Får man sprida rykten om att någon har tinnitus?

2020-12-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att sprida rykten om att någon har tinnitus?
Victor Nilsson |Hej! Är det brottsligt att sprida rykten om att någon har tinnitus?Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Att sprida rykten om en annan person kan utgöra förtal, om någon utpekas som brottslig eller klandervärd, eller om en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning lämnas (5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). En sådan uppgift behöver dock inte vara brottslig, om den varit försvarlig med hänsyn till omständigheterna och den varit sann eller det funnits skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket BrB).En uppgift om att någon annan lider av tinnitus pekar inte ut någon som brottslig, eller på annat sätt klandervärd. En sådan uppgift syftar sannolikt inte heller till att utsätta någon för andras missaktning, då det generellt sett inte finns någon missaktning mot människor med tinnitus.Eftersom det inte rör sig om sk. förtal i teknisk mening finns det ingen anledning att göra en bedömning om huruvida det är försvarligt eller inte.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Jag har blivit anklagad för brott, som jag inte begått, i en Facebook-grupp - vad kan jag göra?

2020-12-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit uthängd i en hemlig facebook grupp och anklagad för bland annat våldtäkter på barn och för att vara en hemsk person som undkommit straff. Det stämmer inte och jag har till och med fått sparken från ett tidigare jobb p.g.a dessa rykten. Vad kan jag göra?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som du har blivit utsatt för kan bedömas som förtal, vilket är ett brott (5 kap. 1 § brottsbalken, BrB). Förtal innebär att någon pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare gäller det även då någon lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en annan person för andras missaktning. Du har enligt din fråga blivit utpekad som brottslig. Du har även blivit anklagad för att vara en hemsk person som inte har blivit straffad för de brottsliga gärningar som du påstås ha begått. Utifrån din beskrivning anser jag, som jag nämnde inledningsvis, att det handlar om just förtal och därför skulle jag rekommendera dig att göra en polisanmälan. Detta kan du göra antingen på www.polisen.se eller genom att ringa 114 14. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan jag anmäla en person som sprider uppgifter om att jag är ”en schizofren knarkare” för förtal?

2020-12-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, en bekant hävdade att mina tidigare arbetskollegor spred att jag var en schizofren knarkare somgick runt i min hemort på natten och gjorde den 'osäker'. Jag har detta inspleat.Kan jag anmäla denna personen för förtal eller missaktningsbrott?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag främst att använda mig av brottsbalken (BrB).Den personen som spridit dessa uppgifter om dig kan ha gjort sig skyldig till förtalAtt utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket). Den personen som säger att du är en schizofren knarkare som går runt och gör hemorten osäker lämnar en konkret uppgift om dig. För straffbarhet krävs vidare att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Detta innebär att uppgiften är nedsättande och typiskt sett kan medföra att andra får en mer negativ bild av personen. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras utifrån den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Att säga till andra att du är en schizofren knarkare som gör hemorten osäker gör att andras uppfattning av dig skulle kunna påverkas på ett negativt sätt vilket skulle skada ditt anseende. Jag skulle därför säga att det är en typiskt sett nedsättande uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Måste finnas uppsåtFör att den personen som sprider dessa uppgifter om dig ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste hen ha haft uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att hen måste ha haft en avsikt med att utpeka dig och varit medveten om att det finns en stor risk att andra får en negativ uppfattning om dig till följd. Ibland kan förtal vara försvarligtÄven om dessa rekvisit för brottet förtal verkar vara uppfyllda i situationen kan det trots allt vara försvarligt. För att detta undantag ska bli aktuellt krävs det antingen att den personen som spred uppgifterna ska ha varit skyldig att uttala sig om detta eller att det annars var försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom ska den personen i så fall visa att uppgiften är sann eller att hen hade skälig grund för den (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). I situationen som du beskriver ser jag ingen anledning till varför den personen skulle vara skyldig att lämna uppgifterna om dig. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. Bedömningen om det är försvarligt ska annars ta hänsyn till hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnas och vem som lämnade den. Utifrån det du skriver ser jag ingen anledning till varför uppgifterna om dig skulle vara försvarliga att sprida men det kanske finns mer information kring detta som jag inte vet om. Förtal faller oftast inte under allmänt åtalI samband med att du frågar om du kan anmäla personen för förtal vill jag passa på att nämna att förtal oftast inte faller under allmänt åtal vilket innebär sådana åtal som drivs av åklagare (BrB 5 kap. 5 § första stycket). Det finns därför en risk att polisen väljer att inte gå vidare med en förundersökning om du anmäler och det rubriceras som förtal. Däremot har du möjlighet att själv väcka åtal och i så fall ska en skriftlig ansökan om stämning in till den tingsrätt där du bor. Stämningsansökan ska innehålla uppgifter om den tilltalade, själva brottsliga gärningen, eget anspråk och grunder för dessa, bevis och varför den tingsrätten är behörig att pröva målet (rättegångsbalken 47 kap. 2 §). Sammanfattningsvis kan du, utifrån det du skriver, anmäla personen för förtal. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan ord som jävla svenne, svennebanan, vitt slödder eller svennehora utgöra en ärendekränkning?

2020-12-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är ord som: jävla svenne, svennebanan, vitt slödder eller svennehora brottsligt att använda? Mvh.
Josefine Lovborg |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det kan vara brottsligt att förolämpa en annan människa. Regler som rör ärekränkning finns i brottsbalken. FörolämpningDen som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan kan göra sig skyldig till brottet förolämpning, detta regleras I 5kap 3§ brottsbalken. Straffansvar för gärningen förutsätter att det rör sig om muntliga eller skriftliga yttranden som är avsedda att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta innebär i korthet att det kan röra sig om skällsord, öknamn och liknande. Vid bedömningen av huruvida yttrandet är att anse som en kränkning av den andres självkänsla eller värdighet är det viktiga inte bara om den andre har känt sig kränkt utan även att yttrandet skett på ett sådant sett som generellt kan uppfattas som kränkande utifrån sociala normer. I förarbetena till lagen om ärendekränkning poängteras det att yttrandet måste träffa den andre personen på ett personligt plan. Straffansvar förutsätter också att gärningen har riktats direkt till den berörda personen och att denne uppfattat gärningen. Det rör sig inte om förolämpning om man säger något om någon annan till en tredje person. I de fallet skulle det dock kunna röra sig om förtal i enlighet med 5kap 1§ brottsbalken. SammanfattningDet är svårt att ge något exakt svar på huruvida det ovannämnda uttalandet hade bedömts utgöra förolämpning eller inte. Hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Man måste göra en bedömning utifall detta är ett opåkallat angrepp, om parterna tidigare känner varandra och, i så fall, hur de normalt brukar prata med varandra. Därmed skulle det således mycket väl kunna utgöra en förolämpning att kalla en person för " jävla svenne, svennebanan, vitt slödder eller svennehora". Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Min för detta sambo har spridit rykten om att jag misshandlat henne - vad kan jag göra?

2020-12-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en tidigare sambo där vi bröt för ca 3 år sedan, vi har 2 barn ihop, nu 3 år senare när jag flyttat till min hemort där hon bor har hon spridit ett rykte som jag hört från tiotal personer att jag misshandlat henne och slagit henne under förhållandets tid, vilket självklart aldrig hänt. Kan jag göra en anmälan om förtal? Hur går processen till? Ska jag ifrågasätta varför hon gjort detta och säga att jag ska anmäla? Vi har som sagt 2 barn ihop så vill sköta detta snyggt men ändå inte okej alls att få den stämpeln!
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att din före detta sambo har spridit rykten om att du misshandlat henne kan bedömas som förtal. Detta eftersom en utav de handlingar som enligt 5 kap. 1 § brottsbalken är att se som förtal är just att någon pekar ut en annan person som brottslig. Du kan då välja att göra en polisanmälan vilket blir det steg som sätter igång processen. En anmälan kan du göra på www.polisen.se eller genom att ringa 114 14.Vad händer efter att du gjort en polisanmälan?Steg 1Om du väljer att göra en polisanmälan kommer första steget efter anmälan att bli att polis eller åklagare bedömer vilka möjligheter som finns att utreda brottet. Om de bedömer att det finns möjligheter att utreda brottet kommer ett beslut att inleda förundersökning att fattas. För att en förundersökning ska inledas krävs det att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Därav följer att förundersökning inte behöver inledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda (23 kap. 1 § rättegångsbalken, RB). Det innebär alltså att processen antingen kan ta slut vid detta steg eller fortsätta, beroende på om brottet bedöms kunna utredas eller inte. Steg 2Om polis eller åklagare bedömer att det finns möjligheter att utreda brottet påbörjas en förundersökning under vilken man ska utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl finns för att väcka åtal mot den misstänkte. Förundersökningen handlar också om att samla in den bevisning som krävs för att en huvudförhandling senare ska kunna hållas i ett sammanhang (23 kap. 2 § RB). Huvudförhandlingen är det steg då det slutligen avgörs om den som står åtalad ska dömas för det aktuella brottet eller inte. Steg 3Om förundersökningen inte läggs ner, t.ex. på grund av otillräcklig bevisning, fortsätter processen genom att åklagaren fattar beslut om att väcka åtal. Då hamnar målet i domstol och en huvudförhandling kommer att hållas och det är alltså där som allting avgörs. Prata med din före detta samboDet är svårt för mig att svara på huruvida du ska ifrågasätta din före detta sambo eller inte eftersom jag inte vet exakt hur situationen ser ut. Jag skulle dock rekommendera att du pratar med henne först så att det inte kommer som en överraskning när polisen kontaktar henne. Framför allt mot bakgrund av att ni har barn tillsammans tycker jag att det här är det lämpligaste sättet att sköta det på. Polisanmäla eller inteAvslutningsvis vill jag säga att det är helt upp till dig om du vill göra en polisanmälan eller inte. Som jag nämnt har dock din före detta sambo eventuellt begått ett brott vilket innebär att det är fullt möjligt för dig att göra en anmälan om du vill det. Jag önskar dig lycka till och om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att förödmjuka någon på nätet?

2020-12-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är ett brott att kalla någon för asshole på nätet? Jag har pratat med en jurist och de sa att det inte är ett brott sålänge man inte säger det flera gånger.
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis blir brottsbalken (1962:700) (BrB) tillämplig på din fråga. Uttalandet du beskriver skulle kunna räknas som förödmjukning, vilket är ett brott som framkommer av 5 kap. 3 § BrB. Förödmjukning kan vara ett nedsättande uttalande eller annat förödmjukande beteende mot någon annan. Det krävs dock att syftet med ditt uttalande ska vara att kränka den andre personens självkänsla eller värdighet. Om allt detta stämmer in på syftet bakom ditt uttalande så kan straffet bli böter. Eftersom du gjort uttalandet på nätet så kan det finnas svårigheter i att bevisa att din avsikt faktiskt varit att kränka den andra personen samt dennes självkänsla eller värdighet. Det är dock en svår gränsdragning, då det kan tyckas att uttalandet uppenbart på något sätt har en nedsättande karaktär. Inget lagstöd finns för att agerandet du beskriver inte blir brottsligt bara för att det inte sker upprepat. Att ett agerande skett flera gånger skulle ju dock kunna göra att brottet betraktas som grövre. Ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB kan även vara ett brott som skulle kunna ha begåtts. Påföljden är böter eller fängelse. För ofredande krävs att någon t.ex. utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Handlingen måste dessutom ha ett kränkande syfte och det krävs att den som ofredar vet om att agerandet är fel. Kommentaren du beskriver skulle alltså kunna räknas som hänsynslöst agerande, men likt för förolämpning krävs att du medvetet ska ha velat skada den andra personen. Oftast gäller detta brott exempelvis i olika kommentarsfält på sociala medier där kommentarerna ska vara upprepande, men det kan också aktualiseras i privata meddelanden på nätet. Med anledning av att det krävs att målsägande, d.v.s. den som har blivit ofredad, själv måste väcka åtal enligt 4 kap. 11 § BrB, så resulterar detta i att ofredande på nätet sällan anmälas. Slutligen råder jag dig till att hålla en god ton på nätet! Med vänliga hälsningar,

Får man anklaga personer för att var kriminella hur som helst?

2020-12-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får man kalla personer kriminella hur som helst utan att det finns något fog för det. Det handlar alltså om en person som säger att några är kriminella utan ha gjort något brottsligt över huvud taget.Det är en ren anklagelse utan minsta fakta
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Får man anklaga personer för att vara kriminella hur som helst?Det korta svaret på den frågan är nej. Att utpeka någon som t.ex. brottslig eller att lämnar uppgifter som är ägnade att utsatta en person för andras missaktning kan vara brottsligt. Det är dock förutsatt att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde, dvs. det krävs någon form av spridning. Den som gör sig skyldig till detta kan dömas för förtal till böter (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken).Ibland kan det dock anses försvarligt med hänsyn till omständigheterna att uttala sig på ett visst sätt. Om det skulle anses försvarligt att lämna uppgifter sådana uppgifter och man kan visa att uppgiften antingen är sann eller att man hade skälig grund för den, så ska den personen inte dömas till ansvar (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken).Vad gäller i just ert fall kan jag inte med säkerhet svara på. Men generellt så får man inte anklaga personer för att vara kriminella hur som helst eller sprida sådana uppgifter utan något som helst fog för det. Om det skulle tas upp i en rättegång är det domstolen som avgör om det beteendet kan utgöra brottet förtal eller inte.Brottet förolämpningOm det istället rör sig om att personen enbart riktar en beskyllning eller ett nedsättande uttalande mot någon annan, skulle det kunna handla om brottet förolämpning. Då måste gärningen ha varit ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Skillnaden i jämförelse med förtal är att vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret. Påföljden för förolämpning är också böter (5 kap. 3 § brottsbalken). Hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att häckla, håna eller skämta om någons kroppslängd?

2020-11-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att häckla, håna eller skämta om någons kroppslängd?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer använda mig utav brottsbalken när jag besvarar din fråga. Brottsbalken kommer fortsättningsvis att benämnas som "BrB". Endast de handlingar som regleras i brottsbalken är brott enligt svensk lag (1 kap. 1 § BrB). Det brott som skulle kunna bli aktuellt i detta fallet är brottet förolämpning. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet för förolämpning. Straffet för förolämpning är böter, är brottet däremot grovt kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader (5 kap. 3 § BrB). Det görs däremot alltid en bedömning i det enskilda fallet och det är alltid upp till domstolen att avgöra om en handling utgör ett brott eller inte. Därför kan man inte med säkerhet säga att en person skulle dömas för förolämpning om hen skulle utföra de handlingar du beskriver.Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,