Får sambon till en part vittna i brottmål, och hur stor vikt fästs vid sambons vittnesmål i så fall?

2020-11-29 i Vittna
FRÅGA |kan sambo räknas som opartisk i ett fall där de har trakasserat en annan person o nu anmält denna istället Alltså en person som blivit anmäld utav sin granne helt utan anledning men ljuger om olika saker. Hennes utländske sambo vittnar till hennes fördel. Är detta rätt? Hon kan alltså bli dömd fast hon är oskyldig bara för att han finns med i bilden. Och står på hennes sida. Men han har också varit med i det hela.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom om en närstående till en av parterna får vittna i brottmål, samt hur domstolen bedömer vittnesmålet om en närstående till part vittnar. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Får en närstående vittna i brottmål?Huvudregeln är att vem som helst som inte är part i målet kan vittna, se 36 kap 1 § 1 st Rättegångsbalken (här). Den som ska vittna är skyldig att avlägga ed, se 36 kap 11 § Rättegångsbalken (här). Däremot behöver närstående till part inte vittna, se 36 kap 3 § Rättegångsbalken (här). De personer som är undantagna vittnesplikten är makar, släktingar i rätt upp- och nedstigande led (föräldrar, barn osv), ingifta nära släktingar (svårgerlag) eller personer som på liknande sätt är närstående parten i målet. Med det sistnämnda åsyftas främst person som är sambo med parten eller som har för avsikt att ingå äktenskap med denne. Om man är närstående till någon som är part i ett brottmål får man inte avlägga vittnesed, se 36 kap 13 § 2 st Rättegångsbalken (här). Angående personen som är misstänkt i det här fallet, så får hennes sambo vittna (men han kan välja att inte vittna), och väljer han att vittna får han inte vittna under ed. Hur bedöms en närståendes vittnesmål?Det är dock svårt att säga hur stor vikt domstolen fäster eller bör fästa vid sambons vittnesmål i just det här fallet, då det är många faktorer som påverkar. Det finns inga jävsregler angående vittnen, så det går inte att påstå att vittnet är jävigt. Men det faktum att vittnet är sambo med en av parterna kan givetvis påverka hans trovärdighet, då det är troligt att han känner en lojalitet gentemot sin sambo och kan vara benägen att vittna till hennes fördel. Andra faktorer som påverkar hur trovärdigt sambons vittnesmål är om han verkar trovärdig och ger en rimlig och sammanhängande berättelse. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag 10:00-16:00, och telefonnumret är 08-533 300 04. Vänligen,

vittnesplikt för närstående

2020-11-13 i Vittna
FRÅGA |Hej! Hur mycket utomstående måste vittnen ha till misstänkta gärningsmannen eller målsägaren under rättegången för att det ska vara tillåtet? Dvs. kan de vittna ifall de är släkt med ena parten eller arbetskollegor som har nära band och känt varandra länge? Mvh.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller när vittnen är närstående till målsägande eller tilltalad i en rättegång. Skyldighet att vittnaUtgångspunkten är parterna får åberopa vilken bevisning de vill, och att vittnen som åberopas har skyldighet att komma och vittna på kallelse (36 kap. 1§ rättegångsbalken). Kommer man inte riskerar man att få vite eller bli hämtad av polisen. Man ska även som utgångspunkt avlägga vittnesed, och om man som vittne ljuger eller undanhåller sanning under ett vittnesförhör i rättegång riskerar man också att bli dömd för mened (15 kap. 1§ brottsbalken). Vissa undantag från vittnesskyldighetenDock behöver inte person som har misstänkts eller åtalats för medverkan till gärningen som åtalet gäller (36 kap. 1§ 2st rättegångsbalken). Man kan inte heller tvingas att uttala sig om något som kan avslöja egen eller närstående persons egen brottslighet (36 kap. 6§ rättegångsbalken). Det finns även begränsningar i vittnesplikten genom offentlighets- och sekretessbestämmelser vad avser viss typ av verksamhet och företagshemligheter och liknande. Huvudregeln är också att barn under 15 år inte får höras som vittnen om inte rätten anser att det är lämpligt (36 kap. 4§ rättegångsbalken). Regler om släktskapDen som är eller har varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag, syskon eller syskons respektive, eller på liknande sätt är närstående är ej skyldig att avlägga vittnesmål (36 kap. 3§ rättegångsbalken). Detta innebär att äkta makar och även sambos, men också barn, barnbarn, föräldrar, far-och morföräldrar, syskon och ingifta till alla dessa inte behöver vittna om de inte vill. De får vittna, men behöver inte. Om det gäller ett brottmål får inte eller närstående till den tilltalade avlägga vittnesed, vilket innebär att närstående till den tilltalad inte vittnar under straffansvar (36 kap. 13§ 3st. rättegångsbalken). Men närstående till målsägande ska avlägga ed och talar under straffansvar. Detta skydd för närstående finns för att inte ska onödiga konflikter inom familj och inte tvinga närstående att vittna mot släktingar.Sammanfattningsvis Det innebär att dessa släktingar som räknats upp ovan är inte skyldiga att vittna, men arbetskollegor undantas inte, utan måste vittna så länge man inte faller in under någon av undantagen ovan. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Att vittna som närstående

2020-11-05 i Vittna
FRÅGA |Kan man få rättshjälp vid resning. Varför vart syster avrådd att vittna till sin bror? Hon var där o såg allt som hände. Istället var det bara offrets vittnen som kom till talan trots att dom inte var där vid aktuella tidpunkten.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt är utgångspunkten att det föreligger en allmän vittnesplikt, vilket innebär att en är skyldig att vittna i domstol om åklagare, eller den misstänkta personen och dess försvarare anser att det behövs. Undantag till vittnespliktenI 36 kap. 3 § rättegångsbalken finns dock vissa undantag från denna vittnesplikt. Ett av de undantagen inkluderar personer som är närstående till part i rättegången. Du nämner i din fråga att det handlar om en syster och en bror, syskon räknas naturligtvis som närstående, vilket innebär att systern i detta fallet omfattas av undantaget. Syftet bakom detta undantag är det lätt kan uppkomma en friktion mellan plikten att berätta sanningen och den naturliga viljan att hjälpa en anhörig. Vanligtvis ska den som vittnar, avlägga en vittnesed. Även här finns dock undantag. Enligt 36 kap. 13 § 2 stycket rättegångsbalken ska en närstående inte avlägga en ed. Detta just för att personen är närstående och det anses finna ett personlig och naturlig vilja att hjälpa en anhörig som hamnat i en svår situation.Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att veta varför systern i ditt fall blev avrådd från att vittna, och jag kan därför inte heller besvara just den frågan utan ytterligare information. ResningFör att en ansökan om resning ska kunna beviljas krävs i princip att det är sannolikt att utgången av målet hade blivit en annan om det som är nytt hade varit känt för domstolen när målet avgjordes. En resning är ett extraordinärt rättsmedel, och det krävs väldigt mycket för att en ansökan om resning ska beviljas. Om du vill läsa på mer om resning och vad det innebär, så tipsar jag dig om att kika i 58 kap. 2 § rättegångsbalken!Jag hoppas att du känner att du fått din fråga besvarad så gott det går.Lycka till och tveka inte att höra av dig om du skulle ha ytterligare frågor eller behöva något förtydligande!Allt gott,

Vittnesplikt för minderåriga och möjligheten att ändra osanna utsagor

2020-10-08 i Vittna
FRÅGA |Min sjuttonåriga son är kallad som vittne, rörande drogförsäljning. Min son säger nu till mig att det han sa på polisförhöret inte stämmer, utan att han kommer ihåg nu vad som egentligen hände, det är en vecka till rättegång, hur ska han göra för att ändra sitt vittnesmål? Jag som mamma är också orolig för att han åker illa ut när han vittnar, den han ska vittna mot är nitton år, men går i samma klass som min son, det känns mycket olustigt. Måste han vittna?
My Öhman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det måste kännas obehagligt att din son ska vittna. MItt korsta svar är dock att din som måste vittna. Vilka konsekvenser den osanna utsagan i polisförhör får beror på vad din son har sagt, det finns emellertid alltid en möjlighet att ändra den utsagan som givits under polisförhör. Är det olagligt att ljuga under polisförhör?Som huvudregel är det inte brottsligt att tala osanning under polisförhör. Talas det däremot osanningen om att en oskyldig person har begått en viss gärning, att det fanns besvärande omständigheter eller annars förnekar att det förelåg omständigheter som hade gjort bedömningen av en gärning mildare så är detta ett brott. Att helt enkelt snacka strunt om en viss persons skuld, förutsatt att den personen finns på riktigt, är ett brott som kallad "falsk tillvitelse" (15 kap. 7 § Brottsbalken). Däremot är det inte olagligt att tala osanning om andra omständigheter under ett polisförhör exv. Att man såg någon springa från platsen, signalement på en gärningsman, tidpunkten för en viss gärning och så vidare.Har din son begått "falsk tillvitelse" och brottet är att klassa som ringa finns möjlighet att gå fri från ansvar om de osanna uppgifterna rättas till innan de fått för stora konsekvenser (15 kap. 14 § Brottsbalken). Måste minderåriga vittna?Personer över 15 år omfattas av en så kallad vittnesplikt. Vittnesplikt innebär att man måste vittna och kan även tvingas till detta genom åtgärder så som vite och hämtning (36 kap. 7 § Rättegångsbalken). Målsmans inställning till vittnesmålet är inte av betydelse.Undantag från vittnesplikten på grund av personliga förhållande kan endast grunda sig på nära släktskap (36 kap. 3 § Rättegångsbalken). Att din son går i samma klass som den han ska vittna mot är därför inte en omständighet som det tas hänsyn till. Vidare sker vittnesmål i rättegång under ed (36 kap. 11 § Rättegångsbalken). Innebörden av ed är att det blir straffbart att tala osanningen, den som talar osanning under ed begår brottet "mened" (15 kap. 1 § Brottsbalken). Det är alltså av högsta vikt att din son inte fortsätter med den osanna berättelsen i rättegång. Hur ska vittnesmålet ändras?Din son kan under rättegången berätta en sanning som avviker från den utsaga han gav i polisförhör utan att det i sig är ett brott. Konsekvensen är då bara att ditt sons vittnesmål kan få en sämre ställning som bevis i målet. Vill din son ändra sin utsaga innan rättegången kan han kontakta polis eller eventuell åklagare. Jag skulle rekommendera att göra detta för att slippa ytterligare obehag under rättegången. Sammanfattningsvis är det i princip endast brottsligt att ljuga i polisförhör om man smutskastar en person, att ljuga under ed i rättegång är däremot brottsligt. Din son har en skyldighet att vittna även då han är minderårig då det föreligger vittnesplikt. Hoppas att du fick svar på din fråga. Stort lycka till!Hälsningar,

Måste jag vittna mot min fru?

2020-11-15 i Vittna
FRÅGA |Hej min fru körde rattfulle. Hon var full kvällen och natten på morgonen så gick hon till garaget jag följde efter sa hela tiden du kan inte köra bil nu försökte stoppa min fru men hon sket i det öppnar garage porten startar bilen backar ut och kör rakt in i grannens bil som står ute snett bakom garaget. Jag hojtar och skriker men hon bara flinar och åker i väg. Jag ringer polisen dom kommer och tar mina uppgifter. Dom stoppar henne och hon får blåsa det var grovt rattfylleri. Rättegång väntar blivit uppskjuten 2 gånger. Jag mår så dåligt. Jag undrar måste jag vara med och vittna. Är gift med henne. Tacksam för svar.
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag har uppfattat din fråga som om du i din frus rättegång behöver vara med och vittna. I och med att du skriver "Fru" utgår jag därmed från att ni är gifta. Du kan inte tvingas att vittna mot din FruBestämmelser om den svenska rättegångsordningen och om vittnen finns i rättegångsbalken (RB).I 36 kap 1 § RB framgår att var och en som inte är part i målet får höras som vittne. Regleringen innebär att det finns en allmän medborgerlig skyldighet att vittna, s.k. vittnesplikt.Det finns dock ett par undantag. Bl.a. 36 kap 3 § RB. Enligt 36 kap 3 § RB, så är den "som med part [i detta fall den tilltalade, din fru] är eller har varit gift..." inte skyldig att avlägga vittnesmål. Härav är du inte skyldig att vittna i målet mot din fru. Däremot är det tillåtet för dig att frivilligt avlägga vittnesmål, om du ändrar dig framöver och ändå vill göra det. I den händelse du väljer att frivilligt vittna, får du som gift med den tilltalade dock inte svära vittneseden dessförinnan (36 kap 13 § andra stycket RB).Allt gott!

Läsa upp förhör ur förundersökningsprotokollet under huvudförhandling

2020-11-10 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag har blivit förhörd av utredande polis i en förundersökning, men när det blev aktuellt med rättegång så slapp jag vittna eftersom jag räknas som nära anhörig till de åtalade.Kan mina förhör ändå användas i rättegången och hur fungerar omedelbarhetsprincipen i ett sådant läge? Ett något otydligt minne jag har är att tingsrättens domare ringde upp mig för att verifiera att jag inte ville vittna och i det läget sade att min veterinärjournal skulle kvarstå som bevis men att förhören skulle strykas.Kan det stämma?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Läsa upp förhör ur förundersökningsprotokolletUtgångspunkten i svensk rätt är att det enbart är sådana omständigheter som framkommit under huvudförhandlingen som utgör processmaterial och som således kan vara föremål för rättens bedömning (omedelbarhetsprincipen). Om en person har sagt något i ett förhör under förundersökningen så måste detta alltså tas upp igen, muntligen, under huvudförhandlingen för att det ska utgöra processmaterial (muntlighetsprincipen). Det finns dock ett undantag från denna huvudregel som innebär att man kan läsa upp vad ett vittne sagt under förundersökningen (36 kap. 16 § 2 st. Rättegångsbalken). Genom att under huvudförhandlingen läsa upp vad vittnet sagt under förundersökningen så blir detta förhör processmaterial. För att denna undantagsbestämmelse ska kunna tillämpas så krävs det att ett vittne avviker från vad han eller hon sagt under förundersökningen eller att vittnet anger att han eller hon inte vill vittna under huvudförhandlingen. Undantag för närståendeNärstående som omfattas av den så kallade närståendekretsen är undantagna vittnesplikten och är därför inte skyldiga att vittna (36 kap. 3 § Rättegångsbalken). Denna regel innebär också ett undantag från möjligheten att läsa upp förhör ur förundersökningsprotokollet, då ett sådant förfarande skulle strida mot en närståendes rätt att avstå från att vittna. Du har alltså helt rätt i att det du sagt under förundersökningen, inte ska läsas upp under huvudförhandlingen. Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss! Med vänliga hälsningar

Måste man delta i polisförhör och vittnesförhör?

2020-10-30 i Vittna
FRÅGA |
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna beträffande din fråga finns i rättegångsbalken (RB). Polisen har rätt att hålla förhör med vilken person som helst som kan antas kunna lämna uppgifter som är av vikt för utredningen, enligt 23 kap 6 § RB. Detta innebär att om polisen anser att det kan antas att du kan lämna uppgifter som är av vikt för utredningen så får dem hålla förhör med dig. Man behöver dock inte svara på det frågor under förhöret.Vidare tolkar jag det som att du undrar om du måste delta som vittne i en rättegång. Var och en som inte är en part i rättegången får höras som vittne i en rättegång, enligt 36 kap 1 § RB. Det finns dock undantag från denna regel. Man behöver inte vittna i en rättegång om den misstänkte är en närstående, enligt 36 kap 3 § RB. Detta innebär att en närstående kan själv välja om den vill vittna eller inte i en rättegång. Det är dock relativt stränga krav som uppställs för få räknas som närstående, varför du antagligen inte kan undantas från vittnesplikten.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor, i annat fall är du alltid välkommen åter. Med vänliga hälsningar

Måste man som vittne inställa sig vid förhör och förhandling?

2020-10-01 i Vittna
FRÅGA |Hej,Erhöll kallelse till Polisen "Såsom eventuellt vittne till ofredanden m.m. som målsäganden XX utsatts för." Är jag skyldig att inställa mig trots att jag inte är bekant med vad det handlar om?Är jag skyldig att besvara alla frågor som Polisen ställer i ärendet? För de fall jag är skyldig att inställa mig, äger jag rätt till vittnesstöd eller motsvarande?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i Rättegångsbalk (1942:740), nedan förkortat RB. Vi kommer uppehålla oss till 23 och 36 kap. i RB, och jag kommer först att gå igenom vad som gäller vid polisförhör och därefter vad som gäller för vittnen vid förhandling i rättegång. Att kallas till förhör hos polisen I 23 kap. 6 § RB stadgas att alla som kan tänkas lämna uplysningar av betydelse för förundersökningen får kallas till förhör. Enligt 23 kap. 6 a § RB kan vittne som kallats till förhör åläggas vite om vittnet inte infinner sig vid förhöret, enligt samma bestämmelses andra stycke ska förundersökningsledare eller polisman meddela om att kallelsen är förenad med vite. Den som utan giltig orsak vägrar inställa sig till förhöret kan även hämtas av polis enligt 23 kap. 7 § RB. Under polisförhör måste du inte säga någonting som du inte vill, men du får inte ljuga. Om förundersökningsledaren begär det kan förhör ske inför rätten, vilket i sådana fall aktualiserar vittnesplikten, se 23 kap. 13 § RB. Att vittna i rättegångVittnespliktenVittnesplikt är utgångspunkten i svensk rätt. Eftersom du skriver att du kallats som vittne måste du därför vittna, se 36 kap. 7 § RB.Undantag från vittnespliktFöräldrar, syskon och andra närstående behöver inte vittna, se 36 kap 3 § RB, inte heller personer som är under 15 år eller lider av en allvarlig psykisk störning har en ovillkorad vittnesplikt, eftersom dessa ska lämplighetsprövas av rätten innan de får vittna, se 36 kap. 4 § RB.Vad händer om jag inte vittnar?Om ett kallat vittne uteblir från rättegången kan rätten besluta att vittnet ska hämtas av polis, antingen omedelbart eller till en senare dag. Detta framgår av 36 kap. 20 § 1 st RB. Om rätten inte beslutar om att vittnet ska hämtas omedelbart, kan de bestämma om att vittnet ska komma en annan dag, och förena en eventuell frånvaro med vite (dvs en böter), detta framkommer av 36 kap. 20 § 2 st RB. Måste man svara på frågor som ställs under rättegången? Innan vittnen avger sin berättelse ska de avlägga vittnesed enligt 36 kap. 11 § RB. Vittnet kommer därefter att upplysas om vikten av att tala sanning samt innebörden av att ha avlagt ed, se 36 kap. 14 § RB.Om ett vittne vägrar avlägga ed eller avge vittnesmål kan rätten besluta att vittnet ska häktas. Denna häktningstid får inte överstiga tre månader, se 36 kap. 21 § RB. En annan sak är att mened (dvs ljuga under ed) är straffbart enligt 15 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700)Om ett vittne undandrar sig från rätten och detta medför rättegångskostnader för någon av parterna, så kan den eller de parter som ådragits rättegångskostnader yrka på ersättning från vittnet. Detta framgår i 36 kap. 23 § RB, och i samma bestämmelse stadgas i 2 stycket att detta även gäller kostnader som staten haft.SammanfattningSammanfattningsvis råder jag dig till att vittna för att undvika någon av de ovan nämnda sanktionerna. I förhöret med polisen berättar du vad du vet, och om du inte alls är bekant med vad förundersökningen handlar om torde förundersökningsledaren inse att ditt vittnesmål är onödigt för utredningen. För det fall du ändå kallas till förhandling i domstol har du möjlighet att få ett vitnesstöd, de arbetar under tystnadslöfte. Jag lämnar en länk här som jag hoppas kan vara till hjälp. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om fler frågor dyker upp.