Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?

2020-12-31 i Vittna
FRÅGA
Hej. finns det något som heter "karaktärsvittne" om i så fall kan man begära vittnet från främmande land, och att åklagarmyndigheten står för kostnaden, flyg uppehälle, etc?Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du nämner åklagarmyndigheten drar jag slutsatsen att din fråga rör domstolsprocessen i brottmål. Jag kommer inledningsvis att gå igenom vad ett karaktärsvittne är. Därefter kommer jag att gå igenom om någon som är part i ett brottmål får åberopa ett karaktärsvittne, och i så fall vad karaktärsvittnet har för betydelse. Sedan kommer jag gå igenom om vittnet har rätt till ersättning om denne behöver resa till Sverige från utlandet, och ge råd om vad du kan göra nu.

Vad är ett karaktärsvittne?

Ett karaktärsvittne är någon som ska vittna om hur parterna, eller någon av dem, är som personer, istället för att vittna om en viss omständighet eller ett händelseförlopp. I ett brottmål kan ett karaktärsvittne vittna till den tilltalades fördel eller till dennes nackdel.

Får någon som är part i ett brottmål åberopa ett karaktärsvittne, och vad har karaktärsvittnet i så fall för betydelse?

Gällande vem som får vittna, är det så att var och en som inte är part i målet får höras som vittne. I brottmål får dock målsäganden inte vittna även om han eller hon inte för talan. Detta framgår av 36 kap 1 § 1 st Rättegångsbalken (här). I brottmål får vittnesförhör inte heller äga rum med någon som har åtalats för medverkan till den gärning förhöret gäller eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen, se 36 kap 1 § 2 st Rättegångsbalken (här).

Det finns inget generellt förbud mot att åberopa karaktärsvittnen, men för att få åberopa ett karaktärsvittne krävs att dennes vittnesmål har betydelse för saken, dvs. det aktuella brottmålet. I svenska domstolar gäller fri bevisprövning, vilket framgår av 35 kap 1 § Rättegångsbalken (här), men i allmänhet har ett karaktärsvittne lägre bevisvärde än övriga vittnen. Rätten får dock avvisa bevisning om beviset är obehövligt, se 35 kap 7 § Rättegångsbalken (här).

I sammanhanget bör tilläggas att närstående till den tilltalade i ett brottmål är man inte skyldig att vittna, och väljer man att vittna får man inte avlägga vittneseden, vilket framgår av 36 kap 13 § 2 st Rättegångsbalken (här) och 36 kap 3 § Rättegångsbalken (här). Det finns inga jävsregler angående vittnen. Men om ett vittne är närstående till en av parterna kan detta påverka vittnets trovärdighet.

Har vittnet rätt till ersättning om denne måste åka från ett annat land för att vittna i svensk domstol?

Om ett vittne har haft kostnader för att vittna i en rättegång kan vittnet få ersättning. Det som kan ersättas är resekostnader, uppehälle och förlorad arbetsinkomst. Om den tilltalade i ett brottmål kallar ett vittne, är det den tilltalade som betalar ersättning till vittnet. Om det är skäligt med hänsyn till partens ekonomiska förhållanden får dock rätten besluta att ersättningen skall betalas av allmänna medel. Detta framgår av 36 kap 24 § Rättegångsbalken (här). Ersättningen till vittnet ska vara skälig, och ska täcka nödvändiga kostnader.

Som huvudregel ska vittnen vittna på plats i domstolen. Domstolen kan dock bestämma att ett vittne får vittna via telefon eller videokonferens, se 5 kap 10 § Rättegångsbalken (här) och 36 kap 19 § Rättegångsbalken (här). Detta är aktuellt om vittnet inte kan infinna sig vid huvudförhandlingen, om en inställelse vid huvudförhandlingen skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen, eller om det kan antas att målet kommer att avgöras utan huvudförhandling.

Om ett vittne skulle behöva åka från ett annat land för att kunna vittna kan det alltså vara en möjlighet att vittnet kan få medverka på telefon eller videokonferens.

Vad du kan göra nu?

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawline. Receptionen har öppet 9:00-16:00 på vardagar, och telefonnumret är 08-533 300 04. Du kan även skicka in en ny fråga via hemsidan. Du kan även läsa på Sveriges domstolars hemsida, där de har information om vad som gäller om man ska vittna i en rättegång (länk här).

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (199)
2021-03-06 socialtjänstens vittnesplikt
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?

Alla besvarade frågor (91063)