Anmäla för förtal

2021-05-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag och en kollega hade en flört men jag ville inte fortsätta, då hittade han på att jag sexuellt trakasserat och antastat honom och anmälde mig till HR. Jag har fått genomgå utredning, medling trots att utredningen visade att hans påstående inte stämde. Kan jag anmäla honom för förtal och vad är kostnaden/chansen att "vinna"?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Såsom jag tolkar din fråga aktualiserar den bestämmelser i brottsbalken. Vad innebär förtal?Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. Anmälan om förtal hos polisenDu kan göra en anmälan hos polisen. Detta kan du göra genom att ringa till polisen på 114 14 eller besöka polisstationen. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är det viktigt att se till att du har bevis på vad som gjorts, annars kan det dessvärre vara svårt att göra något åt saken.I ditt fall har du inga bevis mot denna person, vad jag har förstått, därför blir det dessvärre svårt för dig att göra något åt saken. Slutligen vill jag uppmärksamma dig på att det kan bli höga rättegångskostnader om du skulle förlora rättegången. Då måste du betala både dina och motpartens rättegångskostnader.Om du vill ha kontakt med någon av våra mycket duktiga jurister för att eventuellt ta denna fråga vidare så kan du boka en tid här.Vänligen,

Preskriptionstiden för Barnpornografi och "Utnyttjande av barn för sexuell posering "

2021-05-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! När jag var yngre tvingade en äldre kille mig att skicka nakenbilder och sen hotade han mig att skicka dom vidare ifall han inte fick fler. Jag mådde väldigt dåligt av detta och upplevde det som grovt. Jag undrar vad preskritionstiden är på barnpornografi alt grov barnpornografi om det är lönt att anmäla eller om det redan är preskriberat? Det hände för ca 13 år sen.
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De aktuella reglerna finns i brottsbalken (BB).Utifrån de omständigheter du gett mig i din fråga tolkar jag det såsom att det inte handlar om barnpornografi utan istället handlar om ett brott som betecknas såsom "utnyttjande av barn för sexuell posering". I mitt svar kommer jag ge dig preskriptionstiden för barnpornografi och utnyttjande av barn för sexuell posering.Preskriptionstiderna för brotten är olika beroende på hur lång tid du kan få fängelse för det ursprungliga brottet (35 kap. 1 § första stycket BB). I paragrafen anges de olika preskriptionstiderna. Bland annat är preskriptionstiden 5 år om brottet kan ge fängelse i max 2 år och preskriptionstiden är 10 år om brottet kan ge fängelse i max 8 år (35 kap. 1 § första stycket BB).I ditt fall skulle preskriptionstiden för barnpornografi vara 5 år då brottet högst kan ge 2 års fängelse som straff (16 kap. 10a § andra stycket BB). Grov barnpornografi har en preskriptionstid på 10 år då det högsta straffet för brottet är 6 års fängelse (16 kap. 10a § sjunde stycket BB).Utnyttjande av barn för sexuell posering har en preskriptionstid på 5 år då maxstraffet är fängelse i 2 år (6 kap. 8 § första stycket BB). Dessutom finns också här en möjlighet att bli dömd för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. I så fall är preskriptionstiden istället 10 år eftersom maxstraffet är 6 år fängelse (6 kap. 8 § tredje stycket BB).SammanfattningFör dig betyder det här att preskriptionstiden har gått ut. Det innebär att den misstänkte inte längre kan åtalas för brottet (35 kap. 1 § första stycket BB). På polisens hemsida framgår det dock att de alltid vill att man ska anmäla om man blivit utsatt för brott. Det är såklart helt upp till dig att avgöra vad du mår bäst av men för vissa kvinnor har det hjälpt läkningsprocessen att anmäla brottet.Det finns också några organisationer du kan vända dig till. 1177 har sammanställt en lista som finns längst ner på sidan jag länkar. Dessutom har brottsoffermyndigheten gjort en liknande lista som jag också länkar.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för vissa sexualbrott mot minderåriga

2021-05-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej för tretton år sedan tvingade en kille mig att skicka nakenbilder och hotade att sprida vidare (jag var minderårig). Är det försent att anmäla detta?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Eftersom det i din fråga inte finns fullständiga omständigheter kommer svaret vara av generell karaktär, men jag hoppas att det ändå kan ge dig viss vägledning.BrottenI det fall att du är minderårig och någon hotar att sprida nakenbilder på dig om du inte skickar fler kan brottet utnyttjande av barn för sexuell posering aktualiseras (6:8 BrB). Detta gäller även om barnet är över 15 år men inte ännu fyllt 18 år, om "poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling". I förarbetena förklaras att det rekvisitet normalt är uppfyllt om man blivit vilseledd eller övertalad till att ta bilderna. Hotet om att sprida bilderna vidare kan i sig antingen betraktas som olaga tvång (4:4 BrB), alternativt försök till utpressning (9:11 BrB). Preskriptionstid när brott begåtts mot minderårigHuvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa från och med att brottet begåtts. Från denna huvudregel finns undantag för bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till sådant (35:4 p.1 BrB). Då börjar preskriptionstiden istället löpa från den dag då offret fyllt 18 år. Preskriptionstiden för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering har en preskriptionstid om 5 år (35:1 p.2 BrB). Den börjar alltså löpa när du fyllt 18 år. Således kan du anmäla brottet fram tills att du är 23 år gammal. Sammanfattning Eftersom jag inte har tillgång till alla omständigheter är svaret generellt utformat. Preskriptionstiden för vissa typer av brott mot minderåriga börjar löpa när offret fyllt 18 år och inte från tidpunkten när brottet begicks. I ditt fall gjorde jag ett antagande om vilket brott som skulle kunna ha begåtts och utgick ifrån det, vilket medför en preskriptionstid om 5 år från och med att du fyllt 18 år. Du kan alltså anmäla brottet fram tills att du fyllt 23 år. Hoppas att du fått klarhet i dina funderingar och återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Är det ett incestbrott att höra ljud av samlag?

2021-05-07 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej alla ! Snabb fråga, min kompis som är 17 år har en vuxen vän (40+) som säger att det är brott om hennes mamma har samlag med någon så hon hör det och det skulle tydligen kallas för "incest brott "??? Men vad jag vet så är ju kanske inte definitionen på incestbrott? Känns som ett jätte konstigt påhitt/lögn? Någon som vet något eller hört om det innan ? Hade varit en sak om hon sa möjligt ofredande…Men tror inte mamman begår ett brott genom att låta dottern höra henne och hennes man ha samlag ?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är ett incestbrott att ha samlag på ett sätt som gör att en familjemedlem hör ljud av samlaget.Vad innebär incest?Incest är ett sexualbrott som regleras i 6 kap. 7 § brottsbalken (BrB). Innebörden av brottet är att sexuella handlingar genomförs med en blodsrelaterad person. Av uppgifterna som du framställt framgår att dottern får höra ljud av samlaget. Detta bör inte omfattas av begreppet incest, vilket innebär att moderns agerande inte är ett incestbrott.Även om det kan tänkas vara olämpligt för barnet att höra när hennes moder har samlag, så är min bedömning utifrån din bakgrundsinformation att detta inte är ett incestbrott enligt brottsbalkens mening. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för sexualbrott mot underårig

2021-05-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej för tretton år sedan tvingade en kille mig att skicka nakenbilder och hotade att sprida vidare (jag var minderårig) Är det försent att anmäla detta?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att kunna besvara denna är två saker viktiga. Dels är det av relevans vilket brott detta kan röra sig om (vilket jag kommer reda ut nedan), dels är det av vikt för bedömningen att veta hur gammal du var vid tidpunkten för händelsen (vilket jag inte vet). Jag kommer därför ge dig ett allmänt hållet svar, så får du kontakta oss igen med mer specifika uppgifter om du behöver!Vilket brott rör det sig om?Om du var under 15 år vid händelsen räknas detta som utnyttjande av barn för sexuell posering. Brottet regleras i 6 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Eftersom du blev hotad att skicka bilderna skulle brottet förmodligen även aktualiseras om du var mellan 15–18 år vid tidpunkten. Detta eftersom sådant hot gör att det skulle bedömas som att detta var "ägnat att skada din hälsa eller utveckling". För brottet är det svåraste straff som föreskrivs fängelse i två år. PreskriptionstidHur lång tid det tar innan att ett brott blir preskriberat regleras av 35 kap. BrB. I 35 kap. 1 § BrB går att utläsa att preskriptionstiden för ett brott med maxstraff på två års fängelse är fem år. Normalt sett skulle preskriptionstiden alltså gått ut fem år efter händelsen. Du skriver att du var minderårig vid tiden för händelsen, vilket förlänger preskriptionstiden i bland annat sexualbrott. I dessa fall förlängs preskriptionstiden genom att den istället börjar gälla från den dagen då du fyllde 18 år. Detta följer av 35 kap. 4 § BrB. Det är därför jag inte med säkerhet kan säga om brottet är preskriberat, eftersom jag inte vet hur gammal du var när du blev utsatt för detta. Exempel: Om vi tänker oss att du var 14 år när du blev utsatt för brott. Preskriptionstiden började löpa när du var 18, alltså fyra år senare. Tiden för preskription är fem år. I sådana fall skulle brottet preskriberas när du är 23 år. SlutsatserJag kan på grund av det som framkommer ovan inte uttala mig definitivt angående om brottet preskriberats eller inte. Däremot skulle jag råda dig att ändå kontakta polisen eller en jurist som är specialiserad på brottmål och höra med dem hur de bedömer frågan. Utifrån den information du lämnat här är min uppfattning att brottet som du blivit utsatt för är utnyttjande av barn för sexuell posering. Om det tillkommer andra omständigheter är det dock möjligt att brottet skulle rubriceras till något grövre brott, vilket då förändrar maxstraffet och således även preskriptionstiden. Det kan därför vara bra om du kontaktar någon av ovanstående och diskuterar din situation lite närmare om du vill att gärningsmannen ska åtalas för detta. Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad är preskriptionstiden för sexualbrott mot barn? + kan förälder som inte agerat också hållas ansvarig?

2021-05-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min kille har nu i vuxen ålder samlat mod för att berätta om sexuella övergrepp han utsattes för som barn. Han är 28 år och det här ska ha hänt av familjemedlemmar när han var kring 8 till 10 år. Han berättade för sin mamma under tiden det hände men hon tystade ner honom och sa att han inte skulle prata med någon om det. Jag har försökt leta lagrum och domar som handlar om detta för att veta om det är något han kan anmäla idag? Kan mamman anmälas för något som ändå hade ett visst ansvar i situationen? Även om det inte går att åtala så kanske det finns något sätt att få lite rättvisa. Eller är det preskriberat?Tack på förhand!
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar vad din pojkvän blivit utsatt för.Jag förstår din fråga som att du undrar över (1) vad preskriptionstiden för sexualbrott mot barn är samt om det skulle gå att anmäla förövaren för de brott din pojkvän blivit utsatt för, och (2) om det på något sätt går att hålla hans mor som inte förhindrade övergreppen ansvarig. Reglerna om brott och preskription finns i brottsbalken (fortsättningsvis kallad BrB).Preskriptionstid för sexualbrott mot barnVåldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barnPreskriptionstiden för brott varierar beroende på brottens straffskala (35 kap. 1 § BrB). Vissa grövre brott preskriberas dock inte, bland annat våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (35 kap. 2 § första stycket andra punkten BrB). För att avgöra om brottet är preskriberat eller ej måste alltså avgöras vilket brott det rör sig om. Jag vågar själv inte svara på vilken brottsbeskrivning brottet skulle hänföras till då jag inte har tillräcklig information om vad som skett, men jag förklarar nedan lite generellt kring gränsdragningen mellan brotten så du själv kan göra en bedömning.Med våldtäkt mot barn avses att någon med barn under femton år genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 4 § BrB). "Sexuell handling" kan vara svårt att definiera men kan exempelvis bestå i en någorlunda varaktig fysisk beröring av den andres könsorgan eller kropp, att röra den andres kropp med sitt könsorgan, orala samlag eller införande av föremål, fingrar eller liknande i underlivet. För sådana andra sexuella handlingar som inte består i samlag krävs att de med hänsyn till kränkningens art är så pass allvarliga att de kan jämställas med samlag. Vid bedömningen om kränkningen är tillräckligt allvarlig för att brottet ska anses som våldtäkt eller ej ska utgångspunkten vara att barn generellt sätt är att anse som mer utsatta än vuxna (prop. 2012/2013:111 s. 114).I din fråga nämner du bara att din pojkvän blivit utsatt för sexuella övergrepp. Om du med detta avser att han blivit utsatt för en våldtäkt så faller brottet under brottsbeskrivningen för våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § BrB). Om han blivit utsatt för annan sexuell handling som inte består i ett samlag men som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag faller det in under samma bestämmelse. Om han blivit utsatt för något annat sexuellt övergrepp som inte anses falla in under bestämmelsen blir brottsbeskrivningen istället sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § BrB).Preskriptionstiderna för de olika brottenVåldtäkt mot barn eller annan jämförbar sexuell handling faller in under undantaget från preskription och preskriberas alltså inte (35 kap. 2 § första stycket andra punkten BrB). Sexuellt utnyttjande av barn faller dock inte in under undantaget, och bedömningen får då ske enligt den vanliga preskriptionsbestämmelsen. Sexuellt utnyttjande av barn har straffskala som sträcker sig upp till fängelse i fyra år (6 kap. 5 § BrB), och preskriptionstiden för ett sådant brott blir då tio år (35 kap. 1 § första stycket tredje punkten BrB). Jag kan tyvärr inte svara på huruvida vad din pojkvän utsatts för är preskriberat eller ej då jag inte vet vilken brottsbeskrivning det ska hänföras till. Generellt kan dock sägas att om det rör sig om ett brott som faller under våldtäkt mot barn eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar kan jämställas med våldtäkt preskriberas inte brottet. Rör det sig om sexuellt utnyttjande av barn har brottet dock en preskriptionstid på tio år, som i din pojkväns fall i så fall passerat.BeviskravVärt att notera är även beviskravet för brottmål, vilket är att det måste vara ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalade begått den gärning han åtalas för. För att en åklagare ska väcka talan mot din pojkväns förövare krävs att det finns tillräcklig bevisning för att åklagaren ska bedöma att det finns goda möjligheter att nå det beviskravet och få den tilltalade fälld. Ibland kan det vara svårt att hitta tillräcklig bevisning för brott som begåtts för så länge sedan. Hur det förhåller sig med detta är dock svårt för mig att bedöma utan att närmare känna till omständigheterna kring brottet.Har brottsoffrets förälder som varit passiv begått brott?Det vanligaste i svensk rätt är att det för brott krävs att de begås genom aktivt handlande. Det finns inte någon generell skyldighet att förhindra att brott begås. Vissa brott kan dock begås genom underlåtenhet, däribland underlåtenhet att avslöja vissa grövre brott. (23 kap. 6 § BrB). Bland dessa brott ingår bland annat underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (6 kap. 15 § BrB).För att ansvar för ett underlåtenhetsbrott ska bli aktuellt krävs att personen omfattas av en krets av personer som begränsas genom något som kallas garantläran. I garantläran ingår bland annat skyddsgaranter, som kan sägas ha en ställning av beskyddare i förhållande till exempelvis en person. Skyddsgaranten kan då ha en skyldighet att avvärja faror som hotar personen. En sådan skyddsgarantställning finns mellan föräldrar och barn. Din pojkväns mor befann sig alltså i en skyddsgarantställning där hon borde ha agerat. Det finns således inget hinder för att hon skulle kunna dömas för underlåtenhet att avslöja brott om brott mot din pojkvän är konstaterat.SammanfattningHuruvida brottet din pojkvän blivit utsatt för är preskriberat eller ej beror på vilken typ av sexuella övergrepp det var han utsattes för. Om det rör sig om våldtäkt mot barn eller någon sådan kränkning som är jämförbar med detta är brottet inte preskriberat. Rör det sig däremot om sexuellt utnyttjande av barn är preskriptionstiden tio år, vilket har förflutit. Din pojkväns mor skulle eventuellt kunna hållas ansvarig för sin underlåtenhet att avslöja brottet mot din pojkvän då hon var skyldig att agera i egenskap av skyddsgarant. Jag kan dock tyvärr inte ge något definitivt svar kring detta utan att närmare känna till omständigheterna kring brottet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Förslag om att legalisera vissa köp av sexuella tjänster?

2021-05-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Det finns ju kvinnor som är utsatta för trafficking samt kvinnor som självmant säljer sex av oilka anledningar. I väldigt många länder är ju sexköp av de som säljer sex självmant lagligt och av traffickingoffer olagligt såklart. Har hört att sexköpen är reglerade och noga kontrollerade så ingen ska fara illa. Finns det förslag på att Sverige ska införa en liknande lag dvs göra det lagligt att köpa sex av de som självmant prostituerar sig och underlätta för prostituerade att betala skatt så som det är i exempelvis Danmark?
Aglaia Pavlova |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du önskar veta hur reglering vad gäller sexköp ser ut i Sverige och om det för nuvarande finns förslag på att legalisera sexköp från personer som självmant prostituerar sig.Köp av sex är kriminaliserat i SverigeEnligt gällande svensk rätt är köp av sex kriminaliserat. Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning döms således för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 6 § första stycket brottsbalken). Detsamma gäller om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan (6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken). Regeln har som primärt syfte att skydda personen som säljer den sexuella tjänsten på så vis att enbart köp, och inte försäljning, av sex är straffbelagt. Det har ingen betydelse om personen som säljer den sexuella tjänsten är ett "traffickingoffer" eller om den säljer tjänsten självmant – handlingen är brottslig i båda fallen.Politiska diskussioner om sexköp – förslag om att skärpa straffetFör nuvarande ligger det inga förslag om att legalisera vissa fall av sexköp på bordet. Tvärtom diskuteras det om att skärpa straffet för köp av sex genom att ta bort böter från straffskalan (Tilläggsdirektiv till 2020 års sexualbrottsutredning, Ju 2020:02). Bakgrunden till detta förslag är att den allmänna synen på sexualbrott har blivit skärpt. Det framhävs att köp av sexuella tjänster både skadar den enskilda individen men också samhället – personer som säljer sexuella tjänster befinner sig nämligen ofta i en utsatt situation och blir behandlade hänsynslöst samtidigt som prostitution i ett större perspektiv lägger hinder mot social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det snarare finns en tendens inom politiken att se hårdare på köp av sexuell tjänster än att införa någon form av lagligt sexköp.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Bevisbördan vid sexuella hot

2021-04-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min granne har tidigare i år hotat mig om att döda min hund. Nu har hon "anonymt" men vi hör att det är hon hotat mig personligen om sexuella övergrepp och sagt riktigt grova sexuella saker. Allt finns inspelat. Men polisen för inget då jag inte kan styrka att rösten är hon, varför spåras inte telefonen? Vad kan jag gör? Vad har jag rätt till? Tycker detta är fruktansvärt obehagligt.
Maryam Naqqar |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du pratar om regleras i 6 kap BrB om sexuella övergrepp. Utgångspunkten här blir att det är åklagaren som har bevisbördan i brottmål, det blir således det åklagarens uppgift att bevisa att deltagandet inte har varit frivilligt eller som i ditt fall dessa hot som du får. Det går dessvärre inte att göra något åt det nu då ditt fall brister på bevisningen. Jag förstår att det kan kännas väldigt jobbigt för dig men polisen kan inte heller göra så mycket i detta fall. Skulle det hända igen så kan du anmäla igen och försök att ha bevis för att kunna ålägga denna personen ansvar för sitt handlande. Vänligen,