socialtjänstens vittnesplikt

2021-03-06 i Vittna
FRÅGA
Jag arbetar som utredare på socialtjänsten med myndighetsutövning mot barn, unga och deras föräldrar.Om jag i jobbet får berättat för mig att någon blir utsatt för våld. Kan åklagaren då kalla mig att som privatperson vittna i rätten?Om så, vilket lagstöd grundar det sig på?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan åklagaren kalla dig att vittna och vilka lagstöd finns?

I Sverige har vi något som kallar vittnesplikt, vilket innebär att det råder en allmän skyldighet för folk som blir kallade av åklagare att vittna. Vittnesplikten finns inte stadgad tydligt i någon lag, utan framgår indirekt av bland annat regler om åklagarens fria bevisföring i rättegång (35 kap. 1§ rättegångsbalken, RB) och regler om att alla som inte är parter i målet får kallas som vittne (36 kap. 1§ RB). Det finns vissa undantag från denna utgångspunkt, så som om man är åtalad för medverkan till brottet (36 kap. 1§ 2st RB), om man är närstående till part i målet (36 kap. 3§ RB) eller om man är under femton år som huvudregel (36 kap. 4§ RB). Den bestämmelse som främst blir aktuell i ditt fall framgår av 36 kap. 5§ 2st rättegångsbalken. Där framgår att familjerådgivare och psykologer enligt socialtjänstlagen får höras som vittnen om något som anförtrotts dem eller som de erfarit i yrkesutövning. Dock endast om det har stöd i lag eller om den som anförtrott medger det. Det föreligger trots detta vittnesskyldighet om du i din verksamhet är anmälningsskyldig och fått kännedom om att ett barn far illa i ett ärende som rör bland annat vård av unga (läs mer om vilka ärenden som gäller i 36 kap. 5§ 4st RB).

Tystnadsplikt och sekretess?

Du känner säkerligen till att det finns olika sekretessbestämmelser som reglerar socialtjänstens verksamhet, och tystnadsplikt gentemot andra myndigheter. Utgångspunkten är att sekretess gäller mellan myndigheter. Sekretessen hindrar dock inte att en uppgift lämnas om den behövs för förundersökning eller rättegång (10 kap. 18§ offentlighet- och sekretesslagen, OSL).

Utgångspunkten för arbete inom socialtjänsten är att sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållande, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för enskilde eller dennes närstående (26 kap. 1§ OSL). Det finns dock en del undantag från denna sekretess och jag ska försöka redogöra för några aktuella situationer här:

Sekretess hindrar inte att socialtjänsten lämnar uppgift till polisen om enskild som inte fyllt 21 år, om det finns risk att personen kommer begå ett brott, om uppgiften kan komma att hindra detta och om det inte är olämpligt att lämna den (10 kap. 18a§ OSL). Sekretessen hindrar inte heller att man lämna uppgift från socialtjänsten om det angår en misstanke om brott mot en ung person, och brottet avser vissa våldsbrott, fridsbrott och sexualbrott (10 kap. 21§ OSL). Sekretess hindrar inte att man lämna uppgift från socialtjänsten till polis eller åklagare om misstanke om brott med lägst 1 års fängelse (så som mord, sexualbrott, grov misshandel), försök till viss brott (10 kap. 23 OSL). Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas om det föreligger uppgiftsskyldighet enligt lag (10 kap. 28§ OSL).

Dessa regler har även stöd i 12 kap. 10§ socialtjänstlagen. Det föreligger också ett generellt undantag för sekretessbelagda uppgifter om den enskilda som uppgiften rör, samtycker till utlämnandet (10 kap. 1§ OSL).

Sammanfattning

Jag beklagar om svaret är lite rörigt, offentlighet- och sekretessregler kan vara ganska krångliga. Det är svårt för mig att säga mer specifikt om du just kring dina omständigheter måste vittna, då jag inte känner till vad ärendet gäller. Som du kan läsa ovan så beror ditt svar på vad du jobbar med, vad ärendet gäller och vilket typ av brott som är aktuellt. Reglerna om sekretess gäller främst din skyldighet/möjlighet att lämna uppgifter till polisen eller Åklagarmyndigheten. Din skyldighet att vittna regleras dock genom rättegångsbalken, och då kan du kallas att vittna även om du har tystnadsplikt, för att höras om uppgift som du fått del av i din yrkesverksamhet om något av undantagen ovan gäller för dig. Det är inte osannolikt att åklagaren alltså kan kalla dig som vittne. Om du är osäker rekommenderar jag dig att prata med din närmaste chef som kanske har koll på sekretessreglerna för just din yrkesroll.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (204)
2021-08-27 Vittna under ed
2021-07-28 Vilka uppgifter kan socionomer lämna ut till rätten?
2021-06-17 När får läkare vittna?
2021-06-17 Får man ersättning för förlorad arbetsinkomst som vittne?

Alla besvarade frågor (95675)