Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

2021-01-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit förtalad i min kompiskrets för att ha oprovocerat misshandlat en pensionär riktigt illa. Detta stämmer givetvis inte, inga bevis eller indikationer finns för det! Men ifall jag flera år senare faktiskt skulle misshandla en pensionär, innebär det då att personen som spred uppgiften kan frias från förtals-ansvar eftersom han ju visade sig ha rätt? Innan förtalsbrottet preskriberats alltså.
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den relevanta tidpunkten för att bedöma om ett brott begåtts är tiden då handlingen begicks. Till exempel kan du ej bli dömd för ett brott som inte fanns enligt lag när handling begick enligt retroaktivitetsförbudet. I och med att den relevanta tidpunkten är vid handlingstillfället blir man inte "friad" från förtalsbrott för att det flera år senare "blir sant". Är man slutligt dömd för förtal så är man dömd. Endast vid extraordinära fall kan det särskilda rättsmedlet resning fria person som blivit dömd, men det är inte relevant i ett fall som detta eftersom handlingen vid tiden för brottet uppfyller alla rekvisit för förtalsbrottet (5 kap. 1 § brottsbalken).Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,

Ekonomiskt förtal

2021-01-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kan företag, kommunförening av ett politiskt parti, mediekanaler eller institutioner på universitet förtalas? Dvs. man sprider negativa rykten som förvisso är sanna om de, men som leder till missaktning och uppfattningen att alla där är klandervärda. Det handlar alltså inte om enskilda personer som förtalas. Till exempel att det här företaget inte bryr sig om sina kunder eller att den här institutionen lurar studenter och lär ut fel kunskap. Undvik dessa!
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 §. Där stadgas att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter (...)". Centralt i paragrafen är att utpekandet ska rikta sig emot "någon", vilket syftar just på levande personer. Förtal är ett ärekränkningsbrott, och endast fysiska personer anses ha ett skyddsbehov för sin ära. Förtal omfattar alltså inte utpekanden av olika sorters sammanslutningar, till exempel föreningar eller företag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Rykten om fusk på högskoleprovet

2021-01-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min ex flickvän har spridit rykten till andra om att jag fuskat på högskoleprovet och att jag nu ligger ´´risigt till``, dvs. hon vill anmäla mig. Vi känner båda många av personerna i vårt kontaktnät och flera har nu redan börjat distansera sig från mig och några har även brutit kontakten, pga. hennes rykte. Detta stämmer naturligtvis inte, eftersom jag inte ens skrivit något högskoleprov i livet. Är hennes agerande brottslig? Hon pekar ju nästan ut mig som kriminell, för det är väl brottsligt att fuska på högskoleprov?
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.Detta innebär att när du anklagas för att ha fuskat på högskoleprovet så kan det handla om brottet förtal, då du utpekas som brottslig. Att en person dessutom sprider dessa uppgifter till andra personer kan antas handla om att utsätta dig för andras missaktning.Det finns vissa undantag där anklagelser inte klassas som förtal. I sådana fall förutsätts det att anklagelsen varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund att anta att uppgiften var sann.Enligt min bedömning anser jag att det i ditt fall inte rör sig om sådana anklagelser som är försvarliga och därför omfattas dessa inte av undantagsregeln.Att fuska på ett högskoleprov kan absolut utgöra ett brott. Det kan handla om brottet osann försäkran. När man gör högskoleprovet så undertecknar man en försäkran på heder och samvete om att lämna provsvar utan att använda sig av otillåtna hjälpmedel eller att på annat sätt vilseleda.I 15 kap. 10 § 1 st. Brottsbalken anges det att den som skriftligen på heder och samvete lämnar osann uppgift eller undanhåller sanningen som innebär fara i bevishänseende döms för osann försäkran. Fara i bevishänseende betyder att det finns risk för att bevisen kan komma att bedömas på felaktigt sätt. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i högst sex månader..Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Förolämpning enligt 5:3 BrB

2020-12-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Tack för er hjälp.Jag undrar om det är brottsligt att kalla någon för tjock eller tjockis? (med tanke på yttrandefriheten)Mvh
Sonja Najim |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (1962:700) (BrB).Det stämmer att vi i Sverige har yttrandefrihet, vilket förekommer i 2 kap. 1 § regeringsformen. Yttrandefriheten innebär bland annat att det allmänna, det vill säga stat och kommun inte får begränsa din yttrandefrihet. Däremot är yttrandefriheten inte total, detta innebär att du inte får skada eller kränka andra. Att kalla någon för tjock eller tjockis kan utgöra brottet förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken. Av bestämmelsen framgår det att den som uttalar sig nedsättande eller som förödmjukar en annan person kan göra sig skyldig till förolämpning. För att handlingen ska utgöra förolämpning så krävs det att syftet måste vara att kränka personens självkänsla eller värdighet. Vidare kan straffet för förolämpning bli böter och om det är grovt så kan det bli fängelse i högst sex månader. Vad gäller i detta fall?Om man uttalar sig på ett sätt som uppfattas som nedsättande så kan det vara brottsligt. Om det är brottsligt eller inte, kan också bero på om ditt syfte är att kränka personen. Däremot har rättspraxis, det vill säga tidigare domar gällande förolämpning visat på att man kan dömas utan att syftet varit att kränka den andre.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Är det brottsligt att berätta om en tidigare relation

2021-01-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Jag har en fråga angående förtal.Jag var i en relation med en kille för snart 2 år sen som innehöll mycket kränkningar, hot, fysiskt och psykisk misshandel och trakasserier från honom mot mig. Jag lyckades lämna honom efter allt han utsatte mig för och vågade även göra en polisanmälan som än idag 2 år senare inte är klar, alltså under förhandling. Efter förhållandet har jag gått hos en psykolog på Frideborgs, en förening inom våld i nära relation, jag har mått hemskt dåligt, fått depression, PTSD och även ett väldigt ostabilt mående efter det förhållandet. Har även fått medicinering med antidepressiva. Jag går med allt det måendet inom mig och vill på något sätt förklara hur jag mår för vänner på sociala medier men jag vågar inte för jag är rädd att det kan ses som förtal även fast jag inte nämner hanns namn. Får man berätta på sociala medier att man blivit utsatt för våld ens? För mig känns det som det skulle vara som en slags terapi att berätta varför jag mår så dåligt och att nå ut och hjälpa andra kvinnor som sitter/suttit i min sits. Det känns så tabu att prata om kvinnomisshandel idag men jag vill berätta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.Tacksam för svar! Mvh S*****
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga. Förtal är ett brott som regleras i 5 kap 1 § BrB. Av den paragrafen framgår att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andra missaktning dömes för förtal. Det ska också nämnas att för straffansvar så spelar det ingen roll huruvida uppgiften man lämnar är sann eller inte. För att konkretisera bestämmelse ytterligare, så kan man säga att allmänna påståenden om en viss person generellt sett inte är brottsligt. Utgångspunkten är att påståenden som går att kontrollera i efterhand utgör en bestämd uppgift i lagens mening. För straffansvar krävs det alltså att man UTPEKAR en viss person som klandervärd. Att exempelvis inte skriva ut namn skulle enligt min mening inte uppfylla kraven för förtal, och därmed inte brottsligt. Det finns ett undantag från straffansvar även i de fall gärningen skulle betraktas som förtal. Undantagsbestämmelsen förutsätter att (1) den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller (2) det annars var försvarligt att lämna uppgiften i saken och (3) den som lämnat uppgiften visar att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den. Bedömningen av om det varit försvarligt att lämna uppgift i saken måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnades. Tex bör man beakta hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnades, vem som avsågs med uppgiften och vem som lämnade den. I ditt fall så har jag svårt att se att handlingen skulle falla under förtal, speciellt i det fall att du inte pekar ut en viss person. Rätten att yttra sig är grundlagsstadgat och får inte inskränkas utom i särskilda undantagsfall. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vad kan man göra om man anklagas för att ha stulit på jobbet?

2021-01-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min man har blivit oskyldigt anklagad för att ha stulit en massa matvaror på jobbet. Någon/ några säger sig ha sett att han har en vit säck och lägger varorna i. Helt absurt för jag vet ju att han inte har tagit hem något till vårat hem och vet att han aldrig skulle göra något sådant. Detta har även inträffat när han har varit ledig och inte befunnit sig på arbetet. Så det är någon som kanske går fri och låter honom få skulden. Vet att det finns ett antal personer/ personal som inte gillar honomHan är nu avstängd i väntan på ett beslut. Det gör mig så arg att dom inte ens kollar upp datum för stölderna och ser om han överhuvudtaget arbetat då. Vad gör man? Mvh Tina Norman
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.Detta innebär att om din man utpekas och anklagas för att ha stulit på sin arbetsplats så kan det handla om brottet förtal, då han utpekas som brottslig. Om en person dessutom sprider dessa rykten till andra personer för att man inte gillar personen i fråga så kan antas att man gör det med syfte att om att utsätta personen för andras missaktning, vilket också träffas av bestämmelsen om förtal. Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte klassas som förtal. I sådana fall förutsätts det att anklagelsen varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund att anta att uppgiften var sann. Det kan exempelvis handla om att en person sett en arbetskollega olovligt ta varor från arbetsplatsen och sedan berättar detta för sin arbetsgivare. I sådana fall omfattas detta av undantagsregeln och utgör alltså då inte förtal. Vad kan man göra? Din man kan kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Det måste vara din man som personligen lämnar in anmälan. Men brottet förtal är ett målsägandebrott och det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, din man i detta fall, själv som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.Jag vill även påpeka att om din man förlorar målet så är det han i sådana fall som kommer få betala rättegångskostnaderna enligt 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Om din man väljer att stämma dessa personer för förtal och inte lyckas bevisa att dem är skyldiga till brottet blir han alltså ersättningsskyldig även för deras rättegångskostnader. Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Räknas det som ärekränkningsbrott att en annan kollega pratat illa om oss i en mataffär till andra?

2021-01-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Har fått veta av en kollega, att en annan kollega stått och pratat om oss i en mataffär till andra. Samtalet rörde sig om att "vi har ett flertal tillfällen varit på samtal till vår EC ang. klagomål på oss." Hon har namngett oss till den andra. Vi har dock inte varit på något samtal hos EC, och jag har varit sjukskriven ett längre tag p.g.a. en arbetsskada. Räknas det som ärekränkning?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ärekränkningsbrott framgår av 5 kap. BrB och innefattar brotten förtal (5 kap. 1 - 2 §§ BrB) och förolämpning (5 kap. 3 § BrB).En kollega har inför andra människor uppgivit att ni varit på samtal hos EC angående klagomål på er, vilket inte har skett.Förtal innebär att gärningsman utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta brottsoffret för andras missaktning. Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, vilket det visserligen är i det här fallet, men rekvisitet nås förmodligen inte för förtal.Förolämpning innebär att gärningsman riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot annan. Förolämpning föreligger inte i ert fall då uttalandet inte gjordes direkt mot er.Förmodligen föreligger inte något ärekränkningsbrott i ert fall.Med vänlig hälsning.

Förolämpning

2020-12-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att fråga någon om denna är: ´´Dum i huvudet´´?
Carolina Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det brott som skulle kunna vara aktuellt är enligt min mening förolämpning, se 5 kap. 3 § Brottsbalken(BrB). Förolämpning innebär att man avsiktligen sårar någon genom att kalla denne för kränkande saker, beskyller personen kränkande eller liknande. För att det ska vara förolämpning krävs det att personen förstod att det den sa skulle såra personen, men valde att säga det ändå. Det krävs alltså uppsåt. I detta fall är det enligt min mening tveksamt om detta skulle utgöra förolämpning då det är ställt som en fråga och kanske inte kan anses att man hävdar att personen är dum i huvudet. Brottet förolämpning är ett så kallat målsägandebrott se 5 kap 5 § BrB. Detta innebär att endast målsäganden(den som varit utsatt för brottet) kan väcka åtal (endast i vissa särskilda fall kan åklagaren göra det). Om du vill väcka enskilt åtal ska du skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten, se 47 kap 1 § rättegångsbalken. I stämningen kan du yrka(kräva) skadestånd. Viktigt att veta är att om domstolen anser att brottet förolämpning inte är uppfyllt och därmed ogillar åtalet, kommer målsäganden att få bekosta motpartens rättegångskostnader. Exempelvis kan åtalet ogillas om bevisningen inte är tillräcklig. Det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" att den tilltalade begått brottet.