Utgör det förtal att hänga ut dömda personer?

2020-12-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, är det lagligt att hänga ut dömda våldtäktsmän eller kvinnomisshandlare på nätet? Jag tänker mig att man skapar en sida där man hänger ut de och skriver ut namn och möjligtvis bild av personen, skriver vad personen är dömd för och backar upp detta med domarna, är detta lagligt?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är lagligt att skapa en sida på nätet där man hänger ut personer som är dömda för våldtäkt eller misshandel genom att skriva deras namn och lägga ut deras bilder.FörtalBrottet som kan aktualiseras i detta fall är förtal. Förtal regleras i (5 kap 1 § Brottsbalken). Det framgår att om en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Det finns dock undantag för när man får sprida sådana uppgifter utan att bli dömd för förtal. Det när nämligen om du är skyldig att sprida uppgifterna eller om det är försvarligt att lämna uppgifterna. Vidare krävs det att du hade skälig grund att sprida uppgifterna eller att uppgifterna är sanna eller om det finns anledning att tro att de är sanna.Är det straffritt att hänga ut personer som är dömda för vissa brott? De uppgifterna du vill sprida är sådana uppgifter som utpekar dessa personer som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt. Spirandet kan dock vara straffritt om du är skyldig att sprida dem eller om det är försvarligt att lämna uppgifterna. Det räcker således inte att uppgifterna faktiskt är sanna och att det finns en dom som styrker det. Den bedömning som görs om spirandet utgör förtal, är om den som lämnade uppgifterna hade för syfte att skada den utpekande med hänsyn till den kretsen personen tillhör även om skada inte uppstått. Vad gäller försvarlighetsbedömningen brukar hänsyn tas till om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas. Det görs en avvägning mellan det allmänna intresse och den utpekades intresse av att uppgiften inte lämnas. I Sverige är det generellt sett inte försvarligt att hänga ut en tidigare dömd person med syfte att denne ska utsättas för andras missaktning. Detta eftersom det är förbjudet med så kallad dubbelbestraffning. Det vill säga att man inte ska bestraffas två gånger för ett och samma brott. Det spelar alltså ingen roll att uppgiften är sann. Däremot görs en bedömning på varje enskilt fall beroende på omständigheterna. Därför kan jag tyvärr inte ge dig ett definitivt svar. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Vad kan jag göra när mit ex sprider rykten om mig online?

2020-12-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan Jag är dansk men är bosat i falun (förlåt mit svenska)Jag har en skilsmässa och vårdnadstvist på gång mot mitt ex fru.. Det ät jättesvårt då hon har slagit mig och barnen och hon anklagar mig offentligt förr psykisk mishandel även då det er hon som gör psykisk mishandel och inte jag.. Jag har varit i kontakt med våld i nära relationer och social tjästen pga. hennes mående och beteende.kan jag stämma mitt ex fru förr förtal? Hon har blockerat mig på fb därefter har hon skrivit att jag är narcistisk och at jag ljugar och att jag har personlighets förstyrelse + att jag psykisk mishandler henne... Flera av mina kompisar har slutat prata med mig och har inte als hört min historia... Jag känner mig kränk i att hon lurade mig hit från danmark då hon sa jag kunne plucka klart som bilmekaniker här i falun också.. vilket jag inte kan... Där finns ingen utbildning här... Vad kan jag göra åt detta?Jag har fått bilder från fb från mina kompisar..
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förtal - brottsrekvisitFörtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken är en form av ärekränkning som omfattar situationer då gärningspersonen utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Här måste man ta reda på vilka avsikter dina exfru hade med ryktesspridningen. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till någon form av skada, men skada behöver inte nödvändigtvis ha uppstått. För att kunna döma någon till ansvar för förtal är det alltså tillräckligt att det funnits en risk för att den berörde skulle komma att utsättas för andras missaktning. Förtal förutsätter även att uppgiften lämnas till någon utomstående och att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. För att förtalet ska anses brottsligt krävs även att uppgifterna inte är försvarliga, vilket följer av 5 kap 1 § andra stycket. Denna bedömning görs helt och hållet objektivt, men så länge det inte finns några belägg för att du utsatt henne för psykisk misshandel eller liknande så torde det inte vara försvarligt.Sammanfattningsvis kan man säga att brottsrekvisiten för förtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken är:1. En uppgift har lämnats,2. Uppgiften ska avse en viss levande människa, 3. Uppgiften ska vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning (att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt utgör exempel på sådana uppgifter). Inte heller ställs det något krav på att uppgiften ska vara osann4. Uppgiften har lämnats till annan än den som uppgiften avser, samt5. Straffansvar undantas inte enligt 5 kap 1 § andra stycket.Vad du kan göraVid förtal föreligger sk enskilt åtal vilket betyder att målsäganden själv måste väcka åtalet, alltså görs det inte av åklagaren som i normala fall. Jag råder dig till att polisanmäla händelsen om du inte redan har gjort det, men ha i åtanke att du kan behöva föra din egen talan på egen hand om du inleder en process. Om du vill få bort hennes inlägg från Facebook kan du försöka ta kontakt med deras kundsupport, ett annat alternativ är att anmäla hennes profil och/eller inlägg.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Tills vidare önskar jag dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Var går gränsen för förolämpning?

2020-12-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Var går gränsen för förolämpning? Är alla elaka saker som man säger till en person förolämpningar? Är det till exempel en förolämpning att kalla någon för konstig?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förolämpning är ett brott som regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken (BrB) så det är utifrån den paragrafen jag kommer besvara din fråga. Förolämpning innebär enligt 5 kap. 3 § BrB att någon uttalar sig nedsättande mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet. För att det ska vara fråga om förolämpning måste beteendet eller uttalandena rikta sig direkt mot den berörda i fråga. Om någon uttalar sig nedsättande om en person till en helt annan person och inte direkt till den berörda så rör det sig inte om förolämpning utan kan istället vara fråga om förtal. Beteendet eller uttalandena måste också vara ägnade att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det är inte nödvändigt att den utsatta faktiskt känt sig kränkt, det avgörande är om uttalandet typiskt sett orsakar en kränkning i den specifika situationen. Det är alltså nödvändigt att beakta vem uttalandet riktar sig till. Exempel som tas upp i lagkommentaren till 5 kap. 3 § BrB på vad som kan tänkas vara kränkande är uttalanden som anspelar på någons etniska ursprung, sexuella läggning, funktionshinder eller ett särpräglat drag i utseendet. Enligt min bedömning är det tveksamt om just "konstig" är tillräckligt kränkande för att det ska vara brottsligt, men det blir som sagt en bedömning i varje enskilt fall och eftersom jag inte har så mycket information om varken situationen eller mottagaren kan jag inte säga något som med säkerhet stämmer. Sammanfattningsvis är det inte så enkelt att det finns en direkt gräns för vilka ord eller gester som är att anse som en förolämpning. Det kokas ner till en bedömning i varje enskilt fall och beror till stor del på vem som är mottagare. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är falska påståenden om andra ett brott?

2020-12-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om en mormor till min dotter, ringer till socialen och säger att min dotter är autistisk, och att jag pappan till dottern lider av en personlighetsstörning och har två personligheter, fast det inte är sant, räknas det som ett brott?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelserna i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB).Det du beskriver skulle kunna falla in under brottet "förtal" (5 kap. 1§ BrB). För att något ska anses vara ett fall av förtal krävs att någon utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte räknas som förtal. Undantagen består av om anklagandet har varit försvarligt och om man kan bevisa att det påstådda var sant, eller om man haft skälig grund att anta att det var sant.Förtal räknas som ett brott som kräver enskilt åtal i de flesta fall (5 kap 5 § BrB). Det innebär att den som utsatts för brottet själv behöver väcka åtal (47 kap 1 § RB). Vid ett enskilt åtal är det många processuella regler som man måste beakta, det är också tidskrävande och kan bli väldigt kostsamt.Om det finns särskilda skäl kan en åklagare väcka allmänt åtal (5 kap 5 § BrB). Det som påverkar bedömningen här är vilken typ av spridning påstående haft men även om de varit allvarliga till sitt slag.Detta innebär att du som första led kan anmäla händelsen till polisen med en önskan om att åtal väcks i målet. Om åklagaren då beslutar om att allmänt åtal inte ska väckas kan du istället väcka ett enskilt åtal, här är det dock viktigt att du är införstådd med vilka kostnader och konsekvenser ett sådant kan medföra.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Fråga om förtal

2020-12-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Får man tala illa om någon bakom dennes rygg inför en annan person? Jag tänker då på uttryck som att han är bög, jävla idiot, bedragare, ful, eller att han borde få sin skalle krossad, fyfan vad jag hatar horungen!
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den person som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter. Det ska vara fråga om ett påstående med en sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Vidare gäller att uppgiften ska ha spridits till annan än den som uppgiften avser. Det krävs inte någon större spridning utan brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till åtminstone en tredje mans kännedom. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårhetsgrad. En uppgift kan utgöra förtal om den är ägnad att utsätta dig som uppgiften avser för andras missaktning. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras från den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Som särskilda exempel på uppgiftslämnande som uttrycker missaktning har i straffbestämmelsen angetts att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgifter av detta slag är således typiskt sett ägnade att utsätta någon för annans missaktning, i vart fall om de tar sikte på brottslighet eller klandervärt levnadssätt av allvarligare slag. De är med andra ord i sig sådana att kravet på missaktning är uppfyllt (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Enligt (5 kap. 5 § första stycket brottsbalken) gäller att brott som avses i (5 kap. 1-3 §§ brottsbalken) inte får åtalas av någon annan än målsäganden. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser1. Förtal och grovt förtal2. Förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, eller3. Förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Hoppas du fick svar på din fråga!

Rör det sig om förtal om personen blivit dömd för det man påstår?

2020-12-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om förtal. det är så att jag vet om en dömd våldtäktsman (han var 31 år vid händelsen och offret 15), som nu har avtjänat sitt tvååriga straff och blivit aktiv inom sociala medier osv. Jag undrar därför om det är okej eller på något sätt går att meddela de företag som samarbetar med honom osv om hans dom utan att bli dömd för förtal?
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal regleras i 5 kap. 1 § Brottsbalken. Där föreskrivs att en person som utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. De uppgifter du har för avsikt att sprida är av nedsättande karaktär i och med att du utpekar mannen som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt. Däremot kan din handling vara straffri om du kan visa att:1) du var skyldig att uttala dig, eller2) det var försvarligt att lämna uppgifterna.Vidare måste du kunna styrka att du:1) Haft skälig grund att sprida informationen, eller2)Talat sanning, dvs. att uppgifterna är sanna.För att gå fri från förtal krävs det på så vis att du kan visa på att du var skyldig att uttala dig eller att det var försvarligt att lämna uppgifterna och att du har haft skälig grund för att sprida informationen eller att uppgifterna är sanna. Vidare kan sägas att en dom är en allmän handling (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen), vilket innebär att den är offentlig och kan lämnas ut så länge den inte är underkastas någon sekretess (6 kap. 4 § Offentlighet- och sekretesslag). Vänligen,

Kamouflera förtal genom att lämna ute namn?

2020-12-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Kan man "kamouflera" förtal genom att ge ut det i bokform, byta ut namn på personer, kalla det skönlitteratur - men marknadsföra och tala om boken så att det tolkas biografiskt och tydligt framgår vem man avser?Finns det exempel på framgångsrika förtalsanmälningar mot författare/skönlitteratur?MvhMonica Eriksson
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förtalsbrottet återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken. Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.Inledningsvis och det för din fråga kanske viktigaste rekvisitet är att en levande människa ska "utpekas". För straffbarhet krävs att det som framförts utgör en relativt konkret uppgift. Det måste röra sig om tydliga påståenden, som i princip ska kunna beläggas som sanna eller felaktiga. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Huvudregeln är alltså att det ska framgå direkt vem det rör sig om, men det är eventuellt möjligt att ett utpekande med tillräcklig tydlighet även utan namn kan kvalificeras som förtal. En förutsättning för det är att det blir mycket lätt att identifiera personen utifrån uppgifterna i boken. Det finns inte särskilt många vägledande domar om just det du söker svar på. Det har däremot fastställts att en personalledare ansetts utpekad när man talat illa om ett mindre företag (NJA 1987 s. 336). Att tala illa om företaget har alltså kunnat likställas med att den som leder all verksamhet på företaget avsetts i uttalandet.Det kan alltså vara så att klar identifiering av personen inte krävs för att dömas för förtal. Ett yttrande om en "invånare i ett hus" kan vid tillräcklig precisering uppfattas så att en viss person pekas ut även utan namn. Däremot är förtal ett tryckfrihetsbrott (1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Tryckfriheten är grundlagsskyddad och är ämnad att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Skyddet är vidsträckt och det kan tänkas påverka hur preciserat ett uttalande måste vara för att kunna klassas som förtal.Enligt min mening är det inte särskilt troligt att uppgifter om någon som inte nämns vid namn ska kunna leda till en fällande dom, om det inte är väldigt lätt att ta reda på vem detta är, som att prata om "mamma" till en väldigt känd person. Vad som gäller i just ditt fall är svårt att säga, då jag inte har tillräckligt med uppgifter. Vänligen,

Är det förtal av avliden att berätta om sin uppväxt i en självbiografisk bok?

2020-12-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag skriver en självhjälpsbok där jag beskriver hur jag själv slöt fred med min historia. Min fråga är: Om jag skriver om min egen resa i relation till en förälder och beskriver min egen personliga resa. Hur jag uppfattade situationer och de lärdomar det gav mig (som exempel för att belysa processen). Kan detta anses att vara förtal av en avliden/ärekränkning?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att skriva om saker en förälder gjort och som typiskt sett leder till andras ogillande, kan utgöra förtal även om personen är död (5 kap. 4 § brottsbalken). Det måste dock utöver detta även uppfylla följande förutsättningar:1. gärningen är sårande för efterlevande, eller2. kränker den frid som bör tillkomma den avlidne, med beaktande av hur lång tid som gått sedan personen avlidit och omständigheterna i övrigt.Även om alla förutsättningarna är uppfyllda, kan gärningen dock ändå undantas förtalsbestämmelsen om uppgiften varit sann eller att man haft anledning att anta att den varit sann, och om det varit försvarligt att lämna uppgiften (5 kap. 1 § brottsbalken). Att skriva en bok om sina upplevelser och sin uppväxt med en numera avliden förälder kan således vara förtal, beroende på vilka uppgifter som framkommer i boken. Samtidigt krävs det dock att personen måste kunna utpekas på något sätt. Namnger man inte personen, är det desto svårare för en läsarkrets att veta vem man pratar om. Det kan däremot vara så att det ändå är möjligt för vissa att lista ut vem det är, exempelvis genom att de vet vem författaren är och kände till er familj. Att dock skriva om sin uppväxt i syfte att förmedla hur man hanterat livet och sina erfarenheter, är enligt min bedömning något som gör gärningen försvarlig. Att fritt kunna prata om erfarenheter man haft genom livet är ett intresse som en domstol antagligen hade beaktat med hänsyn till den yttrandefrihet som tillkommer dig. Om du speciellt inte heller namnger modern, är det enligt min bedömning riskfritt att skriva en sådan bok. Vänligen,