Rör det sig om förtal om personen blivit dömd för det man påstår?

2020-12-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om förtal. det är så att jag vet om en dömd våldtäktsman (han var 31 år vid händelsen och offret 15), som nu har avtjänat sitt tvååriga straff och blivit aktiv inom sociala medier osv. Jag undrar därför om det är okej eller på något sätt går att meddela de företag som samarbetar med honom osv om hans dom utan att bli dömd för förtal?
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal regleras i 5 kap. 1 § Brottsbalken. Där föreskrivs att en person som utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. De uppgifter du har för avsikt att sprida är av nedsättande karaktär i och med att du utpekar mannen som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt. Däremot kan din handling vara straffri om du kan visa att:1) du var skyldig att uttala dig, eller2) det var försvarligt att lämna uppgifterna.Vidare måste du kunna styrka att du:1) Haft skälig grund att sprida informationen, eller2)Talat sanning, dvs. att uppgifterna är sanna.För att gå fri från förtal krävs det på så vis att du kan visa på att du var skyldig att uttala dig eller att det var försvarligt att lämna uppgifterna och att du har haft skälig grund för att sprida informationen eller att uppgifterna är sanna. Vidare kan sägas att en dom är en allmän handling (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen), vilket innebär att den är offentlig och kan lämnas ut så länge den inte är underkastas någon sekretess (6 kap. 4 § Offentlighet- och sekretesslag). Vänligen,

Kamouflera förtal genom att lämna ute namn?

2020-12-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Kan man "kamouflera" förtal genom att ge ut det i bokform, byta ut namn på personer, kalla det skönlitteratur - men marknadsföra och tala om boken så att det tolkas biografiskt och tydligt framgår vem man avser?Finns det exempel på framgångsrika förtalsanmälningar mot författare/skönlitteratur?MvhMonica Eriksson
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förtalsbrottet återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken. Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.Inledningsvis och det för din fråga kanske viktigaste rekvisitet är att en levande människa ska "utpekas". För straffbarhet krävs att det som framförts utgör en relativt konkret uppgift. Det måste röra sig om tydliga påståenden, som i princip ska kunna beläggas som sanna eller felaktiga. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Huvudregeln är alltså att det ska framgå direkt vem det rör sig om, men det är eventuellt möjligt att ett utpekande med tillräcklig tydlighet även utan namn kan kvalificeras som förtal. En förutsättning för det är att det blir mycket lätt att identifiera personen utifrån uppgifterna i boken. Det finns inte särskilt många vägledande domar om just det du söker svar på. Det har däremot fastställts att en personalledare ansetts utpekad när man talat illa om ett mindre företag (NJA 1987 s. 336). Att tala illa om företaget har alltså kunnat likställas med att den som leder all verksamhet på företaget avsetts i uttalandet.Det kan alltså vara så att klar identifiering av personen inte krävs för att dömas för förtal. Ett yttrande om en "invånare i ett hus" kan vid tillräcklig precisering uppfattas så att en viss person pekas ut även utan namn. Däremot är förtal ett tryckfrihetsbrott (1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Tryckfriheten är grundlagsskyddad och är ämnad att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Skyddet är vidsträckt och det kan tänkas påverka hur preciserat ett uttalande måste vara för att kunna klassas som förtal.Enligt min mening är det inte särskilt troligt att uppgifter om någon som inte nämns vid namn ska kunna leda till en fällande dom, om det inte är väldigt lätt att ta reda på vem detta är, som att prata om "mamma" till en väldigt känd person. Vad som gäller i just ditt fall är svårt att säga, då jag inte har tillräckligt med uppgifter. Vänligen,

Är det förtal av avliden att berätta om sin uppväxt i en självbiografisk bok?

2020-12-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag skriver en självhjälpsbok där jag beskriver hur jag själv slöt fred med min historia. Min fråga är: Om jag skriver om min egen resa i relation till en förälder och beskriver min egen personliga resa. Hur jag uppfattade situationer och de lärdomar det gav mig (som exempel för att belysa processen). Kan detta anses att vara förtal av en avliden/ärekränkning?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att skriva om saker en förälder gjort och som typiskt sett leder till andras ogillande, kan utgöra förtal även om personen är död (5 kap. 4 § brottsbalken). Det måste dock utöver detta även uppfylla följande förutsättningar:1. gärningen är sårande för efterlevande, eller2. kränker den frid som bör tillkomma den avlidne, med beaktande av hur lång tid som gått sedan personen avlidit och omständigheterna i övrigt.Även om alla förutsättningarna är uppfyllda, kan gärningen dock ändå undantas förtalsbestämmelsen om uppgiften varit sann eller att man haft anledning att anta att den varit sann, och om det varit försvarligt att lämna uppgiften (5 kap. 1 § brottsbalken). Att skriva en bok om sina upplevelser och sin uppväxt med en numera avliden förälder kan således vara förtal, beroende på vilka uppgifter som framkommer i boken. Samtidigt krävs det dock att personen måste kunna utpekas på något sätt. Namnger man inte personen, är det desto svårare för en läsarkrets att veta vem man pratar om. Det kan däremot vara så att det ändå är möjligt för vissa att lista ut vem det är, exempelvis genom att de vet vem författaren är och kände till er familj. Att dock skriva om sin uppväxt i syfte att förmedla hur man hanterat livet och sina erfarenheter, är enligt min bedömning något som gör gärningen försvarlig. Att fritt kunna prata om erfarenheter man haft genom livet är ett intresse som en domstol antagligen hade beaktat med hänsyn till den yttrandefrihet som tillkommer dig. Om du speciellt inte heller namnger modern, är det enligt min bedömning riskfritt att skriva en sådan bok. Vänligen,

Vad krävs för att dömas för förolämpning?

2020-12-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kan det vara brottsligt att säga till ett våldtäktsoffer att: Du förtjänade det, skyll dig själv!?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kränkning genom brottet förolämpningAv brottsbalken framgår att den som uttalar sig nedsättande eller beter sig förödmjukande mot annan döms för förolämpning om gärningen i fråga är ägnad att kränka personens självkänsla eller värdighet. Den som döms för förolämpning döms till böter eller i det fall brottet är grovt, till fängelse i högst sex månader (5 kap. 3 § brottsbalken). I det här fallet är det fråga om nedsättande uttalande och förödmjukande beteende som även tyder på att vara ägnat för kränkning vilket därmed skulle kunna falla in inom brottet förolämpning. Som svar på din fråga kan det alltså vara brottsligt.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Var går gränsen för förolämpning?

2020-12-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Var går gränsen för förolämpning? Är alla elaka saker som man säger till en person förolämpningar? Är det till exempel en förolämpning att kalla någon för konstig?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förolämpning är ett brott som regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken (BrB) så det är utifrån den paragrafen jag kommer besvara din fråga. Förolämpning innebär enligt 5 kap. 3 § BrB att någon uttalar sig nedsättande mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet. För att det ska vara fråga om förolämpning måste beteendet eller uttalandena rikta sig direkt mot den berörda i fråga. Om någon uttalar sig nedsättande om en person till en helt annan person och inte direkt till den berörda så rör det sig inte om förolämpning utan kan istället vara fråga om förtal. Beteendet eller uttalandena måste också vara ägnade att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det är inte nödvändigt att den utsatta faktiskt känt sig kränkt, det avgörande är om uttalandet typiskt sett orsakar en kränkning i den specifika situationen. Det är alltså nödvändigt att beakta vem uttalandet riktar sig till. Exempel som tas upp i lagkommentaren till 5 kap. 3 § BrB på vad som kan tänkas vara kränkande är uttalanden som anspelar på någons etniska ursprung, sexuella läggning, funktionshinder eller ett särpräglat drag i utseendet. Enligt min bedömning är det tveksamt om just "konstig" är tillräckligt kränkande för att det ska vara brottsligt, men det blir som sagt en bedömning i varje enskilt fall och eftersom jag inte har så mycket information om varken situationen eller mottagaren kan jag inte säga något som med säkerhet stämmer. Sammanfattningsvis är det inte så enkelt att det finns en direkt gräns för vilka ord eller gester som är att anse som en förolämpning. Det kokas ner till en bedömning i varje enskilt fall och beror till stor del på vem som är mottagare. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är falska påståenden om andra ett brott?

2020-12-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om en mormor till min dotter, ringer till socialen och säger att min dotter är autistisk, och att jag pappan till dottern lider av en personlighetsstörning och har två personligheter, fast det inte är sant, räknas det som ett brott?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelserna i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB).Det du beskriver skulle kunna falla in under brottet "förtal" (5 kap. 1§ BrB). För att något ska anses vara ett fall av förtal krävs att någon utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte räknas som förtal. Undantagen består av om anklagandet har varit försvarligt och om man kan bevisa att det påstådda var sant, eller om man haft skälig grund att anta att det var sant.Förtal räknas som ett brott som kräver enskilt åtal i de flesta fall (5 kap 5 § BrB). Det innebär att den som utsatts för brottet själv behöver väcka åtal (47 kap 1 § RB). Vid ett enskilt åtal är det många processuella regler som man måste beakta, det är också tidskrävande och kan bli väldigt kostsamt.Om det finns särskilda skäl kan en åklagare väcka allmänt åtal (5 kap 5 § BrB). Det som påverkar bedömningen här är vilken typ av spridning påstående haft men även om de varit allvarliga till sitt slag.Detta innebär att du som första led kan anmäla händelsen till polisen med en önskan om att åtal väcks i målet. Om åklagaren då beslutar om att allmänt åtal inte ska väckas kan du istället väcka ett enskilt åtal, här är det dock viktigt att du är införstådd med vilka kostnader och konsekvenser ett sådant kan medföra.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Risken för förtal av avliden

2020-12-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag skriver en bok. Där jag beskriver hur jag upplevde min uppväxt och min far som jag skulle beskriva som rättshaverist. Jag hänvisar i boken till en del handlingar från journaler och domar. I övrigt beskriver jag min upplevelse. Kan min avlidne fars släktingar stämma mig för ärekränkning? Är jag mer tryggad om jag har aktiebolag eller enskild firma vid självutgivning av boken?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man skriver eller pratar negativt om en avliden person kan man göra sig skyldig till brottet förtal av avliden, vilket regleras i 5 kap 4 § brottsbalken (BrB). Där anges det att om ansvar enligt 1 och 2 §§ samma kapitel kan göras gällande om gärningen är sårande för de efterlevande eller kan anses kränka den avlidnes frid, med beaktande av den tid som förflutit sedan personen avled. Ansvar enligt 1 § (förtal) är böter, enligt 2 § (grovt förtal) är det böter eller fängelse i högst två år. Om förtal riktats mot en avliden får åtal väckas av efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon. Även en åklagare har möjlighet att göra detta om det är påkallat från allmän synpunkt, detta rör allvarligare uttalanden. -Sedan ska det inte spela någon roll hur boken ges ut, det är fortfarande personen som skrivit den och ansvarar för det.Det finns alltså en risk att de närstående som jag nämnde till den avlidne kommer ta illa upp och vilja väcka åtal. Om det är mer avlägsna släktingar har de ingen rätt att väcka åtal. Se 5 kap 5 § BrB. Endast efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon.Sedan beror situationen på uttalandena i sig. Men när det gäller en avliden, beror det även på hur lång tid som förflutit sedan dennes bortgång. Det är svårt att ange något generellt när det inte anges hur lång tid som förflutit sedan han avled. Om man utpekar någon som brottslig eller klandervärd eller annars anger uppgifter som är ägnade att utsatta denne för andras missaktning gör man sig skyldig till förtal. För förtal av avliden krävs sedan som nämnts att det ska vara sårande för efterlevande eller kränka den avlidnes frid. Det beror helt på exakt vad du tänker skriva. Att ange någon som brottslig och klandervärd kan anses försvarligt enligt 1 §, antingen om man var skyldig att uttala sig (detta gäller nog inte i ditt fall då du självmant vill skriva en bok), eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt och att uppgifterna var sanna och hade skälig grund för uttalandena. Det finns alltså en risk att uttala sig om din far och peka ut honom i en bok, då det kanske inte är försvarligt. Skäliga anledningar hade kanske kunnat vara att du vill bidra till någon samhällsdebatt och kunna hjälpa andra om uppgifterna är relevanta för det. Yttrandefrihet beaktas vid försvarlighetsbedömningen och hänsyn kan tas till om boken kan bidra till något samhälleligt ämne exempelvis. Men om bokens syfte enbart är att klandra personen med allvarliga uppgifter är troligtvis inte ok. Men om mindre allvarliga händelser nämns i boken som syftar till annat är det en annan sak. Vilka handlingar och brott/domar det rör sig om är väldigt relevanta, om det är mindre allvarliga händelser är det troligare att det ses som försvarligt. Situationen beror på många omständigheter.Med vänlig hälsning

Är det förtal att "hänga ut" plastikkirurg?

2020-12-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag valde att genomföra ett plastikkirurgiskt ingrepp hos en kirurg med gott rykte. Ingreppet ledde istället till att utseendet på mitt opererade område nu är helt förstört och bortom räddning.Nu till min fråga: vad är sannolikheten att jag skulle dömas för förtal om jag sprider en bild på det opererade området av min kropp där jag även skrivit kirurgens namn på kroppen. Det är alltså en "efterbild" som inte är smickrande men helt sann. Syftet med att sprida bilden är att ge en mer nyanserad bild av kirurgens "verk" som skiljer sig från de bilder som denne själv väljer att publicera på sociala medier.Tack på förhand!
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Om du lägger upp en bild på det opererade området med kirurgens namn på kroppen skulle jag säga att det är mycket liten risk att du döms för förtal. Först och främst kan konstateras att förtal endast gäller privatpersoner, och alltså inte företag. Att kritisera kliniken kan därmed inte räknas som förtal. Vidare krävs att du till exempel lämnar uppgift ägnad att utsätta personen för missaktning. Om du lägger ut en bild med endast personens namn och inte någon text eller liknande till, i samband med en bild på ingreppet, behöver detta inte innebära att du vill utsätta personen för missaktning, utan som du säger vill du ge en mer nyanserad bild av resultatet. Så även om du skriver kirurgen och inte klinikens namn har jag svårt att se att du skulle dömas för förtal. Hoppas mitt svar var till hjälp. Vänligen,