Är min flickvän skyldig att vittna vid rättegång?

2020-09-11 i Vittna
FRÅGA |Om jag är misstänkt för ett brott, är min flickvän då skyldig att vittna? Vi har varit ett par i ett halv år och är förlovade.Tex: Om jag har hamnat i slagsmål anmälan om misshandel från bägge håll. Och den enda som sätt allt är min flickvän.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om vittnesplikt regleras i 36 kap. 3 § rättegångsbalken. I Sverige råder som huvudregel en vittnesplikt vilken innebär att alla som rätten kallar som vittnen måste vittna. De personer som är undantagna vittnesplikten är makar, släktingar i rätt upp- och nedstigande led (föräldrar, barn osv) eller personer som på liknande sätt är närstående parten i målet. Med det sistnämnda åsyftas främst person som är sambo med parten eller som har för avsikt att ingå äktenskap med denne, (NJA 2007 s. 874). Personer som väntar barn tillsammans med parten är också undantagna vittnesplikten. Om även pojk- och flickvän omfattas är däremot lite oklart. Högsta domstolen kom i målet ovan fram till att en flickvän sedan ett år tillbaka där paret hade planer på att flytta ihop och gifta sig ansågs vara undantagen vittnesplikten. Personer som varit tillsammans under flera år bedöms också som närstående och är även de undantagna från vittnesplikten. Dock är det något mer tveksamt huruvida par som endast haft en kortare relation tillsammans omfattas av undantaget eller inte. Av den anledningen kan jag inte ge dig ett definitivt svar utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Förhållandet ska vara en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet för att din flickvän ska anses närstående och därmed undantas vittnesplikten. Att ni har förlovat er stärker anledningen att anse att ert förhållande är av sådan art. Dock skulle förhållandets längd, ett halvår, kunna ses som kortare tid och därför gör det situationen svår att bedöma för mig.Det faktum att ni är förlovade ändrar dock inte den juridiska beteckningen på ert förhållande enligt dagens reglering. Ni behöver därför inte bevisa att ni är förlovade. Ifall ni är sambos skulle det dock med mer klarhet kunna medföra en anledning att undanta din flickvän från vittnesplikten i samband med att ni har förlovat er. Är så fallet bör det vara så att ert förhållande är av sådan art att det kan anses likna ett äktenskap och att din flickvän därmed kan anses närstående och undantas vittnesskyldigheten. I övrigt kan jag tyvärr inte ge ett tydligare eller mer konkret svar än så. Hoppas att mitt svar var till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Hur går det till när man blir kallad som vittne i en rättegång?

2020-05-31 i Vittna
FRÅGA |Hej, jag har en vän som möjligtvis var med i ett bråk som troligen har lätt till en grovmisshandel. Och jag är ett vittne pga att jag vara med honom innan pch efter händelsen. När polisen stormade in lägenheten så höll dem utfrågning/förhör med mig, medans han blev häktad. Om det skulle leda till en rättegång skulle jag då bli kallad som vittne på rättegången. Och isf vad händer innan? Kommer man bli kontaktade av tex en advokat? Eller om man skulle vilja diskutera de, ska man sjölv då kontakta en advokat?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av din fråga tolkar jag det som att du funderar över hur reglerna ser ut angående att vittna i en brottmålsrättegång. Detta regleras i Rättegångsbalken (hädanefter förkortad RB). Nedan kommer jag att redogöra för hur reglerna ser ut och med detta förhoppningsvis ge dig svar på din fråga. Allmänt om vittne I Sverige har vi vittnesplikt (36 kap 3 § RB). Detta innebär att du är skyldig att vittna i domstol (om du exempelvis sett eller gjort iakttagelser vid ett brott) om åklagaren eller den tilltalade och dess försvarare anser att det behövs. Innan rättegången Ska du vittna vid en rättegång kommer du att få en kallelse (36 kap 7 § RB). I denna ska det finnas information om parterna och målet, kort vad förhöret gäller och vilka rättigheter och skyldigheter man har som vittne. Det ska även tilläggas att man kan behöva betala vite (pengar) om man inte dyker upp till domstolen när man blivit kallad som vittne. Som vittne har man rätt till vittnesstöd. Ett vittnesstöd är en person som arbetar ideellt och denne erbjuder hjälp och stöd till bland annat vittnen i samband med rättegång. Vittnesstöden kan informera dig om hur en rättegång går till och bidra med stöd om du känner dig orolig inför rättegången. Om du vill komma i kontakt med ett vittnesstöd före förhandlingsdagen kan du kontakta din domstol eller Brottsofferjouren (https://www.brottsofferjouren.se/om-oss/kontakta-oss/) som kan hänvisa dig till den lokala vittnesstödverksamheten. Under rättegången Som tidigare nämnt är det på domstolen du kan komma i kontakt med vittnesstödet (se info ovan). När du vittnar i en rättegång kommer du enbart att vara med under rättegången när du ska vittna (36 kap 9 § RB). Du får alltså inte sitta med innan, detta för att man ska undvika att bli påverkad av vad som sägs i målet. När du vittnar kommer detta att ske som ett förhör. Oftast blir man förhörd av åklagaren, av den tilltalades försvarare och ibland även ett målsägandebiträde. Du kommer att få avlägga en ed, alltså en försäkran om att du lovar att tala sanning, innan du vittnar (36 kap 11 § RB). Det ska tilläggas att vissa saker behöver du inte berätta om när du vittnar. Du kan som vittne vägra att yttra dig om en omständighet som skulle kunna röja att du (vittnet) eller någon närstående till dig har begått en brottslig eller vanärande handling (36 kap 6 § RB). När du vittnar har du rätt till ersättning (36 kap 24 och 25 §§ RB). Det kan exempelvis vara för resekostnader, uppehälle eller förlorad arbetsinkomst. Detta framför du under rättegången (observera att kvitton behövs). Sammanfattning Jag hoppas att jag med denna information gett dig svar på din fråga. Mitt råd till dig, om fallet blir så att du blir kallad som vittne, att du tar kontakt med din lokala vittnesstödverksamhet som kan ge dig mer information kring rättegången och att vittna. Mvh,

Vem kallar vittne till rättegång?

2020-05-11 i Vittna
FRÅGA |Kan jag erbjuda mig att vittna i brottmål?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Reglerna om vittnen i brottmål finner vi i Rättegångsbalken (1942:740), hädanefter kallad RB. Utgångspunkten är den allmänna vittnesplikt som råder i Sverige. Detta innebär att den som inte är part i ett mål kan bli tvungen att vittna. (36 kap. 1 § RB) Undantag till den allmänna vittnesplikten är exempelvis om vittnet är närstående till en part i målet. (36 kap. 3 § RB) Det är åklagaren, den misstänkte eller försvararen till den misstänkte som beslutar om att kalla någon som vittne i en rättegång. Det är alltså inte den enskilde som kan avgöra om denne ska vittna eller ej. (35 kap. 6 § RB) Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är även varmt välkommen till oss på Lawline med en ny. Mvh,

Måste jag vittna i domstol om jag blir kallad att vittna?

2020-03-25 i Vittna
FRÅGA |Hej jag har blivit tillfrågad att vittna i en Vårdnadstvist där barnen i fråga bara sagt med ord att dem blivit slagna hos den ena föräldern men jag har ju inte sett själva händelsen. Jag har bara hört den ena versionen måste jag då ställa upp som vittne?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär vittnesplikten?I Sverige har vi en vittnesplikt, vilket innebär att om man blir kallad som vittne måste man infinna sig i rättegången vid den angivna tidpunkten, (36 kap. 7 § rättegångsbalken, RB). Vanligtvis sker detta genom fysisk närvaro men rätten kan även, om skäl finns för det, besluta om att vittnesmålet får avges via telefonsamtal eller videolänk, (5 kap. 10 § RB).Vittnesplikten har dock ett antal undantag. Exempelvis behöver inte den som är gift eller har varit gift eller är släkt med en part vittna (36 kap. 3 § RB).Jag förstår att det i ditt fall kan verka onödigt för dig att vittna men det är upp till domstolen att avgöra huruvida ditt vittnesmål har någon betydelse i vårdnadstvisten. Vad blir konsekvenserna av att vägra vittna?Domstolen kommer inledningsvis att vid vite kalla ett vittne till rättegången, dvs. vittnet kommer få betala pengar om denne inte dyker upp utan giltig ursäkt (36 kap. 7 § RB). Om vittnet ändå inte dyker kan domstolen besluta om att vittnet ska hämtas till rättegången (36 kap. 20 § RB). Om vittnet hämtas och trots detta vägrar att vittna kan domstolen besluta att häkta vittnet. Detta kan dock ske i högst 3 månader, varav häktningsbeslutet omprövas var fjortonde dag (36 kap. 21 § RB).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar

Vittnesattester i vårdnadstvister

2020-06-05 i Vittna
FRÅGA |Hej, jag är just nu i en vårdnadstvist och undrar om personer som inte vill agera vittne i en rättssal istället kan inkomma med en signerad redogörelse? Dvs skriva vad de tycker eller vet om en viss person? Eller inkomma med information om motparten som kan vara viktigt i fallet. Det kan t.ex vara om personen i fråga har tagit droger eller agerat på ett psykiskt instabilt sätt. Självklart så kommer informationen inte vara anonym utan signerad av den som har givit informationen.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Frågan du ställer regleras i rättegångsbalken (RB). Utgångspunkten i rättegångar är att det föreligger en vittnesplikt och att man alltså inte kan vägra att vittna (RB 36:1). All bevisning och därmed även vittnen ska tas upp vid huvudförhandlingen vilket innebär att vittnet måste vara där personligen och lägga fram sin berättelse muntligen (RB 36:7, 35:8 och 36:16). En sådan redogörelse du nämner kallas vittnesattest. Vanligtvis får en sådan endast användas som bevis om det framkommer explicit i en särskild lag, om personen inte kan höras inför rätten eller om kostnaderna att höra personen är oproportionerliga mot nyttan av att höra personen (RB 35:14). Av vad som framgår är inte någon av dessa krav uppfyllda. Dock är en vårdnadstvist ett s.k. tvistemål. Detta innebär att vittnesattester tillåts om du och din motpart båda går med på det. Det får inte heller vara uppenbart olämpligt, vilket domstolen bedömer (RB 35:14 2st). Svaret på din fråga är alltså att det är möjligt att lämna informationen skriftligt istället ifall din motpart går med på det. Jag vill dock uppmärksamma dig på att vittnesattester har ett lägre bevisvärde än vanliga vittnesförhör. Jag hoppas detta har svarat på din fråga. Annars är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Be om att få vittna eller vänta på kallelse?

2020-05-31 i Vittna
FRÅGA |Kan jag be att få vittna i ett brottmål eller ska jag vänta på att bli kallad eller inte?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vittne finns i rättegångsbalken (RB).I Sverige har vi allmän vittnesplikt, vilket innebär att om du sett eller hört något om ett brott, måste du berätta om det. Om det blir rättegång är du skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkte och dess försvarare anser att det behövs. Du är ett vittne om du sett någon begå ett brott, om du gjort en iakttagelse vid ett brottstillfälle och om du gjort iakttagelser om gärningsmannens eller brottsoffrets beteende. Detta gäller även om du inte varit med vid brottshändelsen och gäller både före och efter brottet. Ska du be om att få vittna eller ska du vänta på att bli kallad?Har du varit i kontakt med polis eller åklagaren om brottshändelsen eller om gärningsmannens eller brottsoffrets beteende? Vem av parterna är det som ska åberopa dig som vittne, är det åklagaren eller den misstänkte och hens försvarare?Om du varit i kontakt med polis eller åklagare och blivit informerad om att du kommer att åberopas som vittne i målet, kommer du att bli kallad av domstolen (36 kap. 7 § RB). I kallelsen lämnas behövliga uppgifter om parterna och målet samt i korthet anges vad förhöret gäller. Vittnet påminns även om sina rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Om du inte har varit i kontakt med varken polis eller åklagare och du har information om brottshändelsen eller andra iakttagelser som relaterar till fallet, ska du vända dig till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.Motsvarande gäller alltså om det är den tilltalade som ska åberopa dig som vittne. Har du varit i kontakt med den tilltalade och dennes försvarare och blivit informerad om att du kommer att åberopas som vittne, kommer du att bli kallad av domstolen.Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Måste man vittna om man blir kallad?

2020-05-02 i Vittna
FRÅGA |Jag har en kollega som frågat om jag vill vara hennes vittne i rättegång då hon anmält sin man för misshandel. Jag sa ja och gav henne mitt person nummer men nu har jag ångrat mig då jag inte känner henne så bra och jag minns inte att hon berättat något om någon misshandel till mig. Dessutom har jag inte träffat henne på månader. Måsta jag vittna om jag blir kallad?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring vittnen finns i Rättegångsbalken (RB).Vittnesplikten och dess undantagI Sverige råder en så kallad vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man blivit kallad som vittne (36 kap 1 § första stycket RB). De som är undantagna från denna vittnesplikt är barn under 15 år, människor med en psykisk störning, den misstänktes nära släkt och vissa yrkesgrupper som omfattas av sekretess (36 kap 3-5 §§ RB). Vad kan hända om du inte vittnar?Faktum är att domstolen har rätt att vidta vissa åtgärder mot någon som vägrar att vittna. Om du inte kommer till huvudförhandlingen du blivit kallad till kan domstolen besluta att du ska hämtas dit av polis. De kan också besluta att du ska kallas till ny huvudförhandling och att du riskerar vite om du inte kommer dit (36 kap 20 § RB). Om du skulle dyka upp vid huvudförhandlingen men ändå vägrar att vittna, har domstolen rätt att hota med vite och häktning (36 kap 21 § RB). Utöver detta kan du också bli skyldig att ersätta vissa rättegångskostnader (36 kap 23 § RB). För att rätten ska vidta någon av dessa åtgärder måste de dock anse att det är proportionerligt med hänsyn till exempelvis vilken betydelse ditt vittnesmål har för målet. SammanfattningSå länge du inte faller in i någon utav undantagen måste du alltså vittna. Det spelar ingen roll att du inte anser att du själv har något att bidra med. Om du skulle vägra vittna kan rätten besluta om vissa åtgärder för att få dig att utföra din vittnesplikt. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Inget tvång att vittna mot syskon

2020-02-28 i Vittna
FRÅGA |Om man är syskon och bor ihop, ena syskonen är misstänkt för narkotika samt vapeninnehav, måste hans syskon gå på förhör för att vittna mot honom om hon befann sig hemma den dagen han blev gripen med vapen?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna kring vittnen återfinns i 36 kap. rättegångsbalken (RB). Sverige har vittnesplikt vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne (framgår av 36 kap. 1 § RB). Det finns dock vissa undantag från vittnesplikten, där man inte är skyldig att vittna. Ett av undantagen är just syskon. Du är inte skyldig att vittna mot ett syskon (36 kap. 3 § RB). Kort och gott behöver du därmed inte vittna i ett mot mål mot ett syskon. Hoppas att du fick svar på din fråga! Hälsningar,