En person har spridit falska rykten om en annan, fråga om förtal?

2021-04-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag blev nyligen dömd till samhällstjänst och skadestånd för något jag inte har gjort. Tjejen som anmälde mig gick runt och spred rykten om att jag skulle sitta 2 månader I fängelse och 90 tusen i skadestånd innan domen kom. Nu efter jag har fått domen så går hon fortfarande runt och säger detta, och även att jag har brutit mot min villkorliga dom och ska få 3 månaders fängelse. Får höra det från många olika människor, även folk som bor långt ifrån mig. Klassas detta som förtal och kan man göra något åt det? Inte så kul att ha det ryktet om sig.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett kapitel i rättegångsbalkens 5 kapitel som handlar om ärekränkning. Bestämmelserna är avsedda att ge skydd åt personers ära. Den person som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter. Det ska vara fråga om ett påstående med en sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Vidare gäller att uppgiften ska ha spridits till annan än den som uppgiften avser. Det krävs inte någon större spridning utan brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till åtminstone en tredje mans kännedom. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårhetsgrad. En uppgift kan utgöra förtal om den är ägnad att utsätta dig som uppgiften avser för andras missaktning. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras från den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Som särskilda exempel på uppgiftslämnande som uttrycker missaktning har i straffbestämmelsen angetts att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgifter av detta slag är således typiskt sett ägnade att utsätta någon för annans missaktning, i vart fall om de tar sikte på brottslighet eller klandervärt levnadssätt av allvarligare slag. De är med andra ord i sig sådana att kravet på missaktning är uppfyllt (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken).Av (5 kap. 2 § första stycket brottsbalken) följer att om brott som avses i 1 § är att anse som grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år. En helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska göras. Förutom uppgiftens innehåll och omfattningen av spridningen ska även sättet för spridningen särskilt tillmätas betydelse. Relevanta omständigheter kan vara om spridningen skett på ett sätt som syftat till att ett stort antal personer skulle ta del av uppgiften, om spridningen varit riktad till närstående eller bekanta till den utpekade personen eller om spridningen skett på ett sådant sätt att den utpekade med lätthet kan identifieras och återfinnas. Om ett meddelande lämnats i en kränkande form, fått stor spridning genom till exempel publicering på internet samt varit ägnat att medföra allvarlig skada, kan det tyda på att det är fråga om grovt förtal.Enligt (5 kap. 5 § första stycket brottsbalken) gäller att brott som avses i (5 kap. 1-3 §§ brottsbalken) inte får åtalas av någon annan än målsäganden. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser förtal och grovt förtal, förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, eller förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Att hon går runt och sprider rykten om dig som inte är sanningsenliga och som är ägnade att skapa missaktning hos andra människor kan klassas som förtal. Det rör sig förmodligen om ringa förtal vilket betyder att hon kan dömas för förtal till böter. Om du är över 18 år innebär det att du måste polisanmäla personen själv för förtal. Är du under 18 år kan åklagare väcka åtal.Hoppas du fick svar på din fråga!

Förolämpning mot polis

2021-04-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |vad händer om man förolämpar polisen och kalla de missfoster jävel t.ex
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att rikta nedsättande uttalande mot någon annan för att kränka dennes självkänsla eller värdighet betraktas som en förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Uttrycket "missfosterjävel" anses definitivt tillhöra den typen av kategori. Den som gör sig skyldig till brottet förolämpning dömes till böter, eller fängelse i högst sex månader om brottet anses som grovt. Av praxis har det emellertid framgått att skällsord i samband med en ingripandesituation inte anses utgöra förolämpning. Det beror på att själsorden då betraktas uttryckas i effekt av egen ilska och fysisk smärta snarare än att kränka polismannen (jfr NJA 2004 s. 331). Det innebär att en person inte kan dömas för förolämpning ifall skällsordet uttrycks vid en ingripandesituation. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. I annat fall får du gärna kontakta lawline på nytt!Med vänliga hälsningar

Vad gör jag när en person skriver kränkande uttalanden om min fru på internet?

2021-04-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, har en fråga En person som på olika sätt via olika sociala medier skriver olämpliga saker om min fru och slutar inte. Senast igår skrev han en berättelse om min fru och använde sig av kränkande retorik i sina texter. Han har så sent som idag öppnat en hemsida i min frus namn och falskeligen utger sig för att vara hon. Han har skickat bilder med budskap och skriver subtila hotelser. Han har hållit på med detta nu från och till under två år. Hur kan jag med hjälp av lagen stoppa detta beteende. Tacksam för svar
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). Vad är förtal?Enligt huvudregeln skall den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal till böter (5 kap. 1 § BrB). Brottet är att anse som fullbordat när uppgiften har kommit till tredje mans kännedom. Det krävs dock inte någon bevisning om att anklagelsen har resulterat i andras missaktning. Det krävs enligt paragrafen att beskyllningen är av nedsättande beskaffenhet. Det ska vidare vara en konkret uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Å andra sidan krävs det inte att uppgiften är kränkande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det räcker alltså att informationen är ägnad att utsätta personen i fråga för ''andras missaktning''. Du har inte angett i din fråga vilken beskaffenhet dessa uppgifter har och därför kan jag bedöma huruvida dessa uppgifter utgör ett brott.Ett undantag från denna huvudregel föreligger om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken och den som lämnar uppgiften visar att informationen är sann eller att personen hade skälig grund för det (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Det ska alltså göras en intresseavvägning i det enskilda fallet. Jag kan inte bedöma ifall denna undantagssituation föreligger eftersom jag inte har ytterligare information. Hur anmäler jag förtal?Brottet förtal är ett brott som hamnar under enskilt åtal (5 kap. 5 § BrB). Detta innebär att det är målsäganden som ska väcka åtal (47 kap. 1 § RB). Det bör också observeras att en process i domstol är tidskrävande samtidigt som du kan bli skyldig att betala rättegångskostnaderna ifall du förlorar målet. Åklagaren kan dock väcka åtal om förtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt (5 kap. 5 § BrB). Denna omständighet kan föreligga bl.a. om förtalet tar sig särskilt grova uttryck eller får en stor spridning. Allmänt åtal bör också i princip väckas om en enskild person objektivt sett har drabbats mycket hårt av brottet (prop. 2013/14:47 s. 38). Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Är det förtal att hänga ut en individ på sociala medier?

2021-04-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det förtal att hänga ut en individ via övervakningsbild där butiksägaren hävdar att han har stulit i butiken. Butiksägaren har lagt upp en bild på personen i fråga och hävdar att han skall ha "stulit" från affären i en Facebook grupp med över 10 tusen medlemmar.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det kan vara förtal att hänga ut en person i en stor grupp på sociala medierOm en person sprider information om en annan person i syfte att folk ska se ned på den personen kan brottet förtal aktualiseras (5 kap. 1 § Brottsbalken). Däremot måste den uthängda personen kunna visa att den som hänger ut individen gör detta för att få andra att se ned på den uthängda individen. Hade den som hänger ut en annan person goda skäl för att sprida information på detta sätt och att även informationen är att sann, kan det vara tillåtet. Däremot även om informationen är sann så innebär det inte alltid att man har goda skäl för att sprida informationen. Om någon exempelvis hänger ut en person i en grupp på sociala medier med över 10.000 medlemmar och påstår att denne stulit i butiken går det att ifrågasätta om goda skäl finns för detta. Exempelvis hade det kanske varit rimligt att polisanmäla personen och informera personal om personen för att förhindra att stöld sker igen. Men att informera så många människor kan vara brottsligt oavsett om uppgiften är sann eller inte. Det är däremot en bedömning som måste göras av domstolen och det går inte att svar säga rakt av om agerandet är förtal eller inte. Den utsatte personen behöver själv väcka åtalBrotten förtal faller under enskilt åtal (5 kap. 5 § Brottsbalken). Det innebär att den som blivit utsatt själv behöver väcka åtal mot den som utsatt personen för förtal. En åklagare väcker endast åtal i vissa fall om det är motiverat av allmänhetens intresse. Gärningen ska polisanmälas men den utsatte måste alltså själv väcka åtal. Att väcka åtal gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap. 1 § Rättegångsbalken). Stämningsansökan ska innehålla en del uppgifter bland annat ska beskrivning om den brottsliga gärningen, vem den tilltalade är o.s.v. (47 kap. 2 § Rättegångsbalken). Vid enskilt åtal står inte staten för ens rättegångskostnader som målsägande utan det är något man själv gör. Det innebär att om man förlorar kan det bli dyrt då man får betala sina egna rättegångskostnader och även ibland motpartens rättegångskostnader om motpart yrkat på det.Sammanfattningsvis får en person inte hänga ut en annan person och anklaga den för stöld om spridandet av information är ämnat att skada ditt anseende hos andra personer. Finns däremot goda skäl till spridandet av informationen och uppgiften var sann utdöms inte alltid ansvar. En övervägning kommer behöva göras av domstolen om det var rimligt att sprida informationen till en så stor mängd personer. Om man som utsatt vill gå vidare med ärendet behöver man väcka enskilt åtal om saken. Med vänliga hälsningar,

Förtal av avliden?

2021-04-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om en person som har blivit mördad blir i en stor nyhetsartikel beskriven som transa, prostituerad och drogmissbrukare, är det lagligt att göra detta om det är extremt krökande för anhöriga? Oavsett om det är sant eller inte?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Händelseförloppet du nämner kan klassas som förtal av en avliden person, vilket är ett brott enligt 5 kap. 4 § brottsbalken. Enligt bestämmelsen ska förtal av avliden medföra ansvar enligt 1 eller 2 §§ om gärningen bl.a är sårande för de efterlevande. För att något ska klassas som förtal av avliden krävs alltså dels att rekvisiten i 1 § och rekvisiten i 4 § är uppfyllda: 5 kap. 1 § brottsbalken: Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Att skriva detta i en artikel som publiceras uppfyller detta. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Här ska bedömningen ske objektivt, dvs. vad som typiskt kan tänkas göra detta. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte. 5 kap. 4 § brottsbalken: de enda kraven här är att uppgifterna rör en avliden person och att uppgifterna är sårande för efterlevande. Med efterlevande menas främst efterlevande make och barn, men i undantagsfall kan även senare generationer beaktas. I ditt fall rör uppgifterna sådana som kan tänkas utpeka någon som klandervärd eller ägnat att utsätta den berörde för andras missaktning. Du nämner också att du som närstående blivit kränkt och därmed har uppgifterna varit sårande för närstående, beroende på din relation till den avlidne. Det kan därmed vara tal om förtal av avliden. Vänligen,

Förtal om man inte uppger personens namn?

2021-04-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Om jag väljer att prata på youtube/spotify om ett ex som vart otrogen under vårt förhållande och blev gravid. Och sanningen kommer fram x antal månader efter att barnet har fötts att barnet inte är mitt enligt DNA. Kan jag bli anmäld om jag väljer att berätta den här historian på en Podcast tex.? Med inga namn inblandade
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förmodar att du undrar huruvida du kan bli anmäld för förtal. I 5 kap. 1§ Brottsbalken framkommer straffbestämmelsen för förtal. Den innebär att man pekar ut någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att man lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Uppgiftslämnandet kan vara tillåtet om det kan anses vara försvarligt och sant, eller om man har haft skälig grund för att det är sant. I ditt fall nämner du inte något namn, vilket väcker frågan om du överhuvudtaget pekar ut någon som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt". Värt att nämna är att det inte är en förutsättning för förtal att den utpekade personen nämns vid namn, men man ska kunna koppla uppgifterna till personen. Om du håller detaljerna så begränsade som möjligt minskar du därmed också risken för kopplingen mellan berättelsen och personen. Å andra sidan skulle jag säga att risken är ganska stor att man enkelt kan koppla berättelsen till personen, då det rör sig om ett ex till dig. Om det skulle hända att familj och vänner faktiskt kan koppla personen och berättelsen, kan du göra dig skyldig för förtal. Här kan denna krets uppfatta informationen som missaktande och ditt handlande kan också anses leda till en skada. Bedömningen sker utifrån perspektivet från personen uppgiften är riktad mot och huruvida det är socialt accepterat- i orten, samhällsgruppen eller personkretsen som personen befinner sig i- att vara på det sättet som uppgiften påstår. I ditt fall nämner du ett beteende som jag ändå tror ingen ort, samhällsgrupp eller personkrets accepterar och således är rekvisitet uppfyllt. Nästa fråga blir om det är försvarligt att lämna ut sådana uppgifter. Försvarlighetsprövningen utgörs av en intresseavvägning mellan yttrandefriheten och skyddet för äran. Bedömningen av om det varit försvarligt måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnas. Från rättspraxis menar man att hänsyn ska tas till hur allvarligt påståendet/ena är, till vem, i vilken situation, syftet osv. Då alla fall är olika blir det svårt att ge ett exakt svar i ditt fall. Hänsyn kommer tas till alla omständigheter i frågan, bland annat det faktum att det är en podcast. Det spelar inte någon roll att uppgiften är sann. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

anmäla någon för förolämpning?

2021-04-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det funkar med att anmäla någon för förolämpning. En granne hemma på gatan sa till mina barn 7 och 9 år att dom ljuger, att dom är dumma i huvudet och att hela våran familj är "koko"..Min dotter blev väldigt ledsen och undrar varför hon säger så.. vi har aldrig pratat med dom tidigare.Får man verkligen bete sig hur som helst utan några konsekvenser?Mvh
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! YttrandefrihetVar och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. När ett uttalande ligger på gränsen till förolämpning, är min uppfattning att yttrandefriheten oftast går före. FörolämpningDetta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se. Gärningen ska innebära beteende som syftar att såra någon som innebär ett angrepp på dennes självkänsla. Beroende på omständigheterna kring händelsen, så skulle det du beskriver kunna utgöra brottet förolämpning.Hur kan ni gå vidare?Brottet förolämpning hör under så kallat enskilt åtal, vilket innebär att åklagare som huvudregel inte kan väcka åtal för gärningen om inte målsägande givit lov om detta. Detta innebär att det måste vara målsägande som anmäler brottet. Polisen inleder dock inte alltid förundersökning, då denna typ av brott inte hör under allmänt åtal. Lagstiftaren har ansett att yttrandefriheten väger tungt, och att polis och rättsväsende endast ska lägga sig i om det är påkallat ur allmän synpunkt, utifrån bland annat brottets allvar, art, och omständigheterna kring händelsen. För att åklagaren ska få väcka åtal förutsätter det även att förolämpningen anspelar på någon diskrimineringsgrund, så som hudfärg, sexuell läggning, religion eller liknande. Om polisen inte inleder förundersökning, eller åklagaren inte anser det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtal, så kan ni själv väcka enskilt åtal genom att stämma er granne vid tingsrätten (5 kap. 5§ brottsbalken). Ni ska då ge in en skriftlig stämning hos den tingsrätt er granne tillhör (47 kap. 1§ rättegångsbalken). En ansökan ska innehålla vem den tilltalade är, vad som utgör den brottsliga gärningen med tid och plats, lagrum, bevis och grund för talan och liknande (47 kap. 2§ rättegångsbalken). Sammanfattningsvis Det är osannolikt att åklagaren skulle väcka åtal för denna gärning tyvärr. Det är ganska svårt att få rättsväsendet att driva dessa åtal, del då yttrandefriheten är ganska stor, dels då rättsväsendet hade behövt utreda väldigt många gärningar som kan falla in under förolämpning. Ni kan istället själv stämma grannen till tingsrätten och driva ärendet själv, men det kan vara svårt utan annan bevisning än vittnesuppgifter. Ni kan anmäla det till polisen som vanligt och låta de avgöra utifrån omständigheterna i ert fall, men det är inte osannolikt att de kommer lägga ned ärendet på grund av ovan processrättslig utgångspunkt. Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,

Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?

2021-04-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. För ett litet tag sedan så satt jag och mina kompisar och skrev med varandra i en helt sluten grupp på internet. Kortfattat så blev det så att vi skrev några sexuella skämt om några tjejer vi kände och en av de som var med i den slutna gruppen tog bilder på chatten och skickade det till en av de tjejerna vi skrev om. Ingen av tjejerna vill väcka något åtal om detta så det är inget jag är rädd för men jag bara undrar om tjejerna skulle vilja anmäla detta, skulle vi då kunna bli dömda för sexuellt ofredande även om det skrevs i en helt sluten grupp och det enda sättet nån av tjejerna skulle kunna se våra sexuella skämt var om någon av oss skickade det till tjejerna, vilket alltså hände. Hade jag kunnat bli dömd för sexuellt ofredande om jag skrev sexuella skämt i en sluten grupp och någon annan i gruppen skickade vidare skämten till tjejerna som skämten berörde?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk grundlag har man i yttrandefrihet vilket innebär att man har rätt att uttrycka tankar och åsikter fritt (1:1 YGL). Att skriva sexuella saker om en annan person kan vara brottsligt och relevanta bestämmelser finns i brottsbalken (BrB) och 5 kap. 1 YGL. FörtalUr ett straffrättsligt perspektiv är det främst förtal (5 kap. 1 § BrB) som blir aktuellt i detta fall. Sexuellt ofredande är inte aktuellt. Förtal är ett ärekränkningsbrott och begås när någon utpekar en annan som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Ärekränkningsbrotten, det vill säga förtal och förolämpning, är lite speciella brott eftersom de inte faller under allmänt åtal, som de flesta andra brott. Att skriva saker i en sluten grupp är tillåtet, om det inte utgör förtal eller förolämpning. Gruppens storlek spelar inte så stor roll för huruvida det som skriv utgör ett brott eller inte, utan det handlar om vad som skrivs och hur det uppfattas av andra. Sammanfattningsvis, att skriva sexuella skämt om någon kan vara brottsligt och du kan göra dig skyldig till förtal om tjejen väcker åtal. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,