Olagligt att sprida uppgifter som står i allmänna handlingar?

Vilka argument finns mot att lägga ut namn och bild på en person som är dömd i en rättegång? Förundersökningar och domar är allmänna handlingar som all kan ta del av, så vad säger mot att publicera vem den dömde är?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal

Det brott som kan bli aktuellt när man lägger ut bild och namn på en dömd person är förtal. Brottet förtal finner vi i 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB).

Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt på ett sätt som är ägnat att utsätta den utpekade för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. BrB). Utpekandet kan ske genom att både framställa och att fortsprida uppgiften.

Gärningen är inte straffbar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och om uppgiften var sann eller om den som pekat ut personen hade skälig grund för att göra det (5 kap. 1 § 2 st. BrB). Sanningsbevsining är endast tillåten om uppgiftslämnandet är försvarligt.

Det är rimligt att anse att man riskerar att utsätta någon för andras missaktning om man publicerar vederbörandes namn/bild och skriver att personen är dömd för ett brott. Det krävs inte någon bevisning om att utpekandet faktiskt har medfört andras missaktning, utan det räcker att utpekandet var ägnat att göra det. Sådant som kan göra att uppgiftslämnandet är att anse som försvarligt är bland annat om uppgiften har ett högt allmänintresse, vilket ofta är fallet om till exempel den utpekade är en känd person.

Offentlighetsprincipen

Det stämmer att förundersökningar, domar och andra handlingar som förvaras hos myndigheter är allmänna handlingar. Detta stadgas i 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF). Syftet med att sådana handlingar är allmänna, är dock inte att misstänkta eller dömda personer ska ses som klandervärda. Syftet är att främja ett fritt meningsutbyte samt en fri och allsidig upplysning genom att låta allmänheten ha möjlighet till insyn i myndigheternas verksamhet (2 kap. 1 § TF). Det går därför inte att "rättfärdiga" förtalsbrottet genom att hänvisa till offentlighetsprincipen.

Hoppas att du fått klarhet i frågan. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo