Kan emojis uppfattas som sexuella ofredanden?

2021-04-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Hur kan man kritisera lagstiftningen kring brott som sker på internet? Jag har läst igenom en dom där en manlig lärare skickat emojis av sexuell karaktär till en 13-årig elev och han blev inte dömd för majoriteten av åtalspunkterna. Hur kan man bedöma ett sådant fall? Hur ser lagstiftningen ut kring en minderårig i beroendeställning till gärningsmannen? Hur kan inte allmänt vedertagna emojis (aubergine och vattendroppar etc.) uppfattas som sexuella ofredanden?Mvh
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Sexuellt ofredandeBrottet sexuellt ofredande kriminaliserar bland annat yttrande som har en tydlig sexuell inriktning (6 kap. 10§ andra stycket brottsbalken). Det är tillräckligt att yttrandet i sig typiskt sett är ett sådant som innebär att offrets sexuella integritet kränks, och det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att integriteten faktiskt kränkts. Enligt förarbetena anses yttranden som bara är ägnat att se hur offret reagerar, eller helt allmänt är kränkande, oftast falla utanför detta brott så som exempelvis ofredande istället. Det finns inget i lagen som säger att emojis inte skulle kunna utgöra sexuellt ofredande, men jag skulle tro att det ställs ganska höga krav här på att meddelandet har en sexuell inriktning. Det beror mycket på sammanhanget som emojin skulle förekomma i. Men det finns många rättsfall där man behandlar emojis betydelse i sitt sammanhang och hur tydligt innebörden måste vara.Vad gäller de fall du hänvisar till angående lärarens och eleven: De fall som du hänvisar till har målnummer B551-17Hur kan man bedöma ett sådant fall? Att skicka sådana emojis till kan utgöra sexuellt ofredande (6 kap 10 § 2 st brottsbalken). För sexuellt ofredande döms den som bl.a. förmår ett barn att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd eller genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Hur kan inte allmänt vedertagna emojis (aubergine och vattendroppar etc.) uppfattas som sexuella ofredanden? Vid en bedömning i detta fall av de olika meddelandena i form av ord har de inte en tydlig sexuell karaktär. Symbolerna, bland annat i form av en aubergine eller en squash med droppar efteråt, har inte heller de en klar och tydlig sexuell inriktning. Sammanfattningsvis har det i ett rättsfall sa Borås tingsrätt att en emoji av en aubergine/squash med en vattendroppe bredvid, trots sammanhanget förekom i, inte utgjorde ett sexuellt ofredande (Målnummer B551-17). Helheten bedömdes och domstolen tyckte inte att det var tillräckligt tydlig sexuell inriktning. Observera dock att det är utifrån de enskilda omständigheterna i just detta fall, och inget som ska generaliseras. Men generellt kan sägas att det måste vara tydligt att det har en sexuell inriktning.Vänligen,

Våldtäkt. Hur mycket får den som utsätts försvara sig?

2021-04-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Med anl. av våldtäkter och sexuellt tvång mot kvinnor ställer jag denna fråga!När jag var i tonårsåldern berättade min mor en läskig och troligen sann historia. Den hände på 40-talet. En väninna hade blivit tvingad att utföra oralsex på en man! Hon bet nästan helt av ollonet! Mannen kunde inte attackera henne och hon lyckades ta sig hem och anmälde händelsen till Landsfiskalen. Mannen blev dömd, men kvinnan gick fri! Vad skulle en sådan händelse leda till idag, rättsligt??Skulle bli väldigt glad för ett svar av kunnig person.Med vänlig hälsning, X
Zacharias Glavå |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta de eventuella rättsliga följderna för både mannen och kvinnan i det scenario du beskriver.Bestämmelser om brott och straff finns i brottsbalken, och jag kommer därför använda den lagen för att besvara din fråga. Reglerna om sexualbrott finner du i 6 kap. brottsbalken.Vad blir de rättsliga följder för mannen?Mannen har, som du beskriver det, tvingat en kvinna att utföra oralsex på honom. Mannen har därför utfört en våldtäkt mot kvinnan och skulle därför dömas för våldtäkt (6 kap. 1 § brottsbalken). Oralsex är i dagens sexuallagstiftning jämställd med penetrationssex, åtminstone vad gäller graden av kränkning det anses innebära för den utsatte. Straffskalan för våldtäkt är fängelse i minst 2 och högst 6 år. I scenariot du beskriver finns inte tillräckligt med omständigheter för att bedöma exakt hur strängt straff mannen skulle ha fått, men straffet skulle förmodligen landa någonstans mellan 2 och 4 års fängelse. Det är mycket ovanligt att straff utdöms i straffskalans övre skikt. Om brottet är tillräckligt allvarligt brukar domstolen istället välja en annan brottsrubricering (i det här fallet grov våldtäkt). Vad blir de rättsliga följderna för kvinnan? (Nödvärn)Som du beskriver det har kvinnan under den pågående våldtäkten bitit mannen så hårt i hans kön att en del av det nästan föll av. Eftersom kvinnan var utsatt för brott har hon haft rätt att använda nödvärn (24 kap. 1 § brottsbalken). Nödvärnsrätten innebär att den som utsätts för brott har rätt att använda visst våld för att värna sig mot brottet, med begränsningen att våldet inte får vara uppenbart oförsvarligt. Den avgörande frågan blir alltså om det varit uppenbart oförsvarligt av kvinnan att bita mannen så hårt. Enligt min bedömning finns det för lite omständigheter för att avgöra om kvinnans handling varit uppenbart oförsvarlig. Det verkar dock röra sig om ett gränsfall.Utvidgad rätt till nödvärn (nödvärnsexcess)I vissa fall kan den som i en nödvärnssituation använt uppenbart oförsvarligt våld ändå ursäktas genom bestämmelsen om nödvärnsexcess. Förutsättningen är att den utsatte ska ha haft svårigheter att besinna sig (24 kap. 6 § brottsbalken). Våldtäkt är både mycket kränkande och kan dessutom försätta den utsatte i panik eller skräcktillstånd. Sannolikt har kvinnan varit i ett sådant sinnestillstånd att hon inte kunna avgöra vilken grad av våld som varit nödvändig för att förhindra våldtäkten. Det är min bedömning att kvinnans handlande skulle ursäktas i det här fallet. SammanfattningMannen skulle sannolikt dömas för våldtäkt till fängelse i 2-4 år.Kvinnan skulle sannolikt inte kunna dömas för brott, med hänvisning till bestämmelserna om nödvärn och nödvärnsexcess.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Vad händer när annan person betalar för sexuell tjänst?

2021-04-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är av ren nyfikenhet som jag undrar vad som skulle hända i följande exemplifierade scenario:En tredje part betalar en prostituerad för att ha sex med en annan person än sig själv. Hur ser detta ut rent juridiskt med eventuell dom? Om personen som har sex med den prostituerade är ovetandes eller medveten om betalningen, blir utfallet annorlunda?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäljning av sexuella tjänster är aldrig straffbart. Detta beror på att den som säljer sex ofta är i en utsatt position, varför lagstiftaren inte ser det fylla någon funktion att straffa någon som är utsatt.Att köpa sex är däremot kriminaliserat. Den som nyttjar en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning döms för köp av sexuell tjänst och kommer få en påföljd om böter eller fängelse i maximalt ett år (6 kap. 11 § Brottsbalken [1962:700] [BrB]). Detta gäller oavsett om denne betalar för tjänsten själv eller om någon annan betalat för tjänsten (6 kap. 11 § 2 st. BrB). Även om en annan person har betalat Sveriges strafflagstiftning är utformad på ett sådant sätt att gärningar endast anses som brott om de begås uppsåtligen (1 kap. 2 § BrB). När det gäller försäljning av sexuella tjänster måste en person således vara medveten om att betalning har utgått för den sexuella tjänsten för att kunna dömas för brottet köp av sexuell tjänst. Ifall personen inte är medveten om att betalningen utgått så kan denne inte dömas för köp av sexuell tjänst.Däremot finns nu en ny straffgrund, nämligen oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § BrB). Denne innebär att en person som genomför samlag eller sexuell handling med någon och är grovt oaktsam beträffande det faktum att den andra personen inte deltar frivilligt, kan dömas till fängelse i högst fyra år. Att sälja sex till någon kan likställas med att köpa ett samtycke, varför samtycket inte anses finnas ifall betalningen inte finns. Eftersom det är kriminaliserat att betala för samtycke, så ska ursprungsläget beaktas. Därmed begår en person oaktsam våldtäkt ifall denne misstänker att en tillfällig samlagspartner inte har samtycke till den sexuella handlingen. Misstänker således en person att dennes samlagspartner är prostituerad så räcker misstanken för att personen ska vara under straffansvar. Beträffande personen som betalningen utgått ifrån så begår denne medverkan till köp av sexuell handling (23 kap. 4 § BrB jfr 6 kap. 11 § BrB). De rekvisiten som uppställs för medverkan till brott är att den medverkande har främjat någon annans otillåtna gärning. En konkret brottslig gärning måste alltså ha inträffat för att dömas för medverkan. Begreppet "främjat" avser vidare att personen främjat gärningen genom råd eller dåd. Med andra ord måste den medverkande personens agerande ha påverkat händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning. I det uppställda scenariot har personen främjat brottet genom att betala den prostituerade, vilket varit anledningen till att brottet sedermera begicks. Brottet medverkan är ett osjälvständigt brott, vilket innebär att den är bunden till ett huvudbrott. I detta fall är huvudbrottet köp av sexuell tjänst. Beträffande påföljd så baserar även det på huvudbrottet, varför medverkan till köp av sexuell tjänst även det kan innebära böter eller fängelse i upp till ett år. Observera dock att även om brottet är osjälvständigt så kan en person dömas till brottet även om ingen gärningsman döms. Med andra ord kan köparen i det här fallet dömas till medverkan till köp av sexuell tjänst, även om personen som utnyttjat tjänsten inte skulle dömas till köp av sexuell tjänst. Med vänliga hälsningar

Olagligt att ställa sexuella frågor till omyndig?

2021-04-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!2 frågor.Är det olagligt att ställa sexuella frågor (t.ex vilken ställning hen tycker om eller vad får hen tänd, etc) till en person som är ej myndig? Är det olagligt att fråga om vad en person har mellan benen om hen är omyndig, för att man är nyfiken på deras identitet?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaret regleras i brottsbalken (BrB). Båda de situationer du beskriver skulle kunna utgöra sexuellt ofredande (BrB 6:10 2st). Ett "ofredande" är när man beter sig hänsynslöst och att det ska vara "sexuellt" innebär att beteendet typiskt sett ska kränka personens sexuella integritet. Dock måste kontexten beaktas, dels vem som är mottagare och dels vilket sammanhang som frågorna ställs (NJA 1997 s. 359). Att du ställer frågorna till en omyndig talar i båda fall för att det ska utgöra ett ofredande. Vad gäller första situationen är jag relativt säker att det skulle ses som ett sexuellt ofredande eftersom sådana kommentarer typiskt sett kränker en persons sexualla integritet. Vad gäller den andra situationen är jag mindre säker. Att fråga vad någon har mellan benen ser jag inte som nödvändigtvis av sexuell natur, som du själv säger kan det vara för att ta reda på någons biologiska kön. Här blir kontexten desto viktigare. Sammanfattning Jag kan dessvärre inte ge dig ett konkret svar på om handlingarna är olagliga. Båda är potentiellt olagliga men det beror på vem du frågar och i vilket sammanhang. Den första situationen är nog i de flesta fall olaglig medan den andra lämnar mer utrymme för bedömning. Jag hoppas detta är ett någorlunda svar på din fråga. Du är självklart varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vad gäller när man köpt sexuella bilder av någon som är över 15 år men under 18 år?

2021-04-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, en vän till mig har köpt naken bilder av en person. Hon skrev innan hon skickade att hon var 19 år, men sen när hon skickade bilderna skrev hon att hon sen var 16 år och hon började begära pengar av hon med utpressning. Om hon inte fick pengarna skulle hon anmäla honom till polisen för barnpornografibrott och samt skicka konversationen till hans familj och vänner. Samt lägga ut det på nätet med bilder. Min vän bad aldrig om bilder på en 16 åring och har heller inte sätt tidigare en bild på henne innan hon skickade bilderna. Det var hon som ljög för honom. Hon gav ett samtycke att det var okej att köpa bilder av henne. Kan han dömas i rätten? Läste på att det finns en lag som säger att om det finns ett samtycke från båda hållen och personen är byxmyndig. Alltså över 15 år så har män rätt att inneha bilderna. Eller i det här fallet ha sätt bilderna.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om det du efterfrågar finns i 6 kap. 8 § brottsbalken och benämns som sexuell posering. Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 8 § första stycket brottsbalken). Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 8 § andra stycket brottsbalken). I det fallet du beskriver påstås det att personen är 16 år varför bestämmelsen i andra stycket är den som är aktuell (första stycket avser barn under 15 år).I andra stycket har skyddet utvidgats till att omfatta barn som fyllt femton men inte arton år. För dessa fall krävs att poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Kravet att den sexuella poseringen ska vara ägnad att göra detta innebär inte att någon skada eller påverkan av utvecklingen måste visas ha ägt rum i det enskilda fallet. Kravet är i regel uppfyllt om poseringen skett mot ersättning, under tvång, barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö. Sett till att det betalats ersättning för bilderna kan det rent objektivt sett argumenteras för att det utgör ett straffbart förfarande.För att en handling ska vara straffbar krävs det i regel även s.k. uppsåt. När det gäller åldersgränserna är det för ansvar tillräckligt att oaktsamhet föreligger (6 kap. 13 § brottsbalken). För att det ska röra sig om ett brott är det således tillräckligt att din vän varit oaktsam för huruvida personen varit under 18 år. Oaktsamhetskrevet är lägre ställt än kravet på uppsåt. Exakt när oaktsamhet föreligger går inte att besvara utan är något som får avgöras i det enskilda fallet. Till din väns fördel kan eventuellt tala för om han inte sett några bilder på personen innan och att hon uttalat att hon var 19 år. Mot det kan ställas eventuella kontakter och beteende i eventuell korrespondens. Tyvärr går det som sagt inte att fastställa inom ramen för expresstjänsten om det föreligger oaktsamhet eller ej. Enligt bestämmelserna i andra stycket är det tillräckligt för ansvar att uppsåtet täcker de omständigheter som innebär att gärningen typiskt sett kan skada barnets hälsa eller utveckling. Typiskt sett innebär betalning för att barnet ska utföra eller medverka i sexuell posering en sådan omständighet. Knäckfrågan i detta bli därmed huruvida det föreligger oaktsamhet vilket inte kan utredas inom ramen för expresstjänsten, det krävs en djupare genomgång av ärendet och vad som skett.Att den påstådda 16-åringen nu kräver betalt av din vän kan i sig utgöra brottet utpressning (9 kap. 4 § brottsbalken) vilket är straffbart. I det fallet du beskriver vet din vän egentligen inte om det faktiskt är en 16-åring som skickat bilder till honom eller om det är någon annan. Likväl som att han inte vet om bilderna är av en 16-åring eller av den personen.Min rekommendation till din vän är att han kontaktar en brottmålsadvokat. Advokaten kan gå igenom ärendet och råda honom vidare. I det kan utredas huruvida det kan argumenteras för oaktsamhet eller ej och om det bör ske en polisanmälan för utpressningen. Tyvärr arbetar Lawline juristbyrå inte med brottmål varför min rekommendation är att han söker upp en advokat som arbetar inom området.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ändringsfrekvens av brottmål i hovrätten

2021-04-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min våldtäksman dömdes i tingsrätten, och har överklagat. Jag är ni orolig att möta han på gatan igen om han frias, och undrar om ni har någon form av statistik på ändringsfrekvensen på hovrätten vs tingsrätten i sexualmål. Jag antar att de gör samma bevisvärdering om den åtalade inte lägger fram ny bevisning(vilket han inte gjort) samt ser att dommen är styrkt. Vi har mycket bevis på vår sida, vittnen till själva händelsen, vittnen på hur jag mådde efteråt samt stödbevisning. Han har ingen bevisning snarare tvärtom då hans vittnesmål inte är trovärdig då vi kunde bevisa han ljög i saker. Vad tror ni som är utbildade? Och är det rimligt att vara orolig för att han frias helt?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I en undersökning daterad 2015 (Östling, Svea hovrätt (2015), se s.5, s.6, och s. 12 f.) framgick det att av brottsmålsdomar låg ändringsfrekvensen på 44 % i hovrätten. Sett till sexualbrottmålen låg ändringsfrekvensen på 31 %. Statistiken avser ändringar såväl i mildrande som skärpande riktning, gällande påföljd och friande eller fällande dom, varför procenttalet blir högre än vad procenten ligger på för ändring avseende något isolerat hänseende. Frekvensen av ändring från fällande till friande dom lär ligga betydligt lägre än 31 %. Vi har fri bevisprövning i Sverige. Hovrätten kan därmed göra en annan bevisvärdering än tingsrätten. Det går inte bestämt förutsäga hur domstolen i slutändan värderar bevisningen, men man kan göra mer eller mindre kvalificerade antaganden utifrån hur bland annat högsta domstolen i sina prejudikat resonerat kring liknande bevisning. Mycket talar, utan att vara insatt i sakomständigheterna, med hänsyn till, vad det verkar, det starka bevisläget, för att hovrätten går på tingsrättens linje. Rättsläget kring stödbevisning i sexualbrottmål har utkristalliserat sig i rättspraxis och en trovärdig berättelse av målsäganden i kombination med stödbevisning når i många fall upp till beviskravet (utom rimligt tvivel) i sexualbrottmål. Att hovrätten inte tillskriver viss bevisning lika stort värde som tingsrätten går ändå inte helt att bortse ifrån, det är en teoretisk möjlighet, om än i vissa fall avlägsen sådan.Hälsningar,

Vad innebär medhjälp till våldtäkt och medgärningsmannaskap vid våldtäkt?

2021-04-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad innebär medhjälp till våldtäkt? Vad innebär medgärningsmannaskap vid våldtäkt?
Josefine |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Är det så att du har blivit utsatt för en våldtäkt så rekommenderar jag dig starkt att omgående ta kontakt med polisen för att kunna få hjälp i ärendet.Vad innebär medhjälp till våldtäkt? Den som döms till medhjälp för ett brott är någon som har rent fysiskt främjat brottet genom att exempelvis hjälpa till att skaffa hjälpmedel till den som skall utföra brottet, man kanske håller vakt när brottet begås eller hjälper till på något annat sätt (23 kap. 4 § stycke 2 brottsbalken). Det kan också handla om att personen rent psykiskt begick medhjälp till våldtäkt och det är om man skulle uppmuntra den som begått våldtäkten att göra det. För att bli dömd måste man haft uppsåt till att hjälpa till med gärningen eller varit oaktsam till faktumet att man varit medhjälpare. Så någon aning om vad man har gjort krävs för att man skall bli dömd (23 kap. 4 § stycke 3 brottsbalken). Det bör också noteras att det krävs inte mycket för att bli sedd som en medhjälpare. Man behöver inte hjälpt till i sådan stor mån att brottet inte skulle blivit av utan ens hjälp. Istället så anses man som en medhjälpare så länge man har medverkat i någon mån i våldtäkten. Vad innebär medgärningsmannaskap?Det finns två typer av gärningsmannaskap, och den ena är medgärningsmannaskap. Detta innebär att minst två personer har tillsammans och i samförstånd begått ett brott, som exempelvis en våldtäkt. De som döms för medgärningsmannaskap är dem som alltså tillsammans har begått handlingar som gemensamt uppfyller de rekvisit som krävs för att man anser att de har begått en våldtäkt. Man begår alltså brottet tillsammans och utför det tillsammans. Ett exempel på detta är om en person hotar en annan person på gatan med en pistol medan kompanjonen/kompisen/medgärningsmannen plockar av personen hens värdesaker. Så det är alltså när man begår gärningen tillsammans och uppfyller brottets rekvisit gemensamt. Så om två personer skulle tillsammans haft sex med en tredje som inte deltar frivilligt kommer dessa två personer dömas för våldtäkt gemensamt (6 kap. 1 § brottsbalken). Vilket då blir att de är medgärningsmän.Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig igen till oss på Lawline. Vänligen,

Straff för grooming

2021-03-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vilket straff får en vuxen som har utsatt en 15 åring för grooming. Personen har manipulerat och pressat 15 åringen att ta bilder och sända till sig och sedan hotat med att publicera dem om hen inte får fler. Personen har också försökt att få 15 åringen att träffas fysiskt också genom att manipulera och hota. Men 15 åringen har nekat. Är denna typ av hot och pressande straffbart och vilket straff kan hen få i så fall.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar brottsbalken (BrB)För att någon ska kunna dömas för grooming krävs att personen föreslår eller stämmer träff med ett barn under 15 år i ett sexuellt syfte. Detta kan ge böter eller fängelse i högst 2 år (6 kap 10a § BrB). Det är alltså inte möjligt att straffas för grooming om personen fyllt 15 eller är äldre.Däremot kan man göra sig skyldig till brottet barnpornografi (16:10a BrB) där gränsen går först när man fyller 18. Denna bestämmelse täcker inte enbart att aktivt fotografera en intim bild på någon under 18 år utan även att inneha intima bilder. I detta fall går straffskalan upp till 2 års fängelse.Att pressa någon att ta intima bilder och att hota med att sprida dessa om man inte skickar flera räknas som försök till utnyttjande av barn för sexuell posering resp. grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. I dessa två fall om barnet är över 15 år så krävs att poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. I det första fallet består straffet av böter eller fängelse i högst två år. I det senare minst 6 månader och högst 6 år. (6 kap 8 § BrB).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline,Med vänlig hälsning