Vittnesplikt för någon med yrke där tystnadsplikt finns?

2020-01-20 i Vittna
FRÅGA |Om man blir kallad som vittne. Men har tystnadsplikt inom sitt yrke och det man blir kallad för att vittna om handlar om ens yrke. Har man rätten att inte behöva vittna då?Detta gäller alltså inte ett brott som begåtts på min arbetsplats utan endast information och fakta om mitt arbetssätt inom yrket.
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i 36 kap. 1 § rättegångsbalken är att var och en har vittnesplikt, men det finns undantag till detta. Exempelvis är man inte skyldig att vittna enligt 36 kap. 3-4 §§ rättegångsbalken om personen är närstående till part, under femton år eller lider av en psykisk störning.Ett annat undantag till vittnesplikten stadgas i 36 kap. 5 § rättegångsbalken (den s.k. frågeförbudsparagrafen). I paragrafens andra stycke beskrivs det att bl.a. läkare, advokater, tandläkare, auktoriserade patentombud och deras biträden, medlare i tvister, barnmorskor, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, familjerådgivande får höras som vittnen om något som anförtrotts dem eller som de har erfarit i samband med deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. Den som är präst får inte heller höras som vittne om något som han erfarit under enskild själavård eller bikt. Detta innebär att de angivna yrkesgrupperna får tillfrågas i vittnesförhöret om sådant som de erfarit i samband med yrkesutövningen eller det som anförtrotts dem ifall samtycke har getts från den tystnadsplikten gäller. Exempelvis är det tillåtet att ställa frågor till en läkare angående X:s skador från en misshandel, ifall X samtycker till dessa sekretessbelagda uppgifter tas upp i rättegången. Skyldigheten att vittna kan också vara medgiven i lag. Vilken eller vilka lagar som är aktuella beror på vad det är för yrke, men även ifall anställningen är statlig eller privat. Tystnadsplikt finns till exempel enligt offentlighets- och sekretesslagen i 8 kap. 4 § rättegångsbalken för advokater, i patientsäkerhetslagen m.m.Som ett sammanfattande svar på din fråga har du vittnesplikt ifall inte 36 kap. 5 § rättegångsbalken är aktuell. För att den ska vara aktuell ska ditt yrke vara uppräknat i paragrafen och sedan ska det finnas avsaknad av samtycke från den person den aktuella uppgiften gäller eller avsaknad av lagstöd att yppa sig om uppgiften.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäller vittnesplikt vid förundersökning?

2019-12-22 i Vittna
FRÅGA |Gäller vittnesplikten redan i polisens fu eller inträder den först vid förhör i domstol?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att vittnesplikten inte gäller vid förhör under förundersökningen, utan endast vid förhör i domstol. I en förundersökning kan alltså ingen tvinga dig att svara på frågor och det finns inget polisen kan göra för att ''tvinga'' dig att svara heller. Dock måste du ändå närvara vid en förundersökning och om du inte gör det har polisen rätt att hämta dig till förhöret. Men du har som sagt rätt att vara tyst under hela förundersökningen om du vill.När det kommer till förhöret i domstolen gäller vittnesplikt, vilket innebär att du måste närvara samt svara på frågorna som ställs. Om detta inte görs finns det flera sanktioner som rätten kan använda sig av för att få dig att vittna, så som exempelvis häktning och vite. Om du vittnar och medvetet talar osanningen kan du bli dömd till mened enligt 15 kap 1 § Brottsbalken.Återkom gärna vid ytterligare funderingar!Önskar dig även en God jul!Med vänlig hälsning

Är jag skyldig att vittna mot min mors man?

2019-12-19 i Vittna
FRÅGA |Min mors man är anmäld för ekobrott, kan jag avböja att vittna emot honom. Dom är gifta?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterOm jag har förstått dig rätt så undrar du om du är skyldig att vittna mot din mors man, som har blivit anmäld för ekobrott.Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB) i mitt svar.Du är inte skyldig att vittna mot din mors manSvaret på din fråga är nej – du är inte skyldig att vittna mot din mors man. Jag kommer nu att beskriva vad det beror på.Som styvbarn undantas du från vittnespliktenSom huvudregel råder absolut vittnesplikt i Sverige. Det innebär att alla som blir kallade som vittnen till en rättegång är skyldiga att vittna.Det finns dock ett undantag från vittnesplikten för de som är närstående till en part i en rättegång (36 kap. 3 § RB). De personer som omfattas av undantaget är inte skyldiga att vittna.Du omfattas av undantaget, eftersom du står i rätt nedstigande svågerlag till din mors man. Han är din styvfar och du är hans styvbarn. På grund av det är du inte skyldig att vittna mot honom om han blir åtalad för ekobrottet (36 kap. 3 § RB). Domstolen måste respektera ditt beslut.SammanfattningDu är inte skyldig att vittna mot din mors man, eftersom du står i direkt nedstigande svågerlag till honom som hans styvbarn.Jag vill dock rekommendera dig att kontakta domstolen om du skulle bli kallad som vittne, för att ta reda på hur du ska gå till väga för att åberopa din rätt att slippa vittna. Det kan hända att du trots undantaget är skyldig att närvara vid rättegången för att berätta på plats att du inte tänker vittna. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Gäller advokatens tystnadsplikt även efter uppdraget?

2019-10-31 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag har två processrättsliga funderingar:Får en advokat vittna inför domstol ang brott som en fd klient begått och berättat om för advokaten? Gäller tystnadsplikten eller upphör den i samband med avträdandet? Jag undrar också vad skillnaden avseende den procentuella konsekvensen för eftergivande respektive medgivande av käromål är i dispositiva tvistemål?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Advokatens tystnadspliktEtt vittne är normalt tvungen att vittna inför domstolen (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Advokater och deras biträden är dock undantagna den plikten och får inte vittna om sådant som de fått reda på genom sitt yrke (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Det finns två undantag mot vittnesplikten. Den första är om klienten ger sitt godkännande (36 kap. 5 § 3 st. rättegångsbalken). Den andra är vid grövre brott som inte kan ge mindre än två års fängelse. Det andra undantaget gäller dock inte för en försvarare, dvs. en advokat som fått reda på informationen när den försvarat klienten mot anklagelserna om brott (36 kap. 5 § 4 st. rättegångsbalken).För en advokat som är försvarare kan vittnesplikten bara bli aktuell om klienten själv godkänner det.Tystnadsplikten gäller utöver vittnesförbudet och innebär att advokaten inte får dela med sig om vad klienten sagt. Det gäller även efter uppdraget och till och med om advokaten förlorar sin status som advokat (s. 11 advokatsamfundets vägledning). Skillnaden mellan ett eftergivande respektive medgivande av käromålEtt eftergivande är detsamma som att "ge upp". Det innebär alltså att käranden lägger ned sin talan, återkallar den. Konsekvensen blir att käromålet läggs ned som om det aldrig tagits upp. Dock kan svaranden motsätta sig det och tvinga fram en prövning (13 kap. 5 § rättegångsbalken). Då kan käranden inte senare komma och väcka talan igen om samma sak. Juridiskt kallas det att saken vinner rättskraft. Skulle svaranden tillåta att käromålet läggs ned kan käranden senare väcka det på nytt.En medgivande av käromål är att svaranden medger yrkandet. Det innebär att kommer domstolen att döma utefter käromålet och konsekvensen är att käranden får rätt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Vittna mot/för nårstående

2020-01-11 i Vittna
FRÅGA |Hej! Min far ska överklaga sin dom i ett brottsmål och jag vill gärna ställa upp som vittne då. Måste jag avlägga ed och är jag tvingad att svara på alla frågor som ställs? Eller kan man välja att ge exempelvis "ingen kommentar" som svar? Har hört olika saker och blir lite förvirrad. Tack på förhand
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Eftersom du räknas som en närstående så gäller framförallt regeln i 36:13 2 st Rättegångsbalk (1942:740) som stadgar att närstående inte får avlägga ed.Även regeln i 36:6 1 st RB säger att du som vittne inte måste svara på frågor som kan skada en närstående, domstolen får inte heller beakta omständigheten att du inte svarat på en fråga i sitt domslut.MVH

Får man lov att vara anonym i ett polisförhör?

2019-12-22 i Vittna
FRÅGA |Hej jag var på förhör i förrgår eftersom min pojkvän sitter häktad för grov misshandel. Dom frågade mig massor frågor och skrev ner och jag är endast ett vittne. Jag frågade om jag inte kan få vara anonym eftersom jag inte vill mitt namn ska synas någonstans i protokoll och sånt men dom sa nej detta kommer bli offentligt för alla. Har jag rätt att få vara anonym?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om rätten till anonymitet som vittne i ett polisförhör, vilket det finns regler om i rättegångsbalken (RB) och förundersökningskungörelsen (FUK). Får man lov att vara anonym som vittne i ett polisförhör?Polisen har en dokumentationsplikt under en förundersökning vilket innebär att de måste skriva ner och dokumentera uppgifter i ett förundersökningsprotokoll. I Sverige förekommer det inga anonyma vittnen. Det framgår bland annat av polisens skyldighet att skriva ner ett vittnes namn och vittnets relation till den misstänkte (21 § 1 st. FUK). Däremot kan polisen låta bli att anteckna uppgifter i ett förundersökningsprotokoll om uppgifterna inte har betydelse för brottsutredningen, till exempel ett vittnes arbetsplats och personnummer (21 § 3 st. FUK). Dessa uppgifter kommer dock att dokumenteras i en särskild handling, vilket betyder att de inte förs in i förundersökningsprotokollet men uppgifterna kommer fortfarande att dokumenteras (21 a § FUK). När blir förundersökningsprotokollet offentligt?När förundersökningen pågår gäller förundersökningssekretess, vilket innebär att ett begränsat antal personer har tillgång till materialet (18 kap. 1 § OSL). Innan en åklagare väcker åtal ska den misstänkte få lov att ta del av förundersökningen för att kunna försvara sig (23 kap. 18 a § RB). Det är en mänsklig rättighet för den misstänkte att få ta del av det hen är anklagad för. Det hänger ihop med att den misstänkte ska kunna förbereda sig och sitt försvar inför en rättegång. När en åklagare väcker åtal mot den misstänkte blir förundersökningsprotokollet offentligt för allmänheten. I förundersökningen kan det finnas uppgifter som är belagda med sekretess. Den särskilda handlingen där detaljerade uppgifter om ett vittne finns blir i regel inte offentligt, men kan bli offentligt om domstolen anser att den har betydelse för målet. SammanfattningDet finns ingen rätt att vara anonym i ett polisförhör. I Sverige finns det inte heller så kallade anonyma vittnen i domstol. Det hänger ihop med att den misstänkte har en mänsklig rättighet att kunna försvara sig mot brottsanklagelser. Däremot kan uppgifter som arbetsplats och personnummer angående ett vittne undantas från förundersökningsprotokollet i en särskild handling. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Måste jag vittna om en händelse jag inte sett hända?

2019-11-29 i Vittna
FRÅGA |Hej!Kan man bli tvingad att vittna om en påstådd händelse som inträffade mer än ett år innan jag ens flyttade hit till orten.Den påstådda händelsen ska ha inträffat i mars 2015 och fick det berättat för mig 2017.Nu är jag kallad som vittne, jag har ju inte sett det hända och bara fått det berättat för mig.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vittnen finns i 36 kap rättegångsbalken (RB).Om vittnespliktI Sverige råder vittnesplikt (36 kap 1 & 7 §§). Detta innebär att du inte har ett val om du blivit kallad att vittna. Om du ändå inte dyker upp kan du råka ut för till exempel hämtning (36 kap 20 § RB) eller vite (36 kap 21 § RB). Det finns vissa undantag till den här regeln, men de gäller närstående till part (36 kap 3 § RB), minderåriga eller psykiskt sjuka (36 kap 4 § RB) och känslig information (36 kap 6 § RB). Din situation är alltså inte inräknad.Att du själv anser att du inte har något att bidra med som vittne spelar ingen roll. Rätten kräver endast att du är ärlig, svarar på frågor och uttalar dig om det du faktiskt vet. Då ska du alltså säga att du inte sett händelsen, och möjligtvis redogöra för vad som berättats för dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste man vittna?

2019-10-19 i Vittna
FRÅGA |Om man har ringt polisen angående en våldtäktsman/pedofil på en badstrand. Mannen ifråga häktas. Jag har nu blivit kallad till rättegång bara för att jag larmade. Jag vill inte vittna! Har fått kallelse. Mannen bor nära mig och jag är rädd för represalier. Kan jag slippa att vittna? Vill verkligen inte! Vad skall jag göra?Med vänlig hälsning
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!VittnespliktI Sverige har vi vittnesplikt, vilket innebär att den som blir kallad som vittne har en skyldighet att vittna. Bestämmelser kring vittnen finner man i 36 kap. Rättegångsbalken (RB). Eftersom du har blivit kallad som vittne så måste du vittna.Vilka undantas från vittnesplikten?Visserligen finns det undantagsregler som innebär att man under vissa omständigheter inte behöver vittna under ed, eller inte vittna alls. Detta gäller dock exempelvis närstående till den tilltalade, personer under 15 år och personer som lider under psykisk störning samt de som i sitt yrke omfattas av tystnadsplikt (ex. advokater, psykologer).Vad kan hända om du inte vittnar?Om du efter en kallelse vägrar att vittna så finns det flera åtgärder domstolen kan vidta. De kan först och främst välja att ge uppdrag åt polisen att hämta dig och föra dig till rättegången (36 kap. 20 § RB), om domstolen inte väljer att genomföra direkt hämtning så kommer de istället att kalla dig på nytt, vilket kommer att kombineras med ett vite (böter) (36 kap. 20 § 2 st. RB). Om du fortsatt inte vittnar så är den mest ingripande åtgärd att du kan bli häktad i syfte att enklare få dig att medverka vid rättegången, denna häktningstid uppgår i sådana fall till högst tre månader (36 kap. 21 §). Slutligen kan du även bli skyldig att ersätta delar av parternas rättegångskostnader (36 kap. 23 §).SammanfattningEftersom du inte faller inom något av de nämnda undantagen så är du skyldig att vittna. Jag råder dig att inte försöka undvika att vittna då det är en medborgerlig plikt vi har i Sverige och då du skulle riskera att de ovan nämnda sanktionerna vidtas gentemot dig.Jag förstår att du kan känna obehag över din situation men det finns stöd att få genom så kallat vittnesstöd. Vittnesstöd är en person som under ett tystnadslöfte finns till för att informera, hjälpa och stödja dig som vittne i samband med en rättegång. Det finns vittnesstöd vid alla landets tings- och hovrätter, min rekommendation är att du tar kontakt med dem innan rättegången.Du kan läsa mer om detta på brottsoffermyndighetens hemsida.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,