Kan en förening dömas för förtal?

2021-01-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en person i media framställer och sarkastiskt och obefogat kritiserar t ex en idrottsförening på en mängd olika punkter, kan man då driva en process mot denne...det hela leder ju till att föreningen åsamkas stor skada och kan ju leda till att man får lägga ner verksamheten i slutänden.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida det är möjligt att förtala en förening. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB).Förtal regleras i 5 kap 1 § BrB och innebär att den som pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Detta innebär att man inte kan förtala en förening i sig utan uppgifterna måste rikta sig mot en enskild person. Vidare måste uppgifterna som lämnats (kritiken) leda till att man börjar missakta den utsatta. Detta kan exempelvis innebära att man sprider en uppgift som pekar ut en person som brottsligt. Det krävs inte att uppgifterna som sprids faktiskt stämmer. Därmed går att konstatera att de som framför kritiken i ditt fall omfattas av yttrandefriheten och tryckfriheten och uttalandena kan därmed inte anses som brottsliga. Att driva process mot personen som framfört kritiken tror jag tyvärr inte att du skulle vinna någon framgång med. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Min dotter anklagar mig för sexuella trakasserier och skriver detta på Facebook, vad ska jag göra?

2021-01-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter anklagar mej för falska sextrackaserier i sin ungdom, hon är nu vuxen och lider av psykiska problem. Hur kan jag be FB att blockera henne på FB.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad du kan göra åt att din dotter anklagar dig på Facebook, samt om din dotter kan ha begått något brott och vad du i så fall kan göra. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad kan du göra åt att din dotter anklagar dig på Facebook?Om din dotter skriver på Facebook att du har begått sexuella trakasserier och detta inte stämmer, skulle jag rekommendera att du anmäler hennes inlägg, alternativt kontaktar Facebook. Kan din dotter ha begått något brott, och vad kan du göra i så fall? Jag funderar på om din dotter kan ha gjort sig skyldig till förtal mot dig. Förtal regleras i 5 kap 1 § Brottsbalken (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar en uppgift som är tänkt att utsätta personen för andras missaktning. Det kan vara förtal oavsett om det man påstår är sant eller inte. Man utgår från vad som är kränkande utifrån offrets perspektiv, alltså vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Om man skulle sprida ut att någon har begått sexuella trakasserier är det nog många som skulle tycka att det är klandervärt beteende, varför sådana påståenden kan vara förtal.Vad du kan göra nu Jag rekommenderar att du anmäler inlägg på Facebook där din dotter anklagar dig för sexuella trakasserier, och försöker ta kontakt med Facebook. Det är bra ur bevissynpunkt om du sparar skärmdumpar på inlägg och kommentarer. Om du vill kan du även ta kontakt med Polisen för vidare rådgivning, och fråga om din dotters påståenden kan utgöra förtal. På Polisens hemsida (länk här) finns information om hur man anmäler ett brott. Om du vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa telefonnummer 08-533 300 04. Receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar. Vänligen,

Kan jag bli anklagad för förtal?

2021-01-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har en avliden son. Efierlämnde 3 barn som bor i fosterfamilj. Innan han dog berättade han för mig att han troligen inte var far till 2 av barnen och han namngav en misstänkt person. Modern har nekat till att göra en test. Nu är dom myndiga och vill att jag ska uppe den här mannens namn. Om jag gör det kan jag bli anklagad för förtal? Ingen test är gjord.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först av allt vill jag beklaga din förlust. Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om du kan bli anklagad för förtal, ifall du uppger namnet på mannen som kanske är dina barnbarns pappa. Frågan regleras i brottsbalken (BrB). Förtal För straffrättsligt ansvar måste du uppfylla brottets subjektiva och objektiva rekvisit. För att en handling är straffbar krävs uppsåt, om inget annat föreskrivas (1 kap., 2 §, BrB). Förtal kräver uppsåt, och innebär att vårdslöshet inte räcker för ansvar. Vidare krävs att man utpekar någon såsom brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Om man uppfyller dessa kriterier kan man ändå gå fri från ansvar, om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och uppgiften var sann eller personen som uttalade sig hade skälig grund att tro att uppgiften var sann (5 kap., 1 §, BrB). Det är inte brottsligt att vara förälder. Vidare är det inte klandervärd. Slutligen är ett påstående om att en person kanske är förälder inte en uppgift som typiskt sett ska räcka för att få den utpekade missaktad.Med andra ord uppfyller du inte brottet förtals objektiva eller subjektiva rekvisit, ifall du talar om för barnen vem din son tror är deras biologiska pappa. Därmed är svaret på frågan nej, ett sådant uttalande bör inte anses vara förtal.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

​Är det brottsligt att säga att någon är ful?

2021-01-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att säga: O jävlar vad ful du är, till någon?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av Sveriges grundlag följer att vi har en långtgående rätt att få uttrycka oss hur vi vill (2 kap 1§regeringsformen). Detta innebär att det kan vara okej att säga saker som kan upplevas som mycket kränkande, till exempel att någon är jävligt ful. FörolämpningDet är dock straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta är brottsligt och kallas förolämpning. (5 kap 3§ brottsbalken). När man ska bedöma om något kränker en annans självkänsla gör man detta utifrån vad som typiskt sett kan anses vara kränkande. Man tar alltså inte någon större hänsyn till hur den som blivit utsatt upplevt kränkningen. Alla nedsättande yttranden klassas dock inte som förolämpning. Det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet är exempel på sådant som träffar det "personliga planet" (prop. 2016/17:222). Att säga till en person att hen är jävligt ful borde inte kunna vara brottsligt även fast det är oerhört nedsättande. Detta då uttalandet inte angriper hen personligen på det sättet som krävs för att straffansvar ska uppkomma utan är mer ett "allmänt" nedlåtande yttrande. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Förolämpning?

2021-01-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejHade en dispyt med en kund (med utländsk bakgrund) - lång historia. Han skriver (på mail) följande till mig:"Vet du vad fuck you din nasse!". Är detta något man får tåla idag? Eller är detta en kriminell handling?
Frida Deivard |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder en stark yttrandefrihet, vilket betyder att vi kan behöva tåla en del som du uttrycker det. Yttrandefrihet får emellertid inskränkas under vissa omständigheter, och vi finner flera exempel på inskränkningar gjorda av lagstiftaren i brottsbalken (BrB). I 5 kap. 3 § BrB finner vi brottet förolämpning som skulle kunna vara aktuellt. Om någon riktar ett nedsättande uttalande mot annan kan denne dömas för förolämpning, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Böter är påföljden som följer brottet, om det anses vara grovt är fängelse även ett alternativ. Förolämpning kan ske genom ord, handlingar såsom gester samt skrift. Uttalandet måste på ett personligt plan kunna träffa den angripna, och inte endast vara något som enligt social norm rent allmänt kan anses som förargande. Dock krävs det inte att en kränkning faktiskt har uppkommit, utan avgörande är om gärningen typiskt sett är sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Frågan är då om uttalandet är nedsättande och ägnat att kränka din självkänsla/värdighet? Det kan argumenteras för. Det ska dock nämnas att brottet förolämpning faller inom enskilt åtal, vilket innebär att det inte är en åklagare som för målet i domstol likt andra brottmål, utan målsägande själv (den utsatte) får föra sin talan, 5 kap. 5 § BrB. Endast i undantagsfall kan åklagaren driva målet enligt samma paragraf. Upplägget om enskilt åtal medför att det inte hör till vanligheten att personer döms för förolämpningsbrott. Det är en ansträngning att föra en process och att säkra bevis, vilka många helst skippar trots att ett brott har begåtts, särskilt med tanke på att påföljden inte är av så stark karaktär i många fall. Därtill råder det en osäkerhet för vart gränsen går för att ett uttalande faktiskt ska ses som ett brott, då det som redan nämnts råder stark yttrandefrihet i Sverige. Om den här personen sprider vidare till andra att du är en "nasse" skulle även brottet förtal, 5 kap. 1 § BrB, kunna bli aktuellt. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,

Begår man ett brott om man sprider falska rykten om att någon är otrogen?

2021-01-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att sprida falska rykten om att någon är otrogen?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad som är brottsligt kan du bland annat hitta i brottsbalken (BrB) och att sprida falska rykten om någon skulle kunna utgöra förtal (5 kap. 1 § BrB).För att någon ska dömas för förtal krävs det att hen "utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Falska rykten om att någon är otrogen skulle kunna vara en uppgift som kan utsätta en person för andras missaktning, det vill säga uppgiften kan skada en persons anseende och rykte hos andra människor. Det behöver inte finnas bevis för att personen har utsatts för andras missaktning genom utlämnandet av uppgiften, utan det räcker att det kan hända för att det ska kunna dömas som förtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?

2021-01-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har blivit kränkt/förolämpad av en person i en konversation på Facebook. Denna person kallade mig "funktionell analfabet" . Kan jag polisanmäla henne?
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.PolisanmälanOm du tror att du utsatts för en brottslig handling bör du göra en polisanmälan. Anmälan bör upprättas så snart som möjligt och kan göras antingen via internet eller via 114 14 (det numret som inte gäller akuta ärenden).Det krävs inte att du själv gör en bedömning om huruvida du faktiskt utsatts för ett brott eller inte. Det är upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte.Förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken):Det uttalande du beskriver skulle kunna falla in under brottet förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). Brottet förolämpning aktualiseras när någon riktar till exempel en beskyllning eller ett nedsättande uttalande mot någon annan och med avsikt att kränka personens självkänsla eller värdighet.Vad gäller kränkningen krävs inte att en kränkning uppkommit i det enskilda fallet utan det som är avgörande i bedömningen är om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning. Det kan till exempel vara fråga om kränkande uttalanden som anspelar på någons etniska ursprung eller på något funktionshinder. Bedömningen om det handlar om förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken görs utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till den enskilda som anser sig utsatts för brottet (målsägande). För att förolämpning ska anses föreligga måste uttalandet på ett mer personligt plan också kunna träffa den angripna.ÅtalsfråganBrott mot 5 kap 3 § brottsbalken får i regel inte åtalas av någon annan än målsäganden själv (5 kap. 5 § brottsbalken). Endast i vissa fall får åklagaren väcka åtal.Vid förolämpningsbrott gäller att åklagaren får väcka åtal om:- målsägande är under 18 år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal- om åtal anses påkallat från allmän synpunktoch åtalet avser:- förolämpning mot någon i eller för hans/ hennes myndighetsutövning eller- förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Det kan alltså betyda att du själv måste väcka åtal i frågan. Detta är dock inget som hindrar dig från att göra en polisanmälan. RekommendationJag skulle rekommendera dig att göra en polisanmälan om du upplever att du blivit utsatt för ett brott. Sedan får polisen avgöra hur och om ärendet ska tas vidare till ett eventuellt åtal och vem som i sådana fall ska väcka åtal.Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Är det brottsligt att kalla någon ful?

2021-01-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att kalla någon ful?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en långtgående yttrandefrihet som följer av grundlagen (se 2 kap. 1 § regeringsformen). Därför kan nedsättande uttalanden, såsom att man kallar någon "ful", vara lagliga även om det kan upplevas som mycket kränkande för den som angrips. Enligt 5 kap. 3 § brottsbalken är det dock straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Den som göra detta kan dömas för förolämpning. Bestämmelsen avser yttranden eller beteenden som typiskt sett kan anses kränka en persons självkänsla. Det avgörande är alltså inte den angripnas subjektiva upplevelse av uttalandet eller beteendet. Alla nedsättande yttranden omfattas dock inte av bestämmelsen, utan det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Med "personligt plan" avses exempelvis uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet (se prop. 2016/17:222). Att säga till en person att hen är ful borde därför inte vara brottsligt eftersom uttalandet inte angriper hen personligen på det sättet som krävs för att straffansvar ska uppkomma. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,