Måste man vittna?

2020-02-19 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag ringde 11414 för att tipsa om ett brott.Jag uppgav att jag vill lämna ett anonymt tips.Polisen ringde senare under kvällen upp och ställde några frågor.Nu någon vecka senare ringer en utredare upp och vill gå igenom mitt vittnesmål. Jag säger att jag inte vill vittna, och att jag ringde och tipsade anonymt.Polisen svarar och säger att hon inte kan bestämma det och att mitt vittnesmål kan behöva användas ändå.Nu är det så att i detta vittnesmål så är det ganska lätt att lista ut att det är just jag som "vittnat" därav vill jag ej göra det för att inte sätta min familj i fara.Måste jag nu vittna?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en allmän vittnesplikt, och regler om vittnen regleras i rättegångsbalkens (RB) 36 kap.Vad innebär vittnesplikt?Vittnesplikten innebär att ett vittne har en skyldighet att infinna sig och sanningsenligt uppge allt som han eller hon vet om saken som undersöks. Vid behov kan ett vittne hämtas för förhör på beslut av undersökningsledaren.Undantag från vittnesplikten:Det finns dock undantag från vittnesplikten då man inte behöver vittna (under ed eller överhuvudtaget). Detta gäller exempelvis personer under femton år, eller som är närstående till den som är tilltalad.Om polisutredningen leder till rättegång i domstol:Om en åklagare finner att det föreligger tillräckligt med bevis och väljer att väcka åtal blir det en rättegång. Domstolen kan då kalla ett vittne till rätten enligt RB 36 kap. 7 §. Om ett vittne efter kallelse vägrar att dyka upp kan domstolen enligt RB 36 kap. 20 § ge polisen i uppdrag att hämta vittnet och föra honom eller henne till rättegången. Vid vittnesvägran utan giltigt skäl kan vittnet även få vitesföreläggande eller begäras häktad enligt RB 36 kap. 21 §. Häktningen får ske i högst tre månader.Mened:Att förtiga sanningen under sanningsförsäkran kan i värsta fall leda till att man döms för brottet mened, vilket kan leda till fängelsestraff enligt brottsbalkens 15 kap. 1 §.Sammanfattning:Svaret på din fråga är att du har en skyldighet att vittna om du blir kallad. Detta på grund av den allmänna vittnesplikten som finns i svensk rätt. Om du utan giltigt skäl vägrar att vittna finns det flera åtgärder som kan vidtas mot dig. Jag förstår att du kan känna ett obehag, med det finns stöd att få genom så kallat vittnesstöd. Ett vittnesstöd är en person som finns till för att informera, hjälpa och stödja dig som vittne i samband med rättegång. Du kan läsa mer om detta på Brottsoffermyndighetens hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Är min dotter tvungen att exponera sig i rättssalen när hon ska vittna?

2020-01-20 i Vittna
FRÅGA |Hej! Min 19-åriga dotter är vittne till en händelse med vapen. Hon kan inte identifiera någon person, bara beskriva sin syn av händelseförloppet. Nu är hon kallad till rättegång och är livrädd för att den åtalade ska skada eller göra något med henne. Är hon tvungen att exponera sig i rättssalen eller kan man begära att åklagaren förhör henne enskilt?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Din dotter kan få stöd från BrottsofferjourenJag vill börja med att beklaga vad din dotter har varit med om och att hon är så rädd. Det är viktigt att ni vet att hon kan få stöd inför sitt vittnesmål från exempelvis Brottsofferjouren. Ni kan läsa mer om hur de hjälper vittnen på Brottsofferjourens hemsida.Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB) i mitt svar, som bland annat innehåller regler om hur ett vittnesmål i domstol ska gå till.Det finns undantag från kravet på fysisk närvaro i rättssalenI Sverige råder absolut vittnesplikt, vilket innebär att din dotter är tvungen att vittna om hon har blivit kallad som vittne.Som huvudregel ska hon närvara fysiskt i rättssalen när hon vittnar (5 kap. 10 § första stycket RB). Det finns dock undantag från kravet på fysisk närvaro som kan bli aktuella i din dotters fall, eftersom hon är rädd. Det är nämligen av stor vikt för rättegången att hennes vittnesmål är tillförlitligt och att hon inte skräms till att ändra sin berättelse. Jag kommer nu att presentera de undantagen.Vittnesmål över telefon eller genom videosamtalDet är möjligt för domstolen att bestämma att din dotter ska få lov att vittna över telefon eller genom ett videosamtal (5 kap. 10 § andra stycket RB). Då är din dotter alltså inte tvungen att exponera sig fysiskt i rättssalen. Inför ett sådant beslut ska domstolen bland annat ta hänsyn till om din din dotter är rädd för att närvara i rättssalen och om det kan förmodas att hon kan bli utsatt för påtryckningar från exempelvis den åtalade (5 kap. 10 § tredje stycket, andra och tredje punkterna RB).Som nämnt är det upp till domstolen att besluta om ett sådant telefon- eller videoförhör. Åklagaren kan inte på egen hand bestämma att din dotter ska vittna på det sättet. Såvitt jag vet kan åklagaren inte heller förhöra din dotter enskilt – hen kommer alltså att stanna kvar i rättssalen under vittnesförhöret. Möjlighet att vittna utan att den åtalade är fysiskt närvarandeSom ett alternativ kan domstolen bestämma att den åtalade personen inte ska få vara närvarande i rättssalen när din dotter vittnar (36 kap. 18 § RB). Då behöver din dotter visserligen infinna sig i rättssalen, men hon slipper att möta den åtalade där.Även detta beslut kan grundas på att din dotter känner sig rädd eller att det förmodas att hon kan bli utsatt för påtryckningar (36 kap. 18 § första stycket RB). Återigen är det är upp till domstolen att besluta om den åtalade ska lämna rättssalen – åklagaren kan inte på egen hand bestämma det.Den åtalade personen har rätt att ta del av din dotters vittnesmålDet är viktigt att ni vet att den åtalade personen fortfarande har rätt att ta del av din dotters vittnesmål, oavsett hur vittnesförhöret anordnas. Det beror på en grundläggande princip inom processrätt som kallas för den kontradiktoriska rättsskipningens princip. Principen innebär att den åtalade personen och hens försvarare ska få rätt att ta del av och bemöta det som åklagaren lägger fram till stöd för sitt åtal.Den åtalade personen har därför rätt att ta del av din dotters vittnesmål genom ljudöverföring eller video om hen har fått lämna rättssalen (36 kap. 18 § tredje stycket RB). I samband med att din dotter vittnar har den åtalade och hens försvarare dessutom alltid rätt att ställa frågor till henne (36 kap. 17 § andra stycket RB).SammanfattningSom huvudregel ska din dotter närvara fysiskt i rättssalen, men det finns undantag som kan bli aktuella i din dotters fall. Dels kan domstolen bestämma att hon får lov att vittna över telefon eller genom ett videosamtal. Då är hon inte tvungen att exponera sig i rättssalen.Dels kan domstolen bestämma att den åtalade personen ska lämna rättssalen när hon vittnar. På Sveriges domstolars hemsida skriver de att ni bör kontakta domstolen i god tid innan rättegången för att få hjälp med att underlätta din dotters vittnesmål. Brottsofferjouren kan hjälpa till med en sådan kontakt – läs gärna deras information om vad som gäller under rättegången och vad de kan göra för att stödja din dotter. Sammanfattningsvis vill jag alltså råda er att omgående ta kontakt med domstolen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Jag önskar er lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vittna mot/för nårstående

2020-01-11 i Vittna
FRÅGA |Hej! Min far ska överklaga sin dom i ett brottsmål och jag vill gärna ställa upp som vittne då. Måste jag avlägga ed och är jag tvingad att svara på alla frågor som ställs? Eller kan man välja att ge exempelvis "ingen kommentar" som svar? Har hört olika saker och blir lite förvirrad. Tack på förhand
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Eftersom du räknas som en närstående så gäller framförallt regeln i 36:13 2 st Rättegångsbalk (1942:740) som stadgar att närstående inte får avlägga ed.Även regeln i 36:6 1 st RB säger att du som vittne inte måste svara på frågor som kan skada en närstående, domstolen får inte heller beakta omständigheten att du inte svarat på en fråga i sitt domslut.MVH

Får man lov att vara anonym i ett polisförhör?

2019-12-22 i Vittna
FRÅGA |Hej jag var på förhör i förrgår eftersom min pojkvän sitter häktad för grov misshandel. Dom frågade mig massor frågor och skrev ner och jag är endast ett vittne. Jag frågade om jag inte kan få vara anonym eftersom jag inte vill mitt namn ska synas någonstans i protokoll och sånt men dom sa nej detta kommer bli offentligt för alla. Har jag rätt att få vara anonym?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om rätten till anonymitet som vittne i ett polisförhör, vilket det finns regler om i rättegångsbalken (RB) och förundersökningskungörelsen (FUK). Får man lov att vara anonym som vittne i ett polisförhör?Polisen har en dokumentationsplikt under en förundersökning vilket innebär att de måste skriva ner och dokumentera uppgifter i ett förundersökningsprotokoll. I Sverige förekommer det inga anonyma vittnen. Det framgår bland annat av polisens skyldighet att skriva ner ett vittnes namn och vittnets relation till den misstänkte (21 § 1 st. FUK). Däremot kan polisen låta bli att anteckna uppgifter i ett förundersökningsprotokoll om uppgifterna inte har betydelse för brottsutredningen, till exempel ett vittnes arbetsplats och personnummer (21 § 3 st. FUK). Dessa uppgifter kommer dock att dokumenteras i en särskild handling, vilket betyder att de inte förs in i förundersökningsprotokollet men uppgifterna kommer fortfarande att dokumenteras (21 a § FUK). När blir förundersökningsprotokollet offentligt?När förundersökningen pågår gäller förundersökningssekretess, vilket innebär att ett begränsat antal personer har tillgång till materialet (18 kap. 1 § OSL). Innan en åklagare väcker åtal ska den misstänkte få lov att ta del av förundersökningen för att kunna försvara sig (23 kap. 18 a § RB). Det är en mänsklig rättighet för den misstänkte att få ta del av det hen är anklagad för. Det hänger ihop med att den misstänkte ska kunna förbereda sig och sitt försvar inför en rättegång. När en åklagare väcker åtal mot den misstänkte blir förundersökningsprotokollet offentligt för allmänheten. I förundersökningen kan det finnas uppgifter som är belagda med sekretess. Den särskilda handlingen där detaljerade uppgifter om ett vittne finns blir i regel inte offentligt, men kan bli offentligt om domstolen anser att den har betydelse för målet. SammanfattningDet finns ingen rätt att vara anonym i ett polisförhör. I Sverige finns det inte heller så kallade anonyma vittnen i domstol. Det hänger ihop med att den misstänkte har en mänsklig rättighet att kunna försvara sig mot brottsanklagelser. Däremot kan uppgifter som arbetsplats och personnummer angående ett vittne undantas från förundersökningsprotokollet i en särskild handling. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vittnesplikt

2020-01-22 i Vittna
FRÅGA |Hej min sambo , har vittnat i en vårdnads tvist Och har blivit kallad som vittne igen , men hon tycker de är onödigt att behöva vittna igen . Är hon tvungen att vittna igen?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln i svensk rätt är att vittnesplikt föreligger (36 kapitlet 1 § Rättegångsbalken). Vittnesplikt innebär att den som har blivit kallad som vittne har en skyldighet att vittna. Vägran att fullfölja sin vittnesplikt kan aktualisera påföljder så som vite eller häktning (36 kapitlet 21 § Rättegångsbalken). Undantagen från vittnesplikt är den som lider av psykisk störning, är under 15 år eller den som är närstående till någon inblandad i vårdnadstvisten (36 kapitlet 22 och 13 §§ Rättegångsbalken)Din flickvän är tyvärr skyldig att vittna såvida inget av de undantag som nämns ovan föreligger. Hoppas att du fått svar på din fråga!Hälsningar,

Vittnesplikt för någon med yrke där tystnadsplikt finns?

2020-01-20 i Vittna
FRÅGA |Om man blir kallad som vittne. Men har tystnadsplikt inom sitt yrke och det man blir kallad för att vittna om handlar om ens yrke. Har man rätten att inte behöva vittna då?Detta gäller alltså inte ett brott som begåtts på min arbetsplats utan endast information och fakta om mitt arbetssätt inom yrket.
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i 36 kap. 1 § rättegångsbalken är att var och en har vittnesplikt, men det finns undantag till detta. Exempelvis är man inte skyldig att vittna enligt 36 kap. 3-4 §§ rättegångsbalken om personen är närstående till part, under femton år eller lider av en psykisk störning.Ett annat undantag till vittnesplikten stadgas i 36 kap. 5 § rättegångsbalken (den s.k. frågeförbudsparagrafen). I paragrafens andra stycke beskrivs det att bl.a. läkare, advokater, tandläkare, auktoriserade patentombud och deras biträden, medlare i tvister, barnmorskor, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, familjerådgivande får höras som vittnen om något som anförtrotts dem eller som de har erfarit i samband med deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. Den som är präst får inte heller höras som vittne om något som han erfarit under enskild själavård eller bikt. Detta innebär att de angivna yrkesgrupperna får tillfrågas i vittnesförhöret om sådant som de erfarit i samband med yrkesutövningen eller det som anförtrotts dem ifall samtycke har getts från den tystnadsplikten gäller. Exempelvis är det tillåtet att ställa frågor till en läkare angående X:s skador från en misshandel, ifall X samtycker till dessa sekretessbelagda uppgifter tas upp i rättegången. Skyldigheten att vittna kan också vara medgiven i lag. Vilken eller vilka lagar som är aktuella beror på vad det är för yrke, men även ifall anställningen är statlig eller privat. Tystnadsplikt finns till exempel enligt offentlighets- och sekretesslagen i 8 kap. 4 § rättegångsbalken för advokater, i patientsäkerhetslagen m.m.Som ett sammanfattande svar på din fråga har du vittnesplikt ifall inte 36 kap. 5 § rättegångsbalken är aktuell. För att den ska vara aktuell ska ditt yrke vara uppräknat i paragrafen och sedan ska det finnas avsaknad av samtycke från den person den aktuella uppgiften gäller eller avsaknad av lagstöd att yppa sig om uppgiften.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäller vittnesplikt vid förundersökning?

2019-12-22 i Vittna
FRÅGA |Gäller vittnesplikten redan i polisens fu eller inträder den först vid förhör i domstol?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att vittnesplikten inte gäller vid förhör under förundersökningen, utan endast vid förhör i domstol. I en förundersökning kan alltså ingen tvinga dig att svara på frågor och det finns inget polisen kan göra för att ''tvinga'' dig att svara heller. Dock måste du ändå närvara vid en förundersökning och om du inte gör det har polisen rätt att hämta dig till förhöret. Men du har som sagt rätt att vara tyst under hela förundersökningen om du vill.När det kommer till förhöret i domstolen gäller vittnesplikt, vilket innebär att du måste närvara samt svara på frågorna som ställs. Om detta inte görs finns det flera sanktioner som rätten kan använda sig av för att få dig att vittna, så som exempelvis häktning och vite. Om du vittnar och medvetet talar osanningen kan du bli dömd till mened enligt 15 kap 1 § Brottsbalken.Återkom gärna vid ytterligare funderingar!Önskar dig även en God jul!Med vänlig hälsning

Är jag skyldig att vittna mot min mors man?

2019-12-19 i Vittna
FRÅGA |Min mors man är anmäld för ekobrott, kan jag avböja att vittna emot honom. Dom är gifta?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterOm jag har förstått dig rätt så undrar du om du är skyldig att vittna mot din mors man, som har blivit anmäld för ekobrott.Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB) i mitt svar.Du är inte skyldig att vittna mot din mors manSvaret på din fråga är nej – du är inte skyldig att vittna mot din mors man. Jag kommer nu att beskriva vad det beror på.Som styvbarn undantas du från vittnespliktenSom huvudregel råder absolut vittnesplikt i Sverige. Det innebär att alla som blir kallade som vittnen till en rättegång är skyldiga att vittna.Det finns dock ett undantag från vittnesplikten för de som är närstående till en part i en rättegång (36 kap. 3 § RB). De personer som omfattas av undantaget är inte skyldiga att vittna.Du omfattas av undantaget, eftersom du står i rätt nedstigande svågerlag till din mors man. Han är din styvfar och du är hans styvbarn. På grund av det är du inte skyldig att vittna mot honom om han blir åtalad för ekobrottet (36 kap. 3 § RB). Domstolen måste respektera ditt beslut.SammanfattningDu är inte skyldig att vittna mot din mors man, eftersom du står i direkt nedstigande svågerlag till honom som hans styvbarn.Jag vill dock rekommendera dig att kontakta domstolen om du skulle bli kallad som vittne, för att ta reda på hur du ska gå till väga för att åberopa din rätt att slippa vittna. Det kan hända att du trots undantaget är skyldig att närvara vid rättegången för att berätta på plats att du inte tänker vittna. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,