Förtal att undergräva någons trovärdighet i tidningen?

2021-01-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej har en fråga som jag tycker är intressant.Om t ex någon som tycker han är någon slags expertarkitekt går omkring i ett villaområde på en mindre ort och fotograferar vissa villor för att sedan lägga ut i ortstidningen och uttala att dessa är det fulaste arkitektmässigt han sett, att de väcker anstöt och borde rivas. Detta går bra, det ryms under yttrandefriheten.Om sedan en ägare till en av de här villorna går ut i samma ortstidning och påtalar att den här självutnämnde expertarkitekten inte har något som helst kunnande inom området utan enbart har för avsikt att få uppmärksamhet i sin egenskap av den misslyckad person som han är. Detta ryms däremot inte under yttrandefriheten och han kan då anmäla villaägaren för förolämpning eller förtal, är det så svensk lag fungerar?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Förtalsbrottet regleras i brottsbalken 5 kap 1 §. Där stadgas att den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt döms för förtal. Denna regel har dock ett undantag: Om uttalandet är sant eller gärningsmannen hade skälig anledning att tro att det var sant och det med hänsyn till omständigheterna anses försvarligt döms man inte till ansvar.Det är korrekt att nån som offentligt skriver att somliga hus bör skrivas inte döms för förtal. Hus och andra föremål är nämligen inte förtalsbrottets skyddsobjekt. När det kommer till någon som responderar på sådana utlåtanden genom att undergräva "expertarkitektens" trovärdighet kommer förtalsbedömningen således först att ta sikte på om denne utpekas som klandervärdig eller brottslig på ett eller annat sätt. Om så är fallet bedöms sanningshalten i påståendet eller om det finns skälig anledning att tro att uppgifterna är sanna. Om de är sanna bedöms om uppgifterna är försvarliga med hänsyn till omständigheterna. Här måste det tas i beaktning huruvida "expertarkitekten" är en offentlig person, hur många som nås av uppgifterna samt uppgifternas karaktär. Beroende på detta kan sedan sägas om det är försvarligt. Om personen inte är offentlig person, exempelvis, är chansen mindre att det skulle anses försvarligt. Värt att uppmärksamma är dock att den som står risk för straffansvar inte är den som redogjort för uppgifterna, utan den ansvarige utgivaren för ortstidningen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man anmäla brotten förtal och förolämpning?

2021-01-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Sommaren 2019 arbetade jag på Coop i ett litet samhälle. När jag satt i kassan en dag får jag en obefogad utskällning av en kund där han bland annat kalla min familj för "ett satans pack". Detta är en man som bor granne med min mormor och morfar och de har under många år haft en grannfejd som jag ej varit inblandad i. När jag får utskällningen i kassan har jag aldrig pratat med mannen tidigare. Några dagar senare tar min chef in honom på kontoret där jag får en till utskällning. Han börjar senare skicka brev till min arbetsplats som är adresserade till min chef där han flertalet gånger påpekar att jag tidigare fått sparken på Ica (detta stämmer inte). Han skickar sammanlagt 4 brev under den sommaren. I breven och under utskällningarna pratar han om mig på ett nedvärderande sätt och kallar mig för bland annat "idiot", "snorvalp", "satjävel" m.m. Han talar heller inte sanning i det han skriver och säger utan hittar på många saker om mig. I breven som kom under sommaren 2019 nämner han aldrig mitt eller hans namn. Hösten 2020 skickar han ett brev till Coops huvudkontor i Stockholm och pratar återigen nedvärderande om mig som person och kallar mig för olika saker. I detta brev nämner han mitt namn och har dessutom bifogat en kopia av hans körkort. Jag anmälde allt som hände under sommaren 2019 men det blev nedlagt. Hur stor är chansen att anmälan skulle öppnas igen efter brevet där namn är inkluderade? Och vilket/vilka brott gör han sig skyldig till?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande brott regleras i Brottsbalken (BrB).Jag kommer nedan redogöra vilka brott som har begåtts och om det är möjligt att väcka talan mot mannen.UtredningEn obefogad utskällning där uttalandena inte är ägnade att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt kan i annat fall utgöra brottet förolämpning. Brottet förolämpning innebär att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet, 5 kap. 3 § BrB. Notera däremot att denna utskällning kan likväl utgöra brottet förtal beroende på uttalandena i fråga, 5 kap. 1 § BrB. Gällande breven gäller densamma som vid en obefogad utskällning, det vill säga att breven som mannen skickat kan likväl utgöra förtal, i den mening att mannen försökt få dig att framstå som klandervärd i ditt levande eller på ett annat sätt försöka utsätta dig för andras missaktning.Kan anmälan öppnas igen efter brevet där namn är inkluderade?Brott som nämnts ovan får inte åtalas av någon annan än målsäganden, det vill säga den som blivit utsatt för förtal eller förolämpning. Däremot, om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser1. förtal och grovt förtal,2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, eller3. förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Skulle du nu vilja driva denna fråga vidare, kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap. 5 § BrB. Eftersom förtal är ett så kallat målsägandebrott måste du själv som huvudregel väcka åtal och inte åklagaren (enskilt åtal). Det är viktigt att anmärka för din del dock att om du förlorar målet riskerar du att behöva stå för både din egen och motparternas rättegångskostnader. Detta innebär också att du själv kommer att behöva lägga fram bevisning eller anlita ett ombud som hjälper dig lägga fram bevisning i målet. Om det är fallet att du behöver ett ombud för att få hjälp med att ta ärendet vidare kan du kontakta mig på Arian.shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid polisanmälan för förtal?

2021-01-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har fått veta att person Y som jag en gång i tiden kallade för min vän har förtalat mig framför mitt ex. Detta inkluderar mindre företeelser som under vår relation då han ljög om saker jag ska ha sagt och gjort för att skada vår relation. Efter att vi gjorde slut har förtalet ökat gradvis. Från att jag först ska ha flörtat med Y för att "straffa" mitt ex, vidare till att jag ska haft en sexuell relation med honom samt hans roommate (båda två är vänner till mitt ex). Jag ska uttryckligen ha sagt att anledningen till att jag gjorde var för att straffa mitt ex. Jag ska även ha skitsnackat, spridit rykten och ljugit om mitt ex framför andra. Anledningen är för att jag ska ha sagt att jag har velat "straffa" honom då med. Y ska även ha sagt att han misstänker samt att jag ska ha påstått/hintat/andra har sagt att jag har erkänt till att ha installerat ett spionprogram i mitt ex telefon. Han ska ha gått igenom med mitt ex hur jag ska ha gjort det och när. Att jag stalkar honom grovt. Med andra ord så har jag framställt som en svartsjuk psykopat. Detta har jag upplevt som extremt kränkande, sårande och smärtsamt. Noll stöd eller support från mitt ex trots han själv säger att han inte tror på Y.Problemet är att jag själv inte har några fysiska bevis på att detta har skett. Endast mitt ex via ord/sms. Mitt ex har också uttryckt att jag inte får "berätta" för han vill skydda Y. I hans ögon är vad Y gjort inte så farligt. Vad kan jag göra? Kan jag polisanmäla ändå?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB. Brottet består i att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i dennes levnadssätt eller genom att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Jag skulle säga att det händelseförlopp som du beskriver kan uppfylla kravet på att vara ägnat att utsätta dig för missaktning från andra eftersom det rör sig om nedsättande uppgifter. Det krävs då även att uppgifterna som lämnats om dig inte har varit försvarliga samt att personen som gjorde det kan visa att uppgifterna antingen är sanna eller att hen hade skälig grund för att lämna uppgiften. Att observera är alltså att även om något är sant kan personen som lämnar uppgifterna ha gjort sig skyldig till förtal. Du kommer alltså inte behöva bevisa att det som sagts om dig är falskt, däremot måste du kunna bevisa att sådana uppgifter faktiskt har spridits om dig.Vad som dock är speciellt med brottet förtal är att det är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att brottet inte faller under allmänt åtal, utan du som målsägande måste själv väcka talan i form av enskilt åtal (se vidare 5 kap. 5 § BrB). En åklagare kan enbart åtala för brottet om det kan anses vara påkallat från allmän synpunkt. Denna bedömning görs av åklagaren.Du kan absolut polisanmäla brottet men du ska vara beredd på att det finns en stor risk i att åklagaren inte kommer att väcka något åtal. I ett sådant fall är du hänvisad till att du själv får väcka åtal, vilket bland annat innebär att du måste föra din talan helt själv.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att ändra meddelanden i en chatt och sprida den?

2021-01-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att ändra om en konversation och sprida den vidare?Ändrat datum och ändrat svar från motparten.
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis blir brottsbalken (1962:700) (BrB) tillämplig på din fråga eftersom du undrar om det är olagligt att ändra i och sprida en konversation. Innebörden av förtal Av 5 kap. 1 § BrB framgår det att en person som utpekar någon annan på ett klandervärt sätt, d.v.s. på ett negativt sätt, eller sprider uppgifter i syfte att utsätta personen för missaktning, kan dömas för förtal. Med missaktning menas att man utsätter någon annan för skada. Påföljden är böter, men i grova fall kan även fängelse bli aktuellt enligt 5 kap. 2 § 1 st. Handlingen ska vidare var avsedd att skada en levande människas rykte. För att skada ska kunna ske behöver vidare en utomstående ha tagit del av uppgiften. Utlämnandet av uppgiften ska vanligtvis ha lett till skada men så behöver faktiskt inte vara fallet. Det är tillräckligt att uppgiften normalt sett hade kunnat ge dig dåligt rykte ur andras ögon. Lite mindre allvarliga uppgifter eller vanliga uppgifter räknas inte som att utpeka någon på ett klandervärt sätt, utan istället måste den lämnade uppgiften ha en mer allvarlig karaktär. Slutligen krävs uppsåt, d.v.s. att personen som sprider informationen ska ha haft avsikt att utsätta den andre för missaktning. Handlingen skulle kunna vara förtalAtt ändra i en konversation och sedan sprida den skulle kunna bli fråga om förtal. Om personen som ändrat i konversationen och sprider detta, gör det i syfte att utsätta den andra personen för missaktning för att exempelvis förstöra dennes rykte, skulle det kunna finnas förtalsgrund. I ditt fall har det betydelse vad meddelandena har ändrats till och till vilken krets som meddelandena spridits till. Om ändringarna medför att personen i fråga kan uppfattas som klandervärd så kan det vara fråga om förtal. Vad som är klandervärt avgörs av den krets som offret tillhör, vilket gör att kretsen som fick den ändrade konversationen, har betydelse. Som tidigare nämnts krävs dock att personen som lämnade uppgiften ville skada den andre, vilket kan ge upphov för bevissvårigheter i fallet du beskriver. För att ge dig en heltäckande bedömning hade jag således behövt mer information om det exempelvis fanns uppsåt att skada den andre samt vilka typ av ändringar i texten som gjorts. SammanfattningSammanfattningsvis är svaret på din fråga att det skulle kunna vara olagligt att ändra en konversation och sedan sprida den vidare. Brottet som skulle kunna vara begånget är förtal, där flera omständigheter ska tas i beaktande vid en bedömning. För att förtal ska vara för handen krävs att: 1. En person ska ha utpekat någon annan,2. På ett klandervärt sätt eller har lämnat en uppgift om denne,3. I syfte att utsätta denne för missaktning Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Förtal att peka ut en känd mördare?

2021-01-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, har en fråga angående förtal, jag har ett stort true crime intresse och skulle vilja starta någon form av kanal att skriva om det i, exempelvis Instagram. Räknas det som förtal om man skriver om brott där exempelvis mördaren redan är dömd ? Till exempel om jag skulle skriva om vad Anders Eklund begått för brott ? Alltså endast om brottet och inte gå in på vad man tycker om honom eller påstå saker som inte är bekräftade . Kortfattat är det okej att skriva till exempel " Anders Eklund mördade Engla "? Eller räknas det som förtal?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Förtalsbrottet regleras i brottsbalken 5 kap 1 §. Där stadgas att den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt döms för förtal. Denna regel har dock ett undantag: Om uttalandet är sant eller gärningsmannen hade skälig anledning att tro att det var sant och det med hänsyn till omständigheterna anses försvarligt döms man inte till ansvar. Att Anders Eklund mördade Engla är sant, och om inte annat finns skälig anledning att tro att det är sant mot bakgrund av att han är fälld i domstol. Det faktum att brottet är mycket grovt och har ett allmänintresse, samt det faktum att det redan är mer eller mindre allmänt känt att han begått detta brott är omständigheter som talar för att det även försvarligt att peka ut honom som Englas mördare. Med andra ord skulle man inte inte dömas för förtal.Hoppas du fick svar på din fråga!

Sprider falska rykten om att jag har suttit i fängelse, vad kan jag göra?

2021-01-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har blivit förtald av en banktjänsteman som sprider falska rykten att jag har suttit i fängelse och man ska akta sig för att göra affär med denna person.Jag bor i Spanien men undrar vad som gäller.Mitt företag var ett mycket välrenommerade och hade ca 70% av mina kunder i banken och även mitt privata.För ca 3 år sedan började allt vända helt plötsligt och verken jag eller min fri förstod vad som skett.Härom dagen så fick vi via en kund på banken ett sms där kvinnan i banken förklara allt svart på vitt.Vad gör man
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.Detta innebär att personen som anklagar dig för att suttit i fängelse och att man ska akta sig för dig kan ha gjort sig skyldig till brottet förtal, då personens utpekat dig så som brottslig. Det kan även antas att det dessa uppgifter som personen sprider om dig till andra personer görs i syfte att utsätta dig för andras missaktning. Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte klassas som förtal. I sådana fall måste anklagelsen ha varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund att anta att uppgiften var sann. Enligt min bedömning anser jag att det i ditt fall inte rör sig om sådana anklagelser som är försvarliga och därför omfattas dessa inte utav undantagsregeln.Vad kan du göra?Du man kan kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Dock är förtal ett målsägandebrott. Det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, det vill säga du i detta fall, som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.Jag vill även påpeka att om du förlorar målet så är det i sådana fall du som kommer få betala rättegångskostnaderna enligt 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Om du väljer att stämma dessa personer för förtal och inte lyckas bevisa att dem är skyldiga till brottet så blir du alltså ersättningsskyldig även för deras rättegångskostnader.Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Bedömning av förtal

2021-01-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En boende i min BR förening anmälde till styrelsen att jag hade värmeelement påkopplade i garaget och därför gick det mera ström i föreningen.Styrelserepresentant kom och ville inspektera mitt garage. Sagt och gjort. Inga element eller annan värmekälla fanns. Ej heller motorvärmare eller kupevärmare.Kan det som personen sagt om mig falla under förtal?
Peter Pargell |Hej och tack för att du du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om det kan vara förståeligt att du uppfattar din grannes beteende som irriterande måste en objektiv bedömning göras i fråga om straffrättsligt ansvar. Påståendet skulle kanske i vissa sammanhang utgöra en uppgift som typiskt sett är ägnat att väcka missaktning. Men bedömningen av frågan stannar inte där. Som jag försökt redogöra för nedan kan ett sådant uttalande vara försvarligt. Vidare kan det då också föreligga omständigheter som talar för grannen hade skälig grund till att tro att det förhöll sig på det sätt som grannen påstod. Hur gör man en bedömning av om förtal föreligger? Förtal är ett brott som återfinns i brottsbalken (5 kap. 1 § BrB). Så här går bedömningen till: En uppgift ska ha lämnats till en tredje person. Det ska vara fråga om en ett påstående som är av sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha utpekat en annan som brottslig eller klandervärd. Alternativt att uppgiften som denne lämnat varit ägnad att utsätta den andre för andras missaktning. Detta kallas för förtal i teknisk mening.Kan uppgiften som lämnats ut bedömas som nedsättande görs sedan en bedömning om det varit försvarligt att lämna ut uppgiften.Om det bedöms vara försvarligt att lämna ut uppgiften måste uppgiftslämnaren visa att uppgifterna varit sanna eller att denne haft skälig grund för dem. Även om uppgifterna är sanna kan det föreligga förtal, om det visas att det enligt föregående punkt varit oförsvarligt att lämna ut uppgifterna.Är påståendet ägnat att väcka missaktning? Påståendet är ägnat att utsätta dig för andras missaktning om påståendet duger för att framkalla missaktning hos andra. Bedömningen av om påståendet eller uppgiften är ägnad att utsätta dig för andras missaktning måste sättas i relation till de sociala värderingar som råder på den ort eller i den krets av människor där du befinner dig. Det är alltså inte din subjektiva uppfattning som ligger till grund för bedömningen utan din position i denna kontext. I ditt fall skulle då de sociala värderingarna som råder i bostadsrättsföreningen ligga till grund för bedömningen. Ett argument för att uppgiften typiskt sett är ägnad att väcka andras missaktning skulle kunna vara att det insinuerar att du är moraliskt klandervärt. Särskilt i förhållande till att det är en bostadsrättsförening där det gäller där alla ju måste bidra likt och där ingen ska särbehandlas. Men det kan ju också föreligga omständigheter som talar för att påståendet inte kan klassas som ägnat att framkalla missaktning hos andra. Har det varit försvarligt att lämna ut uppgiften?Grannen kan hävda att det varit försvarligt att lämna ett sådant påstående. Då övergår bevisbördan på dig. Om grannen inte lyckas göra antagligt att gärningen var försvarlig har du uppfyllt din bevisbörda. För att göra det antagligt att gärningen var försvarlig kan grannens syfte med påståendet undersökas. Här ska en bedömning göras utifrån omständigheterna i fallet. Du skriver att din granne påstått att du haft värmeelement påkopplade i ditt garage och att det därför gick mera ström i föreningen. Om det utifrån omständigheterna exempelvis framstår som att syftet varit att förhindra ett missförhållande kan det tala för att det varit försvarbart. Exempelvis skulle det faktum att påståendet har framförts endast till styrelsen och att det rör sig om förvaltningen av föreningens egendom kunna tala för att ett sådant påstående måste vara tillåtet i en bostadsrättsförening. Har grannen haft skälig grund för sitt påstående?För att påvisa att en skälig grund finns för grannens uppfattning måste en samlad bedömning göras. Det betyder att alla omständigheter av betydelse för bedömningen vägs samman. Det är i ditt fall svårt att göra en bedömning om det förelegat skälig grund på bakgrund av uppgifterna i din fråga. Slutligen ska sägas att om ett påstående lämnats till en mindre krets kan detta tala i förmildrande riktning. Om styrelsen förmedlar påstående vidare till andra bostadsrättsinnehavare ska din granne inte hållas ansvarig för det.Hoppas att du har fått hjälp i din fråga och återkom gärna om det skulle vara något mer du undrar över!

Skicka gruppchatt i personligt brev

2021-01-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att förmedla en gruppchat på Facebook, utan att i brevet avslöja namn, vidare i ett personligt brev?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att du med "personligt brev" menar ett brev som skickas till en eller ev. två personer. Är det i gruppchatten tal om uppgifter om någon som kan uppfattas som brottsliga eller få personen att se klandervärd ut, och skickas brevet till flera personer kan det bli tal om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Med förtal menas att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal. För att det ska bli tal om förtal krävs att det på något sätt går att identifiera personerna i gruppchatten (ex. med bild eller namn). I och med att du nämner att du i brevet inte avslöjar namn är det sannolikt inte tal om förtal.SammanfattningsvisSå länge som det inte går att identifiera personerna, och så länge som gruppchatten sprids till ett begränsat antal personer tolkar jag det som att det är okej. Vänligen,