anmäla någon för förolämpning?

2021-04-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det funkar med att anmäla någon för förolämpning. En granne hemma på gatan sa till mina barn 7 och 9 år att dom ljuger, att dom är dumma i huvudet och att hela våran familj är "koko"..Min dotter blev väldigt ledsen och undrar varför hon säger så.. vi har aldrig pratat med dom tidigare.Får man verkligen bete sig hur som helst utan några konsekvenser?Mvh
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! YttrandefrihetVar och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. När ett uttalande ligger på gränsen till förolämpning, är min uppfattning att yttrandefriheten oftast går före. FörolämpningDetta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se. Gärningen ska innebära beteende som syftar att såra någon som innebär ett angrepp på dennes självkänsla. Beroende på omständigheterna kring händelsen, så skulle det du beskriver kunna utgöra brottet förolämpning.Hur kan ni gå vidare?Brottet förolämpning hör under så kallat enskilt åtal, vilket innebär att åklagare som huvudregel inte kan väcka åtal för gärningen om inte målsägande givit lov om detta. Detta innebär att det måste vara målsägande som anmäler brottet. Polisen inleder dock inte alltid förundersökning, då denna typ av brott inte hör under allmänt åtal. Lagstiftaren har ansett att yttrandefriheten väger tungt, och att polis och rättsväsende endast ska lägga sig i om det är påkallat ur allmän synpunkt, utifrån bland annat brottets allvar, art, och omständigheterna kring händelsen. För att åklagaren ska få väcka åtal förutsätter det även att förolämpningen anspelar på någon diskrimineringsgrund, så som hudfärg, sexuell läggning, religion eller liknande. Om polisen inte inleder förundersökning, eller åklagaren inte anser det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtal, så kan ni själv väcka enskilt åtal genom att stämma er granne vid tingsrätten (5 kap. 5§ brottsbalken). Ni ska då ge in en skriftlig stämning hos den tingsrätt er granne tillhör (47 kap. 1§ rättegångsbalken). En ansökan ska innehålla vem den tilltalade är, vad som utgör den brottsliga gärningen med tid och plats, lagrum, bevis och grund för talan och liknande (47 kap. 2§ rättegångsbalken). Sammanfattningsvis Det är osannolikt att åklagaren skulle väcka åtal för denna gärning tyvärr. Det är ganska svårt att få rättsväsendet att driva dessa åtal, del då yttrandefriheten är ganska stor, dels då rättsväsendet hade behövt utreda väldigt många gärningar som kan falla in under förolämpning. Ni kan istället själv stämma grannen till tingsrätten och driva ärendet själv, men det kan vara svårt utan annan bevisning än vittnesuppgifter. Ni kan anmäla det till polisen som vanligt och låta de avgöra utifrån omständigheterna i ert fall, men det är inte osannolikt att de kommer lägga ned ärendet på grund av ovan processrättslig utgångspunkt. Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,

Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?

2021-04-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. För ett litet tag sedan så satt jag och mina kompisar och skrev med varandra i en helt sluten grupp på internet. Kortfattat så blev det så att vi skrev några sexuella skämt om några tjejer vi kände och en av de som var med i den slutna gruppen tog bilder på chatten och skickade det till en av de tjejerna vi skrev om. Ingen av tjejerna vill väcka något åtal om detta så det är inget jag är rädd för men jag bara undrar om tjejerna skulle vilja anmäla detta, skulle vi då kunna bli dömda för sexuellt ofredande även om det skrevs i en helt sluten grupp och det enda sättet nån av tjejerna skulle kunna se våra sexuella skämt var om någon av oss skickade det till tjejerna, vilket alltså hände. Hade jag kunnat bli dömd för sexuellt ofredande om jag skrev sexuella skämt i en sluten grupp och någon annan i gruppen skickade vidare skämten till tjejerna som skämten berörde?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk grundlag har man i yttrandefrihet vilket innebär att man har rätt att uttrycka tankar och åsikter fritt (1:1 YGL). Att skriva sexuella saker om en annan person kan vara brottsligt och relevanta bestämmelser finns i brottsbalken (BrB) och 5 kap. 1 YGL. FörtalUr ett straffrättsligt perspektiv är det främst förtal (5 kap. 1 § BrB) som blir aktuellt i detta fall. Sexuellt ofredande är inte aktuellt. Förtal är ett ärekränkningsbrott och begås när någon utpekar en annan som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Ärekränkningsbrotten, det vill säga förtal och förolämpning, är lite speciella brott eftersom de inte faller under allmänt åtal, som de flesta andra brott. Att skriva saker i en sluten grupp är tillåtet, om det inte utgör förtal eller förolämpning. Gruppens storlek spelar inte så stor roll för huruvida det som skriv utgör ett brott eller inte, utan det handlar om vad som skrivs och hur det uppfattas av andra. Sammanfattningsvis, att skriva sexuella skämt om någon kan vara brottsligt och du kan göra dig skyldig till förtal om tjejen väcker åtal. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Allmänt om brottet förolämpning på nätet

2021-04-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |en tjej skrev hej till mig på sociala medier och jag svarade med "girl you looking fucked up", är detta olagligt eller faller det under yttrandefrihet eller bara inte tillräckligt för att vara olagligt?
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 5 kap. 3 § brottsbalken (brb) kan ett nedsättande uttalande som är ägnat att kränka den andres självkänsla utgöra brottet förolämpning. Detta kan ge i normalfallet ge böter men kan i grova fall ge böter eller fängelse i högst 6 månader. I ditt fall skulle ett sådant meddelande kunna utgöra en förolämpning såsom beskrivet i brottsbalken. Däremot faller inte detta brottet inom allmänt åtal och det är alltså målsägande som får driva processen själv (5 kap. 5 § brb). Det innebär att målsägande ansvarar för att inhämta bevisning och att driva själva processen. slutsats När man skriver på nätet till andra människor ska man agera precis såsom man gör i det "riktiga livet". Det som sägs på nätet bedöms på samma sätt som om man sagt det i egen person. Det meddelande du skickat kan utgöra brott om målsägande bestämmer sig för att driva frågan till tingsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kränkande SMS

2021-04-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag befinner mig i en svår vårdnadstvist med mina barns mor och jag får ta del av förolämpande och kränkande SMS i flera år. Hon skriver bla att hon har rätt att förolämpa mig pga av att jag tagit vår tvist till rätten och betraktar i stort sett som ett monster.Vad går gränsen för hur mkt kränkande sms man kan skicka till en person, och under hur lång tid innan det blir brottsligt?Tack,
Elias Kröger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar i vilken utsträckning de kränkande och förolämpande SMS:en du mottagit kan vara brottsliga.Bestämmelser om vilka handlingar som är straffbara återfinns i brottsbalken (BrB).Om en person, genom exempelvis SMS, kallar någon annan för kränkande saker, beskyller denne på ett kränkande vis eller beter sig på ett skymfligt vis aktualiseras i första hand brottet förolämpning i 5 kap 3 § BrB. En förolämpning ska vara riktad mot en specifik person och ägnad att kränka personen. Exempelvis såra dennes självkänsla. I andra hand kan brottet ofredande i 4 kap 7 § BrB vara aktuellt i ditt fall. För att ett ofredande ska anses ha skett krävs att en person utsätter annan för störande kontakter som är ägnade att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Störande kontakter innefattar inte bara kontakter vid fysiska sammanträffanden utan kan även avse telefonkontakt. Vid bedömningen om dessa kontakter är att betrakta som störande tas bland annat hänsyn till antalet kontakter eller när och hur de skett.Att dina barns mor under flera års tid har skickat dessa SMS till dig – som du upplever vara kränkande och förolämpande – talar enligt mig för att det skulle kunna röra sig om förolämpning eller ofredande i lagens mening. Att du har tagit er vårdnadstvist till domstol innebär inte att hon har rätt att förolämpa eller utsätta dig för störande kontakter ägnade att kränka dig.Det kan vara svårt att veta om man blivit utsatt för ett brott eller inte. För att göra en polisanmälan krävs dock inte att du vet exakt vilket brott du eventuellt blivit utsatt för. Det är upp till polisen och andra delar av rättsväsendet att ta reda på om det är brottsligt eller inte. Utan att ha vetskap om exakt vad som skrivits i SMS:en är mitt råd till dig därför att göra en polisanmälan om du upplever dig vara utsatt för något som liknar det jag nämnt.Värt att nämna i sammanhanget är slutligen att av ovan nämnda brott är det endast ofredande som faller under allmänt åtal enligt 5 kap 5 § BrB, vilket innebär att det är en åklagare som väcker åtal mot den som blivit polisanmäld. För att någon ska bli dömd för brottet förolämpning krävs ett enskilt åtal, vilket innebär att du som blivit utsatt för brottet själv måste väcka åtal i domstol. Om du som målsägande förlorar ett mål som drivits genom enskilt åtal, och den tilltalade frias, är du skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader vilket kan vara ekonomiskt betungande.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är det förtal att hänga ut en individ på sociala medier?

2021-04-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det förtal att hänga ut en individ via övervakningsbild där butiksägaren hävdar att han har stulit i butiken. Butiksägaren har lagt upp en bild på personen i fråga och hävdar att han skall ha "stulit" från affären i en Facebook grupp med över 10 tusen medlemmar.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det kan vara förtal att hänga ut en person i en stor grupp på sociala medierOm en person sprider information om en annan person i syfte att folk ska se ned på den personen kan brottet förtal aktualiseras (5 kap. 1 § Brottsbalken). Däremot måste den uthängda personen kunna visa att den som hänger ut individen gör detta för att få andra att se ned på den uthängda individen. Hade den som hänger ut en annan person goda skäl för att sprida information på detta sätt och att även informationen är att sann, kan det vara tillåtet. Däremot även om informationen är sann så innebär det inte alltid att man har goda skäl för att sprida informationen. Om någon exempelvis hänger ut en person i en grupp på sociala medier med över 10.000 medlemmar och påstår att denne stulit i butiken går det att ifrågasätta om goda skäl finns för detta. Exempelvis hade det kanske varit rimligt att polisanmäla personen och informera personal om personen för att förhindra att stöld sker igen. Men att informera så många människor kan vara brottsligt oavsett om uppgiften är sann eller inte. Det är däremot en bedömning som måste göras av domstolen och det går inte att svar säga rakt av om agerandet är förtal eller inte. Den utsatte personen behöver själv väcka åtalBrotten förtal faller under enskilt åtal (5 kap. 5 § Brottsbalken). Det innebär att den som blivit utsatt själv behöver väcka åtal mot den som utsatt personen för förtal. En åklagare väcker endast åtal i vissa fall om det är motiverat av allmänhetens intresse. Gärningen ska polisanmälas men den utsatte måste alltså själv väcka åtal. Att väcka åtal gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap. 1 § Rättegångsbalken). Stämningsansökan ska innehålla en del uppgifter bland annat ska beskrivning om den brottsliga gärningen, vem den tilltalade är o.s.v. (47 kap. 2 § Rättegångsbalken). Vid enskilt åtal står inte staten för ens rättegångskostnader som målsägande utan det är något man själv gör. Det innebär att om man förlorar kan det bli dyrt då man får betala sina egna rättegångskostnader och även ibland motpartens rättegångskostnader om motpart yrkat på det.Sammanfattningsvis får en person inte hänga ut en annan person och anklaga den för stöld om spridandet av information är ämnat att skada ditt anseende hos andra personer. Finns däremot goda skäl till spridandet av informationen och uppgiften var sann utdöms inte alltid ansvar. En övervägning kommer behöva göras av domstolen om det var rimligt att sprida informationen till en så stor mängd personer. Om man som utsatt vill gå vidare med ärendet behöver man väcka enskilt åtal om saken. Med vänliga hälsningar,

Får misstänkta brottslingar namnges?

2021-04-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får namn och bilder på gärningsmän som inte blivit dömda i domstol (tex på grund av att de inte är straffmyndiga) publiceras? Om inte, vilka bär ansvaret och vad blir påföljderna?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du frågar om t.ex. tidningar får publicera namn och bild på misstänkta. I så fall gäller reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF).Att publicera namn på misstänkta brottslingar kan vara förtal (7 kap. 3 § första stycket TF). Då pekas någon ut som brottslig eller klandervärd. För att undgå ansvar för förtal krävs det att uppgifterna som publicerats är försvarliga och att den som publicerat dem har skälig grund för att tro att den är sann (7 kap. 3 § tredje stycket TF). Uppgifter kan vara försvarliga om det till exempel finns ett allmänt intresse av att ta del av uppgifterna som har publicerats. Om någon offentlig person är misstänkt för brott kan det alltså vara försvarligt, även om det inte alltid är det ifall den misstänkta är helt okänd.Ifall en tidning gör sig skyldig till förtal är huvudregeln att den som är juridiskt ansvarig är den ansvariga utgivaren (8 kap. 1 § TF). Om det inte finns någon ansvarig utgivare är det istället ägaren som blir ansvarig (8 kap. 3 § TF).Påföljden för förtal är böter (5 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). Om det är grovt förtal kan man bli dömd till fängelse i upp till två år (5 kap. 2 § BrB).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

2021-04-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. 2 st tjejer jag har varit med fick barn nästan samtidigt även fast jag inte ville. nu typ 1 år senare så skriver dom till min nuvarande sambo att jag varit otrogen mot henne med en av dom är det förtal om det inte är sant? el vad kan man göra?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal är ett av ärekränkningsbrotten och regleras i 5 kap. 1 § BrB."Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter".Rekvisiten som måste vara uppfyllda är att en person uppsåtligen ska:- Utpeka annan som brottslig eller,- Klandervärd i sitt levnadssätt eller,- Lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktningEn förtalsituation kan uppstå i de tre situationerna som ovan redogjorts för. Att utpeka någon som otrogen är i högsta grad grund för förtal.För att det ska räknas som förtal krävs det att uttalandet är avsett att skada en levande människas anseende hos andra, med hänsyn till den krets som offret tillhör. Avgörande för om brott föreligger är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas. Huruvida det är sant eller inte är inte relevant i sammanhanget. Det som är relevant är kvinnornas intention och huruvida det fanns uppsåt att utpeka dig som klandervärd i ditt beteende.Har kvinnorna uppsåt att utpeka dig som klandervärd i ditt beteende, alltså ifall deras intention rörande kontakten med din sambo var att utpeka dig som klandervärd föreligger en möjlig förtalsituation. Om det sedan leder till en fällande dom beror på ytterligare omständigheter som, utifrån frågans formulering, inte finns möjlighet att beakta i mitt svar. Har du ytterligare funderingar kring situationen är du välkommen med en kompletterande fråga.Med vänlig hälsning!

Har jag utsatts för brottet förtal?

2021-04-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Hade en romans med en tjej som jag känt sedan flera år tillbaka men efter sex månader så bröt jag kontakten då jag kände att vi inte var på samma våglängd längre. Avslutet mellan oss vart kanske inte direkt bra då jag skrev att jag skulle kontakta hennes ex som kanske inte är pappa till barnet och berätta för honom hur det ligger till. Oavsett så var det något jag sa i stunden och därefter inte gått vidare med och inte har någon tanke på att göra heller.Hur som haver. Den dagen jag bröt kontakten visade det sig att den här tjejen hade hört av sig till några ex till mig och berättat en version av mig som psykopat, att jag hotat henne och att jag är en dålig människa som är "farlig". En tjejkompis till mig och den här tjejen fick kontakt veckan efter och där fortsatte hon att göra allt för att svärta ner mitt rykte och varna min tjejkompis för vem jag är. En dom sedan något år tillbaka använder hon som bränsle för att sänka mitt anseende och återigen var hon igång med att jag är en manipulativ psykopat som visar sin rätta sida i slutändan och att min kompis behöver passa sig. Till kompisen skrev hon att hon pratat med 4 st av mina ex och av det jag förstått så är det för att göra mitt anseende sämre hos dom med och för att skrämma mig med att hon "har saker" på mig. Jag börjar känna att det här börjar gå överstyr och jag känner hur hon gör allt för att göra mitt anseende sämre och skrämma folk för "vem jag är". Hon är tydligt ute efter att skada mitt rykte.
Sabrina Curan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån din fråga tolkar jag det som att du kan har blivit utsatt för brottet vid namn förtal. Brott regleras i regel i Brottsbalken (BrB). Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, begår brottet förtal. Påföljden är böter (5 kap. 1 § BrB). Om brottet istället är grovt döms den tilltalade till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap. 2 § BrB). Du har möjlighet att yrka på ett skadestånd.Om du anser att du har utsatts för detta brott bör anmäla det hos Polisen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,