FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB06/06/2022

Förtal och olaga förföljelse att meddela tredje man om annan persons otrohet?

Undrar om ett Facebook Messenger meddelanden från ett fakekonto kan härledas till en person? Har en vän som haft en relation med en man som är gift och nu önskar hon ta kontakt med frun. Hon vågar inte kontakta frun i sitt riktiga namn. Kan hon bli anmäld för förtal eller stalking? Det handlar om 1 meddelande. Inga hot och inget skadligt i meddelandet utan ren information i väl mening för att skydda barnen och framförallt låta frun få kännedom om mannens 11 årigt otrohetsaffär som nu börjar bli skadligt då han träffat en kvinna som är ute efter pengar.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om en person kan bli anmäld för förtal eller olaga förföljelse (stalkning) om hon skickar ett meddelande via ett fake facebook konto till tredje man (frun) om en persons (mannens) otrohetsaffär. Något att beakta är att det är brottsligt att olovligen använda annan persons identitetsuppgifter och utge sig för att vara en annan person, 4 kap. 6 b§ brottsbalken (BrB). Dock krävs det att detta ska ha medfört skada eller olägenhet för den utsatte. I mitt svar kommer jag att fokusera på huvudfrågan, förtal och olaga förföljelse (stalkning). 


Förtal att meddela om otrohetsaffär? 

Brottet förtal innebär att en person pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller som på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, 5 kap. 1§ BrB. Brottet är fullbordat då tredje man (i detta fall “frun”) tagit del av meddelandet. Det krävs ingen bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, utan det räcker att det är nedsättande uppgifter. Uppgiften ska vara nedsättande för den beskylldes (mannen) goda namn och rykte. Dessutom räcker det att uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. 

Otrohet som avses i detta fall är inte brottsligt, dock kan otrohet innebära att man pekar ut någon som klandervärd i sitt levnadssätt. En sammantagen bedömning kommer att göras av en domstol huruvida rekvisiten för förtal är uppfyllda i det enskilda fallet. Värt att nämna är att förtal inte faller under allmänt åtal, utan under enskilt åtal, 5 kap. 5§ BrB. Detta innebär att en åklagare endast får väcka åtal om det är påkallat från allmän synpunkt. Målsägande kan dock själv välja att väcka åtal enligt 5 kap. 5§ BrB

Olaga förföljelse? 

Förutsättningar för att kunna dömas för olaga förföljelse (stalkning) anges i 4 kap. 4 b§ BrB. I bestämmelsen anges det att den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör förtal eller olovlig identitetsanvändning döms om var och en av gärningarna har utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet. I frågan framgår det att det gäller ett meddelande, vilket innebär att olaga förföljelse inte blir aktuellt, eftersom det krävs att det skett flera gånger samt att det avser brottsliga gärningar. 

Slutsats

Meddelandet till frun om mannens otrohet skulle kunna anses vara förtal, om det anses vara en uppgift som pekar ut mannen som klandervärd i sitt levnadssätt och är ägnad att utsätta denne (mannen) för andras missaktning. I det enskilda fallet kommer domstolen att göra en sammantagen bedömning utifrån alla omständigheter. Vidare, bör olaga förföljelse inte bli aktuellt, eftersom det krävs att det avser brottsliga gärningar som skett flera gånger riktat mot mannen och som avser att kränka mannens integritet. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare