Måste jag vittna om en händelse jag inte sett hända?

2019-11-29 i Vittna
FRÅGA |Hej!Kan man bli tvingad att vittna om en påstådd händelse som inträffade mer än ett år innan jag ens flyttade hit till orten.Den påstådda händelsen ska ha inträffat i mars 2015 och fick det berättat för mig 2017.Nu är jag kallad som vittne, jag har ju inte sett det hända och bara fått det berättat för mig.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vittnen finns i 36 kap rättegångsbalken (RB).Om vittnespliktI Sverige råder vittnesplikt (36 kap 1 & 7 §§). Detta innebär att du inte har ett val om du blivit kallad att vittna. Om du ändå inte dyker upp kan du råka ut för till exempel hämtning (36 kap 20 § RB) eller vite (36 kap 21 § RB). Det finns vissa undantag till den här regeln, men de gäller närstående till part (36 kap 3 § RB), minderåriga eller psykiskt sjuka (36 kap 4 § RB) och känslig information (36 kap 6 § RB). Din situation är alltså inte inräknad.Att du själv anser att du inte har något att bidra med som vittne spelar ingen roll. Rätten kräver endast att du är ärlig, svarar på frågor och uttalar dig om det du faktiskt vet. Då ska du alltså säga att du inte sett händelsen, och möjligtvis redogöra för vad som berättats för dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste man vittna?

2019-10-19 i Vittna
FRÅGA |Om man har ringt polisen angående en våldtäktsman/pedofil på en badstrand. Mannen ifråga häktas. Jag har nu blivit kallad till rättegång bara för att jag larmade. Jag vill inte vittna! Har fått kallelse. Mannen bor nära mig och jag är rädd för represalier. Kan jag slippa att vittna? Vill verkligen inte! Vad skall jag göra?Med vänlig hälsning
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!VittnespliktI Sverige har vi vittnesplikt, vilket innebär att den som blir kallad som vittne har en skyldighet att vittna. Bestämmelser kring vittnen finner man i 36 kap. Rättegångsbalken (RB). Eftersom du har blivit kallad som vittne så måste du vittna.Vilka undantas från vittnesplikten?Visserligen finns det undantagsregler som innebär att man under vissa omständigheter inte behöver vittna under ed, eller inte vittna alls. Detta gäller dock exempelvis närstående till den tilltalade, personer under 15 år och personer som lider under psykisk störning samt de som i sitt yrke omfattas av tystnadsplikt (ex. advokater, psykologer).Vad kan hända om du inte vittnar?Om du efter en kallelse vägrar att vittna så finns det flera åtgärder domstolen kan vidta. De kan först och främst välja att ge uppdrag åt polisen att hämta dig och föra dig till rättegången (36 kap. 20 § RB), om domstolen inte väljer att genomföra direkt hämtning så kommer de istället att kalla dig på nytt, vilket kommer att kombineras med ett vite (böter) (36 kap. 20 § 2 st. RB). Om du fortsatt inte vittnar så är den mest ingripande åtgärd att du kan bli häktad i syfte att enklare få dig att medverka vid rättegången, denna häktningstid uppgår i sådana fall till högst tre månader (36 kap. 21 §). Slutligen kan du även bli skyldig att ersätta delar av parternas rättegångskostnader (36 kap. 23 §).SammanfattningEftersom du inte faller inom något av de nämnda undantagen så är du skyldig att vittna. Jag råder dig att inte försöka undvika att vittna då det är en medborgerlig plikt vi har i Sverige och då du skulle riskera att de ovan nämnda sanktionerna vidtas gentemot dig.Jag förstår att du kan känna obehag över din situation men det finns stöd att få genom så kallat vittnesstöd. Vittnesstöd är en person som under ett tystnadslöfte finns till för att informera, hjälpa och stödja dig som vittne i samband med en rättegång. Det finns vittnesstöd vid alla landets tings- och hovrätter, min rekommendation är att du tar kontakt med dem innan rättegången.Du kan läsa mer om detta på brottsoffermyndighetens hemsida.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Kan jag vittna mot mitt barn?

2019-10-11 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag är kallad som vittne av åklagaren i ett mål som gäller min son. Åtalet handlar om olaga hot från min son till min sambo. Är jag som nära anhörig skyldig att vittna?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!VittnespliktUtgångspunkten är att var och en som inte är part i målet får höras som vittne enligt 36:1 rättegångsbalken (RB). Regleringen utgår från att det är en allmän medborgerlig skyldighet att vittna inför domstol, den så kallade vittnesplikten. Denna vittnesplikt kan därför i normalfallet förenas med t.ex. vite enligt 36:7 RB. Ett vittne avlägger normal vittnesed enligt 36:11 RB. Innebörden av vittnesed är att man kan göra sig skyldig till mened om man ljuger eller förtiger sanningen enligt 15:1 brottsbalken (BrB).Undantag från vittnespliktFrån den allmänt vittnesplikten finns det dock undantag. I 36:3 RB finns en bestämmelse som gäller närstående. Regeln innebär att vissa personer, som på en del olika sätt kan räknas som närstående till en part, inte är skyldiga men väl får lov att avlägga vittnesmål. I uppräkningen av vem som anses vara närstående anges den som med part är i rätt upp- eller nedstigande släktskap, dvs. barn och förälder. Ett 36:3-vittne som väljer att vittna, ett s.k. frivilligt vittne, får inte i brottmål avlägga ed om den tilltalade anses vara närstående enligt tidigare nämnda 36:3 RB. Detta regleras i 36:13 2 st. RB.Alltså det är frivilligt om du vill vittna eller inte, du får dock inte avlägga vittnesed.Jag hoppas att detta var svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste jag vittna mot min sambo?

2019-10-02 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad till tingsrätten som vittne mot min sambo.Vi är inte registrerade som sambos men vi har bott med varandra i drygt ett år. Kan jag säga att jag inte vill vara vittne?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Definitionen av sambor återfinns i 1 § sambolagen. Dena stadgar att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är att se som sambor. Det krävs alltså ingen registrering av samboskap för att man ska anses som sambor. I Sverige är huvudregeln att alla har vittnesplikt, dvs en skyldighet att vittna i en rättegång. Vissa undantas dock från vittensplikten på grund av deras närståenderelation till den tilltalade, däribland sambor (36 kap. 3 § rättegångsbalken). Du måste alltså inte vittna mot din sambo. Har du blivit kallad som vittne måste du infinna dig i rätten för att meddela din inställning om att du inte vill vittna. Möjligen kan man pröva att kontakta åklagaren eller domstolen i förväg och meddela sin avsikt att inte vittna pga. samboskap.Om det gäller ett brottmål och du trots allt väljer att vittna mot din sambo ska du inte avlägga någon vittnesed (36 kap. 13 § rättegångsbalken). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Gäller advokatens tystnadsplikt även efter uppdraget?

2019-10-31 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag har två processrättsliga funderingar:Får en advokat vittna inför domstol ang brott som en fd klient begått och berättat om för advokaten? Gäller tystnadsplikten eller upphör den i samband med avträdandet? Jag undrar också vad skillnaden avseende den procentuella konsekvensen för eftergivande respektive medgivande av käromål är i dispositiva tvistemål?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Advokatens tystnadspliktEtt vittne är normalt tvungen att vittna inför domstolen (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Advokater och deras biträden är dock undantagna den plikten och får inte vittna om sådant som de fått reda på genom sitt yrke (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Det finns två undantag mot vittnesplikten. Den första är om klienten ger sitt godkännande (36 kap. 5 § 3 st. rättegångsbalken). Den andra är vid grövre brott som inte kan ge mindre än två års fängelse. Det andra undantaget gäller dock inte för en försvarare, dvs. en advokat som fått reda på informationen när den försvarat klienten mot anklagelserna om brott (36 kap. 5 § 4 st. rättegångsbalken).För en advokat som är försvarare kan vittnesplikten bara bli aktuell om klienten själv godkänner det.Tystnadsplikten gäller utöver vittnesförbudet och innebär att advokaten inte får dela med sig om vad klienten sagt. Det gäller även efter uppdraget och till och med om advokaten förlorar sin status som advokat (s. 11 advokatsamfundets vägledning). Skillnaden mellan ett eftergivande respektive medgivande av käromålEtt eftergivande är detsamma som att "ge upp". Det innebär alltså att käranden lägger ned sin talan, återkallar den. Konsekvensen blir att käromålet läggs ned som om det aldrig tagits upp. Dock kan svaranden motsätta sig det och tvinga fram en prövning (13 kap. 5 § rättegångsbalken). Då kan käranden inte senare komma och väcka talan igen om samma sak. Juridiskt kallas det att saken vinner rättskraft. Skulle svaranden tillåta att käromålet läggs ned kan käranden senare väcka det på nytt.En medgivande av käromål är att svaranden medger yrkandet. Det innebär att kommer domstolen att döma utefter käromålet och konsekvensen är att käranden får rätt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Vad händer om jag vägrar att vittna?

2019-10-16 i Vittna
FRÅGA |Hej.Jag undrar om man blir häktad för att vägra avlägga ed när man ska vittna. Får man en offentlig försvarare då också, som i brottmål?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om att vittna finns i Rättegångsbalken (RB).I Sverige gäller vittnesplikt, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blir kallad (36 kap. 1§ RB). Precis som du skriver finns flera åtgärder som domstolen kan besluta om för att få den som inte vill vittna att faktiskt vittna.Skulle du inte komma till huvudförhandlingen kan domstolen besluta om att du ska hämtas till huvudförhandlingen av polis. Domstolen kan också besluta om att du kallas till en ny huvudförhandling och att du riskerar vite om du inte kommer dit (36 kap. 20§ RB). Skulle du dyka upp vid en huvudförhandling men vägra vittna kan domstolen hota med vite och häktning. Precis som du skriver kan domstolen inte hålla någon som vägrar vittna häktad i mer än 3 månader (36 kap. 21§ RB). Är man skyldig att vittna men vägrar att vittna kan man också riskera att behöva betala rättegångskostnader som orsakats parterna i rättegången av att man vägrar vittna (36 kap. 23§ RB).Det anses finnas en möjlighet för domstolen att inte besluta om dessa åtgärder om domstolen anser att det inte är proportionerligt. Ett exempel på detta skulle kunna vara om vittnesmålet inte är av betydelse för målet och den som vittnar riskerar att utsättas för hot eller våld.Sammanfattningsvis så finns det en risk att bli häktad om man vägrar att vittna. Först blir det vite och hämtning och efter det kan det bli häktning. Eftersom du inte blir åtalad och inte hamnar inför domstol så får du inte en försvarare. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vem ska jag kontakta för att veta när jag ska vittna?

2019-10-10 i Vittna
FRÅGA |Har blivit kallad till att vittna men har glömt bort datumet för det, vilka ska jag kontakta för att få reda på datumet jag ska vara där?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du blivit kallad att vittna men tappat bort kallelsen och glömt vilket datum förhandlingen ska hållas ska du kontakta den domstol som skickat kallelsen. Här hittar du en lista över Sveriges tingsrätter och kontaktinformation till dessa. Genom att klicka in på rätt domstol får du även upp ett telefonnummer samt mailadress till den berörda domstolen. Om du inte vet vilken i vilken domstol förhandlingen ska hållas är det som utgångspunkt vid den domstol där brottet begicks (19 kap. 1 § rättegångsbalken). Det är viktigt att att du kontaktar domstolen för att ta reda på datumet för när du ska infinna dig och vittna, annars kan hela rättegången behöva skjutas upp.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tvingas att vittna?

2019-09-23 i Vittna
FRÅGA |Mitt barnbarn har bevittnad en cykelstöld och ringde då direkt till polisen. Nu är han kallad att vittna och det gör honom mycket orolig då han vet att personen är knarkare och har ett stort nätverk. Själv har han kommit bort från drogerna sedan ett år tillbaka, men han är nu rädd att om han vittnar mot cykeltjuven kommer hen att hämnas eftersom han själv vistats i liknande kretsar tidigare. Kan han slippa undan att vittna? Kan han vittna anonymt? Hur ska han agera?Han är så orolig för detta vittnesmål att vi runt omkring honom är oroliga att han börjar droga igen. Tacksam för svar från en orolig mormor
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige föreligger någonting som kallas för allmän vittnesplikt. Detta innebär helt enkelt att du måste rapportera in om ett brott begås och innefattar även att vittna i rättegång. Det finns lite mer att läsa under denna länk. Regler om vittnen finns i rättegångsbalkens 36:e kapitel. 36 kap 7 § RB säger att den som kallas som vittne också skall befinna sig under rättegången. Vittnar inte ditt barnbarn finns det flera åtgärder som kan vidtas: Hämtad till domstolen (20 §), Vite/böter (21 §) eller i värsta fall häktning (21 §). Det ligger stor vikt i att ett vittne faktiskt vittnar och nyss redovisade påföljder visar på dettaDet finns dock en möjlighet att den tilltalade inte får vara i rättssalen när vittnet förhörs. Denna möjlighet nämns i 36 kap 18 § RB bestämmer att "ordförande får besluta att en part inte skall närvara i rättssalen om" (punkt 1): " det kan antas att ett vittne av rädsla eller någon annan orsak inte fritt berättar sanningen på grund av partens eller åhörarens närvaro". Tyvärr är detta den enda förmildrande omständigheten som jag finner.Tyvärr finns det inte heller möjlighet att vittna anonymt i Sverige. Det bästa vore helt enkelt att låta honom berätta sanningen för att sedan låta rättsystemet helt enkelt göra sitt. Det bästa är att ni för en bra dialog med åklagaren i målet och ger stöd till honom genom hela processen, så har ni gjort så gott ni kan. Det finns även s.k vittnesstöd på domstolarna, vilket han kan använda sig utav för att underlätta.Hoppas det gav svar på er fråga och lycka till!