och beroende på om de kan hjälpa dig eller inte kan du i andra hand anmäla till polisen. Det viktigaste i denna situationen är att barnet inte far illa och om du känner att du och pappan till barnet inte kan samarbeta kring frågor om barnet så kan det vara en bra ide att ta hjälp av socialen att få till samarbetssamtal och i värsta fall inleda en vårdnadstvist i domstol som får reda ut hur vårdnaden av ert lilla barn ska gå till. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan man gifta sig med flera personer?

2020-06-25 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Gifta sig,,, vad säger lagen om gifta sig med flera,, jag enar bisexuell tjej som vill ha både man och tjej, som vill gifta sig med båda,, om all är ok med det,, om det sker i utlandet är det lagligt att registrera det i Sverige sen...om jag gifter mig med en Rysk tjej, hon gifter sig med en tjej efter en tid,,, är det lagligt att leva så i Sverige?jag kommer bara att ha en fru, hon kommer att ha både mig och den andra kvinnan i giftermålVad händer efter ett partnerskap som detta.K
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!I den andra kapitel av äktenskapsbalken finns det äktenskapshinder, dvs två personer får inte gifta sig med varandra om någon av dessa villkor är uppfyllt. När en person är gift med två personer samtidigt kallas det för tvegifte. Den som är gift med någon får inte ingå i äktenskap med annan, 2 kap. 4 § äktenskapsbalken. Att som gift. Ingå i ett nytt äktenskap med en ny person är dessutom en brottslig handling. I det fall döms man för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år, 7 kap. 1 § första stycket brottsbalken. Om den nya personen som maken sedan gifter sig med var ogift sedan innan och visste att maken redan är gift, gör den personen sig också skyldig till tvegifte. SammanfattningAtt vara gift med två personer samtidigt och att som ogift ingå äktenskap med en gift person är brottsligt och dessa handlingar riskerar böter eller fängelse i högst två år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Vad händer om ena maken gifter sig med någon annan?

2020-03-26 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vad händer om en person som ingår i ett äktenskap försvinner, inte hinner dödsförklaras och maken gifter sig med en annan individ?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När upplöses äktenskap?Ett äktenskap upplöses antingen genom att den ena maken dör eller genom äktenskapsskillnad (alltså skilsmässa), äktenskapsbalken 1 kap. 5 §. I din fråga framgår det att ena maken försvinner och äktenskapet ska inte ses som upplöst förrän denne make dödförklaras (finns inget i din fråga som tyder på att skilsmässa var aktuellt). Vad händer om den ena maken gifter sig med annan?Eftersom någon dödförklaring eller skilsmässa inte inträffat innan den ena maken gifter sig med någon annan så innebär det att den maken är gift med två personer samtidigt, detta kallas för tvegifte. Den som är gift med någon får inte ingå äktenskap med annan, äktenskapsbalken 2 kap. 4 §. Att som gift ingå ett nytt äktenskap med en ny person är dessutom en brottslig handling. I det fall döms man för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år, brottsbalken 7 kap. 1 § första stycket. Om den nya personen som maken sedan gifter sig med var ogift sedan innan och visste om att maken redan var gift, gör den personen sig också skyldig till tvegifte. Om den ena maken i det första äktenskapet sedan dör (efter tvegiftet) så upplöses det äktenskapet och det är endast det senare äktenskapet som gäller. SammanfattningAtt vara gift med två personer samtidigt och att som ogift ingå äktenskap med en gift person är brottsligt och dessa handlingar riskerar böter eller fängelse i högst två år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Går det att ogiltigförklara ett äktenskap pga. bland annat tvegifte?

2019-05-27 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |HejKan man få äktenskapet ogiltigförklarat när den andra parten har ljugit om sitt namn, ålder och även gift med en annan kvinna från Afrika (han själv är afrikan) det finns inga registreringar om äktenskap från deras hemland eftersom man inte gör det där?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar både regler kring äktenskapets giltighet och eventuellt även bestämmelsen om brottet tvegifte. Det finns inga uttryckliga regler om ogiltigförklaring av äktenskap, varför jag kommer gå igenom den frågan med hjälp av praxis och allmänna avtalsrättsliga principer. Bestämmelsen om tvegifte hittar du i brottsbalken (BrB) 7 kap. 1 §. Olagligt att gifta sig med mer än en personInledningsvis kan frågan om tvegifte behandlas. Det kan exempelvis begås om någon som redan är gift ingår i nytt äktenskap utan att ha skiljt sig från det förra äktenskapet. En förutsättning är emellertid att äktenskapet gäller i Sverige, varvid man får beakta svensk internationell privaträtt. Utgångspunkten enligt dessa regler är att utländska äktenskap är giltiga även i Sverige, om de var giltiga i det land där de ingicks (Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1 kap. 7 §). Tyvärr har jag ingen möjlighet att avgöra huruvida detta är fallet i din situation eller inte, men om du säger att äktenskapen vanligtvis inte registreras i mannens hemland kan det mycket väl innebära att ett oregistrerat äktenskap ändå är giltigt. Det är varje lands eget regelverk som avgör giltighet av äktenskapet. Hur det än förhåller sig med saken innebär mannens eventuella tvegifte inte att ert äktenskap ogiltigförklaras. Huvudregeln i svensk rätt är att ett giltigt ingånget äktenskap endast kan upplösas genom skilsmässa eller den ena partens bortgång (äktenskapsbalken 1 kap. 5 §).Ett litet utrymme finns för att förklara ett ingånget äktenskap ogiltigtVanliga avtalsrättsliga regler anses inte gälla angående äktenskap och som utgångspunkt kan en vigsel inte ogiltigförklaras genom "svek" eller bristande okunnighet om vissa förutsättningar. I en dom från högsta domstolen har emellertid ett snävt utrymme för att ogiltigförklara äktenskap med hänsyn till omständigheterna vid dess ingående, om det finns skäl att ifrågasätta parternas faktiska äktenskapsvilja (NJA 2010 s 648 p.9). Denna ogiltighetsgrund tar dock sikte direkt på samtycket vid själva vigselceremonin, och ska uttryckligen utgöra ett undantagsfall. I ditt fall var du vid äktenskapets ingående i total okunnighet om den förutsättning som hade fått dig att avstå från att ingå äktenskap och du samtycke antagligen helhjärtat till vigseln. Att han ljugit om ålder och namn talar också för att du antagligen inte lämnat ett samtycke om du haft insikt om de faktiska förhållandena, men det ändrar inte det faktum att du vid vigseltillfället faktiskt samtyckt. I ett sådant fall – när bristande samtycke först i efterhand uppstått – bedömer jag att det inte är möjligt att ogiltigförklara äktenskapet rakt av. Istället krävs antagligen att du genomför en skilsmässa på regelmässigt vis.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Är det egenmäktigt förfarande att flytta med sitt barn?

2018-11-22 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej, mitt barnbarn har bott hos sin mamma heltid efter skilsmässan(ca 7år). Pappan träffar barnbarnet på sina egna villkor, dvs när pappan känner att "han har tid". Mamman har nu nytt barn med ny man och det tänker flytta till hus i grannkommun ca 14km. Barnbarnet ska gå kvar i sin skola till 5:e-6:e klass. Han får skjuts til och från skola tills han vill åka buss själv. Pappan tänker anmäla mamman för egenmäktigt förfarande ?! Pappa flyttade själv med ny familj 3,5mil utan att fråga mamman . Vad är rätt och fel?Orolig mormor
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur ser vårdnaden ut i denna situation: 1. Jag börjar med att utreda vårdnaden i förhållande till pappan:Jag antar att han har vårdnad om ditt barnbarn eftersom du inte har uppmärksammat om att så inte skulle vara fallet. Jag kan dock tycka att hans "intresse" för att faktiskt vara del av barnets uppfostran, saknas. Sedan finns det även ett hinder eftersom han har valt att flytta 3,5 mil bort. Detta innebär att pappan troligen inte utövar den faktiska vårdnaden (barnet har ju dessutom bott på heltid med sin mamma). 2. Det finns möjlighet för mamman att väcka talan om vårdnad:Det verkar som att mamman är den faktiska vårdnadshavaren, även om båda föräldrar är det i juridisk mening. Det verkar också som att det finns samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Om två vårdnadshavare inte kan samarbeta, så blir det mycket svårt att ta hand om sitt barn på ett effektivt sätt. Detta vill man förhindra eftersom det inte är bra för barnet.Det mamman kan göra är att väcka en talan om att få ensam vårdnad enligt Föräldrabalken 6 kap. 5 §. Då kan hon få klarhet i vad som gäller angående vårdnaden, men detta är inget hon måste göra. Har mamman gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt Brottsbalken 7 kap. 4 §:För att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande så måste barnet vara under 15 år. Det verkar som att han går i låg- eller mellanstadiet, så jag antar att han är under 15. Hade mamman hade ett "beaktansvärt skäl" att flytta med sin son?Eftersom hon är mamma till barnet och även barnets vårdnadshavare så är det denna fråga vi måste besvara. Jag tycker inte att flytta 14 km verkar som en väldigt ingripande åtgärd. Speciellt inte när pappan flyttade 3,5 mil från sin son, utan problem. Dessutom så går sonen kvar i samma skola. Flytten innebär inte att pappan måste anstränga sig väsentligt mer för att kunna träffa sin son.Hon och sonen bor med en ny familj och det är viktigt för dem båda att få ett fungerande familjeliv. I deras fall så innebär det att de måste flytta och då ska de kunna göra det. Baserat på detta tycker jag att det är tydligt att mamman flyttade för att kunna få ett fungerande familjeliv och ge sin son stabilitet och trygghet. Hon hade alltså goda skäl för att flytta (hon hade beaktansvärda skäl). Alltså har hon inte gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt min bedömning. Jag kan tillägga att den övriga informationen i 7 kap. 4 § inte är relevant i ert fall. Detta eftersom det tar sikte på situationer där den vuxne inte är vårdnadshavare, eller om den vuxne har anförtrotts vårdnaden av ett barn. Men som sagt så är hon mamma och vårdnadshavare till barnet så detta är inte aktuellt. Sammanfattning och råd:Jag kan inte se att omständigheterna pekar på att hon har gjort fel. Egenmäktigt förfarande är ett sätt att skydda vårdnaden (i detta fallet vill pappan skydda sin rätt att utöva vårdnaden). Det finns ju ingenting som tyder på att hon på något sätt vill hindra honom från att agera som gemensam vårdnadshavare. Mitt råd här är att försöka prata med honom. Naturligtvis om det blir en konflikt istället för en diskussion så är det inte gynnsamt. Men det är ju deras barn och det hade varit enklare att hitta en lösning tillsammans. Det finns även möjlighet att gå till socialtjänsten och be om hjälp med sådana samtal, se Socialtjänstlagen 5 kap. 3 §. Jag hoppas verkligen att detta har hjälpt något och att situationen löser sig så ni kan få lite lugn och ro! Skulle det uppstå fler frågor eller problem, så tveka inte att skicka in en ny fråga! Med vänliga hälsningar,