Måste ett vittne avlägga vittnesed i samband med vittnesmålet?

2021-09-22 i Vittna
FRÅGA
Kan man vägra att 'begå vittnesed'? Om inte - vad händer om man vägrar eden men inte att vittna?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om ett vittne måste avlägga ed i samband med vittnesmålet och, i så fall, vad som händer om vittnet vägrar att göra detta. Regler om vittnen och vittnesmål finns i rättegångsbalken (1942:740). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Måste man vittna?

I Sverige föreligger det en allmän vittnesplikt. Detta innebär att den som blir kallad som vittne i ett mål är skyldig att vittna (se, för vidare information, Sveriges Domstolars hemsida). Vidare kan var och en som inte är part i målet höras som vittne (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Vissa undantag finns emellertid (36 kap. 1-5a §§ rättegångsbalken). Dessa rör främst närstående till någon av parterna och personer som i någon mån omfattas av bestämmelser om sekretess alternativt av tystnadsplikt.

Måste man avlägga vittnesed?

Innan vittnet kan höras och avge sin berättelse ska detta avlägga en vittnesed (36 kap. 11 § rättegångsbalken). Vittnet ska dessutom upplysas om betydelsen av eden och, i det fall det är lämpligt, vilka konsekvenser ett falskt vittnesmål kan medföra (36 kap. 14 § rättegångsbalken). Skulle vittnet, utan giltigt skäl, vägra att avlägga ed så kan rätten, först vid äventyr av vite och därefter vid äventyr av häkte, förelägga vittnet att fullgöra sin skyldighet. En eventuell häktning kan dock inte överstiga tre månader (36 kap. 21 § rättegångsbalken).

Observera dock att det finns vissa undantag vad gäller edsplikten. Varken barn som är under femton år eller personer som på grund av psykisk störning anses sakna nödvändig insikt om edens vikt ska avlägga ed innan de avger sitt vittnesmål (36 kap. 13 § rättegångsbalken).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (209)
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?
2021-09-29 Ta reda på vilka som ska vittna under en rättegång
2021-09-27 Kan min son vägra vittna?
2021-09-24 Vad händer om jag vägrar avlägga vittnesed?

Alla besvarade frågor (96500)