Vad händer om jag vägrar att vittna?

2019-10-16 i Vittna
FRÅGA |Hej.Jag undrar om man blir häktad för att vägra avlägga ed när man ska vittna. Får man en offentlig försvarare då också, som i brottmål?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om att vittna finns i Rättegångsbalken (RB).I Sverige gäller vittnesplikt, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blir kallad (36 kap. 1§ RB). Precis som du skriver finns flera åtgärder som domstolen kan besluta om för att få den som inte vill vittna att faktiskt vittna.Skulle du inte komma till huvudförhandlingen kan domstolen besluta om att du ska hämtas till huvudförhandlingen av polis. Domstolen kan också besluta om att du kallas till en ny huvudförhandling och att du riskerar vite om du inte kommer dit (36 kap. 20§ RB). Skulle du dyka upp vid en huvudförhandling men vägra vittna kan domstolen hota med vite och häktning. Precis som du skriver kan domstolen inte hålla någon som vägrar vittna häktad i mer än 3 månader (36 kap. 21§ RB). Är man skyldig att vittna men vägrar att vittna kan man också riskera att behöva betala rättegångskostnader som orsakats parterna i rättegången av att man vägrar vittna (36 kap. 23§ RB).Det anses finnas en möjlighet för domstolen att inte besluta om dessa åtgärder om domstolen anser att det inte är proportionerligt. Ett exempel på detta skulle kunna vara om vittnesmålet inte är av betydelse för målet och den som vittnar riskerar att utsättas för hot eller våld.Sammanfattningsvis så finns det en risk att bli häktad om man vägrar att vittna. Först blir det vite och hämtning och efter det kan det bli häktning. Eftersom du inte blir åtalad och inte hamnar inför domstol så får du inte en försvarare. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vem ska jag kontakta för att veta när jag ska vittna?

2019-10-10 i Vittna
FRÅGA |Har blivit kallad till att vittna men har glömt bort datumet för det, vilka ska jag kontakta för att få reda på datumet jag ska vara där?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du blivit kallad att vittna men tappat bort kallelsen och glömt vilket datum förhandlingen ska hållas ska du kontakta den domstol som skickat kallelsen. Här hittar du en lista över Sveriges tingsrätter och kontaktinformation till dessa. Genom att klicka in på rätt domstol får du även upp ett telefonnummer samt mailadress till den berörda domstolen. Om du inte vet vilken i vilken domstol förhandlingen ska hållas är det som utgångspunkt vid den domstol där brottet begicks (19 kap. 1 § rättegångsbalken). Det är viktigt att att du kontaktar domstolen för att ta reda på datumet för när du ska infinna dig och vittna, annars kan hela rättegången behöva skjutas upp.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tvingas att vittna?

2019-09-23 i Vittna
FRÅGA |Mitt barnbarn har bevittnad en cykelstöld och ringde då direkt till polisen. Nu är han kallad att vittna och det gör honom mycket orolig då han vet att personen är knarkare och har ett stort nätverk. Själv har han kommit bort från drogerna sedan ett år tillbaka, men han är nu rädd att om han vittnar mot cykeltjuven kommer hen att hämnas eftersom han själv vistats i liknande kretsar tidigare. Kan han slippa undan att vittna? Kan han vittna anonymt? Hur ska han agera?Han är så orolig för detta vittnesmål att vi runt omkring honom är oroliga att han börjar droga igen. Tacksam för svar från en orolig mormor
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige föreligger någonting som kallas för allmän vittnesplikt. Detta innebär helt enkelt att du måste rapportera in om ett brott begås och innefattar även att vittna i rättegång. Det finns lite mer att läsa under denna länk. Regler om vittnen finns i rättegångsbalkens 36:e kapitel. 36 kap 7 § RB säger att den som kallas som vittne också skall befinna sig under rättegången. Vittnar inte ditt barnbarn finns det flera åtgärder som kan vidtas: Hämtad till domstolen (20 §), Vite/böter (21 §) eller i värsta fall häktning (21 §). Det ligger stor vikt i att ett vittne faktiskt vittnar och nyss redovisade påföljder visar på dettaDet finns dock en möjlighet att den tilltalade inte får vara i rättssalen när vittnet förhörs. Denna möjlighet nämns i 36 kap 18 § RB bestämmer att "ordförande får besluta att en part inte skall närvara i rättssalen om" (punkt 1): " det kan antas att ett vittne av rädsla eller någon annan orsak inte fritt berättar sanningen på grund av partens eller åhörarens närvaro". Tyvärr är detta den enda förmildrande omständigheten som jag finner.Tyvärr finns det inte heller möjlighet att vittna anonymt i Sverige. Det bästa vore helt enkelt att låta honom berätta sanningen för att sedan låta rättsystemet helt enkelt göra sitt. Det bästa är att ni för en bra dialog med åklagaren i målet och ger stöd till honom genom hela processen, så har ni gjort så gott ni kan. Det finns även s.k vittnesstöd på domstolarna, vilket han kan använda sig utav för att underlätta.Hoppas det gav svar på er fråga och lycka till!

Vittnesplikt - Är man tvungen att vittna mot syskon?

2019-08-29 i Vittna
FRÅGA |Hejsan !Jag har fått en kallelse till sveahovrätt där jag ska vittna i ett mål där min syster är anklagad för häleri! Måste jag vittna??
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna kring vittnen återfinns i 36 kap. rättegångsbalken (RB). Sverige har vittnesplikt vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne (framgår av 36 kap. 1 § RB). Det finns dock vissa undantag från vittnesplikten, där man inte är skyldig att vittna. Ett av undantagen är just syskon. Du är inte skyldig att vittna mot ett syskon (36 kap. 3 § RB). Kort och gott behöver du därmed inte vittna i målet mot din syster. Hoppas att du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Kan jag vittna mot mitt barn?

2019-10-11 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag är kallad som vittne av åklagaren i ett mål som gäller min son. Åtalet handlar om olaga hot från min son till min sambo. Är jag som nära anhörig skyldig att vittna?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!VittnespliktUtgångspunkten är att var och en som inte är part i målet får höras som vittne enligt 36:1 rättegångsbalken (RB). Regleringen utgår från att det är en allmän medborgerlig skyldighet att vittna inför domstol, den så kallade vittnesplikten. Denna vittnesplikt kan därför i normalfallet förenas med t.ex. vite enligt 36:7 RB. Ett vittne avlägger normal vittnesed enligt 36:11 RB. Innebörden av vittnesed är att man kan göra sig skyldig till mened om man ljuger eller förtiger sanningen enligt 15:1 brottsbalken (BrB).Undantag från vittnespliktFrån den allmänt vittnesplikten finns det dock undantag. I 36:3 RB finns en bestämmelse som gäller närstående. Regeln innebär att vissa personer, som på en del olika sätt kan räknas som närstående till en part, inte är skyldiga men väl får lov att avlägga vittnesmål. I uppräkningen av vem som anses vara närstående anges den som med part är i rätt upp- eller nedstigande släktskap, dvs. barn och förälder. Ett 36:3-vittne som väljer att vittna, ett s.k. frivilligt vittne, får inte i brottmål avlägga ed om den tilltalade anses vara närstående enligt tidigare nämnda 36:3 RB. Detta regleras i 36:13 2 st. RB.Alltså det är frivilligt om du vill vittna eller inte, du får dock inte avlägga vittnesed.Jag hoppas att detta var svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste jag vittna mot min sambo?

2019-10-02 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad till tingsrätten som vittne mot min sambo.Vi är inte registrerade som sambos men vi har bott med varandra i drygt ett år. Kan jag säga att jag inte vill vara vittne?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Definitionen av sambor återfinns i 1 § sambolagen. Dena stadgar att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är att se som sambor. Det krävs alltså ingen registrering av samboskap för att man ska anses som sambor. I Sverige är huvudregeln att alla har vittnesplikt, dvs en skyldighet att vittna i en rättegång. Vissa undantas dock från vittensplikten på grund av deras närståenderelation till den tilltalade, däribland sambor (36 kap. 3 § rättegångsbalken). Du måste alltså inte vittna mot din sambo. Har du blivit kallad som vittne måste du infinna dig i rätten för att meddela din inställning om att du inte vill vittna. Möjligen kan man pröva att kontakta åklagaren eller domstolen i förväg och meddela sin avsikt att inte vittna pga. samboskap.Om det gäller ett brottmål och du trots allt väljer att vittna mot din sambo ska du inte avlägga någon vittnesed (36 kap. 13 § rättegångsbalken). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tiga som vittne

2019-08-31 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag är över 15 år och har blivit kallad som vittne i domstolen. Måste jag prata eller har jag rätt o vara tyst och inte svara på frågor?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser gällande att vara vittne regleras i 36 kap. rättegångsbalken (RB). I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne, 36 kap. 1 § RB. Innan man vittnar ska vittnet avlägga en vittnesed, som lyder enligt följande: "Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.'', enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB. När vittneseden är avlagd talar man under straffansvar, det betyder att man måste tala sanning och inte ljuga. Skulle vittnet utan giltigt skäl vägra att tala kan denne riskera att få betala vite eller till och med bli häktad, 36 kap. 21 § RB. Dock föreligger vissa omständigheter som gör att man kan tiga under en rättegång som vittne. Dels om vittnet genom att berätta skulle avslöja att denne själv eller någon i dennes familj har begått en brottslig gärning, dels om vittnet genom att berätta skulle avslöja en yrkeshemlighet, 36 kap. 6 § RB. Slutsatsen som kan dras är att du inte har rätt att tiga som vittne ifall du minns vad som har hänt och det inte föreligger någon särskild omständighet som ger dig rätten att tiga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Ombud får som huvudregel vittna

2019-08-27 i Vittna
FRÅGA |Kan man vara vittne om man oxå är ombud för någon?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).Som utgångspunkt får varje person som inte är part (eller – i brottmål – målsägande, medverkande vid brottet m.fl.) i ett visst mål vara vittnen (36 kap 1 § RB). Även ombud får vittna. För sådant som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande, får de dock vittna endast om parten medger det. Är ombudet en advokat och uppgifterna hen är tänkt att vittna om skyddade av advokatens tystnadsplikt, får advokaten endast vittna om det är uttryckligen medgivet i lag, eller om den som skyddas av tystnadsplikten medger det (36 kap 5 § 2–3 st RB).Vänligen