Är det olagligt att skämta om våldtäkt?

2020-12-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det tillåtet att skämta om våldtäkter inför andra?
Erica Rinaldo |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan är om det kan anses vara olagligt att skämta om våldtäkter inför andra. Till att börja med kan sägas att varje enskild person har rätt till yttrandefrihet (2 kap. 1 § Regeringsformen). Yttrandefriheten är däremot inte en absolut rättighet, utan kan begränsas genom stöd i lag. Ett sådant lagstöd kan återfinnas i Brottsbalken. Det kan vara olagligt att "skämta" om våldtäkt beroende på hur detta görs. Exempelvis kan både förtal och förolämpning göras gällande beroende på till vem skämtet riktar sig och hur det framförs.- Förtal – B far med osanning och påstår att A har utfört en våldtäkt mot C (5 kap. 1 § Brottsbalken).- Förolämpning – B riktar beskyllningar, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot A som varit ägnade att kränka A:s självkänsla eller värdighet. Ex. B beskyller A för att ha våldtagit C och kallar A för våldtäktsman (5 kap. 3 § Brottsbalken).Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en skillnad mellan förtal och förolämpning. För att en handling ska klassificeras som förtal krävs det att uttalandena har nått tredje man. Förolämpning kräver däremot inte att "meddelandet" har nått tredje man.Vänligen,

Kan detta vara förtal?

2020-12-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vi har blivit anmälda till miljökontoret att vi i vår braskamin "dygnet runt med spillvirke, avfall, kartonger med mera". Man hävdar att vi inte eldar med ved vilket är direkt felaktigt eftersom vi endast eldar med björkved.Man har gjort 2 anmälningar till miljökontoret. Det hör också till saken att det finns ett antal hus närmare den som klagar, som också eldar i sina braskaminer med ved men inte blivit anmälda. Vi har ingen relation alls med den som anmält.Kan detta var förtal?
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). I paragrafen stadgas att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter". Brottet förutsätter att uppgiften lämnas till tredje person, det vill säga till någon annan än den utpekade, och brottet anses fullbordat så snart uppgiften kommit till denna annan. Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, och inte bara ett värdeomdöme. Det krävs dock inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det räcker att uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande för "andras missaktning". I paragrafens andra stycke förklaras dock att någon som i och för sig gjort det som ovan beskrivits, inte ska dömas till förtal om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna, och om uppgifterna visas vara sanna eller om personen hade skälig grund för uppgiften som personen spred. Första frågan som måste besvaras i ditt fall är om anmälan till miljökontoret kan anses vara ett uppgiftslämnande som haft till syfte att utsätta er för missaktning. Det är tveksamt, med tanke på att man har rätt att anmäla vid misstanke. Myndigheter är objektiva och ska endast utreda sanningen, och därav bör de inte heller kunna ses som en tredje person till vilken uppgiften ska ha spridits till. Det kan även nämnas att förtalsbrottet faller inom enskilt åtal, vilket innebär att det inte är en åklagare som för målet i domstol, utan målsägande själv (den utsatte), 5 kap. 5 § BrB. Endast i undantagsfall kan åklagaren driva målet enligt samma paragraf. Det, på grund av att det som enskild kan vara svårare att säkra bevis, tillsammans med det faktum att det råder stark yttrandefrihet i Sverige gör att inte allt för många döms för förtal. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Vänligen,

Bevis för förtal

2020-12-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En före detta medlem i en förening sprider rykten om hur dum jag är, hur dumt jag betett mig i olika sammanhang och påstår dessutom att jag skulle ha haft sex i föreningens lokal. Jag har hört det från andra personer och dessutom finns det en inspelning där hen i över en timme berättar om allt detta. Vi bor i en mindre ort där vi båda är relativt kända av allmänheten. Skulle det inspelade materialet räcka som bevis för förtal/ärekränkning?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag vill börja med att säga att när det kommer till frågan huruvida det är att anses som tillräckligt mycket bevisning kan jag dessvärre med säkerhet inte ge ett konkret svar på frågan. Detta eftersom en bedömning görs i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Däremot kan jag förklara brottet och vad lagen säger om det. Ärekränkningsbrott Det som du beskriver ovan kan, precis som du nämner i din fråga, utgöra ett ärekränkningsbrott, närmare bestämt, "förtal". Ärekränkningsbrott är brott som går ut på att sprida uppgifter eller antydningar om en person på ett sådant sätt att det drabbar personen negativt. Ärekränkningsbrotten regleras i 5 kap. brottsbalken, som jag följande kommer att benämna som "BrB". Förtal En person kan dömas till förtal om denne pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Att någon sprider rykten om dig och sprider osanna uppgifter, ex. om att du har haft sex i föreningens lokaler är alltså att jämföras med att peka ut någon som klandervärd i sitt levnadssätt. Att personen sprider dessa uppgifter skulle alltså kunna utgöra brottet förtal ( 5 kap. 1 § BrB). Utpekandet eller de uppgifter man sprider ska vara av allvarlig grad för att det ska räknas som förtal. Hur stor spridningen är spelar även viss roll. Bedömningen av vad som anses som nedsättande görs sedan utifrån den utpekades omgivning och ur deras synvinkel, dvs. utifrån din synvinkel och vilka personer i din omgivning som har fått höra detta utpekande, exempelvis andra grannar, arbetskollegor etc. Domstolen tar alltså bl.a. hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått och även till, som jag nyss nämnde, vilka personer spridningen har nått. Jag skulle råda dig till att prata med den före detta medlemmen och försöka förklara för hen hur situationen står till och vidare även förklara att de anklagelser hen gör skulle kunna utsätta dig för andra personers missaktning och även resultera i att hen gör sig skyldig till förtal. Ifall hen fortsätter trots detta, och ifall du anser att det faktiskt utsätter dig för andras missaktning eller om du anser att det redan har gjort det råder jag dig till att kontakta polisen och göra en anmälan. Dessvärre kan jag som sagt inte ger dig ett mer konkret svar på din fråga men jag hoppas att detta ändock gav dig vägledning. Om inte får du gärna kontakta oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga! Önskar dig en God fortsättning! Hälsningar, Sara

Fråga om förtal

2020-12-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Får man tala illa om någon bakom dennes rygg inför en annan person? Jag tänker då på uttryck som att han är bög, jävla idiot, bedragare, ful, eller att han borde få sin skalle krossad, fyfan vad jag hatar horungen!
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den person som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter. Det ska vara fråga om ett påstående med en sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Vidare gäller att uppgiften ska ha spridits till annan än den som uppgiften avser. Det krävs inte någon större spridning utan brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till åtminstone en tredje mans kännedom. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårhetsgrad. En uppgift kan utgöra förtal om den är ägnad att utsätta dig som uppgiften avser för andras missaktning. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras från den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Som särskilda exempel på uppgiftslämnande som uttrycker missaktning har i straffbestämmelsen angetts att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgifter av detta slag är således typiskt sett ägnade att utsätta någon för annans missaktning, i vart fall om de tar sikte på brottslighet eller klandervärt levnadssätt av allvarligare slag. De är med andra ord i sig sådana att kravet på missaktning är uppfyllt (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Enligt (5 kap. 5 § första stycket brottsbalken) gäller att brott som avses i (5 kap. 1-3 §§ brottsbalken) inte får åtalas av någon annan än målsäganden. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser1. Förtal och grovt förtal2. Förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, eller3. Förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Hoppas du fick svar på din fråga!

Anmäla någon för förtal eller förolämpning vid anklagelse av brott

2020-12-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit felaktigt anklagad för sexuell ofredande. Det är påstått att jag har tagit tag i en tjejs rumpa under ett ungdomsevenemang med flera hundratals människor intill.Tjejen petar mig på axeln och frågar ifall det var jag som tafsade på henne. Jag svarar nej och har stått still hela tiden med ryggen mot.Hon påstår att jag passerat henne och begått gärningen vilket är felaktigt. Hon hämtar sedan polisen på mig och anmälan sker. Hon har sedan styrkt händelsen med ett vittne under förhöret och jag med två vittnen som ska tala för min oskyldighet.Inga ytterliggare bevis finns utöver det som sägs ord mot ord mellan oss parter. Nu blir det rättegång, jag kan väl bara neka till allt? Finns det något sätt jag kan anmäla henne för? Förtal?, förolämpning? Jag tycker att det är förolämpande och sårande att anklaga mig för ett sådant allvarligt brott men kommer det hålla i rätten?
Marija Stevanovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att du kan neka till brott. Till din hjälp har du givetvis din försvarsadvokat som kommer att bistå dig och föra din talan under förhandlingen i domstol. Till förtal gör man sig skyldig då man utpekar en person som brottslig eller annars klandervärd i sitt levnadssätt. Detsamma gäller om man lämnar uppgifter som har till syfte att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB).Förutsättningarna för att det ska bli fråga om förtal är dels att en uppgift ska ha lämnats till annan än den beskyllde (i detta fall annan än dig). När uppgiften senare kommit till tredje mans kännedom är brottet att anse som fullbordat. Är det inte fråga om förtal kan man dömas till förolämpning. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan gör sig skyldig till förolämpning, under förutsättning att gärningen varit ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § första stycket BrB).Bedömningen av huruvida något av dessa britt föreligger är givetvis ingenting du själv har i uppgift att avgöra. Är det så att du är felaktigt anklagad kan du givetvis anmäla brott genom att vända dig till polisen vid närmaste polisstation eller annars genom att ringa det icke akuta numret 114 14.

Kränkande behandling i skolan

2020-12-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Mitt barn kom hem gråtande från skolan en gång eftersom läraren både signalerat och direkt kallat honom för värdelös, lat, oduglig, klumpig, ansvarslös och ´´du är inte värd min dyrbara tid``. Detta eftersom mitt barn ständigt får sämre betyg på lektioner läraren undervisar i. Visst har lärare rätt att påpeka brister hos elever i sina studieprestationer och förklara hur de kan förbättra sig för högre betyg, men DET HÄR agerandet tycker jag hamnar långt över gränsen. Även en vuxen person hade blivit sårad om någon uttryckt sig så till honom på sin arbetsplats. Så min fråga här är om läraren gjort sig skyldig till brott, samt ifall det räcker för att ge honom sparken. Förutom att jag kan ta upp det här med rektorn så undrar jag också om jag kan polisanmäla läraren, är det något ni rekommenderar jag gör? Mitt barn har mått mycket illa sedan dess, han har tappat lusten med skolan pga. detta. Läraren själv anser sig ha gjort helt rätt dock.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förolämpning En person som riktar beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan döms för förolämpning vilket kan föranleda böter. Viktigt är att gärningen ska vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § brottsbalken). Uttalandet måste vara på ett personligt plan och träffa den angripna personen, det kan inte vara uttalanden av en mer generell karaktär och kan träffa flera andra. I detta fall har uttalandena varit personliga och från vad du beskriver har de varit kränkande mot den angripne, det vill säga ditt barn. Kränkande behandlingPersonal på skolan får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling (6 kap. 9 § skollagen). Kränkande behandling i detta kapitel menas med sådant uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller elevs värdighet (6 kap. 3 § skollagen). Exempel på en sådan handling kan vara att kalla ett barn för någonting nedsättande inför klassen. Att läraren uttryckt sig så som du beskriver kan möjligtvis anses som kränkande behandling. Skadestånd för sådan behandling kan bli aktuell (6 kap. 12 § skollagen). Sammanfattningsvis kan läraren gjort sig skyldig till förolämpning eller kränkande behandling beroende på situationen. Det är viktigt att rektorn på skolan får kännedom om ditt problem, vilket jag antar du redan gjort utifrån frågan. Förolämpning är ett brott i lagens mening och går att polisanmäla. Sedan är det polisen som utreder om ett brott förelegat. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Utgör det förtal att hänga ut dömda personer?

2020-12-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, är det lagligt att hänga ut dömda våldtäktsmän eller kvinnomisshandlare på nätet? Jag tänker mig att man skapar en sida där man hänger ut de och skriver ut namn och möjligtvis bild av personen, skriver vad personen är dömd för och backar upp detta med domarna, är detta lagligt?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är lagligt att skapa en sida på nätet där man hänger ut personer som är dömda för våldtäkt eller misshandel genom att skriva deras namn och lägga ut deras bilder.FörtalBrottet som kan aktualiseras i detta fall är förtal. Förtal regleras i (5 kap 1 § Brottsbalken). Det framgår att om en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Det finns dock undantag för när man får sprida sådana uppgifter utan att bli dömd för förtal. Det när nämligen om du är skyldig att sprida uppgifterna eller om det är försvarligt att lämna uppgifterna. Vidare krävs det att du hade skälig grund att sprida uppgifterna eller att uppgifterna är sanna eller om det finns anledning att tro att de är sanna.Är det straffritt att hänga ut personer som är dömda för vissa brott? De uppgifterna du vill sprida är sådana uppgifter som utpekar dessa personer som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt. Spirandet kan dock vara straffritt om du är skyldig att sprida dem eller om det är försvarligt att lämna uppgifterna. Det räcker således inte att uppgifterna faktiskt är sanna och att det finns en dom som styrker det. Den bedömning som görs om spirandet utgör förtal, är om den som lämnade uppgifterna hade för syfte att skada den utpekande med hänsyn till den kretsen personen tillhör även om skada inte uppstått. Vad gäller försvarlighetsbedömningen brukar hänsyn tas till om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas. Det görs en avvägning mellan det allmänna intresse och den utpekades intresse av att uppgiften inte lämnas. I Sverige är det generellt sett inte försvarligt att hänga ut en tidigare dömd person med syfte att denne ska utsättas för andras missaktning. Detta eftersom det är förbjudet med så kallad dubbelbestraffning. Det vill säga att man inte ska bestraffas två gånger för ett och samma brott. Det spelar alltså ingen roll att uppgiften är sann. Däremot görs en bedömning på varje enskilt fall beroende på omständigheterna. Därför kan jag tyvärr inte ge dig ett definitivt svar. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Vad kan jag göra när mit ex sprider rykten om mig online?

2020-12-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan Jag är dansk men är bosat i falun (förlåt mit svenska)Jag har en skilsmässa och vårdnadstvist på gång mot mitt ex fru.. Det ät jättesvårt då hon har slagit mig och barnen och hon anklagar mig offentligt förr psykisk mishandel även då det er hon som gör psykisk mishandel och inte jag.. Jag har varit i kontakt med våld i nära relationer och social tjästen pga. hennes mående och beteende.kan jag stämma mitt ex fru förr förtal? Hon har blockerat mig på fb därefter har hon skrivit att jag är narcistisk och at jag ljugar och att jag har personlighets förstyrelse + att jag psykisk mishandler henne... Flera av mina kompisar har slutat prata med mig och har inte als hört min historia... Jag känner mig kränk i att hon lurade mig hit från danmark då hon sa jag kunne plucka klart som bilmekaniker här i falun också.. vilket jag inte kan... Där finns ingen utbildning här... Vad kan jag göra åt detta?Jag har fått bilder från fb från mina kompisar..
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förtal - brottsrekvisitFörtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken är en form av ärekränkning som omfattar situationer då gärningspersonen utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Här måste man ta reda på vilka avsikter dina exfru hade med ryktesspridningen. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till någon form av skada, men skada behöver inte nödvändigtvis ha uppstått. För att kunna döma någon till ansvar för förtal är det alltså tillräckligt att det funnits en risk för att den berörde skulle komma att utsättas för andras missaktning. Förtal förutsätter även att uppgiften lämnas till någon utomstående och att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. För att förtalet ska anses brottsligt krävs även att uppgifterna inte är försvarliga, vilket följer av 5 kap 1 § andra stycket. Denna bedömning görs helt och hållet objektivt, men så länge det inte finns några belägg för att du utsatt henne för psykisk misshandel eller liknande så torde det inte vara försvarligt.Sammanfattningsvis kan man säga att brottsrekvisiten för förtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken är:1. En uppgift har lämnats,2. Uppgiften ska avse en viss levande människa, 3. Uppgiften ska vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning (att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt utgör exempel på sådana uppgifter). Inte heller ställs det något krav på att uppgiften ska vara osann4. Uppgiften har lämnats till annan än den som uppgiften avser, samt5. Straffansvar undantas inte enligt 5 kap 1 § andra stycket.Vad du kan göraVid förtal föreligger sk enskilt åtal vilket betyder att målsäganden själv måste väcka åtalet, alltså görs det inte av åklagaren som i normala fall. Jag råder dig till att polisanmäla händelsen om du inte redan har gjort det, men ha i åtanke att du kan behöva föra din egen talan på egen hand om du inleder en process. Om du vill få bort hennes inlägg från Facebook kan du försöka ta kontakt med deras kundsupport, ett annat alternativ är att anmäla hennes profil och/eller inlägg.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Tills vidare önskar jag dig lycka till! Med vänlig hälsning,