Räknas det som ärekränkningsbrott att en annan kollega pratat illa om oss i en mataffär till andra?

2021-01-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Har fått veta av en kollega, att en annan kollega stått och pratat om oss i en mataffär till andra. Samtalet rörde sig om att "vi har ett flertal tillfällen varit på samtal till vår EC ang. klagomål på oss." Hon har namngett oss till den andra. Vi har dock inte varit på något samtal hos EC, och jag har varit sjukskriven ett längre tag p.g.a. en arbetsskada. Räknas det som ärekränkning?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ärekränkningsbrott framgår av 5 kap. BrB och innefattar brotten förtal (5 kap. 1 - 2 §§ BrB) och förolämpning (5 kap. 3 § BrB).En kollega har inför andra människor uppgivit att ni varit på samtal hos EC angående klagomål på er, vilket inte har skett.Förtal innebär att gärningsman utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta brottsoffret för andras missaktning. Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, vilket det visserligen är i det här fallet, men rekvisitet nås förmodligen inte för förtal.Förolämpning innebär att gärningsman riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot annan. Förolämpning föreligger inte i ert fall då uttalandet inte gjordes direkt mot er.Förmodligen föreligger inte något ärekränkningsbrott i ert fall.Med vänlig hälsning.

Förolämpning

2020-12-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att fråga någon om denna är: ´´Dum i huvudet´´?
Carolina Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det brott som skulle kunna vara aktuellt är enligt min mening förolämpning, se 5 kap. 3 § Brottsbalken(BrB). Förolämpning innebär att man avsiktligen sårar någon genom att kalla denne för kränkande saker, beskyller personen kränkande eller liknande. För att det ska vara förolämpning krävs det att personen förstod att det den sa skulle såra personen, men valde att säga det ändå. Det krävs alltså uppsåt. I detta fall är det enligt min mening tveksamt om detta skulle utgöra förolämpning då det är ställt som en fråga och kanske inte kan anses att man hävdar att personen är dum i huvudet. Brottet förolämpning är ett så kallat målsägandebrott se 5 kap 5 § BrB. Detta innebär att endast målsäganden(den som varit utsatt för brottet) kan väcka åtal (endast i vissa särskilda fall kan åklagaren göra det). Om du vill väcka enskilt åtal ska du skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten, se 47 kap 1 § rättegångsbalken. I stämningen kan du yrka(kräva) skadestånd. Viktigt att veta är att om domstolen anser att brottet förolämpning inte är uppfyllt och därmed ogillar åtalet, kommer målsäganden att få bekosta motpartens rättegångskostnader. Exempelvis kan åtalet ogillas om bevisningen inte är tillräcklig. Det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" att den tilltalade begått brottet.

Anmäla någon för förtal eller förolämpning vid anklagelse av brott

2020-12-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit felaktigt anklagad för sexuell ofredande. Det är påstått att jag har tagit tag i en tjejs rumpa under ett ungdomsevenemang med flera hundratals människor intill.Tjejen petar mig på axeln och frågar ifall det var jag som tafsade på henne. Jag svarar nej och har stått still hela tiden med ryggen mot.Hon påstår att jag passerat henne och begått gärningen vilket är felaktigt. Hon hämtar sedan polisen på mig och anmälan sker. Hon har sedan styrkt händelsen med ett vittne under förhöret och jag med två vittnen som ska tala för min oskyldighet.Inga ytterliggare bevis finns utöver det som sägs ord mot ord mellan oss parter. Nu blir det rättegång, jag kan väl bara neka till allt? Finns det något sätt jag kan anmäla henne för? Förtal?, förolämpning? Jag tycker att det är förolämpande och sårande att anklaga mig för ett sådant allvarligt brott men kommer det hålla i rätten?
Marija Stevanovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att du kan neka till brott. Till din hjälp har du givetvis din försvarsadvokat som kommer att bistå dig och föra din talan under förhandlingen i domstol. Till förtal gör man sig skyldig då man utpekar en person som brottslig eller annars klandervärd i sitt levnadssätt. Detsamma gäller om man lämnar uppgifter som har till syfte att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB).Förutsättningarna för att det ska bli fråga om förtal är dels att en uppgift ska ha lämnats till annan än den beskyllde (i detta fall annan än dig). När uppgiften senare kommit till tredje mans kännedom är brottet att anse som fullbordat. Är det inte fråga om förtal kan man dömas till förolämpning. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan gör sig skyldig till förolämpning, under förutsättning att gärningen varit ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § första stycket BrB).Bedömningen av huruvida något av dessa britt föreligger är givetvis ingenting du själv har i uppgift att avgöra. Är det så att du är felaktigt anklagad kan du givetvis anmäla brott genom att vända dig till polisen vid närmaste polisstation eller annars genom att ringa det icke akuta numret 114 14.

Kränkande behandling i skolan

2020-12-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Mitt barn kom hem gråtande från skolan en gång eftersom läraren både signalerat och direkt kallat honom för värdelös, lat, oduglig, klumpig, ansvarslös och ´´du är inte värd min dyrbara tid``. Detta eftersom mitt barn ständigt får sämre betyg på lektioner läraren undervisar i. Visst har lärare rätt att påpeka brister hos elever i sina studieprestationer och förklara hur de kan förbättra sig för högre betyg, men DET HÄR agerandet tycker jag hamnar långt över gränsen. Även en vuxen person hade blivit sårad om någon uttryckt sig så till honom på sin arbetsplats. Så min fråga här är om läraren gjort sig skyldig till brott, samt ifall det räcker för att ge honom sparken. Förutom att jag kan ta upp det här med rektorn så undrar jag också om jag kan polisanmäla läraren, är det något ni rekommenderar jag gör? Mitt barn har mått mycket illa sedan dess, han har tappat lusten med skolan pga. detta. Läraren själv anser sig ha gjort helt rätt dock.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förolämpning En person som riktar beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan döms för förolämpning vilket kan föranleda böter. Viktigt är att gärningen ska vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § brottsbalken). Uttalandet måste vara på ett personligt plan och träffa den angripna personen, det kan inte vara uttalanden av en mer generell karaktär och kan träffa flera andra. I detta fall har uttalandena varit personliga och från vad du beskriver har de varit kränkande mot den angripne, det vill säga ditt barn. Kränkande behandlingPersonal på skolan får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling (6 kap. 9 § skollagen). Kränkande behandling i detta kapitel menas med sådant uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller elevs värdighet (6 kap. 3 § skollagen). Exempel på en sådan handling kan vara att kalla ett barn för någonting nedsättande inför klassen. Att läraren uttryckt sig så som du beskriver kan möjligtvis anses som kränkande behandling. Skadestånd för sådan behandling kan bli aktuell (6 kap. 12 § skollagen). Sammanfattningsvis kan läraren gjort sig skyldig till förolämpning eller kränkande behandling beroende på situationen. Det är viktigt att rektorn på skolan får kännedom om ditt problem, vilket jag antar du redan gjort utifrån frågan. Förolämpning är ett brott i lagens mening och går att polisanmäla. Sedan är det polisen som utreder om ett brott förelegat. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Förolämpning enligt 5:3 BrB

2020-12-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Tack för er hjälp.Jag undrar om det är brottsligt att kalla någon för tjock eller tjockis? (med tanke på yttrandefriheten)Mvh
Sonja Najim |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (1962:700) (BrB).Det stämmer att vi i Sverige har yttrandefrihet, vilket förekommer i 2 kap. 1 § regeringsformen. Yttrandefriheten innebär bland annat att det allmänna, det vill säga stat och kommun inte får begränsa din yttrandefrihet. Däremot är yttrandefriheten inte total, detta innebär att du inte får skada eller kränka andra. Att kalla någon för tjock eller tjockis kan utgöra brottet förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken. Av bestämmelsen framgår det att den som uttalar sig nedsättande eller som förödmjukar en annan person kan göra sig skyldig till förolämpning. För att handlingen ska utgöra förolämpning så krävs det att syftet måste vara att kränka personens självkänsla eller värdighet. Vidare kan straffet för förolämpning bli böter och om det är grovt så kan det bli fängelse i högst sex månader. Vad gäller i detta fall?Om man uttalar sig på ett sätt som uppfattas som nedsättande så kan det vara brottsligt. Om det är brottsligt eller inte, kan också bero på om ditt syfte är att kränka personen. Däremot har rättspraxis, det vill säga tidigare domar gällande förolämpning visat på att man kan dömas utan att syftet varit att kränka den andre.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Är det olagligt att skämta om våldtäkt?

2020-12-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det tillåtet att skämta om våldtäkter inför andra?
Erica Rinaldo |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan är om det kan anses vara olagligt att skämta om våldtäkter inför andra. Till att börja med kan sägas att varje enskild person har rätt till yttrandefrihet (2 kap. 1 § Regeringsformen). Yttrandefriheten är däremot inte en absolut rättighet, utan kan begränsas genom stöd i lag. Ett sådant lagstöd kan återfinnas i Brottsbalken. Det kan vara olagligt att "skämta" om våldtäkt beroende på hur detta görs. Exempelvis kan både förtal och förolämpning göras gällande beroende på till vem skämtet riktar sig och hur det framförs.- Förtal – B far med osanning och påstår att A har utfört en våldtäkt mot C (5 kap. 1 § Brottsbalken).- Förolämpning – B riktar beskyllningar, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot A som varit ägnade att kränka A:s självkänsla eller värdighet. Ex. B beskyller A för att ha våldtagit C och kallar A för våldtäktsman (5 kap. 3 § Brottsbalken).Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en skillnad mellan förtal och förolämpning. För att en handling ska klassificeras som förtal krävs det att uttalandena har nått tredje man. Förolämpning kräver däremot inte att "meddelandet" har nått tredje man.Vänligen,

Kan detta vara förtal?

2020-12-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vi har blivit anmälda till miljökontoret att vi i vår braskamin "dygnet runt med spillvirke, avfall, kartonger med mera". Man hävdar att vi inte eldar med ved vilket är direkt felaktigt eftersom vi endast eldar med björkved.Man har gjort 2 anmälningar till miljökontoret. Det hör också till saken att det finns ett antal hus närmare den som klagar, som också eldar i sina braskaminer med ved men inte blivit anmälda. Vi har ingen relation alls med den som anmält.Kan detta var förtal?
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). I paragrafen stadgas att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter". Brottet förutsätter att uppgiften lämnas till tredje person, det vill säga till någon annan än den utpekade, och brottet anses fullbordat så snart uppgiften kommit till denna annan. Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, och inte bara ett värdeomdöme. Det krävs dock inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det räcker att uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande för "andras missaktning". I paragrafens andra stycke förklaras dock att någon som i och för sig gjort det som ovan beskrivits, inte ska dömas till förtal om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna, och om uppgifterna visas vara sanna eller om personen hade skälig grund för uppgiften som personen spred. Första frågan som måste besvaras i ditt fall är om anmälan till miljökontoret kan anses vara ett uppgiftslämnande som haft till syfte att utsätta er för missaktning. Det är tveksamt, med tanke på att man har rätt att anmäla vid misstanke. Myndigheter är objektiva och ska endast utreda sanningen, och därav bör de inte heller kunna ses som en tredje person till vilken uppgiften ska ha spridits till. Det kan även nämnas att förtalsbrottet faller inom enskilt åtal, vilket innebär att det inte är en åklagare som för målet i domstol, utan målsägande själv (den utsatte), 5 kap. 5 § BrB. Endast i undantagsfall kan åklagaren driva målet enligt samma paragraf. Det, på grund av att det som enskild kan vara svårare att säkra bevis, tillsammans med det faktum att det råder stark yttrandefrihet i Sverige gör att inte allt för många döms för förtal. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Vänligen,

Bevis för förtal

2020-12-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En före detta medlem i en förening sprider rykten om hur dum jag är, hur dumt jag betett mig i olika sammanhang och påstår dessutom att jag skulle ha haft sex i föreningens lokal. Jag har hört det från andra personer och dessutom finns det en inspelning där hen i över en timme berättar om allt detta. Vi bor i en mindre ort där vi båda är relativt kända av allmänheten. Skulle det inspelade materialet räcka som bevis för förtal/ärekränkning?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag vill börja med att säga att när det kommer till frågan huruvida det är att anses som tillräckligt mycket bevisning kan jag dessvärre med säkerhet inte ge ett konkret svar på frågan. Detta eftersom en bedömning görs i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Däremot kan jag förklara brottet och vad lagen säger om det. Ärekränkningsbrott Det som du beskriver ovan kan, precis som du nämner i din fråga, utgöra ett ärekränkningsbrott, närmare bestämt, "förtal". Ärekränkningsbrott är brott som går ut på att sprida uppgifter eller antydningar om en person på ett sådant sätt att det drabbar personen negativt. Ärekränkningsbrotten regleras i 5 kap. brottsbalken, som jag följande kommer att benämna som "BrB". Förtal En person kan dömas till förtal om denne pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Att någon sprider rykten om dig och sprider osanna uppgifter, ex. om att du har haft sex i föreningens lokaler är alltså att jämföras med att peka ut någon som klandervärd i sitt levnadssätt. Att personen sprider dessa uppgifter skulle alltså kunna utgöra brottet förtal ( 5 kap. 1 § BrB). Utpekandet eller de uppgifter man sprider ska vara av allvarlig grad för att det ska räknas som förtal. Hur stor spridningen är spelar även viss roll. Bedömningen av vad som anses som nedsättande görs sedan utifrån den utpekades omgivning och ur deras synvinkel, dvs. utifrån din synvinkel och vilka personer i din omgivning som har fått höra detta utpekande, exempelvis andra grannar, arbetskollegor etc. Domstolen tar alltså bl.a. hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått och även till, som jag nyss nämnde, vilka personer spridningen har nått. Jag skulle råda dig till att prata med den före detta medlemmen och försöka förklara för hen hur situationen står till och vidare även förklara att de anklagelser hen gör skulle kunna utsätta dig för andra personers missaktning och även resultera i att hen gör sig skyldig till förtal. Ifall hen fortsätter trots detta, och ifall du anser att det faktiskt utsätter dig för andras missaktning eller om du anser att det redan har gjort det råder jag dig till att kontakta polisen och göra en anmälan. Dessvärre kan jag som sagt inte ger dig ett mer konkret svar på din fråga men jag hoppas att detta ändock gav dig vägledning. Om inte får du gärna kontakta oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga! Önskar dig en God fortsättning! Hälsningar, Sara