Förtal på tu man hand?

2021-02-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag vet att det är olagligt att sprida en dom om en person. Men är det olagligt att berätta för en enskild individ om att man vet om att en person är dömd?Tacksam för svar
Peter Pargell |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det olagligt att berätta för någon att en annan person är dömd?Tekniskt sett kan du göra dig skyldig till förtal om du berättar för en tredje person om att en annan person har gjort sig skyldig till brott (5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Men rent praktiskt är det ju svårt att hävda att du skulle ha gjort dig skyldig till något straffbart eftersom den drabbade personen då inte får reda på det. En förutsättning för att åtal ska väckas för förtal är (med vissa undantag) nämligen att den drabbade själv vill väcka åtal då det rör sig om ett s.k. målsägandebrott (5 kap. 5 § BrB). Sen är det så att det faktum att du endast sprider uppgiften till en enskild individ kan tala för att det har varit försvarligt att lämna uppgiften. I det sammanhang du återger kan det ju exempelvis röra sig om ett förtroligt samtal mellan två vänner. I sådana sammanhang är det naturligtvis inte lämpligt eller möjligt att reglera vad som får sägas. Får man sprida en dom om en person?Att det är en dom det rör sig om medför inte per automatik att det är olagligt att sprida den. Det är inte heller avgörande till hur många personer den har spridits, men detta kan få betydelse när domstolen ska bedöma brottets allvarlighetsgrad (se exv. NJA 1992 s. 594). Rör det sig om exv. om en omtvistad fortkörningsbot är det tveksamt om uppgiften är ägnad att väcka missaktning. Vidare kan det ha betydelse i vilket sammanhang uppgiften förekommer. När det gäller press och tv tillämpas Tryckfrihetsförordningen (TF) respektive Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa två grundlagar ska bl.a. skydda det fria meningsutbytet och en allsidig upplysning (1 kap. 1 § TF). Mot bakgrund av dessa principer kan det alltså vara försvarligt att sprida uppgifter i en dom i en dagstidning. Det kan då anses som att allmänintresset väger tyngre än den enskildes intressen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är det olagligt att skriva att jag borde ta livet av mig?

2021-02-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en person skriver att jag borde ta mitt liv, döda min familj, byta jobb, flytta från orten för att hen vill slippa mig. Hen skriver detta upprepade gånger under flera månaders tid. Är det olagligt? Kan jag få den människan att sluta?
Martin Carleheden |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!5 kap. 3 § BrB reglerar brottet förolämpning, vilket det verkar vara fråga om i ditt fall. Att förolämpa någon annan är olagligt. Brottet förolämpning innefattar att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. En förolämpning ska vara ägnad att såra någon. Förolämpning kan ske genom att kalla någon kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymligt sätt, vilket verkar vara fallet här.Det krävs uppsåt, och normalstraffet är böter.Jag rekommenderar dig att tala personen som utsätter dig för förolämpning till rätta, om det inte får önskad effekt bör du kontakta polisen.Med vänlig hälsning!

Vilka brott kan aktualiseras när en av mina kunder pratar illa om mig på nätet?

2021-01-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag äger en välrenommerad salong i Stockholm som dagligen fylls av nöjda kunder. I veckan hade en kund sitt andra besök hos mig. Efter första besöket var hon extremt nöjd och gick in på våran sida på Reco.se och höjde mig till skyarna. I förra veckan var hon igen hos mig och vi pratade väl och länge om hennes hår som var väldigt skört sen tidigare behandl och vi Kom överens om en enklare behandling denna gång och något mörkare för att förlänga hållbarheten. Sagt och gjort och resultatet blev som förväntat. Vid kassan uttrycker kunden att hon inte är helt nöjd och att hon tycker att det känns lite för mörkt. Jag erbjuder mig där och då att korrigera det men hon avböjer och säger att vi ska ta det vid nästa tillfälle som hon bokar in då.Hon betalar och går ifrån salongen.Någon dag senare upptäcker jag att hon ändrat sin recension om mig och salongen till en väldigt snedvriden och otrevlig version där hon även utrycker att jag varit arrogant och otrevlig och ifrågasätter hur jag kan ta betalt.Jag svarar henne artigt, proffesionellt och trevligt. Efter det rasar mailen in där hon är fruktansvärt otrevlig. Hon anklagar mig för att ha orsakat en allergisk reaktion och att jag är den värsta frisör hon någonsin varit hos. Hon anklagar mig för att ha förstört hennes hår vilket inte är möjligt. Jag erbjöd henne pengarna tillbaka för att bli av med henne men hon ger sig inte. Vad är mina rättigheter? Finns liknande recensioner hon gjort på andra företag...
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du äger en frisörsalong och har fått problem med en kund som har recenserat dig på nätet och på ett sätt som enligt din mening inte är sanningsenligt. Vid ett besök hos dig uttryckte denne ett visst missnöje över resultatet av en behandling varför du erbjöd kunden att korrigera det inträffade. Du har sedermera också, efter flertalet negativa värdeomdömen, erbjudit personen i fråga pengarna tillbaka, vilket dock såvitt jag förstår inte har accepterats av kunden. Istället fortsätter lämnandet (spridandet?) av de felaktiga uppgifterna och du undrar därför vad som gäller i det här avseendet. Vad den ifrågavarande kunden egentligen är ute efter framgår dock inte riktigt av din ärendebeskrivning.Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Fokus nedan kommer att ligga på de aktuella anklagelserna. Övriga delar, såsom vad kunden egentligen har för avsikt med sitt agerande, får hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Brottsbalken (BrB).Rättegångsbalken (RB).Kundens gärningar kan vara straffbara och de brott som torde ligga närmast till hands i den nu uppkomna situationen är förolämpning alternativt förtal. Som ett kort svar på frågan avseende dina rättigheter som privatperson (och inte i egenskap av näringsidkare) är det naturligtvis så att du inte ska behöva tåla att brott riktas mot dig. Om några sådana föreligger har jag dock svårt att säga någonting om så här långt varför såväl förolämpning som förtal kommer att behandlas relativt ingående härnäst.Förolämpning, vad gäller?I 5 kap. 3 § 1 st. BrB sägs att den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 § (som reglerar brotten förtal och grovt förtal), riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Och i lagrummets (lagparagrafens) andra stycke uttalas vidare att om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Med förolämpning i straffrättslig kontext avses en handling som uteslutande är ägnad (menad/åsyftad) att såra någon annans självkänsla, vilket kan bestå i skällsord, nedsättande kommentarer, beskyllningar, föraktfulla gester, förödmjukande imitationer och andra dylika gärningar. Notera dock att brottsoffret måste uppfatta gärningsmannens budskap varför det i lagens mening inte går att förolämpa någon om inte uttalandet eller beteendet riktas direkt mot den person som är tänkt att utsättas för den kränkande gärningen. Ett spridande av negativa uppgifter till tredje man (utomstående personer), utan att den angripne lägger märket till detta, utgör alltså inte en förolämpning, men kan naturligtvis omfattas av andra straffbestämmelser som exempelvis förtal, 5 kap. 1 § BrB (se nedan).Vid bedömningen av om en gärning utgör en förolämpning tas inte bara hänsyn till den angripnes (din) subjektiva upplevelse utan även faktorer som parternas relation, eventuella tidigare språkbruk och yrken kan beaktas. Det handlar följaktligen om att en i viss mån objektiv betraktelse görs av händelseförloppet, brottsoffrets egen uppfattning ensamt duger inte alltid för att kunna avgöra vad som egentligen utgör en straffbar handling (se prop. 2016/17:222 s. 74 f.). På ren svenska innebär det nu sagda att personer inte sällan kan bete sig riktigt illa utan att det får några straffrättsliga konsekvenser. Avgörandet NJA 2004 s. 331 kan nämnas som ett exempel på när yrket ibland kan få bäring på rättsliga bedömningen. I det här rättsfallet hade en person i samband med ett polisingripande uttalat skällsord riktade mot poliserna, vilket inte ansågs tillräckligt för att konstituera brottet förolämpning eftersom det hos poliser vid utförandet av tjänsteåtgärder av straffprocessuell natur (exempelvis vid ett frihetsberövande) bör finnas en viss tolerans mot den ilska som personer kan komma att uppvisa vid ingripandesituationer. Men som frisör och egen företagare tillhör du inte någon yrkesgrupp som borde kunna tåla mer. Slutligen ska tilläggas att förolämpning är ett uppsåtligt brott, vilket betyder att fordras uppsåt (avsikt) hos gärningsmannen. Om denne av misstag eller av oaktsamhet (vårdslöshet) skulle agera i enlighet med lagtexten, men inte har för avsikt att kränka brottsoffret går vederbörande fri från ansvar.Förtal, vad gäller? I 5 kap. 1 § 1 st. BrB stadgas att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal till böter.Om det har lämnats en uppgift till tredje man, det vill säga till någon annan, en eller flera personer, avsett att utsätta någon för andras missaktning kan ett förtalsbrott vara begånget. Det krävs alltså inte någon större spridning. Endast ett påstående, vilket är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas, är att betrakta som en uppgift på det sätt som föreskrivs i lagtexten. Med att en uppgift lämnas avses exempelvis en spridning av uppgifter genom tal eller skrift. Mot detta står envars grundlagsskyddade yttrandefrihet varför en person som har lämnat en kränkande uppgift kan gå fri från ansvar om denne var skyldig att uttala sig (till exempel i ett vittnesförhör) eller om det av andra skäl och med hänsyn till omständigheterna kan anses ha varit försvarligt att lämna uppgiften. Om så har varit fallet här kan jag inte uttala mig om, men utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget framstår det som osannolikt. Vid den här prövningen sker också en så kallad sanningsbevisning, vilket betyder att uppgiftslämnaren måste visa att informationen var sann eller att denne i vart fall hade skälig anledning att tro att så var fallet. Av det föregående framgår alltså att det är gärningsmannen som åläggs bevisbördan avseende sanningshalten, vilket är något ovanligt i en brottmålsprocess (normalt sett är det åklagaren som bär bevisbördan). Notera dock att alla negativa uppgifter som lämnas om en person inte nödvändigtvis behöver utgöra förtal. Detta innebär att en uppgift som förvisso kan framstå som negativ för den utpekade men avser handlingar eller egenskaper som objektivt sett är vanliga eller mindre klandervärda inte kommer att rymmas inom den ovan angivna brottsbeskrivningen i 5 kap. 1 § 1 st. BrB. Uppgifterna i fråga måste helt enkelt vara av allvarligare slag.Ett exempel på att det ofta är tillräckligt med ett någorlunda bestämt uttalande och ett innehåll som är ägnat att utsätta någon för annans missaktning är Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1987 s. 336. I det här rättsfallet ansågs ett negativt värdeomdöme av en personalledare ha varit tillräckligt bestämt för att kunna utgöra förtal. Men huruvida det verkligen är något brott begånget mot dig låter jag vara osagt i skrivande stund.Kan (ska) du göra en polisanmälan?Både förolämpning och förtal är brott som inte lyder under allmänt åtal, vilket innebär att en åklagare inte är skyldig att väcka åtal (jfr 20 kap. 3 och 6 §§ RB). De här brotten är istället så kallade målsägandebrott (målsägande = brottsoffer), vilket stadgas i 5 kap. 5 § 1 st. BrB där det bland annat sägs att brott som förolämpning och förtal inte får åtals av någon annan än målsäganden (du) själv. Om brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller om det anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser vissa i lagen specifikt angivna ärekräkningsbrott kan dock en åklagare väcka åtal, vilket då kommer att föregås av en sedvanlig förundersökning hos polisen. Sammanfattningsvis kommer du med största sannolikhet att behöva driva det här ärendet själv varför det korta svaret på den här frågan lyder att du naturligtvis alltid har rätt att göra en polisanmälan, men att denna förmodligen inte kommer att resultera i någon förundersökning.Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningJag är medveten om att redogörelsen ovan blev ganska så generell till sin karaktär, men en uttömmande genomgång kändes nödvändig för att kunna få ett så gott underlag som möjligt inför din kommande telefonrådgivning. En ingående redogörelse var också behövlig av det enkla skälet att gränsdragningen mellan vad som är tillåtet och vad som kan utgöra ett brott på det här området ofta är långt ifrån självklart. Men sammantaget går det, i och för sig helt beroende på vad kunden exakt har uttalat, möjligen att argumentera för att du har blivit utsatt för något form av ärekränkningsbrott.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på tisdag den 2/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Förtal att undergräva någons trovärdighet i tidningen?

2021-01-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej har en fråga som jag tycker är intressant.Om t ex någon som tycker han är någon slags expertarkitekt går omkring i ett villaområde på en mindre ort och fotograferar vissa villor för att sedan lägga ut i ortstidningen och uttala att dessa är det fulaste arkitektmässigt han sett, att de väcker anstöt och borde rivas. Detta går bra, det ryms under yttrandefriheten.Om sedan en ägare till en av de här villorna går ut i samma ortstidning och påtalar att den här självutnämnde expertarkitekten inte har något som helst kunnande inom området utan enbart har för avsikt att få uppmärksamhet i sin egenskap av den misslyckad person som han är. Detta ryms däremot inte under yttrandefriheten och han kan då anmäla villaägaren för förolämpning eller förtal, är det så svensk lag fungerar?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Förtalsbrottet regleras i brottsbalken 5 kap 1 §. Där stadgas att den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt döms för förtal. Denna regel har dock ett undantag: Om uttalandet är sant eller gärningsmannen hade skälig anledning att tro att det var sant och det med hänsyn till omständigheterna anses försvarligt döms man inte till ansvar.Det är korrekt att nån som offentligt skriver att somliga hus bör skrivas inte döms för förtal. Hus och andra föremål är nämligen inte förtalsbrottets skyddsobjekt. När det kommer till någon som responderar på sådana utlåtanden genom att undergräva "expertarkitektens" trovärdighet kommer förtalsbedömningen således först att ta sikte på om denne utpekas som klandervärdig eller brottslig på ett eller annat sätt. Om så är fallet bedöms sanningshalten i påståendet eller om det finns skälig anledning att tro att uppgifterna är sanna. Om de är sanna bedöms om uppgifterna är försvarliga med hänsyn till omständigheterna. Här måste det tas i beaktning huruvida "expertarkitekten" är en offentlig person, hur många som nås av uppgifterna samt uppgifternas karaktär. Beroende på detta kan sedan sägas om det är försvarligt. Om personen inte är offentlig person, exempelvis, är chansen mindre att det skulle anses försvarligt. Värt att uppmärksamma är dock att den som står risk för straffansvar inte är den som redogjort för uppgifterna, utan den ansvarige utgivaren för ortstidningen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Anklagelser om misshandel

2021-02-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej visst är det grovt förtal om någon skriver i sociala medier att hennes ex bland annat misshandlat henne utan att han blivit dömd för detta? Anmälan har alltså lagts ner
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Såsom jag tolkar din fråga aktualiserar den bestämmelser i brottsbalken (BrB), förtalsbrottet. Vad innebär förtal?Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning.Att sprida negativa uppgifter om annan kan utgöra förtalDu skriver att en person sprider uppgifter om att du ska ha misshandlat denne, när den som påstår vet att det är en lögn, kan till och med vara brottsligt (BrB 15 kap. 7 §). Anklagelserna om att du misshandlat– kan utgöra förtal (BrB 5 kap. 1 §). Påståendet om att du skulle ha begått ett brott (hittat på våldtäkten). Egentligen spelar ingen roll om det är sant eller inte – sprider någon påståendet kan det vara förtal. Anmälan om förtal hos polisenDu kan göra en anmälan hos polisen. Detta kan du göra genom att ringa till polisen på 114 14 eller besöka polisstationen. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är det viktigt att se till att du har bevis på vad som gjorts, annars kan det dessvärre vara svårt att göra något åt saken. I ditt fall har ärendet lagts ned, detta kan just bero på brist på bevisning tyvärr.Hälsningar,

Förtal eller ej

2021-02-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att kalla alla män för ´´djur´´ inför en man?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder din fråga till lawline!Din fråga berör är verkar vara ett uttryck för en personlig åsikt. Detta har man rätt att yttra i viss mån så länge det inte är ett angrepp på någon direkt person. Detta bör inte strida gentemot 5 kap 1 BrB eller mot 5 kap 3 § BrB, förtal eller förolämpning. Hoppas att de var svar på din fråga!

förtal eller förolämpning

2021-01-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att kalla någon för ´´lilla kossa``, eller Jag är din pappa (inte biologiska), så visa respekt för mig?! Kontexten är elak.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om tillgängliggörandet av information om att du blivit dömd i svensk domstol utgör förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. 5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Detta kan då ses som förtal då det kan ses falla in under p 2 eller p 3. Alternativt kan det anses vara förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB, som är ett mindre allvarligt brott men ändå ett brott. Hoppas att det var svar på din fråga!

Förtal att peka ut en känd mördare?

2021-01-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, har en fråga angående förtal, jag har ett stort true crime intresse och skulle vilja starta någon form av kanal att skriva om det i, exempelvis Instagram. Räknas det som förtal om man skriver om brott där exempelvis mördaren redan är dömd ? Till exempel om jag skulle skriva om vad Anders Eklund begått för brott ? Alltså endast om brottet och inte gå in på vad man tycker om honom eller påstå saker som inte är bekräftade . Kortfattat är det okej att skriva till exempel " Anders Eklund mördade Engla "? Eller räknas det som förtal?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Förtalsbrottet regleras i brottsbalken 5 kap 1 §. Där stadgas att den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt döms för förtal. Denna regel har dock ett undantag: Om uttalandet är sant eller gärningsmannen hade skälig anledning att tro att det var sant och det med hänsyn till omständigheterna anses försvarligt döms man inte till ansvar. Att Anders Eklund mördade Engla är sant, och om inte annat finns skälig anledning att tro att det är sant mot bakgrund av att han är fälld i domstol. Det faktum att brottet är mycket grovt och har ett allmänintresse, samt det faktum att det redan är mer eller mindre allmänt känt att han begått detta brott är omständigheter som talar för att det även försvarligt att peka ut honom som Englas mördare. Med andra ord skulle man inte inte dömas för förtal.Hoppas du fick svar på din fråga!